Tanımı

Lansoprazol mide asidi salgılanmasını spesifik olarak inhibe eden proton pompası inhibitörleri grubundan bir antiülser ilaçtır. Ticari adlarının bazıları ABD ve Kanada'da Prevacid İngiltere'de Lansoprazole İtalya'da Limpidex Japonya'da Takepron Macaristan'da Refluxon İsrail'de Lanton Suriye'de Duogast ve Türkiye'de Mustafa Nevzat İlaç tarafından üretilen Opagis Bilim İlaç tarafından üretilen Aprazol Eczacıbaşı Holding tarafından üretilen Helicol sanovel tarafından üretilen Lansor Biofarma tarafından üretilen Lanzedin ve Nobel İlaç tarafından üretilen Lansoprol'dür.

Farmakolojik Özellikleri

Gastrik paryetal hücrelerde proton pompası görevi yapan H+/K+ ATPaz enzimini inhibe ederek gastrik asit sekresyonunu son aşamasında engeller. Lansoprazol hem bazal hem de stimule edilmiş asit sekresyonunu inhibe eder. Lansoprazol oral uygulamadan sonra hızla emilerek plazma doruk konsantrasyonuna 1.7 saatte (tmax) ulaşır. Mutlak biyoyararlanımı %80'in üzerindedir. Lansoprazol %97 oranında plazma proteinlerine bağlanır. İlk doz alımı ile mide asit salınımını %80 oranında baslılar ve ülserde ilk dozla birlikte semptomatik düzelmeler görülmüştür.

Endikasyonları

Duodenal ülserlerin kısa süreli tedavisi ve iyileşmiş duodenal ülserlerin devam tedavisinde
Gastrik ülserlerin devam tedavisinde
Orta ve ileri derecede reflü özofajit (erosif) tedavisinde endikedir.

Tüm endikasyonları FDA onaylıdır.

Kontrendikasyonları

Lansoprazole karşı aşırı duyarlılığı olanlarda kontrendikedir.

İlaç Etkileşimleri

Lansoprazol karaciğerde sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olmakla birlikte sağlıklı gönüllülerde yapılan çalışmalarda warfarin antipirin indometazin ibuprofen fenitoin propranolol prednizolon diazepam klaritromisin ya da terfenadin ile klinik olarak önem taşıyan bir etkileşim saptanmamıştır. Sukralfat ile kullanımında biyoyararlanımı %30 oranında azalacağından yarım saat ara ile alınmalıdır.

Yan Etkiler

Lansoprazol genellikle hem kısa süreli hem de uzun süreli tedavilerde iyi tolere edilir. Lansoprazol ile tedavi edilen hastaların %1 ya da daha fazlasında muhtemelen ilaca bağlı olarak oluşmuş ve tedavi eden hekim tarafından bildirilmiş advers olaylar; abdominal ağrı diyare ve bulantıdır. Ayrıca kan testlerinde belirgin bir artş ya da azalmada görülmüştür.

Uyarılar/Önlemler

Gebelikte kullanım kategorisi B'dir. Lansoprazol gebe kadınlarda gerekiyorsa kullanılabilir.

Kullanım Şekli ve Dozaj

Duodenal ülserin kısa süreli tedavisinde yetişkinler için önerilen doz günde bir defa 30 mg'dır. Tedavi süresi 4 haftadır.

Gastrik ülserlerin devam tedavisi ile orta ve ileri derecede reflü özofajit (erosif) tedavisinde ise yetişkinler için önerilen doz günde bir defa 15 mg'dır. Tedavi süresi 8 haftadır. Bu süre sonunda iyileşmeyen hastalarda bir 8 haftalık tedavi süresi daha eklenebilir. Yapılmış kontrollü klinik çalışmaların süresi 12 ayı geçmemektedir. Lansoprazol aç karnına kullanılmalıdır. 15 mg ile 30 mg günde tek doz lansoprazol kullanımı arasında anlamlı bir fark yoktur. Bu sayede idame tedavide bile 30 mg lansoprazol güvenle tercih edilebilir.

Doz Aşımı

Lansoprazol'ün bilinen bir antidotu yoktur. Diyaliz ile vücuttan uzaklaştırılamaz. Doz aşımı halinde semptomatik ve destekleyici tedavi yapılmalıdır.