Büyük Sayılar Yasası
Vikipedi özgür ansiklopedi

Büyük sayılar yasası bir rassal değişkenin uzun-vadeli kararlılığını tanımlayan bir olasılık teoremidir. Sonlu bir beklenen değere sahip birbirinden bağımsız ve eşit dağılıma sahip bir rassal değişkenler örneklemi verildiğinde bu gözlemlerin ortalaması sonuçta bu beklenen değere yakınsayacak ve bu değere yakın bir seyir izleyecektir.
Büyük sayılar yasası bir zarın peş peşe atılması ile örneklenebilir. Öyle ki multinom dağılımı
sonucunda 1 2 3 4 5 ve 6 sayılarının gelme olasılığı eşittir. Bu sonuçların nüfus ortalaması (ya da "beklenen değer"i)

(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) / 6 = 35

olur. Sağdaki grafik bir zarın atılması deneyinin sonuçlarını göstermektedir. Bu deneyde görürüz ki ilk başta zar atışlarının ortalaması çılgınca dalgalanmaktadır. Büyük sayılar yasası tarafından öngörüldüğü üzere gözlem sayısı arttıkça ortalama beklenen değerin yani 35'in etrafında dengelenmektedir.
Bir başka örnek madeni para atılması olabilir. Bir madeni paranın peş peşe atılması durumunda yazıların (ya da turaların) sıklığı gözlem sayısı arttıkça %50'e gittikçe yaklaşacaktır. Fakat yazı ve tura sayıları arasındaki mutlak fark atış sayısı arttıkça açılacaktır. Örneğin 1000 atıştan sonra 520 ve 10000 atıştan sonra 5096 yazı görebiliriz. Ortalama 52'den 5096'ya gittiği gerçek %50'ye yaklaştığı halde ortalamadan toplam fark 20'den 96'ya yükselmiştir.

Büyük sayılar yasası önemlidir çünkü rastgele olaylardan kararlı uzun-vadeli sonuçlar alınacağını "garanti eder". Örneğin bir gazino tek bir Amerikan Rulet dönüşünden para kaybedebilir ama 1000'lerce dönüşe oynanan paranın tamamının %53'üne yakınını neredeyse kesin olarak kazanacaktır. Bir oyuncunun herhangi bir kazancı sonuçta oyunun başlıca parametreleri tarafından soğurulacaktır. Büyük sayılar yasasının büyük sayıda gözlem yapıldığı zaman etkili olacağı unutulmamalıdır. Küçük miktardaki gözlem için sonucun beklenen değere yaklaşacağını veya bir sapmanın hemen bir başkasıyla "dengeleneceğini" beklemek için bir neden yoktur.

Geçmiş

Büyük sayılar yasası ilk olarak Jacob Bernoulli tarafından tanımlanmıştır. 1713'te "Ars Conjectandi" (Varsayımın Sanatı) adlı eserinde yayınlanan yeterli derecede titiz bir kanıtı geliştirebilmesi 20 yılına mal olmuştur. Bunu kendisinin "Altın Teoremi" olarak adlandırmış fakat yaygın olarak "Bernoulli'nin Kuramı" olarak bilinmektedir(Bernoulli kuramı fizik kuramıyla karıştırılmaması gerekir). 1835'te S. D. Poisson bu yasayı "La loi des grands nombres" (Büyük sayılar yasası) olarak adlandırmıştır. İki isimde de anılagelen bu yasa için "Büyük sayılar yasası" terimi daha fazla kullanılmaktadır.
Bernoulli ve Poisson kendi çalışmalarını yayımladıktan sonra Chebyshev Markov Borel Cantelli ve Kolmogorov'un da aralarında yer aldığı diğer matematikçiler de yasanın gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bu çalışmalar yasanın iki belirgin biçiminin ortaya konulmasında etkili olmuştur. Bu biçimlerden biri "zayıf" yasa diğeri de "güçlü" yasa olarak adlandırılır. Bu biçimler farklı yasaları tanımlamamaktadır sadece ölçülmüş olasılığın gerçek olasılığa yakınsamasını tanımlamanın farklı yollarıdır ve büyük olan küçüğü içerir.


Biçimler
Yasanın her iki ifadesi de örneklem ortalamasının

beklenen değere yakınsadığını

ifade eder.
Burada X1 X2 ... değerleri

E(X1)=E(X2) = ... = µ < ∞

beklenen değerlerine sahip bağımsız ve eş aralıklı (i.i.d.) sonsuz rassal değişken sırasını simgeler.
Bir sonlu varyans

Var(X1) = Var(X2) = ... = σ2 < ∞

varsayımına ihtiyaç yoktur. Büyük veya sonsuz varyans yakınsamayı daha yavaş kılacaktır fakat büyük sayılar yasası hala geçerlidir. Kanıtları daha kolay ve kısa tutmak için bu varsayım genellikle yapılır.
Güçlü ve zayıf ifadeler arasındaki fark hangi tür yakınsamadan bahsettiğimizdir.


1. Zayıf Yasa

Büyük sayıların zayıf yasası belirtmektedir ki örneklem ortalamasının olasılıkta yakınsaması
beklenen değere doğru gerçekleşir
Bu herhangi bir pozitif ε sayısı için

Olasılıkta yakınsamayı yorumlarsak zayıf yasa der ki bir çok gözlemin ortalaması giderek ne kadar küçük olduğuna bakılmaksızın verilen herhangi bir sıfırdan farklı sınır dahilinde olmak üzere ortalamaya yakın olacaktır.
Bu ifadeye zayıf yasa denir çünkü olasılıkta yakınsama rassal değişkenlerin zayıf yakınsamasıdır.
Zayıf büyük sayılar yasasının bir sonucu asimptotik eşdağılım özelliğidir.


2. Güçlü Yasa

Büyük sayıların güçlü yasası der ki örneklem ortalamasının olasılıkta yakınsaması neredeyse kesin olarak beklenen değere doğru gerçekleşir

Bu demektir ki

Kanıt zayıf yasadan daha karmaşıktır. Bu yasa bir rassal değişkenin beklenen değerini "art arda örneklemin uzun-vadeli ortalaması" olan sezgisel yorumunu doğrular.
Bu ifade güçlü yasa olarak adlandırılmıştır çünkü yakınsama rassal değişkenlerin güçlü yakınsamasıdır. Güçlü yasa zayıfı kapsar.
Büyük sayıların güçlü yasası ergodik teorem'in özel durumu olarak görülebilir.