NASIL İMGELEME YAPILMALI ?

Birçok insan "imgeleme" teriminin tam olarak ne anla¬ma geldiğini merak eder. Bazıları ise gözlerini kapayıp imge¬leme yapmaya çalışırken gerçekten zihinsel bir görüntü ya da resim "göremedikleri" için kaygılanırlar.

"İmgeleme" terimine saplanıp kalmayın sakın. Zihinsel olarak bir görüntü bir resim görmek kesinlikle gerekli değil¬dir. Bazıları gözlerini kapayıp bir şeyleri imgelediklerinde çok net ve keskin görüntüler gördüklerini söylerler. Diğerleri ise gerçek anlamda bir şey "görmediklerini" yalnızca arzula¬dıkları şey "hakkında düşündüklerini" ya da o şeye baktık¬larını hayal ettiklerini veya bir hissin izlenimini aldıklarını hissederler. Bunların hepsi de kusursuzca işlev görür. Hepi¬miz hayal gücümüzü sürekli kullanırız; kullanmamamız mümkün değildir; bu yüzden imgeleme yaparken kullandı¬ğınız her yöntem geçerlidir.

Eğer hâlâ imgelemenin ne anlama geldiğinden emin de¬ğilseniz aşağıdaki alıştırmaları okuyun; sonra gözlerinizi ka¬payıp okuduklarınızı uygulamaya çalışın:

Gözlerinizi kapayıp derinlemesine gevşeyin. Yatak ya da oturma odanız gibi çok iyi bildiğiniz bir odayı düşünün. Sonra halının rengi eşyaların yerleştiriliş biçimi ne kadar aydınlık ya da karanlık olduğu gibi odanın iyi bildiğiniz ay¬rıntılarını hatırlamaya çalışın. Sonra bu odaya girdiğinizi bir koltuğa oturduğunuzu ya da yatağa uzandığınızı gözü¬nüzde canlandırın.

Diğer bir alıştırmada ise. son birkaç gün içinde geçirdi¬ğiniz hoş ve zevkli bir deneyimi hatırlayın; bu özellikle lez¬zetli bir yemek yemek masaj yaptırmak serin bir suda yüzmek ya da sevişmek gibi güzel fiziksel duygular içeren bir deneyim olmalıdır. Deneyimi mümkün olduğunca canlı bir biçimde hatırlamaya ve verdiği hazzı bir kez daha his¬setmeye çalışın.

Şimdi de pastoral güzellikte bir kır ortamında görmeye çalışın kendinizi; sakin ve sessiz bir ırmağın kıyısında yu¬muşacık yeşil çimenlere uzanmışsınız ya da güzel bol ağaçlı bir ormanda geziniyorsunuz. Bu daha önce gitmiş olduğunuz ya da gitmeyi arzulayabileceğiniz ideal bir yer olabilir. Ay¬rıntılar üzerinde düşünün ve sahneyi istediğiniz şekilde ya¬ratın.

Bu sahneleri zihninizde hangi yöntemle canlandırdıy-sanız işte bu sizin "imgeleme" biçiminizdir. Aslında yara¬tıcı imgeleme iki farklı yöntemle gerçekleştirilir. Biri edilgen (alıcı kabullenici) öteki ise etkin (aktif değiştiren) yöntem¬dir. Edilgen yöntemde sadece gevşer ve imgelerin ya da izle¬nimlerin gelmesine izin veririz. Bu durumda görüntülerin ay¬rıntılarını biz seçmeyiz yalnızca geleni alırız. Etkin yöntem¬de ise görmek ya da imgelemek istediğimiz şeyi bilinçli ola¬rak seçer ve yaratırız. Bu iki yöntem de yaratıcı imgeleme¬nin önemli bir parçasıdır. Edilgen ve etkin yeteneklerinizin ikisi de uygulamayla güçlenir.

imgelemeyle ilgili Özel Sorunlar
Bazen imgeleme yeteneğini kendisi bilinçdışı engelle¬mekte olan ama "yapamıyorum işte" diye yakınan kişilerle karşılaşabiliriz. Bu tip bir engelleme genellikle bir korkudan kaynaklanır ve eğer kişi istekli olursa bu korkunun üstesin¬den gelinebilir.

Genellikle kişi kendi içine döndüğünde karşılaşacağı şeylerden -uygunsuz bulup onaylamayacağı duygulardan-korktuğu için yaratıcı imgeleme yeteneğini engeller.

Örneğin derslerime katılan erkeklerden biri sürekli o-larak imgelemeyi başaramıyor ve meditasyonlar sırasında da uyuyakahyordu. Sonunda derindeki nedeni ortaya çıkabilir. Bu insan daha önce bir imgeleme çalışması sıra¬sında çok derin bir duygusallık yaşamıştı ve o günden beri de başkalarının önünde aynı şekilde duygusal görünerek mahcup düşmekten korkar olmuştu.

