İslâm âlimlerinin bir kısmı rüya olayının amel derecesinde de ğerlendirilmesine taraftar olmamaktadırlar. Rüyalar ilâhî ilhamlar la tabir edilse bile yine de tabirde zan unsuru vardır. Bu bakımdan "peygamberlerin gördüğü veya tabir ettiği rüyalar dışında insanla -rın görmüş olduğu rüyalar Müslümanlar için teşrî kaynağı (şer'î bir hükme dayanak) olmaz ve kesin bilgi ifade etmez. Bu sebeple rüyalarla dinî hükmü belirlemek veya geçersiz kılmak ve buna göre hayatı düzenlemek caiz değildir."

Bazı din âlimleri şeytanın suretine giremediği Hz. Peygamber (s.a.v.)'i rüyada görenin rüyasından hükümler çıkarılamayacağı gö -rüşündedirler. Çünkü kişinin gördüğü rüyanın ne derece doğru ol duğu yalan söyleyip söylemediğini tespit etmek de tam olarak mümkün değildir. Bir kişinin bir defa sadık (doğru) rüya görmesi onun her zaman sadık rüya göreceği anlamına da gelmez. Rüya hem ferdî hem de tercihî bir delildir.

Ayrıca rüyadan şeriata aykırı hükümler çıkarmak İslâmî esasla ra aykırı görülmektedir. Yanlış yapılan bir tabir insanı hatalara dü şürebilir.