Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Bitkisel Dokular


  Çok hücreli canlılarda belirli görevleri yapmak için özelleşmiş şekil ve yapı bakımından birbirine benzer hücrelerden oluşan hücre gruplarına doku denir. Dokular birleşerek organları meydana getirir. Dokuları inceleyen bilim dalına doku bilimi ya da histoloji denir. Canlılardaki doku çeşitleri bitkisel dokular ve hayvansal dokular olmak üzere ikiye ayrılır. Bitkilerin kök gövde yaprak ve çiçek gibi organları dokular tarafından oluşur. Bitkisel dokular hücrelerin çoğalma yeteneğine göre bölünür ve bölünmez doku olmak üzere iki kısımda incelenir.


  BÖLÜNÜR (MERİSTEM SÜRGEN) DOKU : Hücreleri sürekli olarak bölünen doku çeşitidir. Bitkilerin kök ve gövdelerinin ucunda yer alır. Dokuyu oluşturan hücrelerin bölünmesi sayesinde bitkinin büyüme ve gelişmesi sağlanır. Bölünür doku hücreleri küçük yapılı büyük çekirdekli bol sitoplazmalı ince çeperli küçük kofulludur metabolizmaları hızlıdır.

  Çeperleri ince olduğu için bulunduğu yere esneklik sağlar. Kök ve gövdenin ucunda bulunan uç meristem bitkinin uzamasını sağlar. Kök ve gövdede bulunan bitkinin enine büyümesini sağlayan dokuya kambiyum dokusu denir. Kambiyum dokusu sayesinde bitkilerin yaşları hesaplanabilir. Bitkilerin kambiyum dokusunda sonbahar ve ilkbahar mevsimlerine göre farklı büyüklükte hücreler oluşur. Bir sonbahar ve bir ilkbahar mevsiminde oluşan hücrelerden meydana gelen halkalara yaş halkaları denir.

  Bölünür Doku Hücrelerinin Görevleri :

  -Bitki gövdesinin boyuna uzamasını sağlar.
  -Bitki kökünün toprakta uzama ve yayılmasını sağlar.
  -İlkbaharda yeni yaprak ve çiçekleri oluşturur.
  -Tomurcuklar açılarak yeni dalları oluşturur.
  -Çok yıllık bitkilerin gövdesinin kalınlaşmasını sağlar.
  -Gövdenin dışındaki mantar tabakasını oluşturur.

  BÖLÜNMEZ (DEĞİŞMEZ) DOKU : Bölünmez dokular bölünür doku hücrelerinin bölünme yeteneklerini kaybetmeleri sonucunda oluşur. Bölünmez doku hücreleri küçük çekirdekli az sitoplazmalı kalın çeperli büyük kofulludur metabolizmaları yavaştır. Çeperleri kalın olduğu için bulunduğu organa sertlik kazandırır. Bitkinin hemen hemen her yerinde bulunurlar. Bölünmez dokular yapı ve görevlerine göre beş bölümde incelenir. Bunlar; koruyucu doku temel doku destek doku iletim doku ve salgı dokudur.

  1. KORUYUCU DOKU :
  Bitkilerin kök gövde yaprak ve meyvelerinin üzerini örten dokuya koruyucu doku denir. Bu doku kalın çeperli ve klorofilsizdir. Hücrelerinde klorofil maddesi taşımadığı için fotosentezle besin üretemez. İhtiyaç duyduğu besinleri diğer dokulardan alırlar. Koruyucu doku bitkinin iç kısmındaki ince çeperli hücrelerden oluşan dokuları dış etkilerden korur. Koruyucu doku epidermis doku ve mantar doku olmak üzere iki kısımda incelenir.

  Epidermis Doku :
  Otsu ve odunsu bitkilerin kök dal meyve ve yapraklarının üzerindeki koruyucu yapıya denir. Epidermis doku hücreleri canlıdır. Epidermisin üzeri epidermis hücreleri tarafından salgılanan kütin maddesinin oluşturduğu kütikula tabakasıyla örtülüdür. Kütikula tabakası mumsu saydam bir yapıya sahip olduğundan ışığı geçirirken su ve subuharını geçirmez..

