Eylemsizlikle güdüm bir aracın bir yerden bir yere giderken bir dış etki olmadan eylemsizlik sistemiyle yönlendirilmesinde kullanılan bir tekniktir.

Eylemsizlik sistemleri aracın ivmesini yönünü ve eğimini NEWTON YASALARI'na göre ölçer. Ayrıca yalın bir ivme hesabıyla aracın hızı ve yeri saptanır. Böylece NAVİGASYON için gerekli olan bilgiler edinilmiş olur. Adından da anlaşıldığı gibi İVME-ÖLÇER'ler aracın ivmesini çok duyarlı CAYROSKOP' lar da aracın eğimindeki ve yönündeki sapmaları ölçer.

FÜZE'lerde UZAY ARAÇLARI'nda UÇAK'larda gemilerde ve DENİZALTI'larda eylemsizlikle güdüm yaygın olarak kullanılır. Ayrıca derin deniz araştırmaları ve sondaj işlemlerinde de yararlı olduğu görülmüştür. İki ya da üç boyutta hareket edebilen bütün araçlarda bu teknik uygulanabilir. Ancaksistem pahalı olduğundan daha çok askeri araçlarda ve uzay araçlarında kullanılır.
Eylemsizlikle güdümün temeli 1852'de Leon FOUCAULT tarafından atıldı. Foucault cayroskop eğiminin yıldızlara göre değişmez kaldığını bu yüzden dünyanın dönüşünü ölçmede kullanılabileceğini gösterdi. Bu buluş 50 yıllık bir bekleyişten sonra cayroskopun geliştirilip yönlendirmede kullanılmasına yolaçtı.

1908 yılında Anschütz Kaempfe adlı bir Alman ilk gemi CAYROPUSULA'sını yapmayı başardı; ama gemilerin manevraları sırasında ortaya çıkan bazı güçlükler giderilememişti: Gerçek kuzeyi gösteren cay-ropusulalar dengeleri bozulduğunda sarkaç gibi sallanmaktaydı. Max Schuler adlı bir başka Alman profesör cayroskop salınımmın ya da peryodunun dünyanın yarıçapı ya da yerçekimi ile çakıştırıldığında geminin hareketinden etkilenmeyeceğini buldu. Bu nedenle cayroskopla birlikte hız ölçen bir aygıt kullanmayı önerdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de de cayropusulalar yapıldı; ama ilk gerçek eylemsizlikle güdüm sistemi İkinci Dünya savaşı sırasında Almanların V2 roketleri için yaptıklarıdır. Görünüşlerinin oldukça kaba olmasına karşılık yararlı olan bu aygıtlar eğim ölçen cayroskoplardan ve önceden saptanmış bir hızda roket motorunu durdurmaya yarayan bir ivmeölçerden oluşuyordu. 1948'de A.B.D'nde cayroskoplu-ivmeölçer sistemlerinin ilkeleri kullanıldı ve tam eylemsizlikle güdüm sistemleri oluşturularak bu alanda öne geçildi. On yıl sonra bu karmaşık sistemlerden birinin kullanılmasıyla USS Nautilus'un Kuzey kutbu buz takkesinin altından geçmesi gerçekleştirildi.

İvme hız ve konum: EYLEMSİZLİK olayını yaşamak için herhangi bir taşıt aracıyla yol almak yeterlidir. Araç harekete geçtiğinde fren yaptığında ya da köşe döndüğünde yolcular aynı değerde bir kuvvetle bu değişikliklere karşı koyar. Bu kuvvet yoksa ya da çok zayıfsa aracın içindekiler sağa sola savrulur.

