Tanımı

Pantoprazol bir sübstitüye benzimidazol olup selektif proton pompası inhibitörüdür. Pariyetal hücrelerin proton pompalarına spesifik etkisi ile midede hidroklorik asit salgılanmasını inhibe eder. İlaçlarda pantoprazol sodyum halinde kullanılır.

Farmakodinamik Özellikleri

Pariyetal hücrelerin asidik ortamında aktif formuna dönüşür ve midede hidroklorik asit üretiminin son aşaması olan H+ K+ - ATPaz enziminin inhibisyonunu sağlar. İnhibisyon doza bağlı olup bazal ve stimule asit salgılanmasını etkiler. Diğer proton pompası veya H2 reseptör inhibitörleri gibi pantoprazol tedavisi mide asiditesinin azalmasına ve asiditenin azalmasıyla orantılı reversibl bir gastrin artışına neden olur. Pantoprazol hücre reseptör düzeyinde enzim distaline bağlandığından hidroklorik asit salgılanmasını asetilkolin histamin gastrin gibi diğer maddelerin uyarısından bağımsız olarak etkiler. Oral veya intravenöz uygulamada aynı etki görülür.

Farmakokinetik Özellikleri

Pantoprazol hızla absorbe edilir ve 40 mg oral tek dozdan sonra bile maksimum plazma düzeyine ulaşır. Tek veya tekrarlanan dozlardan sonra farmakokinetik değişmez. Doz sınırı 10-80 mg olup hem oral hem intravenöz uygulamadan sonra plazma kinetiği hemen hemen doğrusaldır.

Dağılım hacmi yaklaşık 0.15 L/kg'dır esas itibariyle ekstraselüler sıvıda dağılır. Serum proteinlerine başlıca albumine olmak üzere %98 oranında bağlanır. Total serum klerensi yaklaşık 0.1 L/saat/kg'dır. Terminal yarı ömrü yaklaşık 1 saat olarak bulunmuştur.

Pantoprazolün hemen tamamı karaciğerde sitokrom P450 (CYP) enzim sistemi aracılığı ile metabolize olur. Metabolizması uygulama yolundan (oral ya da intravenöz) bağımsızdır. Pantoprazol metabolitlerinin anlamlı farmakolojik aktivitesi olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur.

Pantoprazol metabolitleri başlıca renal yolla kalanı feçes yolu ile atılır. 14C ile işaretlenmiş tek doz intravenöz pantoprazol dozunun sağlıklı normal metabolize edici deneklere uygulanmasından sonra dozun yaklaşık %71'i idrar ile ve yaklaşık %18'i safra yoluyla feçeste atılmıştır. Değişmemiş pantoprazolün renal yolla atılımı yoktur.

Endikasyonları

H.pylori (Helicobacter pylori)'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak
Peptik ülser (duodenal ülser ve gastrik ülser)
Orta ve ileri derecede özofageal reflü
Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumlar.

Kontrendikasyonları

Pantoprazolün hamilelik kategorisi B'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. Anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Gebelerde veya emziren annelerde ancak anneye yararı fetus veya bebeğe potansiyel riskten fazla ise kullanılmalıdır.

Uyarılar Önlemler

Kombine tedavi sırasında diğer ilaçların ürün bilgileri göz önüne alınmalıdır. Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Pantoprazol sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofageal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Çocuklarda tedavi ile ilgili deneyim henüz yoktur.

Uzun süreli tedavi gereksinimi olan Zollinger Ellison Sendromu ve diğer patolojik hipersekresyonlu durumu olan hastalarda pantoprazol tüm diğer asit bloke edici ilaçlar gibi hipoklorhidri veya aklorhidriye bağlı olarak B12 vitamini (siyanokobalamin) emilimini azaltabilir. Bu durum başka klinik belirtiler de görüldüğünde dikkate alınmalıdır. Taşıt sürme veya makine kullanımı üzerinde bilinen bir etkisi yoktur.