  Bu sayede su kaybını önlerken fotosentezin oluşumuna katkıda bulunur. Mumsu tabaka üzüm tanelerinde kolayca fark edilebilir. Kütikul tabakası kurak bölgelerde kalın nemli ve sulak bölgelerde incedir. Bitkinin toprak üstündeki bölgelerini örten epidermde stomalar (gözenekler) bulunur. Stomalar fotosentez solunum ve terleme olayları ile ilgili gaz alışverişini sağlar.

  Mantar Doku :
  Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdeleri üzerinde bulunan yapıya denir. Mantar doku hücreleri ölüdür. Bitkiyi sıcak ve soğuk gibi dış etkenlerden korur.

  Koruyucu Doku Hücrelerinin Görevleri :
  İçteki dokuları dış etkilere karşı korur.
  Kara bitkilerinin aşırı su kaybını önler.
  Topraktan su alınmasını sağlar.
  Bazı salgı maddelerinin atılmasını sağlar.
  Yaprak ve gövdedeki stomaları oluşturarak gaz alışverişini sağlar.
  Gövdenin çevresindeki mantar tabakasını oluşturarak sıcaksoğuk mikrop darbe gibi dış etkilerden diğer dokuları korur.

  2. TEMEL (PARANKİMA) DOKU : Kök gövde ve yapraklardaki diğer bitki dokularının etrafını doldurur ve dokuları birbirine bağlar. Temel dokunun hücreleri canlı ince çeperli büyük kofullu ve bol sitoplazmalıdır.

  Temel Doku Hücrelerinin Görevleri :
  Bitkilerin klorofil taşıyan yeşil kısımlarını oluştururlar.
  Dokular arası madde iletimini sağlar.
  Kök gövde meyve ve tohumlarda su hava ve besin depolarlar.
  Gaz alışverişini sağlar
  Fotosentez ve solunum yapar.

  3. DESTEK DOKU : Bitkiye diklik dayanıklılık desteklik sağlar.

  Destek Dokunun Görevleri:

  -Ayva armut elma gibi meyvelere sertlik kazandırma.
  -Tohumların sert kabuklarının oluşmasını sağlama.
  -Yaprak dal ve çiçeklerin temel iskeletlerini oluşturma.
  -Odunsu bitkilerin sert liflerini oluşturma.

  4. İLETİM DOKU :
  Basit ve küçük yapılı bitkiler dışında tüm bitkilerde bulunur. Bitkide madde iletiminde görevlidir. Besin ve su taşıyan iletim borularından oluşur. Taşıdığı maddelere göre odun ve soymuk borusu olmak üzere iki çeşittir.

  Odun Borusu : Kökten gövde ve yapraklara doğru topraktan aldığı su ve mineralleri iletir.
  Soymuk Borusu : Kök ile gövde arasında fotosentez ürünlerini iletir.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Bitkisel Dokular

  A) Bölünür doku: Bitkilerde bölünür doku hücrelerimitozla çoğalır. Bunlar bitkide yaprakkök ve gövdededir. Kökenine göre 2’ye ayrılır. Bunlar birincil bölünür doku ve ikincil bölünür dokudur.
  Birincil bölünür doku bitkinin kök ve gövde ucunda bulunur. Bitkinin boyuna uzamasını sağlar. Bu bölgeye büyüme noktası denir.
  İkincil bölünür doku: Bölünmez dokuların tekrar mitoz bölünme yeteneği kazanmasıyla oluşur. Böylece kambiyum ve mantar kambiyumu oluşur. Kambiyum kök ve gövdede bulunur. Bitkilerde yaşın hesaplanmasını sağlayan halkaları oluşturur.

