1-Şizofrenik Bozukluklar
2-Paranoid Bozukluklar
3-Bu iki sınıfa dahil edilemeyen psikotik bozukluklar.

* ŞİZOFRENİK BOZUKLUKLAR
Aktif hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce kişide bazı sosyal davranış bozuklukları göze çarpar. Toplumdan uzaklaşma toplumdaki rolünü iyi becerememe şahsi temizliğine giyimine dikkat etmeme ilk davranış anormallikleridir. Bazen hafif belirtiler göstermeden aktif hastalık belirtileriyle aniden çıktığı vakalar da çoktur. Aktif devrenin ilk belirtileri hezeyanlar ve hallusinasyonlar (varsanı) şeklindedir. Hezeyanlar bir "düşüncede muhteva bozukluğu"nun işaretidirler. Bunu tedailerde (çağrışım) gevşeme ve yozlaşma takip eder. Konuşma bozuklukları (neologizm kelime salatası yandan cevaplar) açık seçik belli olmaya başlar. Varsanılar idrak (algılama) bozukluğunun kesin işaretleridir. Hissetmede donukluk (apati) kendine yabancılaşma (depersonalizasyon) toplum içindeki görevlerini yapamama dış dünya ile münasebetlerini kesip kendi içine kapanma nesnel gerçekleri inkar ile mantıktan kopma ve kendi fantazilerine daima (dereailzasyon ve otizm) motor davranışlarda bozulma (negativizm stupor katatoni mannerizm balmumu yumuşaklığı) görülebilen diğer işaretlerdir. Hasta şaşkın üstü başı dağınık veya acayip şekilde giyinmiş olarak bir aşağı bir yukarı yürür yahut durduğu yerde iki tarafa sallanır. çevreye ve hadiselere karşı ilgisiz kaldığı gibi (apati); depresyon anksiyete öfke veya bunların karışımı bir mizaç bozukluğu içinde olabilir. Kendisi ile ilgili olmayan söz ve davranışlardan alınarak reaksiyon gösterebilir.
Daha evvel bahsini ettiğimiz "Nevroz" vakalarında kişi hastalığının farkında olduğu; telkin ve tedavi ile iyileşmesi mümkün görüldüğü halde "psikoz" vakalarında kişi hasta olduğunu bilmemekte telkin ve isbat ile bozuk davranışı kendisine kabul ettirilememekte dolayısıyla hastalığın tedavisinde bu yollarla değil de ilaç elektroşok ve benzer metodlar tercih edilmektedir. mümkün görünmemektedir. Ayrıca psikozların nasıl meydana geldiği ve vücudu nasıl istila ettiği henüz açıklanamamaktadır. Araştırmacılar tarafından "hazırlayıcı sebepler" olarak sıralanan kişilik ve çevre şartları ise tartışma konusudur.
Psikozlar DSM-IV'e göre üç ana başlık altında toplanmaktadır:

* Teşh
- Bir hastaya "şizofreni" teşhisi konabilmesi için yukarıda sayılan belirtilerin en az altı ay devam etmiş olması gerekir.
- Şizofreni vakaları 45 yaşından önce başlar; daha sonra hemen hiç görülmezler. Bu sebeple halk arasında şizofreniye "erken bunama" denmektedir.
- Şizofreni vakalarında hemen hemen iyileşme yani geriye dönüş mümkün değildir.
- Şizofreni organik bir akıl bozukluğu ve zeka geriliği vakası değildir. Sebepleri tamamen psikolojik olup nasıl ortaya çıktığı bilinmemektedir.

* Şizofreni Tipleri:
- Paranoid Şizofreni: Bir veya daha fazla hezeyan veya sıklıkla işitme hallüsinasyonları mevcuttur.
- Dezorganize tip: Dağınık konuşma ve davranış vardır. Duygulanım (afekt) donuk veya uygunsuzdur.
- Katatonik tip: Motor hareketsizlik aşırı negativizm (hareketlenmeye direnç) gibi belirtiler olur.
- Farklılaşmamış tip
- Rezidüel tip

* Tedavisi:
Şizofreni vakaya ve rahatsızlığın boyutuna tipine göre tedavisi düzenlenen kronik bir hastalıktır. Bazen hastaneye yatırmak gerekebilir. Öncelikle nöroleptikler dediğimiz ilaçlar verilir. Bazen ECT (elektroşok tedavisi) uygulanır.
Şizofreni tedavisi yıllar aldığından hem ailenin hem doktorun sabırlı olmaları şarttır.

