Asal Sayılar Obeb ve Okek


ASAL SAYILAR
Asal sayılar 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani 2 sayısı dışındaki tüm asal sayılar tek sayıdır. Asal sayılar kümesi
{ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 ... }
dir.

Fermat Teoremi' ne göre n asal sayı olmak üzere 2n - 1 şeklinde yazılabilen sayılar asal sayıdır. Örneğin
22 - 1 23 - 1 25 - 1 27 - 1 211 - 1 ...
sayıları asal sayıdır.

Aralarında asal sayılar:
1' den başka pozitif ortak böleni olmayan sayılara aralarında asal sayılar adı verilir. Birden fazla sayının aralarında asal olması için bu sayıların asal sayı olması gerekmez. Asal sayılar kesinlikle aralarında asal sayılardır.

Bununla birlikte 10 ve 81 sayısı birer asal sayı olmamasına rağmen aralarında asal sayılardır. Diğer taraftan 10 ile 8 sayısı birer asal sayı olmamasına rağmen 2 ortak bölenleri olduğu için aralarında asal sayılar değildir. Bir sayı aralarında asal iki sayıya bölünebiliyorsa bu iki sayının çarpımına da bölünür.


Örneğin
• 2 9
• 10 81
• 5 29
• 3 8
• 2 10 35

sayı grupları ortak tam bölenleri olmadığı için aralarında asal sayılardır.

Asal olmayan sayılara da bileşik sayı adı verilir. Dolayısıyla bileşik sayıların 1 ve kendisinden başka bölenleri vardır.

Örneğin 10 sayısı bir bileşik sayıdır. Çünkü 10 sayısının 1 ve kendisinden başka 2 ile 5 böleni vardır. Buradan asal olmayan 10 sayısı birer asal sayı olan 2 sayısı ile 5 sayısının çarpımı olarak yazılabilir. 2 ile 5 sayısına 10 sayısının asal çarpanı veya böleni denir. Yani bileşik bir sayı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir.


Örnek 1:
Aşağıdaki sayı gruplarından hangisi aralarında asaldır?
a) 4 20 b) 6 21 c) 27 36 39 d) 8 24 36 e) 3 5 25

Çözüm:
a) 4 ile 20' nin ortak böleni vardır ve bu da 2 ile 4' tür.
b) 6 ile 21' in ortak böleni vardır ve bu da 3' tür.
c) 27 36 ve 39' un ortak böleni vardır ve ortak bölen 3' tür.
d) 8 24 ve 36' nın ortak böleni vardır ve ortak bölen 2 ve 4' tür.
e) 3 5 ve 25' in ortak böleni yoktur. Çünkü bu üç sayıyı birden bölen 1' den başka sayı yoktur. Dolayısıyla bu sayılar aralarında asaldır.

Örnek 2:
2m + 3 ile 7n - 5 sayıları aralarında asal olduğuna göre ise m ve n kaçtır?

Çözüm:

2m + 3 ile 7n - 5 aralarında asal olduklarına göre
2m + 3 = 5
2m = 5 - 3
2m = 2
m = 1

7n - 5 = 9
7n = 9 + 5
7n = 14
n = 2
bulunur.

Örnek 3:
a b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere ab ile bc iki basamaklı aralarında asal sayılardır. Buna göre ab + bc toplamının en küçük değeri kaçtır?

Çözüm:

Toplamın en küçük olması için sayıları en küçük almalıyız. Buna göre ab = 21 olurken. bc = 13 olmalıdır. Dolayısıyla
ab + bc = 21 + 13 = 34
olur.

Örnek 4:

2x + y ile 4 x + y sayıları aralarında asal olduğuna göre

ise 3x + 2y toplamı kaçtır?

Çözüm:
2x + y ile 4x + y sayıları aralarında asal olduğuna göre her ikisinin de ortak böleni olmaması gerektiğinden eşitliğin sağ tarafı ortak bölenden arındırılmalıdır. Dolayısıyla

olur ve buradan
2x + y = 7 ... (1)
4x + y = 9 ... (2)

yazılır. Bu denklemleri ortak olarak çözelim. Bunun için (1) nolu denklemi - 1 ile çarpalım ve (1) nolu denklemle (2) nolu denklemi taraf tarafa toplayalım.

- 1 / 2x + y = 7
4x + y = 9
- 2x - y = - 7
4x + y = 9

Son iki denklemin toplamı
2x = 2
x = 1

bulunur ve x = 1 değerini (1) nolu denklemde yerine koyalım

2.1 + y = 7
y = 7 - 2
y = 5

bulunur. Buradan

3x + 2y = 3.1 + 2.5 = 3 +10 = 13
olur.

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI
Her bileşik sayı asal sayıların veya asal sayıların kuvvetlerinin çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu işlemi yapmak için ilgili sayının sırasıyla en küçük asal sayıdan başlanarak bölünebilmesi araştırılır.

Örnek 1:
124 sayısını asal çarpanlarına ayıralım.

Çözüm:


120 = 23 . 31. 51

Örnek 2:
500 sayısını asal çarpanlarına ayıralım.