  B) Bölünmez doku: Kofulları çok sayıda ve büyük olup çekirdekleri küçüktür. Bazı hücrelerin Çeperlerinde odun mantar vb. maddeler birleşerek kalınlaşmalar olur. Bazı hücreler ölü olabilir. 5 bölümde incelenir. Bunlar temel koruyucu destek iletim ve salgı dokudur.
  1)Temel doku (parankima): Gövdenin korteksinde yaprağın mezofil tabakasında ve diğer dokuların etrafında bulunur. Hücreleri canlıdır. Görevine göre 4 bölümde incelenir:
  a)Özümleme parankiması : Yaprakların mezofil tabakasında ve genç gövdede bulunur. Bol kloroplastlıdır. Fotosentez yapımında görev alır Mezofil tabakası palizat ve sünger parankiması olmak üzere 2 kısımdan oluşur.
  b) İletim parankiması: Fotosentez yapan dokularla iletim demetleri arasında bulunur.Su ve besin taşır.Kloroplastı yoktur.
  c) Depo parankiması: Bitkinin bölümlerinde bulunur. Su ve besin depolar.
  d) Havalandırma parankiması: Su ve bataklık bitkilerinde bulunur. Bitkide kök ve gövdedeki parankima hücreleri arasında boşluk oluşturur. Böylece gaz alışverişini kolaylaştırır.
  2) Koruyucu doku: Bitkide kökgövdeyaprak ve meyvelerin üstünü örter. Hücreleri kalın ve klorofilsizdir. Bitkilerde 2 tip koruyucu vardır. Bunlar epidermis ve mantar dokudur.
  a) Epidermis:
  b) Mantar doku: Çok yıllık bitkilerin kök ve gövdelerinin üzerinde bulunur. Epidermisin parçalanmasıyla oluşur. Hücreleri ölüdür. Gaz alışverişini kovucuklar sağlar.
  3) Destek doku: Bitkilere şekil ve destek verir. Çok yıllık odunsu bitkilerde iletim demetleri de desteklik işine yardımcı olur. Çok yıllık bitkilerde 2 destek doku bulunur. Bunlar pek doku (kollenkima) ve sert doku (sklerankima)dır.
  a) Pek doku: Bitkinin gövde yaprak ve yaprak sapında bulunur. Pek doku hücrelerden oluşur. Hücre çeperine kalınlaşmalar vardır. Bu kalınlaşmalar köşe kollenkiması ve levha kollenkiması olmak üzere 2 grupta incelenir.
  b) Sert doku: Hücrelerinin sitoplazma ve çekirdekleri kaybolmuştüm çeperleri kalınlaşmış ve ölmüştür.
  4) İletim doku: Damarsız bitkiler dışında karada yaşayan tüm bitkilerde bulunur. Odun ve soymuk demetlerinden oluşur. Su ve organik maddeleri taşır.2 bölümde incelenir:
  a) Odun boruları: Bölünür doku hücreleri üst üste gelerek zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybeder. Hücre kenarlarında odun özü birikerek kalınlaşmalar oluşur. Hücreler arasında enine zarlar eriyerek kaybolur. Böylece odun boruları oluşur. Görevi su ve suda erimiş tuzları taşımaktır. Kökteki emici tüylerle alınan su bitkinin diğer organlarına taşınır. Taşıma aşağıdan yukarı doğrudur.
  b) Soymuk boruları: Tek sıra halinde üst üste dizilmiş canlı hücrelerden oluşur. Soymuk boruları oluşurken hücrelerin ara çeperleri tamamen erimediğinden yer yer delikler oluşur. Bunlara kalburlu borular denir. Soymuk borularında fotosentez ürünleri bitkinin diğer organlarına taşınır. Bazı bitkilerin köklerinde sentezlenen amino asitler de yaprak ve diğer organlara taşınır. Taşıma çift yönlüdür.
  5) Salgı doku: Salgı dokuyu oluşturan hücreler canlı bol sitoplazmalı büyük çekirdekli ve küçük kofulludur. Hücreler diğer dokular arasına dağılmıştır. Salgılar işlevlerine göre 3 bölümde incelenir:
  a) Hücre içi salgılar: Bu salgı hücre içinde biriktirilir. Salgı hücreleri zamanla sitoplazmalarını kaybederek içi salgıyla dolu olarak kalır.
  b) Hücre dışı salgılar: Hücrede oluşturulur. Daha sonra hücre dışına atılır.
  c) Salgı boruları: Bir ya da birkaç salgı hücresi uzayarak salgı borusu haline gelir. Salgı borularının içinde süte benzer bir salgı bulunur. Salgı borularının oluşturduğu salgıların görevleri :
  J Bal özü böcekleri çekerek tozlaşmayı sağlar
  J Reçine tanen gibi antiseptik içeren salgılar mikroorganizmalardan korunmayı sağlar
  J Böcekçil bitkilerde salgılar sindirim enzimi içerir yakalanan böceklerin sindirimini sağlar
  J Sütleğendeki zehirli salgılar bitkinin hayvanlar tarafından yenilmesine engel olur.

