Yanma deyimiyle günlük dilde enerji açığa çıkartan oksitlenme tepkimelerine denir. Eğer deyimi bu anlamda kullanıyorsanız; yanma olayı dışarıdan enerji alamaz; alıyorsa eğer yanma olamaz. Çünkü yanma tepkimeleri örneğin karbon ve oksijen gibi iki atomun birbirleriyle kimyasal tepkimeye girme eğiliminden kaynaklanır. Bu örnekte bir karbon atomu iki oksijenle birleşerek bir karbondioksit molekülü oluşturur. Başlangıçta bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan üç atomlu sistem tepkime sırasında bir miktar enerji açığa çıkartarak sonrasında daha düşük bir enerji düzeyine geçmiş bir bakıma rahatlamıştır. Tepkimenin kendiliğinden yer alabilmesi için sistemin enerjisinde böyle bir azalma zorunlu. (Aksi halde sistem bunu niye yapsın durup dururken bir enerji yokuşunu niye ve nasıl tırmansın ki?) Bu tür tepkimelere bilindiği gibi ‘egzotermik’ deniyor. Aksi halde tepkimenin gerçekleşmesi için dışarıdan enerji verilmesi gerekir. Ki bu tür tepkimelere de ‘endotermik’ deniyor.

Yok eğer yanma deyimini oksitlenme olayının kendisi için kullanıyorsanız biraz açıklamaya gereksinim var. Karbon-oksijen örneğinde; oksijen atomları karbondan ikişer elektron alarak karbonla ikili bağlar oluşturur ve ortaya çıkan molekülü kararlı kılan da zaten bu bağlardır. Sonuç olarak oksijenlerin net elektrik yükü -2’ye “indirgen”miş karbonunki ise +4’e “yükseltgen”miştir. Tepkimenin temel niteliği atomların elektrik yüklerindeki bu değişimlerdir. Şöyle ki; bir tepkime sırasında yük değerinde artışa uğrayan atomun yükseltgendiği düşüşe uğrayanın ise indirgendiği söylenir. Dolayısıyla bu türden tepkimelere daha doğru olarak ‘indirgenme-yükseltgenme’ tepkimeleri denir. ‘Oksitlenme’ deyimi tarihsel bir kalıntı olup bu tür tepkimelerin ilk zamanlar hep oksitlenme olaylarında incelenmiş olmasından kalma bir kullanım alışkanlığıdır. Keza “yükseltgenme-indirgenme’ anlamındaki ‘redox’... Çünkü bilindiği gibi oksijen güçlü bir yükseltgendir. Ama daha güçlüsü de var. Örneğin flor...

Dikkat edilecek olursa yükün korunuyor olması gerektiğinden karbon-oksijen örneğinde olduğu gibi; tepkimeye giren atomlardan bazıları indirgenirken diğer bazıları yükseltgenmek zorundadır. Yani tepkimede eğer bir yükseltgenme varsa paralel bir veya daha fazla indirgenmenin de olması gerekir. Öte yandan her ‘indirgenme-yükseltgenme’ tepkimesinin tersi de bir ‘indirgenme-yükseltgenme’dir. Örneğin fotosentez olayında sonuç olarak başarıldığı gibi bir karbondioksit molekülünün ayrıştırılarak bir karbon atomuyla bir oksijen molekülüne dönüştürülmesi; moleküldeki karbon indirgenirken oksijenlerin yükseltgenmesi anlamına gelir. Bu da bir bakıma ‘oksitlenme’ tepkimesi olup dışarıdan enerji gerektirir: Fotosentez olayında güneş enerjisi. Veya suyun elektrolizinde elektrik... Dolayısıyla oksijenin yükseltgenmekte olduğu bu tepkimeler dışarıdan enerji alıyor.

Kısacası; ‘yanma’yı eğer ‘yükseltgenme’ anlamında kullanırsanız sorunuzun yanıtı ‘evet’ çıkıyor. Hem de örnekleri bol olan bir ‘evet.’

ALINTIDIR.