Çözüm:

500 = 22 . 53

BİR SAYMA SAYISININ TAMSAYI BÖLENLERİ
Bir sayma sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısı:
Herhangi bir A sayma sayısının asal çarpanları a b ve c olmak üzere

A = am . bn . cp

şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış ise A sayma sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin sayısı

( m + 1 ) . ( n + 1 ) . ( p + 1 )

dir. Bu sayıya 1 ile sayının kendisi dahil edilmiştir.

Bir sayma sayısının tüm tamsayı bölenlerinin sayısı:
Herhangi bir A sayma sayısının asal çarpanları a b ve c olmak üzere

A = am . bn . cp

şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış ise A sayma sayısının tüm tamsayı bölenlerinin sayısı

2 . ( m + 1 ) . ( n + 1 ) . ( p + 1 )

dir. Yani A sayma sayısının tüm tamsayı bölenlerinin sayısı pozitif bölenlerinin sayısının 2 katıdır. Bu sayıya 1 ile sayının kendisi dahil edilmiştir.

Bir sayma sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin toplamı:
Herhangi bir A sayma sayısının asal çarpanları a b ve c olmak üzere

A = am . bn . cp

şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış ise A sayma sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin toplamı

dir. Bu toplama 1 ile sayının kendisi dahil edilmiştir. Bir sayma sayısının tüm tamsayı bölenlerinin toplamı ise sıfırdır.

Bir sayma sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin çarpımı:
Herhangi bir A sayma sayısının asal çarpanları a b ve c olmak üzere

A = am . bn . cp

şeklinde asal çarpanlarına ayrılmış ise A sayma sayısının pozitif tamsayı bölenlerinin çarpımı

dir. Üssün A nın pozitif tamsayı bölenlerinin sayısının yarısı olduğuna dikkat ediniz.

Örnek 1:
120 sayısının
a) Kaç tane pozitif böleni vardır?
b) Kaç tane tamsayı böleni vardır?
c) Pozitif bölenlerinin toplamı kaçtır?
d) Pozitif bölenlerinin çarpımı kaçtır?

Çözüm:
a) 120 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış şekli 120 = 23 . 31. 51

olduğundan pozitif bölenlerinin sayısı

( 3 + 1) . ( 1 + 1 ) . ( 1 + 1 ) = 4 . 2 . 2 = 16
dır.
b) 120 sayısının tüm bölenlerinin sayısı pozitif bölenlerinin sayısının 2 katı olduğuna göre

2 . 16 = 32 dir.

c) 120 sayısının pozitif bölenlerinin toplamı dir.

d) 120 sayısının pozitif bölenlerinin çarpımı dir.

Örnek 2:
500 . 5y sayısının asal olmayan 40 tane tamsayı böleni varsa y kaçtır?

Çözüm:
500 . 5y = 22 . 53 . 5y
= 22 . 53 + y

2 tane asal böleni olduğundan tüm bölenlerinin sayısı

40 + 2 = 42 dir. Buradan pozitif bölenlerinin sayısı tüm bölenlerinin sayısının yarısı olduğundan

21 = ( 2 + 1 ) . ( 3 + x + 1 )
21 = 3 . ( 4 + x )
21 = 12 + 3x
3x = 21 - 12
3x = 9
x = 3
olur.

OBEB (ORTAK BÖLENLERİN EN BÜYÜĞÜ)
OBEB iki veya daha çok sayıyı aynı anda bölebilen en büyük sayıdır. Verilen sayıların OBEB' ini bulmak için sayılar asal çarpanlarına ayrılır ve ortak asal çarpanların en küçük üsleri alınır.

1. Aralarında asal iki sayının OBEB' i 1' dir. Yani a ile b aralarında asal iki sayı ise

(a b)OBEB = 1 dir.

2. Aynı zamanda ikiden çok sayıdaki sayılardan en az iki tanesi aralarında asal ise bu sayıların OBEB' i 1' dir. Yani a b c d e sayılarından a ile b aralarında asal ise

(a b c d e)OBEB = 1 dir.

3. İki veya daha fazla sayının ortak tam bölenlerinin sayısı OBEB' inin bölenlerinin sayısına eşittir.

4. Ardışık iki sayma sayısının OBEB' i 1' dir. Yani a ile b ardışık iki sayma sayısı olmak üzere

(a b)OKEK = 1 dir.

Örnek 1:
18 30 42 sayılarının OBEB' i kaçtır?

Çözüm:
1. Yol:
18 30 ve 42 sayılarının üçünü birden bölen sayılar 2 ve 3 tür. Dolayısıyla

(18 30 42)OBEB = 2 . 3 = 6 dır.

2. Yol:
18 = 2.32
30 = 2.3.5
42 = 2.3.7

Her üç sayının ortak asal çarpanlarının en küçük üslüsü alınmalıdır. Dolayısıyla

(18 30 42)OBEB = 2.3 = 6 dır.

Örnek 2:
100 ile 120 sayılarının OBEB' i kaçtır?

Çözüm:
1. Yol:

100 ile 120 sayısının ikisini birden bölen sayıları 22 ile 5 dir. Dolayısıyla

(100 120)OBEB = 22 . 5 = 4 . 5 = 20 dir.

2. Yol:
100 = 22.52
120 = 23.3.5

Her iki sayının ortak asal çarpanlarının en küçük üslüsü alınmalıdır. Dolayısıyla

(100 120)OBEB = 22.5 = 20 dir.


Alıntıdır.