Bütün cisimler kütlelerinden ötürü hız kazanmak ya da hız yitirmek için bir kuvvete gerek gösterirler. Cismin eylemsizliği kütleye bağlıdır; çünkü kütle harekete direnç gösterir. Bu ilkeye dayanılarak yalın bir ivmeolçer yapılabilir:

Bir metal kütle önden ve arkadan iki yaya bağlanarak bir kutu içine yerleştirilir. Kutu (ve araç) hız kazandıkça kütlenin eylemsizliği arkadaki yayı sıkıştırır. Bu sıkışma ivme ile doğru orantılıdır ve elektriksel olarak saptanabilir. İvmeölçerin belli bir yönde tutulmasıyla elektrik sinyali aracılığıyla hız ve alınan yol da hesaplanabilir.

İvme aracın hızındaki değişmenin değeridir. Başka bir deyişle aracın hızı iki an arasında farklıysa bir ivme söz konusu demektir. Bu fark iki hızın birbirinden çıkarılmasıyla bulunur ya da eylemsizlikle güdümde olduğu gibi hız ivmeden toplama işlemiyle (çıkarmanın tersi) elde edilir. Birbiri ardınca toplama işlemi yapma yönteminin matematikteki adı entegral alma'âıv (Bk. MATEMATİK).
Hız ise taşıtın konumundaki değişikliğin değeridir. Tıpkı ivmenin entegraliyle hızın bulunması gibi hızın entegrali alınarak da konum elde edilir.

Eksenler: Bir araca hareket doğrultusunda yerleştirilen bir ivme ölçer yalnızca bir tek doğrultuda (sözgelimi kuzey-güney ya da doğu-batı doğrultusunda) hareketi algılar. Ayrıca yerçekimi kuvvetinin etkisi ya hesaplamada dikkate alınmalı ya da aygıt yere yakın tutulmalıdır. Böyle bir düzenleme yararlı bilgiler sağlayabilir; ama eylemsizlikle güdüm öteki doğrultuların da göz önüne alınmasını sağlayan iki ivmeölçere daha gerek gösterir. Bunlardan biri yanlara ikincisi de aşağı yöneliktir ve her biri öbürleriyle bir kübün ayrıtları gibi dik açılıdır. Birbirine dik olan bu üç ivmeolçer doğrultusuna eksen denir.

Kararlı platformlar: Ivmeölçerlerin takılı olduğu kararlı platformlar eksen açılarının aracın eğimine karşın hep aynı diklikte kalmasını sağlar. Bu nedenle platformlar yalpalık halkacıklarına oturtulmuştur. Yalpalık halkacıkları platformun kendi çevresinde tam bir dönüş yapmasını sağlar.

Platforma eklenen üç cayroskop aygıtın dünyanın kuzey-güney doğrultusunda ya da (uzay aracında kullanılıyorsa) güneş ve yıldızların doğrultusunda kalmasını sağlar. Herhangi bir nedenle platform biraz eğildiğinde cayroskoplar motorları çalıştırarak platformu eski durumuna getirir.

Kararlı duruma getirilmiş ivmeölçerler değişmez eksenler doğrultusunda hız ve uzaklık bildirir; platform yalpalıklarına takılı elektriksel aygıtlar da aracın eğimini ve dönüşünü saptar. Elde edilen bu değerler aracın bir dış etki ya da yardım olmaksızın doğru rotada yol almasını sağlar.

Güdüm hataları: Hiç bir ölçme aygıtı kusursuz değildir; tümünde şu ya da bu biçimde bir yanlış payı vardır. Bir eylemsizlik sisteminin duyarlığı üç cay-roskopun duyarlığına bağlıdır. Yapım sırasında cay-roskoplardaki en küçük bozukluk ya da ayarsızlık sapmalara dolayısıyle de platformun eğiminde yanlışlara yolaçar.

Eylemsizlikle güdümdeki yanlışların hesaplanması oldukça güçtür; ama iyi ayarlanmış bir sistemin yanlış payı saatlerce süren uçuşta birkaç km'yi geçmez. Bazı eylemsizlikle güdüm sistemleri konum ve hız ölçeklerine göre kullanılarak yanlış payı azaltılmaya çalışılır.

Alıntı