Tayfölçümü(spektroskopi) ışığın ya da öteki ışınların tayfla çözümlenmesidir. Bütün maddelerin tayfında özel dalgaboyu dalgaların dalgaboyu sırasına göre dizilişidir .

Işığın dalgaboyları çok uzun radyo dalgaboylarından çok kısa gama ışınlarına kadar değişen ELEKTROMAGNETİK IŞINIM' tayfının bir parçasıdır. Görünen bölgenin iki tarafında kızılaltı (uzun dalgaboyları) ve morötesi (kısa dalgaboyları) bulunur. Tayf KUVANTUM KURAMI açısından da incelenebilir. Sözgelimi mavi ışığın kuvantumu kırmızı ışıktan daha büyük enerji içerir.

Tarihçe: 1665 yıllarında PRİZMA'yla yaptığı ilk deneylerde NEWTON' güneş ışığı tayfında parlak gökkuşağı renkleri arasında sınır oluşturduğunu sandığı ince koyu çizgiler bulunduğunu görmüştü. XIX. yüzyıl başlarında Fraunhofer nedenlerini bilmediği bu çizgilerden bol miktarda buldu ve yüzlercesini sınıflandırdı. Fraunhofer çizgilerinin yapısı ancak KİRCH-HOFF ve Bunsen'in çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Her çizgi sözgelimi ateşte yakılan bir elementin oluşturduğu bir parlak çizgiye karşılıktı ve o elementin tanınmasını sağlıyordu.

Tayf kuramı:

Yarım yüzyıl boyunca laboratuvar-larda elementlerin tayf çizgileri listelenip sınıflandırıldıktan sonra neden bazı tayfların yalın bazılarının karmaşık olduğu ortaya çıkarıldı. Ayrıca her çizgiyi oluşturan atomdaki değişiklik tanınmaya başlandı. Bu çalışmayatayf ölçümüylekimyasal çözümleme yöntemiyle karıştırılmaması için Enerjinin sürekli olmadığını tek tek kuvantum paketlerinden oluştuğunu öne süren kuvantum kuramı kuruldu.

Bir elektron atom çekirdeği çevresinde bir yörüngeden ya da enerji düzeyinden çekirdeğe yakın olan başka bir yörüngeye geçtiğinde bir tayf çizgisi oluşur. Elektronun çekirdeğe yakın bir yörüngeden uzak bir yörüngeye geçişiyse enerji eklenmesiyle ortaya çıkar. Bu durum enerjinin soğurulmasına ve bir soğurma çizgisinin oluşmasına neden olur.

Niels BOHR'un atom modelinde elektronların çekirdek çevresindeki belirli yörüngelerde döndüğü belirtilir. Sonpaki araştırmalar bu modelde bazı çelişkiler olduğunu göstermiştir. Günümüzde yörünge elektronun bulunma olasılığının en yüksek olduğu bölge olarak kabul edilir. Bununla birlikte tanımlama amacıyla kesin boyutlu yörüngeler hâlâ yararlı bulunmaktadır.

Her element değişik sayıdaki çekirdek tanecikleriyle öteki elementlerden ayrılan atomlar içerdiği için kendine özgü tayf çizgileri oluşturur.

Sözgelimi bir helyum atomunun çekirdeğinde iki proton ve iki nötron vardır ama hidrojende ikisinden de birer tane bulunmaktadır. İki proton nedeniyle çekirdekte daha büyük yük bulunması helyumda hidrojenden daha küçük çaplı yörüngelerin oluşmasını sağlar. Enerji dolayısıyle de dalgaboyu yörüngelerin yarıçapına bağlıdır. Bu yüzden helyumda ikinci yörüngeden birinciye atlayan elektronun saldığı ışınımın dalgaboyu hidrojenin aynı yörüngeleri arasında atlayan bir elektronunkinden daha kısadır. Bununla birlikte ağır elementlerin büyük atomları hidrojenin en düşük yörüngesinden daha uzakta bulunan yörüngeler içerirler ve daha uzun dalgaboylarmda ışınım salarlar.

Düşük basınç altındaki bir gaz söz konusu süreçle kendine özgü salma çizgilerini verir. Ama akkor haldeki bir katıdan salınan ışınım tek tek çizgiler biçiminde değil süreklidir (siyah cisim sürekliliği). Bu da gökkuşağı renklerine neden olur. Güneş söz konusu olduğunda. bu süreklilik Güneş'in dış atmosferindeki soğuk gazlardan oluşan koyu soğurma çizgileriyle kesilir.

Güneş'ten gelen ışık bu atmosferde belli bir atom tarafından soğurulur. Atom bu enerjiyi tutmaz aynı frekanstayeniden salar. Ne var ki ışık genellikle geldiği yönde salınmadığından gözlemciye göre belirli frekanstaki ışınım «soğurulmuş Atomların kendilerine özgü çizgi tayfları oluşturmalarına karşılık moleküller ya da atom grupları genellikle daha geniş şerit tayfları ortaya çıkarırlar. Bu şeritler oldukça düşük nitelikli tayf grafiklerinin elde edildiği tayfışıkölçümünde önemlidir.

Tayf ölçümüyle kimyasal çözümleme:
Wheatstone bir pil elektriği ile kıvılcım çıkaran bir bobin elektriğinin aynı olduğunu kanıtlamak için bir tayfgörür kullandı. İkişer parça bakır çinko kurşun ve kalay arasında oluşturduğu arkları bir tayfgörürde inceleyip tayfların yaklaşık bir çizelgesini yayınladı. Dalga-boylarını ölçmesine olanak yoktu ama yöntemin bir gün; metal çözümlemesinde kullanılacağını düşünüyordu. Gerçekten çağdaş tayf ölçümüyle kimyasal çözümlemenin temelini bu yöntem oluşturdu.

Tayf görürlerden ilk kez 1915-1935 yıllarında metalürji laboratuvarlarındayararlanıldı.Kullanılanilkyön. temlerde tayfın fotoğrafı çekiliyor sonra levhalar ya gözle ya da DENSİTOMETRE gibi bir fotoğraf ölçüm aygıtında inceleniyordu. 1930 yıllarında tayfı bir fotojene inceleyip grafik çizen ya da bir göstergede sonucu veren tayfolçerler kullanılmaya başlandı.
İkinci Dünya savaşı sırasında tayfölçümüyle kimyasal çözümleme dünyanın her yanında alüminyum magnezyum bakır kurşun ve çelik üreticilerinin kullandıkları başlıca nitelik denetimi yöntemi oldu.

Günümüzdeyse tayfölçer beş dakika içinde bir örneğin bileşimini standart bir alaşımla karşılaştırmakta bir bilgisayarla gerekli düzeltmeleri yapmakta ve bir liste halinde vermektedir.

Bu yöntem kadar hızlı ve güvenilir olan bir başka tayfölçümüyle kimyasal çözümleme yöntemi de.madencilikte ve nitelik denetiminde alaşımları incelemede kullanılan X ışını flüoresansıdır. Bu yöntemde X ışınlarıyla «aydınlatılan X ışınlarında ışınımın dalga halinde değil tanecik olarak yayıldığını düşünmek daha doğrudur ve tanecikler 'bir FOTOÇOĞALTICI TÜP'le sayılır. Sonuçlar gene otomatik olarak bir liste halinde verilir.
Maden aramacılığında taşınabilir aygıtlar kullanılmaktadır. Bunlarda güç kaynağı olarak yüksek gerilim üreteci yerine bir radyoaktif izotop bulunur.

Mineral yüzeyine makina üstündeki bir gözden izotopun ışını düşürülür. Her uygulamada yalnızca bir element tanınıp çözümlenebilir; ama değişik filtrelerle aynı araç birçok metal için kullanılabilir. Bu yöntemin X ışınlı kimyasal çözümlemeden tek farkı daha uzun dalgaboylu X ışınları yerine GAMA IŞINLARI salan bir izotoptan yararlanmasıdır.
Müze laboratuvârlarında da X ışını çözümlemesi öteki yöntemlerin yerini almaktadır. X ışını yöntemi nesnelere zarar vermediği için çömlek üstlerindeki sırı eski bir resmin boyalarını ya da ucuz bir metal üstüne değerli bir metalle yapılan kaplamayı incelemede kullanılabilir.

Polis laboratuvârlarmda da bu yöntemle en küçük örnekler bile değerlendirilebilir. Sözgelimi bir trafik kazası kurbanının giysileri üstündeki oto boyası bu yolla incelenir.

Tayfölçümüyle kimyasal çözümlemenin en önemli kullanım alanlarından biri de bedendeki herhangi bir sıvı örneğinin et ve sebzelerin içtiğimiz sudaki ve soluduğumuz havadaki kirliliklerin incelenmesidir. Bu yöntem sindirim sisteminde kurşun ya da cıva gibi çok az miktarları bile tehlikeli olan maddelerin yolaçtığı zehirlenmelerin teşhisiyle gelişmeye başlamış sonra kan serumunda ve öteki beden sıvılarında normal olarak bulunan maddelerin de incelenmesine olanak sağlamıştır. Ama günümüzdebu alanda tayfölçümüyle kimyasal çözümlemenin yerini tayfışıkolçümü almıştır.

Nükleer enerji endüstrisinin uranyum filizinin arıtılmasından reaktörlerde kullanılan özel yüksek mukavemetli çeliklere kadar bütün aşamalarında tayfölçümüyle kimyasal çözümlemeden yararlanılır. Nükleer fizyon ürünleri ve öteki yan ürünler çözümlemeyi yürüten kişinin herhangi bir zarar görmemesi için özel olarak havalandırılmış yerlerde tayfölçerlsr kullanılarak denenir.

Tayfışıkolçümü:
Birçok durumda örneğin salma çizgilerini incelemek için buharlaştırma gerekmez. Bunun yerine bir tayfışıkölçerle molekül soğurma bantları incelenir. Bu dalgaboyuna karşı bir soğurma grafiği verir. Molekül soğurma bantlarının çoğu tayfın kızılaltı bölgesinde bulunur; ama görünen ve morötesi tayfışıkölçerler de yaygın olarak kullanılmaktadır.
İncelenen bantlar bir salma tayfının tayfsal çizgileri kadar kesin olmadığı için bu yöntemde daha hızlı ama pek kesin olmayan (benzer dalgaboyları arasındaki farklar bulunamaz) sonuçlar elde edilmektedir.

Gökbilimde tayfölçümü:

Laboratuvarda gerçekleştirilmesi olanaksız haldeki maddelerden oluşan yıldızların ve bulutsuların incelenmesi tayf kuramının geliştirilmesini sağlamıştır. Tayf ölçümünün GÖKFİZİGİ' ne en az teleskop kadar katkısı olmuştur. Tayflar kütlelerin kimyasal bileşimlerinden olduğu kadar basınç ısı dönü ve magnetik elektrik alanlar ile hareket gibi koşullarından ötürü de değişiklikler gösterebilirler. Uzak cisimlerden gelen ışığın Dünya'nm oluşumundan önce yola çıktığı göz önüne alınırsa çok uzak cisimlerin incelenmesiyle evrenin kimyasal bileşimindeki değişiklikler konusunda bilgi edinilebileceği ortaya çıkar.Alıntı