PİRAMİTLER
Bir düzlemde kapalı bir bölge ile bu düzlemin dışında bir T noktası alalım. Kapalı bölgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisme piramit denir.T noktası piramidin tepe noktasıdır. Kapalı bölge ise piramidin tabanıdır. Piramit; tabanı oluşturan şeklin ismiyle adlandırılır. Taban kare ise kare piramit; taban altıgense altıgen piramit gibi.

Eğer piramidin tabanı düzgün çokgense bu tip piramitlere düzgün piramit denir.

T noktasının taban düzlemi üzerindeki dik izdüşümüne H dersek [TH] piramidin yüksekliği olur.

|TH| = h biçiminde yazılır. [TA] [TB] [TC]… piramidin yanal ayrıtlarıdır.

Piramitlerin hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri kadardır.

1.Kare PiramitKare piramidin tabanı kare biçimindedir. Yan yüzeyleri ise dört adet ikizkenar üçgenden oluşur.

İkizkenar üçgenlerin taban uzunlukları piramidin tabanının bir kenarına eşittir.

|PH| = h piramidin yüksekliğidir.

Yan yüz yüksekliği |PK| dır.
Tabanının bir kenarına a dersek
Buradan yan yüz yüksekliği
|PK|2 = h2 + ( )2 olur.


Tüm alan yan yüz alanları ile taban alanının toplamına eşittir.

2. Eşkenar Üçgen Piramit
Tabanı eşkenar üçgen olan piramitlere eşkenar üçgen piramit denir.


Taban Alanı

olduğundan3. Düzgün Dörtyüzlü


Dört yüzü de eşkenar üçgenlerden oluşan cisimdir. Yükseklik tabanı oluşturan üçgenin ağırlık merkezine iner. Bir ayrıtı a olan düzgün dörtyüzlünün

4. Düzgün Sekizyüzlü
Bütün ayrıtları birbirine eş ve yüzeyleri sekiz eşkenar
üçgenden oluşan cisme düzgün sekizyüzlü denir.
Bir ayrıtına a dersek yan yüz yüksekliği olur.

Cismin ortak tabanlı iki adet kare piramitten oluştuğunu
düşünürsek piramitlerin yüksekliği; olur.
Piramitin hacmi olduğundan;


Yüzey şekilleri eşkenar üçgen olduğundan5. Düzgün Altıgen Piramit
Tabanı düzgün altıgen olan piramide düzgün altıgen piramit denir.

Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgenden oluşur.

KONİ
Tabanı daire biçiminde olan piramide koni adı verilir.
Taban alanı =olduğundan
bulunur. Yan yüzeyleri altı adet eş ikizkenar üçgen oluşur.


KONİTabanı daire biçiminde olan piramite koni adı verilir.

Burada;

Taban yarıçapı |OB| = r

Cisim yüksekliği |PO| = h olur.

|PA| = |PB| = l uzunluğuna ana doğru denir.

POB dik üçgeninde

h2 + r2 = l2 bağıntısı vardır.

Koninin yanal alanı bir daire dilimidir.Daire diliminin alanı yay uzunluğu ile yarıçapın çarpımının yarısıdır. Yay uzunluğu taban çevresine eşit olduğundan
Yanal alan= pr2+prl

Tüm alan bulunurken taban alanı da ilave edilir.
Tüm alan = šr2 + šrl

Daire diliminin merkez açısına a dersek


oranı elde ederiz.

Yükseklikleri ve taban yarıçapları eşit olan iki cismin hacimleri de birbirine eşittir.Üçgensel şekiller bir kenarı etrafında döndürüldüğünde koni elde edilir.şekildeki ABC dik üçgeninin AB kenarı etrafında döndürülmesi ile |BC| yarıçaplı ve yüksekliği |AB| olan koni elde edilir.Kesik piramitlerin hacimleri bulunurken cisim piramide tamamlanır.


[O1B] // [O2D] olduğundanbenzerliği vardır.
Küçük koninin büyük koniye benzerlik oranı dir. Alanları
oranı benzerlik oranının karesi olduğundan alanlar oranı olur. Hacimler oranı ise benzerlik oranının küpüdür. r1 yarıçaplı küçük koninin hacmine V1 r2 yarıçaplı büyük koninin hacmine V2 dersekKÜRE

Uzayda bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yerine küre yüzeyi denir. Küre yüzeyinin sınırladığı cisme küre adı verilir. Sabit noktaya kürenin merkezi merkezin küre yüzeyine uzaklığına da kürenin yarıçapı denir.
O merkezli R yarıçaplı kürede;

Yüzey alanı

1. Küre Dilimi
[KL] çap
m(AOB) = a
şekildeki gibi kesilip çıkarılan küre diliminin hacmi
2. Küre Kapağı


Bir küre merkezinden |OP| uzaklıkta bir düzlemle kesildiğinde kesit alanının daire şeklinde olduğu görülür.

Kesilip çıkarılan kısma küre kapağı denir. Kesitin merkezinden uzaklığına |OP| kesitin yarıçapına r ve kürenin yarıçapına R dersek

|OP|2 + r2 = R2

eşitliği vardır. h = R - |OP|

Küre kapağının alanı= 2pRh

Yandaki şekildeki gibi olan

Küre parçasının haçmiZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]