  HAYVANSAL DOKULAR
  A) Epitel Doku: Vücudun dış ve iç yüzeyini örter. Epitel dokunun altında hücresel yapıda olmayan bir taban zarı bulunur. Doku bu taban zarı üzerine oturmuştur. Epitel dokuda kan damarları yoktur. Beslenme bağ dokudan difüzyonla sağlanır. Görevleri:
  J Koruma: Vücudu fiziksel kimyasal ve mikrobik etkenlere karşı korur.
  J Emme: İnce bağırsakta bazı maddelerin emilimini sağlar.
  J Salgı yapma: Süt göz yaşı gibi salgıları salgılar.
  J Duyu: çevreden gelen uyartıları alır.
  Epitel doku 3 bölümde incelenir. Bunlar örtü epiteli bez epiteli ve duyu epitelidir.
  1)Örtü Epiteli: Vücudun dış ve iç yüzeyini örter. Hücrelerin şekil ve dizilişine göre tek ve çok katlı olmak üzere 2 çeşit örtü epiteli vardır:

  a)Tek katlı epitel: Tek katlı epitel dokunun hücreleri tek sıra halinde dizilmiştir.
  è Tek katlı yassı epitel: Akciğer alveollerinde ve kılcal damarların yapısında bulunur.
  è Tek katlı kübik epitel: Böbrek kanallarında yumurtalığın üzerinde tiroit bezinde bulunur.
  è Tek katlı silindirik epitel: Mide ve i.bağırsağın iç yüzeyinde bulunur.
  è Yalancı katlı epitel: Bir sıra hücre dizisinden oluştuğu halde hücre çekirdeklerinin farklı düzeyde yer almasından dolayı çok katlıymış gibi gözükürler. Hücre şekilleri değişiktir. Solunum yolları epitelinde bazı bezlerin boşaltım kanalında bulunur.
  b) Çok katlı epitel: Omurgalılarda üst deri çok katlı epitelden oluşmuştur. Derinin epidermisi çok sayıda epitel hücrenin üst üste gelmesiyle oluşur. En alttaki sırada yer alan hücreler silindirik şekildedir ve tek sıra halinde taban zarı üzerinde oturmuştur. Bu hücrelerin mitoz bölünmeyle oluşturduğu yeni hücreler üst tabakalara doğru itilirken şekilleri değişir ve yassılaşır. Bazı vücut bölgelerinde ise farklılaşmalar görülür. Keratin maddesi çok katlı epiteldeki hücrelerden oluşur. Çok katlı epitel dokuda bulunan pigmentler insanda deriye renk verir.

