Pi Sayısı Hakkında


sembolü Yunan alfabesinin 16. harfidir. Bu harf aynı zamanda Yunanca çevre (çember) anlamına gelen "perimetier" kelimesinin de ilk harfidir. İsviçreli matematikçi Leonard Euler 1737 yılında yayınladığı eserinde daire çevresinin çapına oranı söz konusu olduğunda bu sembolü kullandı. Leonard Euler'den önce gelen bazı matematikçiler tarafından da bu sembol kullanılmıştır. Ancak Leonard Euler'den sonra gelen tüm matematikçiler bu sembolü benimseyip kullandılar.
Ayrıca doğal logaritmanın tabanı olan 2 71828... sayısı için L. Euler'in kullandığı e harfi sembol olarak bütün matematikçiler tarafından kullanılmaya başlanmış benimsenmiştir. Gene karekök içinde -1 imajineri için de L. Euler ile birlikte i sembolü kullanılmaya başlanmış ve genelleşmiştir.

İnsanoğlu; daire dediğimiz kendine özgü düzgün yuvarlak şeklin farkına tekerleğin icadından çok önceki tarihlerde varmıştır. Bu şekli diğer insan ve hayvanların gözbebekleri ile gökyüzündeki Güneş ve Ayda görüyordu. Derken elindeki sopa ile kum gibi düzgün yüzeylere daire çizdi. Sonra düşündü; bazı daireler küçük bazıları ise büyük. Görüyordu ki (sezinliyordu ki) dairenin bir ucundan öteki ucuna olan uzaklığı (çapı) büyürse çevresi de o kadar büyüyordu. Sonra gene düşündü cilalı taş devri insanı artık soyutlamasını yapmıştı. Dairenin; çevresinin uzunluğu ile çapının uzunluğu orantılıydı. Çevrenin çapa oranı daireden daireye değişmiyor sabit kalıyordu. Demek ki; bugünkü gösterim şekliyle bu sabit orana dersek; Çevre/Çap = sabit. Şeklinde yazılabiliyordu.

Bu oranın sabitliği anlaşıldıktan sonra sabit oran değerinin sayı olarak belirlenmesi gerekiyordu.


Pi Sayısının Üstelliği
sayısına ait değerin gittikçe daha fazla basamağını hesaplama tutkusunun yanısıra matematikçilerin rüyalarına giren başka bir problemi de daireyi kare yapma problemiydi. Bu uğraşıya kendilerini kaptıranların önderi Anaksagoras'tır (M.Ö. 500-428) Bir ara Atina'da zındıklıkla suçlanıp hapse atılan Anaksagoras burada can sıkıntısından daireyi kare yapmanın yollarını aramaya başlar. Kendisinin çözdüğünü sandığı bazı yaklaşık sonuçlar elde edler. Daha sonra Kilyos'lu Hippokrates (M.Ö. 5. yüzyıllın ikinci yarısı) aşağıdaki şekilde
taranmış ACBA alanının AOB üçgenin alanına eşit olduğunu gösterir Buna benzer başka örnekler gösterir ki belli eğrilerle sınırlanmış bazı bölgelerin alanlarına eşit alanda kareler çizilebilir.
18. yüzyılın sonlarından başlayarak dairenin kare yapılmasının imkansız olduğu fikri matematikçilere hakim oldu. Bu kuşku o kadar büyük ki 1775 te Paris Bilimler Akademisi devr-i daim makinesi projeleri açıyı pergel ve cetvel kullanarak üç eşit parçaya bölme yöntemlerinin yanısıra daireyi kare yapma yöntemlerini de artık inceleme kararı aldı.
1775 te Euler 1794 te Legendra nin belki de cebirsel bir sayı olmadığına üstel bir sayı olması gerektiğine ilişkin inançlarını belirtirler. Fakat nin üstel olduğunun kanıtlanması için 100 yıl beklendi. Sonunda 1882 yılında Alman matematikçi Lindermann nin üstel olduğunu ispatladı.