Meditasyon Objeleri..

1. Kaba

2. İnce

3. Enerjitik

4. En ince

5. Transandantal

1. Kaba: Gözle görüle bilen nesne meditasyonun kaba objesidir. Örneğin mum alevi. Meditasyonun ilk aşamasında zihin mum alevi üzerine yoğunlaşmaktadır. Kıpırdamayan mum alevi zihnin sabitleşmesine yardım etmektedir. Bunun dışında alevin temizleyici etkisi vardır. Mum alevi üzerine meditasyon esnasında zihin sakinleşir ve arınır. Bir süre sonra gözler kapanmağa başlar. Gözlerinizi kapatın ve mum alevinin göz retinasındaki yansıması üzerine odaklanın.

Tattva üzerine meditasyon

Meditasyonun kaba objelerinden biri de evrensel elementlerdir. Beş evrensel element mevcuttur:

1) Prithvi Tattva yani toprak elementi

2) Apas Tattva yani su elementi

3) Agni Tattva yani ateş elementi

4) Vayu Tattva yani hava elementi

5) Akaşa Tattva yani eter elementi

Birey teker teker bu evrensel elementler üzerine meditasyon yapmalı. Bu meditasyonda ilerledikçe birey her elementin evrende nasıl bir yer aldığını ve çalıştığını algılamaktadır. Bunun dışında evrensel elementler üzerinde meditasyon sırasında zihin her elementin niteliğini kazanmaktadır. Zihin toprak gibi sabit su gibi akıcı ateş gibi temiz hava gibi yumuşak ve eter gibi ince olmaktadır. Burada hava elementi meditasyonun ince objesi eter ise en ince objesidir. Duyusal deneyimler bu beş elementle bağlantıdadır: koku toprak elementiyle tat su elementiyle görme ateş elementiyle işitme hava elementiyle dokunma eter elementiyle bağlantıdadır. Beş evrensel element üzerine meditasyonda ilerledikçe birey bu beş elementle bağlantıda olan duyusal deneyimlerini ve bu beş duyusal deneyimlerle bağlantıda olan beş duyusunu da geliştirmektedir.

Yantra Meditasyonu

Meditasyonun başka bir kaba objelesi Yantra'dır. Yantra belli bir sembol veya simgedir. Sanskritçe Yan 'alıkoymak' veya 'bekletmek' demektir. Tra sözcüğü ise 'özgürleşme' demektir. Böylece Yantra sözcüğü 'bekleterek özgürleştirmek' anlamına gelmektedir. Yantra bir resim veya simgedir ve birey dikkatini bu simgenin içinde bekleterek zihnini maddi düşüncelerden özgürleştirmektedir. Meditasyonda kullanılan belli Yantra'lar vardır. Her kafadan uydurulmuş simge Yantra adlanamaz. Meditasyonda kullanılan Yantra'lar düşünce gücünün ürünü değildir. Yantra'lar farklı enerjilerin astral boyutta oluşan şekilleridir. Her Yantra bilinçaltında bir yankı oluşturur ve belli bir olumlu etki yaratır. Her Yantra'nın zihni olumlu bir şekilde etkilemektedir. Yantra'lar evrenin farklı boyutlarına açılan kapılardır. Birey bu kapılar üzerine meditasyon yaptıkça zihni bu boyutlara girip değişik tecrübeler toplayabilir.

Ayna üzerine meditasyon

Meditasyonun kaba objelerinden biri de aynada yansıyan bedeninizdir. Kendinizin aynada yansıması üzerine meditasyon gelişmiş meditasyon uygulamasıdır. Bu tür meditasyon hiç bir zaman tek başına yapılmamalıdır. Tecrübeli Yoga üstadının eşliği mutlaktır.

Gölge üzerine meditasyon

Başka bir kaba obje de vücudunuzun gölgesidir. Vücudun gölgesi üzerine meditasyonun belli kuralları vardır ve bu kuralları bilmeden bu tür meditasyon uygulanmamalıdır.

2. İnce: Mantra Nefes ve Vayu Tattva yani 'hava elementi' meditasyonun bazı ince objeleridir.

Mantra üzerine meditasyon

Mantra sözcüğü iki kök sözcükten ibarettir: Man ve Tra. Manas sözcüğü Man kökünden Trayate sözcüğü ise Tra kökünden gelmektedir. Sanskritçe Manas 'zihin' Trayate ise 'özgürlük' demektir. Böylece Mantra 'zihnin özgürlüğü' anlamına gelmektedir. Daha geniş manada Mantra 'zihni özgürlüğe kavuşturan ses titreşimi' demektir. Mantra üzerine meditasyon yapmak için Yoga'da belli Mantra'lar vardır. Bu ses titreşimleri evrenin belli boyutlarının kapılarını açan anahtarlardır. Mantra üzerine meditasyon sırasında Mantra art arda tekrarlanmalı ve zihin bu ses titreşimine yoğunlaşmalı. Meditasyonda irelledikce zihin Mantra'nın ses titreşimine dalmakta ve aynı frekansta titremektedir. Bu zaman evrenin belli
boyutu açılmakta ve zihin o boyuta ulaşmakta denetlemekte ve tecrübe toplamaktadır.

