Fizik doğayı yöneten yasaları (başka bir deyişle MADDE ve ENERJİ) inceleyen bilim dalıdır.

Maddelerin bileşimlerini ve birbirleriyle etkileşimini konuedinen KİMYA ayrı bir daldır; ancak maddeyi oluşturan bileşenlerin ve bunların kimyasal düzeydeki et- kileşimlerinin açıklığa kavuşturulmasına fizikteki ilerlemeler sonucu olanak bulunmuştur. Biyoloji ve biyokimya için de aynı şey geçerlidir. Gerçekten fizik evreni ve yaşamı anlayabilmemizi sağlayan bilim dallarından biridir.

Fiziğin doğuşu: Yaklaşık yarım milyon yıl önce ilk insanlar elde yapılmış yalın araçlar kullanıyor ve ateşi biliyorlardı. Bundan 20 000 yıl önce yaşayan Taş devri insanı mağara duvarlarına resimler yapabiliyor ok ve yay kullanabiliyordu (günümüzde bile hâlâ Taş devri teknolojisiyle yaşamını sürdüren topluluklara Taşlanmaktadır). Günümüzden 10 000 yıl önce insanlar toprağı işlemeye başlamışlardı. Bilimin ilk temel işaretleri ise bundan 5 000 yıl Önce Babil'de ortaya çıkmaya başladı. Ancak Ortaçağ teknolojisi. Roma teknolojisinden pek farklı değildi; hattâ Romalıların su sistemleri daha iyiydi. Günümüzdeki anlamıyla bilim XVII. yüzyılda ortaya çıktı. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda endüstri devrimi gerçekleştirildi.

XX. yüzyılda ise fizik günlük yaşamda büyük bir yer tutmaya başladı. Günümüzde bu bilim dalına dayanmayan bir yaşam düşünülemez.

Klasik fiziğin temelleri XVII. yüzyılda GALİLEİ KEPLER BÖYLE NEWTON HOOKE HUYGENS GUERİCKE TORRİCELLİ gibi bilginler tarafından atıldı. Günümüzdeki uygarlık düzeyi varlığını bu temellere borçludur.
XVII. yüzyılda aynı zamanda felsefe ile fiziğin birbirinden ayrılması da gerçekleşti. XVIII. yüzyıldan önce fiziğe «doğal felsefe deniyordu.

Bilimsel yöntem:

Bilimsel yöntem gerçeğin ortaya çıkarılmasını sağlayan «yanılmaz Neden-sonuç ilişkisi çağımızda çok açık görünmesine karşılık her zaman kabul edilmemiştir. Eskiden doğal olayların açıklanması tanrıya bağlanmaktaydı. Günümüzde fizik anlayış düzeyimizi biraz daha derine götürmeye ve olayların altında yatan gerçek nedenleri ortaya çıkarmaya çalışmaktadır.

Çevrelerindeki olayları kaydeden ilk insanlar İ.Ö. 3000 yıllarında yaşayan Babillilerdi (Mezopotamya). Yazıyı bilen bu insanlar gökcisimlerinin hareketlerini kataloglara geçirdiler. Aynı dönemde Kuzeybatı Avrupa'da yaşayanlar ise yazıyı bilmemelerine karşılık taşları kullanarak gökcisimlerinin hareketlerini toprak üstünde belirtmeye çalıştılar.

Babillilerin ve eski Mısırlıların tuttuğu kayıtlar Yunanlıların eline geçti. Yunanlılar bunları yeniden düzenleme çabalarına girişti. Mekanik ve statikte bazı ilkol kavramlar (ARKHİMEDES'in banyo deneyi ve kaldıraç yasaları gibi) ortaya kondu. Yunanlıların en büyük katkısı fiziğin gelişmesinde önemli payı bulunan bazı MATEMATİK ilkelerini bulmalarıdır. İ.S. III. yüzyılda Diophantos bazı fizik temellerini ortaya koymuştur ama fiziğin bugünkü dayanağını oluşturan cebir daha sonra geliştirilmiştir.

Bilimin geliştirilmesi Yunanlılardan sonra Araplar tarafından yürütüldü. Bazı yeni buluşlar sözgelimi İbni Heysem'in OPTİK konusuna ve matematik simgelere ilişkin düşünceleri önceleri İtalya daha sonra da Kuzey Avrupa'da ortaya çıkan bilimsel anlayışın ilk kıvılcımı oldu.


Alıntı