Gerçek şu ki içimizde bizi incitip üzecek bize zarar ve¬recek hiçbir şey yoktur; yalnızca kendi duygularımızı yaşa¬maktan onlarla karşılaşmaktan duyduğumuz korku bizi engeller.

Eğer meditasyon sırasında olağandışı ya da beklenme¬dik herhangi bir şey ortaya çıkarsa yapabileceğiniz en iyi şey ona bütünüyle bakmak mümkün olduğunca onu hisset¬meye yaşamaya çalışmaktır. Sonunda sizin üzerinizdeki olumsuz gücünü yitirdiğini göreceksiniz. Korkularımız yüz-yüze gelmekten kaçındığımız şeylerden kaynaklanır. Bir kez bütünüyle ve derinlemesine bu korkunun kaynağına inme¬ye onunla yüzleşmeye cesaret edersek o zaman o gücünü yi¬tirir.

Çok şükür ki imgelemeyle ilgili bu tür sorunlara çok seyrek rastlanır. Kural olarak yaratıcı imgeleme doğal bir biçimde gerçekleşir ve uygulama yaptıkça giderek kolaylaşır.

ETKİLİ İMGELEME YAPMAK İÇİN 4 TEMEL ADIM

1-HEDEFİNİZİ BELİRLEYİN

Sahip olmak uğrunda çaba göstermek gerçekleştir¬mek ya da yaratmak istediğiniz şeye karar verin. Bu -bir iş bir ev bir ilişki geçirmek istediğiniz bir değişim refaha ka¬vuşmak daha mutlu bir ruh hali daha sağlıklı olmak gü¬zelleşmek daha iyi bir fiziksel duruma gelmek- herhangi bir şey olabilir.

Önce gerçekleşebileceğine inandığınız yakın bir gele¬cekte gerçekleşebileceğini hissettiğiniz hedefler belirleyin. Böylece kendi içinizde oluşacak aşırı olumsuz bir direnişle başa çıkmak zorunda kalmaz ve yaratıcı imgelemeyi öğrenir¬ken başarıya ulaşma duygusunu en üst düzeye çıkarabilir-siniz. Sonraları deneyimli hale gelince daha zor ve çaba ge¬rektiren sorunları ele alabilirsiniz.

2- NET BİR FİKİR YADA GÖRÜNTÜ YARATIN

Gerçekleşmesini istediğiniz şeyi ya da durumu olma¬sını istediğiniz biçimiyle hayalinizde canlandırın ya da düşü¬nün. Ancak bu şeyi şu anda gerçekleşmiş gibi zaten olmuş gibi düşünmeye öyle hissetmeye çalışmalısınız. Şimdi ken¬dinizi o durumun içinde arzu ettiğiniz şekilde görmeye çalı¬şın ve sahneye mümkün olduğunca çok ayrıntı katın.

Eğer isterseniz (daha sonra ayrıntısıyla açıklanacak) bir hazine haritası yaparak bu şeyin ya da durumun gerçek bir fiziksel resmini de oluşturabilirsiniz. Bu zorunlu olma¬yan isteğe bağlı bir adımdır ama genellikle işe yarar ve de eğlencelidir!

3- SIK SIK ÜZERİNE ODAKLANIN

Arzu ettiğiniz şeyin fikrini ya da görüntüsünü hem ses¬siz meditasyon seanslarında hem de gün boyunca aklınıza gelen her an sık sık zihninizde canlandırın. Bu şekilde o yaşamınızın ayrılmaz bir parçasına dönüşür; sizin için gide¬rek daha gerçek hale gelir ve siz de giderek onu daha başa¬rıyla zihin ekranınıza yansıtabilirsiniz.

Arzuladığınız şeye tam ve net ama hafif ve yumuşak bir şekilde odaklanın. Bunun için çok fazla uğraştığınızı ya da ona aşırı ölçüde bir enerji yüklediğinizi hissetmemeniz önemlidir -bu yardımdan çok engel oluşturur.

4- ONA POZİTİF ENERJİ YÜKLEYİN

Hedefinize odaklanırken onunla ilgili olumlu yüreklen¬dirici şeyler düşünün. Bu arada kendi kendinize güçlü olum¬lu bildirimlerde bulunun; elde etmek istediğiniz şeyin var olduğunu size geldiğini ya da gelmekte olduğunu söyleyin. Kendinizi arzuladığınız o şeyi alırken ya da kazanırken gör¬meye çalışın. Bu olumlu bildirimlere "onaylamalar" denir. Onaylamaları kullanırken taşıdığınız kuşku ya da güven¬sizlikten geçici olarak kurtulmaya; onları hiç olmazsa o an¬lık safdışı etmeye çalışın ve arzuladığınız şeyin gerçekleş¬mesinin mümkün olduğunu onun gerçek olduğunu hissetme-ye çaba gösterin.

