Maddenin Tanımı
Uzayda yer kaplayan her cansız varlığa madde denir. Maddeler ikiye ayrılır. Aşağıdaki tabloda bunları inceleyebilirsiniz.
MADDE
Saf Maddeler elementler bileşikler

Hidrojen Bakır
Su tuz
Karışımlar
heterojen (adi) homojen (çözelti) Yoğurt Tuzlu su

AtomMaddenin yapı taşlarıdır. Ortada bir çekirdek etrafında yörünge boyunca hareket eden elektronlardan oluşur. Çekirdek ise proton ve nötronlardan oluşmuştur. Elektronlar negatif yüklü protonlar ise pozitif yüklüdür. Nötronlar yüksüzdür.
MolekülAynı yada farklı cinsten belirli sayıda atomların birleşmesiyle meydana gelmiş bağımsız küçük birimlerdir.


Su Molekülü
Madde Dönüşümleri
Maddeler katı sıvı ve gaz halinde bulunurlar ve bu hallerden birbirlerine dönüşebilirler.Saf MaddelerSaf maddeler element ve bileşiklerden oluşuyor. İsterseniz bunların anlamlarına bir bakalım.
ELEMENT İçinde bir cins atom bulunan saf maddelerdir. BİLEŞİK Yapılarında 2 yada daha fazla element bulunur.

Karışımlarİki yada daha çok saf maddenin karışması ile oluşan madde topluluklarına karışım deniyor. Karışımlar ikiye ayrılır. Bunları homojen ve heterojen olarak sınıflandırabiliriz.
ADÎ
HETEROJEN Her noktasında aynı özelliği göstermez. Karışan maddeler ayrı ayrı seçilebilir. ÇÖZELTİ
HOMOJEN Karışımı oluşturan saf maddeler karışımın her tarafına eşit olarak dağılmıştır. Her yerinde tek bir madde gibi görünürler.

Çözünen ve Çözücü
Karışık maddelerde bulunurlar. Bir örnekle çözüneni tuz çözücüyü ise su olarak kabul edebiliriz. Karışımlarda genellikle çözücüyü görebiliriz. Çözünen madde çözücü ile karıştığından görünmez. Fakat çoban salatası gibi heterojen karışımlarda çözünen ve çözücü bulunmaz. Çünkü maddeler sadece bir topluluk oluşturdu. Yani domates parçalarını salatalık parçalarından ayırabiliriz. Ama el ile su ve tuzu ayırmak imkansızdır. Su ile tuzu ancak buharlaştırma ile ayırabiliriz. Bunun gibi ayırma tekniklerini geelcek konumuzda bulabilirsiniz.
Derişik ve Seyreltik Çözeltiler
Bir çözeltideki çözülmüş maddelerin çözücüye oranı yüksekse bu tür çözeltilere derişik çözelti denir. Fakat çözücü madde miktarı fazla çözünen az ise çözeltiye seyreltik denir.

Karışık Maddeleri Ayırma.

Ayırma Teknikleri
Doğadaki madddeler genellikle saf değildirler. Çeşitli maddelerin karışımı halindedir.
Sular da karışım halindedir.İçine çesşitli madensel maddeler toprak kum vb. karışmıştır.
Karışık maddeleri ayırmak için karışımın durumuna göre çeşitli teknikler kullanılır. Bunlar eleme süzme yüzdürme dinlendirme çözme - kristallendirme mıknatıs ile ayırma elektrikle ayırma ve damıtmadır.