Mantra üzerine meditasyon yaparken gözler kapalı tutulmalı. Önce bakış yukarıya yöneltilmeli sonra da gözler kapatılmalıdır. Mantra ardarda tekrarlanmalı ve zihin bu ses titreşimine dalmalı. Yoga'da verilmiş Mantra'lar zihin olumlu etkilemekte ve bilinci daha yüksek mertebelere ulaştırmaktadır. Günümüzde bazı kişiler kafalarından kelimeler uydurarak bu uyduruk kelimeleri "mantra" adlandırmakta ve bu sözde mantra'ları insanlara meditasyon için sunmaktadır. Bu kişiler uydurdukları sözde mantar'ları 'özel mantra' adlandırmakta ve yaptırdıkları meditasyonu ise 'transandantal meditasyon' (TM) adlandırmaktadır. TM genellikle çok eleştirilir çünkü deneyimler göstermiştir ki pek çok insan her sefer "transandantal meditasyon" yapmaya oturduğunda hiç gelişmediklerini ve bir yerde saplanıp kaldıklarını hissediyorlar. Sonunda "transandantal meditasyonda" hiç ilerlemeden yoruluyor ve duruyorlar. Herkes bilmelidir ki böyle uyduruk "mantra'lar" gerçek Mantra değil ve yaptırılan meditasyonun da transandantalla hiç bir ilgisi yok. Böyle uyduruk meditasyonların hiç bir gerçek yararı yok ve zararı olabilir. Bazı kitaplarda bir kaç mantra verilerek onlardan her hangisini seçip üzerine meditasyon yapılması önerilir. Herkes bilmelidir ki böyle hazırlıksız meditasyon yapılmamalı ve mantra'nın sizi nereye getireceğini bilmeden onu kullanmak doğru değil. Meditasyon sırasında zihin tamamen hareketsiz sessiz ve düşüncesizdir. Bu zaman birey Şunyata yani 'hiçliği' tecrübe edebilir. Sonra Mantra üzerine meditasyon yapılabilir. Mantra meditasyonunda ilerledikçe birey sanki başka birisinin Mantra'yı tekrarladığını kendisinin ise sadece seyirci olduğunu hissedecektir. Bu çok önemli bir tecrübedir çünkü bu bireyin aynı zamanda içte ve dışta olup bitenleri algılamasını sağlar ve birey bütünlükle kendinin farkındadır. Birey öyle bir hale varmaktadır ki bu halde o aynı zamanda zihin duygular objeler boyutunun ve iç huzur dinginlik gevşeme boyutunun farkındadır. Bu halde sinir sistemi uyumda kan dolaşımı dengede bedenin sıcaklık derecesi normal beyinde alfa dalgaları üstün ve zihin hareketsizdir.

Her objenin rengin ve sesin belli bir titreşimi veya frekansı vardır. Bütün objeler renkler ve sesler aynı titreşime sahip değiller. Bazı seslerin titreşimi düşük bazılarının işe yüksektir. Mantra'lar yüksek frekanslı ses titreşimleridir. Mantra meditasyonu sırasında Mantra'nın yüksek titreşimi bilinci etkilemektedir. Bilinç düşük titreşim frekansından yüksek titreşim
frekansına geçmektedir. Bilincin titreşimi yükseldikçe bilinç genişlemekte ve evrensel boyutlara ulaşmaktadır.

Mantra meditasyonunun beş aşaması mevcuttur:

a. Vaikhari Japa

b. Upanşu Japa

c. Manasika Japa

d. Likhita Japa

e. Ajapa Japa

a. Vaikhari Japa: Birinci aşamada Mantra yüksek sesle tekrarlanır ve dikkatle dinlenilir. Birey dilini kulaklarını ve zihnini Mantra meditasyonunda meşgul eder ki Mantra'ya daha iyi bir şekilde odaklanabilsin. Bir süre sonra üstat Mantra'nın tekrarlanmasını kontrol etmektedir ve eğer meditasyon doğru şekilde yapılırsa birey Mantra meditasyonun ikinci aşamasına geçebilir.

b. Upanşu Japa: İkinci aşamada birey Mantra'sını yalnız kendisi duyabilecek kadar alçak sesle tekrarlamaktadır. Bu zaman dudaklar hareket etmelidir ve Mantra daha dikkatle dinlenmelidir. Her meditasyon yaptıkta daha da yükseklere kalktığını hissedene kadar Mantra tekrarlanmalıdır. Zihnin daha yoğun bir şekilde Mantra'ya dalması kendiliğinden gelmelidir. Meditasyon süresinde Mantra kendi ritmini ve melodisini bulacak. Üstat bireyin deneyimlerini araştırdıkça ve Mantra'nın tekrarlanmasını onayladıkta birey üçüncü aşamaya geçebilir.