  2) Bez Epiteli: Salgı salgılayan epitel çeşididir. Hücrenin sayısına ve salgıların döküldüğü yere göre çeşitlere ayrılır. 2’ye ayrılır:
  a) Bir hücreli bezler: Genellikle silindirik bir epitel hücreden oluşur. Diğer hücreler arasına dağılmıştır. Bazıları mukus salgılar. Bu tür tek hücreli salgı bezine goblet hücresi denir.
  b) Çok hücreli bezler: Şekillerine göre gruplara ayrılır. Bunlar:
  è Ekzokrin bezler: Salgısını bir kanalla ya da doğrudan doğruya vücut boşluğuna veya vücut dışına boşaltan bezlerdir. (tertükürükgözyaşı vb.)
  è Endokrin bezler: Salgılarını doğrudan kana veren bezlerdir. Bu bezlerin salgılarına hormon denir. Etki edeceği organa kan aracılığıyla giderek etkisini gösterir.
  è Karma bezler: Hem ekzokrin hem de endokrin özelliği gösteren bezlerdir. Ör: pankreas.
  3)Duyu Epitel i: Dış ortamdan gelen fiziksel kimyasal ve optik uyarıları alan özelleşmiş epitel hücrelerdir. Dilde tat almayı burunda koku almayı sağlar. Bu hücrelerde yenilenme yoktur.
  B) Bağ ve Destek Doku: En önemli özelliği hücreler arasında boşluk olmasıdır. Bu boşluklar hücre ara maddesi ile doludur. Bağ doku diğer doku ve organların aralarını doldurur onları birbirine bağlar. Yumuşak organların çevresini sararak destek ve direnç kazandırır. Vücudun savunmasında ve çeşitli organlarda oluşan yapısal bozuklukların onarılmasında da görev alır.
  1)Temel bağ doku: ...... Bağ dokunun lifleri proteinden oluşur ve hücreleri bir arada tutar. Kollagen lifler elastiki lifler ve ağsı lifler olmak üzere 3 çeşit bağ doku lifi vardır. Kollagen lifler demet halindedir. Beyaz renkte görünür mekanik etkilere karşı çok dirençlidir. (ör: aşil kirişi).Elastiki lifler sarı renktedir. Özellikle yüz ve boyun bölgelerini örten derinin dermis tabakasında bulunur. Ağsı lifler doku ve organların etraflarını sararak onlara destek sağlar.
  2)Kıkırdak doku: ...(embriyoköpek balığı vs.) Kıkırdak doku hücrelerine kondosit denir. Kondositler kapsülle çevrilidir. Kıkırdak dokunun hücre ara maddesine kondrin denir. Kıkırdak dokuda kan damarları yoktur besin ve oksijen difüzyonla alınır. 3 bölümde incelenir.
  a)Hiyalin kıkırdak: Ara maddedeki kollajen lifler sayesinde basınca dayanıklıdır. Embriyo döneminde iskelet hiyalin kıkırdaktan yapılmıştır.
  b)Elastiki kıkırdak: Bükülme özelliğine sahiptir. İçinde az miktarda kollajen lif de bulunur.
  c)Fibröz kıkırdak: Hücre ara maddesinde kollajen lifler boldur kıkırdak hücreleri azdır. Basınç ve çekmeye karşı çok dirençlidir.
  3)Kemik doku: Kemik hücrelerine osteosit denir. Hücre ara maddesine osein adı verilir. Hücre ara maddesi organik ve inorganik maddelerden oluşur. Kemiklerde 2 farklı doku görülür:
  a)Sert kemik doku: Bu dokudaki hücrelerin zarı yoktur. Birbirine sitoplazma uzantıları ile bağlanarak iç içe halkalar şeklinde dizilir. Halkaların ortasında dikine uzanan kanala havers kanalı denir. Bu kanaları birbirine bağlayan yan kanallara da volkman kanalı denir.
  b) Süngerimsi kemik doku: Düzensiz boşluklardan oluşan gözenekli yapıya sahiptir. Gözeneklerde kırmızı kemik iliği bulunur. Kemiklerin dışında perosit denilen kemik zarı bulunur. Görevleri:
  è Kas ve eklemlerle birlikte hareketi sağlar önemli organları korur kaslara ve organlara tutunma yüzeyi oluşturur vücudun mineral deposudur kemik dokuda kan yapımı da olur.
  4)Yağ Doku: Özelleşmiş bir bağ dokusudur. Yağ sentezi yapan hücrelere lipoblast denir. Yağ hücrelerinin arasında ağsı ve kollajen lifler bulunur. Bu bütünlük dokulara ve organlara belirli bir esneklik ve basınca karşı dayanıklılık dolayısıyla kayma yeteneği kazandırır. Organların etrafında ve deri altında depolanır.Görevleri:
  è Vücutta harcanmayan yağın depo edilmesini sağlar. Deri altındaki yağ vücut ısısını korur. Derinin kurumasını önler.
  è Enerji tüketimi sırasında en fazla enerji yağ dokudan sağlanır.
  è Yağın yakılmasıyla metabolik su ortaya çıkar. (deve olayı)
  è yağlar hafif olduğu ve az yer kapladığı için göçmen kuşların uzun süre uçmasında kolaylık sağlar.
  5)Kan doku: Hücre ve hücre ara maddesinden oluşur. Ara maddesi plazmadır. Kan hücreleri alyuvar akyuvar ve kan pulcuklarından oluşur.
  a) Plazma: Kanın ara maddesidir. Kanın %55’ini kan plazması %45’ini ise kan hücreleri oluşturur. Kan plazması su protein ve inorganik maddelerden oluşur. Kan proteinleri albümin globuin fibrojen ve heparindir. Kanın pıhtılaşmasından sonra hücreden ayrılmış açık sarı renkli kısma serum denir.  a)Kan hücreleri:
  è Alyuvarlar: Kan hücrelerinin büyük bir bölümünü oluşturur. Karaciğer dalak ve kırmızı kemik iliğinde üretilir. İlk oluştuklarında çekirdeklidir. Olgunlaşıp kana geçtikten sonra çekirdeklerini kaybederler. Böylece yüzey daha çok genişler. Çekirdekleri ve ribozomları olmadığı için kendilerini yenileyemezler. Yapısında demirli bir protein olan hemoglobin bulunur. Hemoglobin demir mineralinden dolayı kana kırmızı renk verir.
  è Akyuvarlar: Kan sıvısında bulunan vücut savunmasında görevli hücrelerdir. Kemik iliğinde yapılır ve depo edilir. İhtiyaç halinde kana verilir. Alyuvarlardan farklı olarak aktif hareket eder. Kana verildikten sonra bölünme yeteneğini kaybeder. Granüllü ve granülsüz olmak üzere 2’ye ayrılır:
  à Granüllü akyuvarlar: Sitoplazmaları granüllü ve çekirdekleri boğumludur. 3 çeşittir:
  J Bazofil: Kanın damar içinde pıhtılaşmasını önleyen salgı salgılar histamin taşırlar. Yaralanmalarda yaranın kızarıp şişmesine ağrı ve acının oluşmasına neden olurlar.
  J Eozinofil: çekirdekleri 2 parçalıdır. Parazit ve alerjik hastalıklarda nefes darlığında sayıları artar. Bu hastalık etkeniyle savaşırlar.
  J Nötrofil: Vücuda giren mikrop ve yabancı maddeleri fagositozla yok ederler. Zatürree gibi şiddetli bakteri enfeksiyonlarında sayıları artar.
  à Granülsüz akyuvarlar: Sitoplazmaları granülsüz ve homojendir. Yuvarlak ve tek çekirdeklidir. Lenfositler ve monositler olmak üzere 2’ye ayrılır.
  J Lenfositler: Büyük yuvarlak çekirdekli ve az sitoplazmalıdır. Vücutta esas oluşum yerleri lenf düğümleridir. Vücutta mikroplara karşı antikor üretir. Boğmaca öldürücü anemi güneş yanığı ve veremde sayıları artar.
  J Monosit: Oval veya fasulye şeklinde çekirdekleri vardır. Hareketlidir fagositoz yapar ve kılcal damarlardan doku aralarına geçebilir. Bu yolla özellikle ömürleri tükenmiş hücre ve dokuları parçalarlar. Tifo ve sıtmada sayıları artar.
  J kan pulcukları: Kemik iliğinde büyük çekirdekli hücrelerin parçalanmasıyla oluşur. Çekirdeksizdir. Kanamalarda kanın pıhtılaşmasını sağlayarak kan kaybını önlerler.
  C) Kas Doku: Silindirik ya da iğ şeklindeki hücrelerden oluşur. Hücre ara maddesi yoktur. Kas doku hüc. zarlarına sarkolemma sitoplazmalarına sarkoplazma denir. Kas hücreleri mitokondri endoplazmik retikulum ve sarkoplazma bakımından zengindir. Kas sarkoplazmasında miyofibril denilen telcikler bulunur. Miyofibriller aktin ve miyozin proteinlerinden oluşmuştur. Aktin ve miyozinler kasılmayı sağlar. Miyofibriller bir araya gelerek kas demetlerini oluşturur. Kas demetlerini bol kan damarı ve sinir bulunduran bağ doku sarar. Kas doku hareket sisteminde aktif görev yapar. Diğer dokulardan ayıran en önemli özelliği kasılıp gevşeyebilmesidir. Böylece hareket dolaşım boşaltım sindirim solunum gibi olayların gerçekleşmesi sağlanır. 3’e ayrılır. Bunlar düz kas çizgili kas ve kalp kasıdır.
  1) Düz Kas: Tek çekirdeklidir. Bunlara istemsiz kaslar da denir. Düzenli ve yavaş kasılır uzun süre çalışırlar. İç organlarda bulunurlar. Yapacakları görevlere göre farklı şekillerde olurlar.
  2) Çizgili Kas: Silindirik uzun hücrelerden oluşur. Çok çekirdeklidir ve hücre zarının hemen altında bulunur. İstemli kaslar da denir. Miyofibrillerde aktin ve miyozin proteinleri bulunur. Aktin ve miyozinle birlikte aktomiyozin adını alır. Kasılma ve gevşeme bu iki proteinin birbiri arasında kaymasıyla gerçekleşir.
  3) Kalp Kası: Çok çekirdeklidir. Çekirdekleri ortadadır. Çizgili kaslar gibi çabuk kasılır düz kaslar gibi istemsiz çalışırlar. Çizgili kaslara göre daha az miyofibril bulundurur. Kalp kasının lifleri fazla dallanmıştır. Embriyonun dördüncü haftasından itibaren kasılıp gevşemeye başlar. Çalışması hayat boyu devam eder.
  4) Sinir Doku: Uyarıları alma iletme ve gerekli cevapları verme özelliği olan hücrelerden yapılmıştır. Sinir hücreleri dış ve iç ortamlardaki uyartıları alır değerlendirir oluşan cevapları kas ve bezlere iletir. Sinir dokuda ayrıca görevleri sinir hücrelerine yardımcı olmak onları beslemek ve koruyucu kılıflarını oluşturmak olan hücreler (glialar) bulunur. Sinir hücresine nöron denir. Hücre gövdesinden tek veya aha fazla sayıda çıkan kısa ve dallanmış uzantılara dendrit denir. Dendritler sinir hücresine gelen bilgiyi alır ve hücre gövdesine iletir. Nöron gövdesinden uzun ve tek bir uzantı çıkar. Buna akson denir. Aksonların üzerinde ince bir zar vardır. Bu zar kesik kesiktir. Kesintinin olduğu boğumlara Ranvier boğumu denir. Miyelin kılıfın üzerini birçok hücreden oluşmuş Shwann kını örter. Miyelin kılıf yalıtıcı görev yapar. İki sinir hücresi birbiriyle doğrudan bağlanmaz. Bir nöronun aksonu ile diğer nöronun dendritinin ya da gövdesinin karşı karşıya geldikleri yere sinaps denir. Tüm uyarıların hücrede oluşturduğu uyartıya impuls denir.