Hedefinize ulaşıncaya ya da artık ulaşma arzusu duy-maymeaya dek bu yöntemle çalışmayı sürdürün. Unutmayın ki hedefler gerçekleşmeden önce sık sık değişirler ki bu da insanın değişim ve gelişim sürecinin tamamen doğal bir par¬çasıdır. Bu nedenle onun için sahip olduğunuz enerji tüke-nince artık aynı amacı sürdürmeye çalışmayın -eğer artık hedeflediğiniz şeye ilginizi yitirmişseniz bu ona yeni bir ba¬kışla bakmanın zamanının geldiğini göstermektedir.

Eğer hedefinizin artık değiştiğini anlarsanız bundan kendinizi mutlaka haberdar etmelisiniz. Önceki hedefe ar¬tık odaklanmadığınız gerçeği üzerine enine boyuna düşünüp kesin bir karara varın. Eski döneme son verip yenisini baş¬latın. Bu yalnızca fikrinizi değiştirdiğiniz bir durumda kar¬maşaya düşmenizi ya da "başarısızlığa" uğradığınız hissine kapılmanızı önler.

Arzuladığınız şeye hedefinize ulaştığınızda da işin ta¬mamlandığını kendinize bildirmelisiniz. Sık sık arzu ettiği¬miz ve imgelediğimiz şeyleri elde eder ama başarıya ulaştı¬ğımızdan kendimizi bilinç düzeyinde haberdar etmeyi unu¬turuz! Bunun için kendinizi takdir etmeyi "sırtınızı okşama¬yı" ihmal etmeyin ve evrene dileğinizi yerine getirdiği için şükranlarınızı sunmayı unutmayın

İMGELEME İYİLİK İÇİN ÇALIŞIR

Yaratıcı imgelemenin gücünün zararlı amaçlar için kul¬lanılabileceğinden korkmayın. Yaratıcı imgeleme evrenin do¬ğal olarak uyumlu bolluk ve sevgi dolu olan akışına karşı kendi oluşturduğumuz engelleri aşma ya da yok etme aracı¬dır. O yalnızca tüm varlıkların en yüksek iyiliği adına en yüksek hedef ve amaçlarımıza uygun biçimde kullanıldığın¬da gerçekten etkili olur.

Eğer bir insan bu güçlü tekniği zarar verici ya da yıkıcı bencillikte bir amaç doğrultusunda kullanmaya kalkışırsa yalnızca karma yasasından habersiz olduğunu gösterir. Bu radyasyon ve çekim yasasıyla aynı temel prensiptir: "Ne ekersen onu biçersin." Başkası için yaratmaya çalıştığınız her şey daima bir bumerang gibi size geri döner. Bu sevgi dolu yardımsever şifa verici eylemleri olduğu gibi olumsuz yıkıcı olanları da kapsar. Bu ise elbette başkalarını en yük¬sek amaçlarınız olarak görüp severek yaratıcı imgelemeyi onlara hizmet etmekte kullandıkça daha çok sevgi mutlu-luk ve başarının doğal olarak gelip sizi bulacağı anlamını taşımaktadır.

Bu prensibi kendinize sürekli hatırlatmak için yaptı¬ğınız her yaratıcı imgeleme seansına aşağıdaki cümleyi ek¬lemeniz çok yararlı olur:

"Bu ya da daha iyi bir şey
şimdi benim için ve ilgili herkesin
en yüksek iyiliği adına
tümüyle doyum verici ve uyumlu yollarla
gerçekleşiyor.

Örneğin eğer işinizde terfi ettiğinizi imgeliyorsanız si¬zin üstünüz olan kişinin işten çıkarıldığını hayal etmeyin; bu kişinin daha iyi daha doyurucu bir göreve terfi ederek yerini boşalttığını imgeleyin. Böylece yaptığınız imgeleme her ikinizin de iyiliğiyle sonuçlanır. Bu hayalin nasıl gerçekleşe¬ceğini anlamak ya da onu adım adım hesaplamak veya en iyi nasıl sonuçlanabileceğine karar vermek zorunda değilsi¬niz; yalnızca en iyi şekilde sonuçlanacağını varsayın ve bıra¬kın ayrıntılarla evrensel zekâ uğraşsın.

(ALINTIDIR)
KAYNAK: Yaratıcı İmgeleme