c. Manasika Japa: Manasika Japa 'zihinsel tekrarlama' anlamına gelmektedir. Üçüncü aşamada Mantra zihinsel olarak tekrarlanır ve zihin Mantra'yla bir olur. Mantra zihinde tekrarlanır ve zihin Mantra'ya yoğunlaşarak Mantra'nın ritmini titreşimini ve formunu alır. Mantra zihinde sessiz tekrarlandığı için yoğunlaşma artmaktadır

d. Likhita Japa: Dördüncü aşamada Mantra fiziksel olarak yazılır. Likhita Japa mantra meditasyonunun üç safhası mevcuttur. Birinci safhada Mantra alçak sesle tekrarlanır ve yazılır. Bu meditasyonda zihin konuşma duyma görme ve dokunma yeteneği iştirak etmektedir. Meditasyonda daha fazla duyular iştirak ettiği için zihnin Mantra üzerine
yoğunlaşması kolaylaşmaktadır. İkinci safhada Mantra zihinsel olarak tekrarlanır ve yazılır. Bu zaman Mantra meditasyonunda zihin görme ve dokunma duyusu iştirak etmektedir. Konuşma ve duyma yeteneği durdurulduğu için meditasyon güçlenmektedir. Üçüncü safhada Mantra yalnız fiziksel olarak yazılır. Uygulama zihinden uzaklaştırılıp ele geçirilir. Böylece zihnin verebileceği olumsuz tepkiler de uzaklaştırılmış olur ve meditasyon güçlenir. Likhita Japa mantra meditasyonu zihni daha ılımlı bir şekilde etkilemektedir. Sırtı dik tutarak masa arkasında oturulmalı ve Mantra mümkün olduğunca güzel yavaş ve titiz bir şekilde yazılmalı. Mantra yapılabilir kadar çok yazılmalı. Likhita Japa mantra meditasyonu hem zihne hem de vücuda uygulanmaktadır. Bu Mantra ve Yantra üzerine meditasyonun karışımıdır.

e. Ajapa Japa: Ajapa Japa 'tekrarlanmadan kendisini tekrarlayan' anlamına gelmektedir. Beşinci aşamada birey Mantra'yı zihninde uzun süre tekrarladıktan sonra tekrarlamanı durdurur ve Mantar'nın içinden seslendiğini dinler. Bu çok derin ve gelişmiş bir meditasyondur; önceki aşamalardan geçmeden Ajapa Japa mantra meditasyonu yapılamaz.
Ajapa Japa mantra meditasyonunun dokuz safhası mevcuttur. Birinci safha Vişuddhi Şuddhi adlandırılmaktadır ve bedendeki enerjinin kaynağına ulaşmayı sağlar. Bu safhalardan geçerek birey en kabadan en ince enerjilere ulaşmaktadır. Meditasyon sırasında bu safhaların hepsi uygulanmalıdır. İlk safhalar ruhsal solumaya ve Mantra'ya dayanmaktadır. Bu güçlü zihinsel enerji veren önceki safhalardan ve zihnin sınırlarının ötesine ulaşan daha incelikli safhalardan oluşmaktadır. Nefes çalışmaları daha derine ulaşan meditasyonla birlikte daha güçlü bir şekilde kullanılır. Bunlar Ajapa Japa mantra meditasyonunun derinliklerini ve dokuz safhasını bilen tecrübeli Yoga üstadından öğrenilmelidir.

Bütün canlı varlıklar her nefes alış-verişinde ve veriş-alışında bilinçsizce iki Ajapa Mantra seslendirmektedir. Ajapa sözcüğü 'bilinçsizce tekrarlama' anlamına gelmektedir. Her nefes alış-verişinde So-Ham mantra'sı ve her nefes veriş-alışında Ham-Sah mantra'sı seslendirilmektedir. Sanskritce So veya Sah 'o' Ham veya Aham ise 'ben' demektir. Böylece So-Ham 'o benim' veya 'o (ölümsüz ruh) benim' anlamına gelmektedir. Ham-Sa ise 'ben oyum' veya 'ben oyum (ölümsüz ruhum)' anlamına gelmektedir. Bu iki Ajapa Mantra bütün canlı
varlıklar tarafından hayat boyu seslendirilmektedir. Yogi bu Ajapa Mantra'ları bilinçli olarak tekrarlamağa başlar ve kendisinin ölümsüz ruh olduğunu algılar. Bu da ruhu bütün maddi zincirlerden ve beden hapsinden kurtarmaktadır. Ajapa Mantra meditasyonunu yapmak için Padmasana Ardha Padmasana Siddhasana veya Sukhasana'ya oturun. Derin sesli nefes alıp verin. Zihninizi nefesinizi yoğunlaştırın. Ham-Sah Ajapa Mantra'sını uygulayın. Her nefes verirken nefesin sesinde Ham kelimesini duyun ve zihninizde Ham tekrarlayın. Her nefes alırken nefesin sesinde Sah kelimesini duyun ve zihninizde Sah tekrarlayın. Aynı şekilde So-Ham Ajapa Mantra meditasyonunu yapa bilirsiniz. Bu meditasyon sizi bütün korkulardan kurtaracak ve ebedi ölümsüz ruh olduğunuzun algılanmasını sağlayacak.
Alıntı