  SİNİRSEL DENETİM
  İç dengenin kurulmasında görevi olan sinir sistemi çevrede oluşan değişikliklerin çok kısa sürede alınması ve cevap verilmesini sağlar.
  A)Bir Hücrelilerde Sinirsel Denetim: Bir hücrelilerde belirli bir sinir sistemi yoktur. Uyarılar hücre yüzeyindeki protein özelliğine almaçlarla alınır ve kamçı sil gibi tepkime oranlarına iletilir. Terliksi hayvanda hareketi sağlayan sillerin arasında bazal cisimcikler bulunur. Bu cisimcikler sinir telcikleri ile birbirine bağlıdır. Telciklerden biri koparsa bağlı olduğu silin hareketi bozulur.
  B)Omurgasız Hayvanlarda Sinir Sistemi: Omurgasız hayvanlardan mercan medüz ve hidranın merkezi sinir sistemi yoktur. Sinir hücreleri birbirinin ucuna sinaps yapmadan değerek bir ağ oluşturur. Uyartılar canlının bütün vücudunun tepkisine yol açar. Bu şekildeki sinir istemine ağ sinir sistemi denir. Deniz anasında sinir sistemi daha gelişmiştir. Sinir sistemi ışınsal simetriye sahiptir. Bu sisteme radyal sinir sistemi denir. Yası solucanlarda ve toprak solucanlarında sinir sistemi ip merdiven şeklindedir. Bu canlılarda baş bölgesinde sinirler birleşerek beyin gangliyonu denilen sinir düğümünü oluştururlar. Toprak solucanının her halkasında bir çift gangliyon bulunur.


