A. TANIM
a b c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere

ax2 + bx + c = 0

biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir.

Bu açık önermeyi doğrulayan x sayılarına denklemin kökleri; tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi; çözüm kümesini bulmak için yapılan işlemlere denklem çözme; a b c sayılarına da denklemin kat sayıları denir.B. İKİNCİ DERECE DENKLEMİN ÇÖZÜM KÜMESİNİN BULUNUŞU

1. Çarpanlara Ayırma Yöntemi

ax2 + bx + c = 0 denklemi f(x) . g(x) = 0

biçiminde yazılabiliyorsa

f(x) = 0 veya g(x) = 0 olup çözüm kümesi;

Ç = {x | x f(x) = 0 veya Q(x) = 0 denklemini sağlar} olur.

2. Diskiriminant (D) Yöntemi

ax2 + bx + c = 0 denklemi a ¹ 0 ve

D = b2 – 4ac ise çözüm kümesiax2 + bx + c = 0

denkleminde D = b2 – 4ac olsun.

a) D > 0 ise denklemin farklı iki gerçel kökü vardır.

Bu kökleri

b) D < 0 ise denklemin gerçel kökü yoktur.

c) D = 0 ise denklemin eşit iki gerçel kökü vardır.

Bu kökler

Denklemin bu köklerine; eşit iki kök çakışık kök ya da çift katlı kök denir.

Ü ax2 + bx + c = 0

denkleminin kökleri simetrik ise

1) b = 0 ve a ¹ 0 dır.

2) Simetrik kökleri gerçel ise

b = 0 a ¹ 0 ve a . c £ 0 dır.

C. İKİNCİ DERECE DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR

ax2 + bx + c = 0 denkleminin kökleri

x1 ve x2 ise


D. KÖKLERİ VERİLEN İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMİN YAZILMASI

Kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem;

(x – x1) (x – x2) = 0 dır. Bu ifade düzenlenirse

x2 – (x1 + x2)x + x1x2 = 0 olur.

Ü ax2 + bx + c = 0 ... (1) denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. Kökleri mx1 + n ve

mx2 + n olan ikinci dereceden denklem (1) denkleminde x yerineyazılarak bulunur.

Ü ax2 + bx + c = 0 ve dx2 + ex + f = 0 denklemlerinin çözüm kümeleri aynı iseÜ ax2 + bx + c = 0 ve dx2 + ex + f = 0

denklemlerinin sadece birer kökleri eşit ise


ax2 + bx + c = dx2 + ex + f

(a – d)x2 + (b – e)x + c – f = 0 dır.

Bu denklemin kökü verilen iki denklemi de sağlar.ÜÇÜNCÜ DERECEDEN DENKLEMLER

A. TANIM

a ¹ 0 olmak üzere ax3 + bx2 + cx + d = 0 biçimindeki denklemlere üçüncü dereceden bir bilinmeyenli denklemler denir.

B. ÜÇÜNCÜ DERECEDEN DENKLEMİN KÖKLERİ İLE KATSAYILARI ARASINDAKİ BAĞINTILAR

a ¹ 0 ve ax3 + bx2 + cx + d = 0 denkleminin kökleri x1 x2 ve x3 olsun. Buna göre


C. KÖKLERİ VERİLEN ÜÇÜNCÜ

DERECE DENKLEMİN YAZILMASI

Kökleri x1 x2 ve x3 olan üçüncü derece denklem

(x – x1) (x – x2) (x – x3) = 0 dır.

Bu denklem düzenlenirse

x3 – (x1 + x2 + x3)x2 + (x1x2 + x1x3 + x2x3)x – x1x2x3 = 0

olur.

Ü ax3 + bx2 + cx + d = 0 denkleminin kökleri

x1 x2 x3 olsun.

1) Bu kökler aritmetik dizi oluşturuyorsa

x1 + x3 = 2x2 dir.

2) Bu kökler geometrik dizi oluşturuyorsa

3) Bu kökler hem aritmetik hem de geometrik dizi oluşturuyorsa

x1 = x2 = x3 tür.

n 1 den büyük pozitif tam sayı olmak üzere

anxn + an – 1xn – 1 + ... + a1x + a0 = 0

denkleminin;

Kökleri toplamı :

Kökleri çarpımı :