Çanakkale Şehitlerine Mehmet Akif Ersoy
Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyâda eşi?
En kesîf orduların yükleniyor dördü beşi.

Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.

Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle "Bu bir Avrupalı!"

Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi
Varsa gelmiş açılıp mahbesi yâhud kafesi!

Eski Dünyâ Yeni Dünyâ bütün akvâm-ı beşer
Kaynıyor kum gibi tûfan gibi mahşer mahşer.

Yedi iklîmi cihânın duruyor karşına da
Ostralya'yla berâber bakıyorsun: Kanada!

Çehreler başka lisanlar deriler rengârenk;
Sâde bir hâdise var ortada: Vahşetler denk.

Kimi Hindû kimi yamyam kimi bilmem ne belâ
Hani tâ'ûna da züldür bu rezîl istîlâ!

Ah o yirminci asır yok mu o mahlûk-i asîl
Ne kadar gözdesi mevcûd ise hakkıyle sefîl.

Kustu Mehmetciğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrârı hayâsızcasına.

Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medeniyet denilen kahbe hakikat yüzsüz.

Sonra mel'undaki tahrîbe müvekkel esbâb
Öyle müdhiş ki eder her biri bir mülkü harâb.

Öteden sâikalar parçalıyor âfâkı;
Beriden zelzeleler kaldırıyor a'mâkı;

Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.

Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam
Atılan her lağamın yaktığı yüzlerce adam.

Ölüm indirmede gökler ölü püskürmede yer;
O ne müthiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer...

Kafa göz gövde bacak kol çene parmak el ayak
Boşanır sırtlara vâdîlere sağnak sağnak.

Saçıyor zırha bürünmüş de o nâmerd eller
Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller.

Veriyor yangını durmuş da açık sînelere
Sürü hâlinde gezerken sayısız tayyâre.

Top tüfekten daha sık gülle yağan mermîler
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdîde güler!

Ne çelik tabyalar ister ne siner hasmından;
Alınır kal'â mı göğsündeki kat kat îman?

Hangi kuvvet onu hâşâ edecek kahrına râm?
Çünkü te'sis-i ilâhî o metîn istihkâm.

Sarılır indirilir mevki-i müstahkemler
Beşerin azmini tevkîf edemez sun-i beşer.

Bu göğüslerse Hudâ'nın ebedî serhaddi;
"O benim sun-i bedî'im onu çiğnetme" dedi.

Âsım'ın nesli diyordum ya; nesilmiş gerçek
İşte çiğnetmedi nâmûsunu çiğnetmeyecek.

Şühedâ gövdesi bir baksana dağlar taşlar...
O rükû olmasa dünyâda eğilmez başlar

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
Bir hilâl uğruna yâ Rab ne güneşler batıyor!

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.

Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i...
Bedr'in arslanları ancak bu kadar şanlı idi.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?
"Gömelim gel seni târîhe" desem sığmazsın.

Herc-ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb
Seni ancak ebediyyetler eder istîâb.

"Bu taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;
Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;

Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namıyle
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;

Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;

Sen bu âvîzenin altında bürünmüş kanına
Uzanırken gece mehtâbı getirsem yanına

Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;
Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;

Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

Sen ki son ehl-i salîbin kırarak savletini
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddîn'i..

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran
Sen ki İslâm'ı kuşatmış boğuyorken hüsran.

O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın;
Sen ki rûhunla beraber gezer ecrâmı adın.

Sen ki a'sâra gömülsen taşacaksın heyhât;
Sana gelmez bu ufuklar seni almaz bu cihât.

Ey şehîd oğlu şehîd isteme benden makber
Sana âgûşunu açmış duruyor peygamber.