  C)Omurgalı Hayvanlarda Sinir Sistemi: Balıklardan memelilere doğru gelişen bir sinir sistemi görülür. Balıklarda beyin yarımküreleri belirgin olarak ayrılmamıştır. Kurbağalardan itibaren omurgalıların çoğunda beyin iki yarım küre halindedir. Omurgalılarda beynin küçüklüğü hareket etme yeteneği ile D.O. dur. Beyincik balık ve kuşlarda büyük sürüngenlerde küçüktür.

  D)Sinir Hücresi ve Çeşitleri: 3 bölümde incelenir:
  1)Duyu sinirleri: uyarıları duyu organlarından almaçlarla alıp beyin omurilik gibi merkezi sinir sistemi organlarına ileten sinirlerdir.
  2)Motor sinirleri: Merkezi sinir sisteminden aldığı emirleri kaslara ya da bezlere ileten sinirlerdir.
  3)Ara sinirler: Merkezi sinir sisteminde bulunur. Motor ve duyu sinirleri arasına bağlantıyı sağlar.
  Sinir hücreleri( nöronlar ) uzantılarına göre 3 çeşittir:
  1)Tek kutuplu sinir hücrelerinde bir tane uzantı vardır. Omurgasız hayvanların motor nöronları tek kutupludur.
  2)İki kutuplu sinir hücrelerinde akson ile dendritler hücre gövdesinin karşılıklı kutuplarından çıkarlar.
  3)Çok kutuplu sinir hücrelerinin gövdesinde çok sayıda uzantı çıkar. Çok kutuplu sinir hücrelerinde bir akson ile çok sayıda dendrit bulunur.
  E)İmpuls ve Oluşumu

  F)İnsanda Sinir Sistemi:
  1)Merkezi sinir sistemi: Merkezi Sinir Sistemi 2 ana parçadan oluşur. Bunlar beyin ve omuriliktir.
  a)Beyin: .....Dıştan içe doğru 3 kat zar vardır. Bunlar:
  è Sert zar: K. tası kemiğine yapışıkkalın dayanıklıdır. Beyni kafatasına bağlar ve beyni dıştan gelecek darbelere karşı korur.
  è Örümceksi zar: Sert zarın altındadır. İnce bağ dokusu lifleriyle sert zar ile ince zarın arasında örümcek ağı gibi uzanarak bu iki zarı birbirine bağlar.
  è İnce zar: En içteki zardır. Beynin tüm girinti ve çıkıntılarına kadar girerek beyin yüzeyine yapışmıştır. Bu zarda bulunan kan damarları beynin beslenmesi ve solunumu gibi olaylarda görevlidir. İnce zar ile örümceksi zar arasında BOS bulunur. BOS’un görevleri: è Beyni vurma çarpma gibi mekanik etkilere karşı korur
  è Kan ve sinir hücreleri arasına madde alış verişini sağlar
  è Merkezi sinir sisteminde iyon değişiminin dengede kalmasına yardım eder.
  Beyin üç temel bölümden oluşur. Bunlar ortaön ve arka beyindir.
  a) Ön beyin: Uç beyin ve ara beyin olmak üzere 2 kısıman oluşur. Beynin en büyük bölümüdür. İki yarımküreden oluşur. Yarımküreler birbirine üstten nasırlı cisim alttan beyin üçgeni denilen bağlarla bağlanır. Bu bağlar nöronların aksonlarından oluşur.
  Beyin yarım kürelerinin kabuk kısmında çeşitli merkezler bulunur. Fonksiyonu: Düşünme istemli hareket dil sonuç çıkarma algılamadır.
  Beyinden enine kesit alındığında dışta boz madde içte ak madde kısımlarının olduğu görülür.
  Ara beyinde talamus hipotalamus ve epitalamus kısımları vardır. Talamus koku duyusu hariç bütün duyguların toplanma ve dağılma merkezidir.
  Hipotalamus Termostat. İç organ ve dokuların otomatik kontrol merkezidir ve hipofiz bezinin çalışmasını kontrol eder. Ayrıca hipofizin çalışmasını da kontrol eder.
  b) Orta beyin: Orta beyin beyincik omurilik soğanı omurilik arasında bir bağ kuran sinir tellerin geçit yeridir. Orta beyin görme duyma göz ve vücut hareketlerinden sorumludur.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş