Tanımı

Omeprazol dispepsi peptik ülser gastroözofajiyel reflü ve Zollinger-Ellison sendromunda kullanılan bir proton pompa inhibitörü ilaç etken maddesidir.

30 mg kapsül formu için

Kullanım Şekli

Günlük doz gastrik ülser ve reflü özofajitte 1x1 kapsül ve tedaviye yanıt vermeyen olgularda 1x2 kapsüldür. Duodenal ülser tedavisinde iki hafta süreyle 1x1 kapsül uygulanır. Gerektiğinde tedavi süresi 2 hafta daha uzatılır. Zollinger Ellison sendromunda günde 1x3 kapsül uygulanır. Maksimum günlük doz 180 mg'dır. 80 mg'ın üzerindeki dozlar ikiye bölünerek verilmelidir.

Endikasyonları

Duodenum ülserinde; mide ülserinde; peptik ülser hastalığında uygun bir antibiyotik kombinasyonu ile birlikte; Helicobacter pylori eradikasyonunda; reflü özofajitte; semptomatik gastro özofajiyal reflü hastalığında; Zollinger-Ellison sendromunda ve genel anestezi sırasında mide içeriğinin aspirasyonu riski bulunan hastalarda (aspirasyon profilaksisi) kullanılır.

Kontrendikasyonları

Omeprazole aşırı duyarlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar

Mide ülserinden şüphelenildiğinde malign olasılığı göz önüne alınarak gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Tedavi semptomları hafifleterek tanıyı geciktirebilir. Zorunlu olmadıkça gebelik ve emzirme dönemlerinde kullanılmamalıdır.

Yan Etkileri

Nadiren döküntü ve/veya kaşıntı; izole vakalarda ışığa duyarlılık eritema multiforme alopesi; izole vakalarda artralji adale güçsüzlüğü miyalji; başağrısı nadiren göz kararması parestezi somnolans uykusuzluk vertigo; izole vakalarda geçici mental konvüzyon ajitasyon depresyon halüsinasyon (özellikle ağır hastalarda); diyare konstipasyon karın ağrısı bulantı/kusma gaz şikayetleri; izole vakalarda ağız kuruluğu stomatit gastrointestinal kandidoz nadiren karaciğer enzimlerinde yükselme; ileri karaciğer hastalığı olan izole vakalarda ensefalopati; ikterli ya da iktersiz hepatit karaciğer yetmezliği; izole vakalarda jinekomasti; izole vakalarda lökopeni trombositopeni agranülositoz pansitopeni; nadiren halsizlik nadiren ürtiker gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları; izole vakalarda anjiyoödem ateş bronkospazm ve interstisyel nefrit ve anafilaktik şok; izole vakalarda terleme artışı periferik ödem görme bulanıklığı tat duyusu bozuklukları.

İlaç Etkileşimleri

Mide asiditesinin azalmasına bağlı olarak bazı ilaçların emilimi değişebilir. Omeprazol tedavisi sırasında ketokonazolün emiliminin azalması beklenebilir. Karaciğerde sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) sistemi ile metabolize edildiğinden diazepam varfarin ve fenitoinin atılımını geciktirebilir. Fenitoin ve varfarin alan hastaların izlenmesi önerilir doz ayarlaması gerekebilir. Bununla birlikte düzenli olarak fenitoin tedavisi gören hastalarda günde 20 mg omeprazol tedavisinin fenitoinin kan düzeyini etkilemediği gösterilmiştir. Aynı şekilde düzenli varfarin tedavisindeki hastalarda günde 20 mg omeprazol tedavisi pıhtılaşma zamanını etkilemez. Birlikte alındıklarında klaritromisinin ve omeprazolün plazma konsantrasyonları yükselir.