* PARANOID (HEZEYANIJ) BOZUKLUKLAR
* Paranoid Psikoz şizofreniden şu özellikleriyle ayrılır:
- Her yaşta her devrede her iki cinste ve her tabakadan insanda görülebilir.
- Düşmanlık (perseküsyon) veya kıskançlık (celusi) hezeyanları ağırlıktadır.
- İdrak bozukluğu (varsanı) görülmez.
- Hasta hezeyanlarına uygun sarsılmaz bir inançla davranışlarını sürdürdüğünden bariz bir mantık ve düşünce bozukluğu göstermez.
- Anksiyete ve depresyon halleri görülmez. Kendilerine güvenen zeki ve kabiliyetli olduklarına inanan kimselerdir.

* PARANOİD ÇEŞİTLERİ
* Düşmanlık (perseküsyon) hezeyanlı Paranoid:
Kabiliyet ve zekasını kıskandıkları için kendisine kötü muamele edildiğine inanır. Aleyhinde fesat planlar kurulduğunu başarılarının örtbas edildiğini ileri sürerek hak iddia eder. Yasal yollardan müracaatlarda bulunarak delillerini sıralar.

* İcat Hezeyanlı Paranoid:
Gerçekten zeki olan bu kimseler ihtisas sahibi olmadıkları sahalarda icat yaptıklarını ileri sürerek bir çok kimseyi buna inandırmaya muvaffak olurlar. Özel yeteneklerinden dolayı Allah tarafından kendisine görev verildiğini bu yeteneklerini içinde bulundurdukları cemiyeti yükseltme yolunda karşılıksız olarak kullanacaklarını söylerler. Kendisi de buna inandığından idealini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katar.

* Kıskançlık Tip:
Evlilik hayatında eşlerden birinin diğerini hafiften tenkit etmesiyle başlar. Yavaş yavaş sadakatinden şüphe ve nihayet açık seçik ihanet ithamları bu ithamları destekleyici kıskançlık hezeyanları şeklinde kendisini belli eder.

* Erotik Hezeyanlı Paranoid:
Etrafta tanınıp bilinen önemli ve karşıt cinsten birinin kendisine aşık olduğunu; ancak içinde bulunduğu şartlardan dolayı aşkını itiraf edemediğini ileri süren hastalardır. Kimi zaman kendilerine aşık olduğunu düşündükleri kimseye mektup yazarak bunu itiraf etmelerini ister kimi zaman ise sevdikleri uğruna sessiz kalmayı ve her cefaya katlanmayı tercih ederler. Bunlar içinde skandallara yol açacak kadar planlı hareket edenleri de vardır.

* PAYLAŞILMIŞ PSİKOTİK BOZUKLUK
Paranoid bozukluğu olan birinin hezeyanına ortak olma ve ona tabi olma şeklinde görülen "gölge paranoid kişiliktir . Dolayısıyla hastalardan biri sabit hezeyanları olan hükmedici ve emredici paranoid diğeri ona tabi olan ve hezeyanlarını kabul eden bağımlı paranoiddir.

* Teşhis ve Tedavi:
- Paranoid bozukluk ancak ihtisas sahibi bir psikiyatrist tarafından yapılan testler sonunda anlaşılmaktadır.
- Paylaşılmış paranoid bozukluğu olan bir hasta sabit paranoidden ayrıldığı zaman telkin ve ikna ile iyileşerek tedaviye cevap verebilmektedir.
- Göçmenlerde esirlerde ve zor hapishane şartlarında yaşayan mahkumlarda akut (geçici) paranoya vakalarına rastlanmakta; şartları düzeltildiği zaman kısa sürede iyileşme göstermektedirler.
- Kronik (daimi) bir seyre rağmen çoğu paranod vakaları toplum içindeki görevlerini sürdürebilmekte kendilerine tolerans ve anlayış gösterildiği takdirde fazla problem çıkarmamaktadırlar.
- Hastanelere intikal eden vakaların hemen yüzde otuza yakını tedaviye cevap vermekte; geri kalanları da anlayışlı bir ortamda yıkılmadan hayatlarını devam ettirmektedirler.
- Paranoid bozukluk organik bir akıl hastalığı değildir.

* DİĞER PSİKOTİK BOZUKLUKLAR
Şizofreni ile paranoid bozukluklar arasında dalgalanma gösteren; ne şizofreni ne de tam paranoid teşhisi konamayan diğer psikoz vakalarını ayrı bir başlık altında incelemek adet olmuştur. Bunları dört alt sınıf ta topluyoruz:

* Şizofreniform Bozukluk:
Belirtileri şizofreniyi andırmakla beraber; aniden başlayan ve altı ayını doldurmadan iyileşen psikoz vakaları.

* Kısa Reaktif Psikoz:
En az bir kaç saat en fazla iki hafta devam eden; kişinin hastalık öncesi normal mizacına dönmesi ile neticelenen kısa psikoz vakaları.

* Şizoaffektif Bozukluk:
Manik ve depresif türde hissetme bozuklukları ile birlikte şizofrenide rastlanan hezeyan veya varsanılardan birkaçını karışık olarak gösteren psikoz vakalarıdır. İntihar fikirleri ve teşebbüsleri ağırlıktadır. Nöbetler şeklinde geldiği gibi daimi olan vakalar da vardır.

* Atipik Psikoz:
Yukarıdan beri sayılan sınıflardan herhangi birine dahil edilemeyen karışık ve sınırları belli olmayan psikoz vakalarıdır. Doğum sonrasında ve aybaşlarında görülen geçici psikoz işaretleri birer atipik psikoz vakası sayılır.

* UYKU BOZUKLUKLARI
Uyku bozukluklarına geçmeden önce uyku hakkında kısa bir açıklama yapmayı uygun buluyoruz. Uyku üzerinde yapılan incelemeler "İnsan niçin uyur uyku ne işe yarar?" gibi sorulara henüz tatmin edici cevaplar vermekten uzaktır. Ancak uykusuzluğun fizyolojik bir yorgunluğa ve bazı psikolojik bozukluklara sebep olduğu çok iyi bilinmektedir. Buna göre uykunun vücudu tamir edici zindeleştirici günün yorgunluğunu ve stresini giderici bir rol oynadığı söylenebilir.

Uyku sırasında kalp göz beyin sinir ve kas sistemi üzerinde değişikliklere sebep olduğu; solunum kan basıncı ve nabız gibi faaliyetlere tesir ettiği bilinmektedir. Uyku monoton ve sabit bir istirahat hali olmayıp yukarıda saydığımız faaliyetlerde yaptı~ı değişiklikler itibarı ile 4 devreye ayrılır. Uykunun birinci devresi "hafif uyku" diye tarif edebileceğimiz devre olup yaklaşık on dakika sürer. İnsanın uykuya daldığı yani birinci devreyi geçtiği kalp elektrosunda uyanık iken görülen alfa dalgalarının kaybolmasından anlaşılır. Birinci devrenin en tipik belirtisi gözlerin beraber hızlı bir şekilde hareket etmesidir. Solunuk kan basıncı ve nabız düzensiz ve dalgalanmalar şeklindedir. Bundan sonraki üç devrede göz hareketleri yoktur. Birinci devre uykuya göz hareketlerinden ilhamla "REM uykusu" veya kısaca "D uykusu" (desenkronize uyku rüya uykusu) denir. Diğer üç devre uykuya ise "S uykusu" (Senkronize uyku NREM uyku) adı verilir.
Gençlerin yetişkinlere oranla daha uzun süre uyudukları bilinen bir gerçektir. Keza yeni doğmuş bir bebek günün yaklaşık 16 saatini uykuda geçirmektedir. Bu uykunun en az yarısı D uykusudur. Orta yaştakiler yaklaşık 8 saat uyurlar ve bunun ancak biriki saati D uykusudur. Yaş ilerledikçe hem S hem de D uykusunda azalma görülür.

* Uyku Bozukluklarının Sınıflandırılması
Eskiden uyku bozukluklarını "uyku hapı" ile giderme gibi kolay bir yola başvuruluyordu. Halbuki bunun uyku bozukluğunu gidermediği aksine psikolojik rahatsızlıkları hızlandırdığı artık bilinen bir gerçektir. Uyku bozuklukları tek bir sebebe dayanmayan her birinin kendine has patolojik ve psikolojik sebepleri olan çözülmesi zor hastalıklardandır.
En sık görülen şikayetler uykunun başlamasında ve devamında ortaya çıkan bozukluklardır. Hasta yatağa yattığı zaman uzun müddet uykuya dalamadığından ve sık sık uyandığından yakınmaktadır.

* Uykuya Dalamamanın Sebepleri:
- Herhangi bir ağrılı durum.
- Çözülememiş bir probleme takılma.
- Rahatsız edici negatif çevre şartları.
- Uyuyamadığına şartlanmış olma.
- Vücudu uyanık tutan psikolojik rahatsızlıklar (anksiyete).

* Uykuya Devam Etmemesinin Sebepleri:
- Her türlü uyarıcı ilaç bağımlılığı veya bu ilaçlardan yoksun kalma.
- Enfeksiyonlar ve bunlara bağlı sistematik hastalıklar.
- Beyin Sapı hastalıkları.
- Yaşlılık.
- Depresyon.
- Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı.
- Huzursuz bacak sendromu. Uykusuzluğa yol açan sebepler arasında "uyku apnesi" dediğimiz patolojik rahatsızlık önemli bir yer tutar.

AÇIKLAMA:
Uyku apnesi solunumun on saniye veya daha uzun bir süre durması halidir. En sık görüleni merkezi uyku apnesidir. Hasta nefes aldıktan sonra karın ve göğüste solunum faaliyeti birden bire durur; sonra tekrar başlar. Saf tıkayıcı uyku apnesinde ise hastanın solunumu durmakla beraber karın ve göğüs kasları solunum engelini aşmak için aşırı zorlanırlar. Dolayısıyla kan basıncında anormallikler olur. Hasta uykusu sırasında bunun farkında değildir. Uyandığı zaman apne de geçmiş olur. Bir gece uykusu sırasında apne sayısı otuzu aştığında hasta sabahleyin kalkınca kendisini yorgun huzursuz ve işe gitme de isteksiz hisseder. Baş ağrısı da şikayetleri arasındadır.

DAKKAT:
Uykusuzluktan şikayeti olanlar gece boyunca horluyor ve horlaması zaman zaman on saniye kesiliyor ise uyku apnesinden şüphelenmek gerekir. Hasta ile birlikte yatan eşi onun horlamanın kesildiği sırada zorla nefes almaya çabaladığını söylüyor ise; kesinlikle uyku apnesi krizi geçirdiği söylenebilir.

AÇIKLAMA:
Aşırı uyuma bozukluğunun en sık rastlanan sebebi "Narkolepsi"dir. Merkezi sinir sisteminde REM yahut diğer adıyla D uykusunu idare eden mekanizmanın bozulması ile ortaya çıkan anormalliği "narkolepsi" terimiyle açıklıyoruz. Narkolepsi aşırı uyuma arzusu uyku felci hipnogojik hallusinasyonlar ve katalepsi olarak dört şekilde aaaahür eder. "Aşırı uyuma arzusu" açıklama gerektirmeyen bir tabir olduğundan "uyku felci"ni izah edelim: Hasta gündüz uyanık iken bir kaç saniye müddetle hiçbir kasını oynatamaz duruma gelir. Uyku felcinin sona ermesini müteakip hasta uyuma ihtiyacı duyar. "Hipnogojik hallusinasyon"da hasta uykuya dalmak üzere iken veya uykudan uyandığı zaman birkaç saniye müddetle tuhaf sesler ve görüntüler algılar. Bu müddet içinde dehşete kapılır ve çok korkar. Hallusinasyonlar (varsanılar) geçince şuuru yerine gelir yanıldığını anlayıp normal akıl durumuna döner. "Katalepsi"ye gelince: çoğu zaman çene ve baş kaslarında nadiren bütün vücut kaslarında kontrolün kaybolması halidir. Kaslarda aniden başlayan gevşeme organların sarkarak anormal bir görünüş kazanmasına yol açar.

Aşırı uyku bozukluklarının hemen hepsi on ila yirmi bir başları arasında ortaya çıkmakta; kırk yaşına doğru da kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Kırk yaşından sonra devam eden aşırı uyku bozuklukları bir rahatsızlık işareti sayıldığından dikkatle incelenmesi gerekmektedir.
Gece vardiyalarında çalışanlar gece ders çalışmayı alışkanlık haline getiren öğrenciler akşamları alkol ve uyuşturucu alanlar gece eğlencelerine düşkün olanlar cinsel arzularını kontrol altında tutmasını bilemeyenler aşırı uyku bozukluğu çeken hastaların büyük ekseriyetini oluşturmaktadır.

* AŞIRI UYUMA BOZUKLUĞU:
Aşırı uyuma uykusuzluk kadar sık görülmeyen bir hastalıktır.
Ancak aşırı uykunun da sebepleri araştırılmalı "uyarıcı ilaçlar"la tedavisine çalışılmamalıdır. Aşırı uyuma rahatsızlığının ailevI yani kalıtımla ilgili olduğu aaai hayli kuvvetli görünmektedir.

* Sebepleri:
- Narkolepsi sendromu (aşağıda izah edilecek).
- Alkol ve diğer bastırıcı ilaçlar.
- Uyku-uyanıklık çizelgesinde bozulma.
- Menstruasyon (aybaşı) ile gelen aşırı uyku.
- Huzursuz bacak sendromu ve uyku apneleri.

* DİĞER UYKU BOZUKLUKLARI:
- Uykuda yürüme.
- Uykuda horlama.
- Uykuda altını ıslatma.
- Uykuda diş gıcırdatma.
- Uykuda terör (kabus görme).
"Uykuda yürüme" bozukluğunda hastanın kalkıp oturduğu giyindiği yürüdüğü konuştuğu çığlık attığı görülen işaretlerdir. Bu hareket anormalliği çoğu zaman hastanın yatağa dönmesi ile sona erer ve uyandığında yaptıklarını hatırlamaz. Bazı vakalarda hasta uyanır şaşkın şaşkın etrafına bakındıktan sonra gidip yerine yatar.

* YAŞLILIK VE PROBLEMLERİ:
Genel olarak yaşlılığın 65 yaş ile başladığı kabul edilmektedir. Toplumlarda yaşlıların sayısında nispi ve mutlak artış görülmektedir. Bunun başlıca sebepleri doğum kontrol metotları ve az çok cereyanı dolayısıyla yaşlıların nispi olarak fazlalaşması artan refah ve tıptaki gelişmelerle ölüme yol açan birçok faktörün engellenmesi ile ömrün uzamasıdır. 1950 yılında genel nüfus içinde yaşlı oranı Fransa'da % 12 Almanya'da % 11 iken bu oran son yıllarda % 15-16 civarına Yükselmiştir. Yaşlıların artması birtakım ekonomik sosyal ve sağlıkla ilgili problemlerin de beraberinde gelmesi demektir.

* Yaşlılık ve Hastalıklar :
Yaşlılıkta ortaya çıkan bedeni değişiklikler kişinin faal hayatında kısıtlamalar yapar. Bunlar sosyal şartlardaki hızlı değişikliklere ayak uyduramadığından toplum içindeki yerleri sarsıntıya uğrar. Bu da yaşlıyı oldukça etkiler. Çünkü senelerden beri süregelen yetenekler silinmiş faaliyetler kaybolmuş ve toplumda bilinmeyen tanınmayan kişi haline doğru gidiş başlamıştır. Gerek aile fertleri gerekse toplum içinde kendini desteksiz görmeye başlayan etrafındakilerin kendisinden uzaklaştığını düşünen kişi hayatını kimseye muhtaç olmadan sürdürebilmek için geleceği ile ilgili bir teminat bir ipucu bir ümid aramaya başlar. Bu konudaki güveninin zayıf oluşu onda korkunun ve dehşetin ortaya çıkmasına sebep olur. Yaşlılıkla dejeneratif hastalıklar (kalp-damar romatizma şeker gibi öldürmeyen ama tıbbın iyileştiremediği ve ancak belirtilerini hafifletebildiği) çoğalır. Yaşlı bunları çeker. Yaşlılığı gidermek için bir şey yapılamaz. Ancak onlara sevgi saygı ekonomik yönden kendine güven hissi duyacak gelir sağlanmalıdır. Ayrıca yaşlılık ibadetin arttığı ve ölümün daha çok hatırlandığı dönem olarak değerlendirildiğinde sıkıntılar azalacaktır.

* AFEKTİF(DUYGULANIM) BOZUKLUKLAR:
Belirli bir ruhsal veya bedensel sebebe bağlı olmaksızın ortaya çıkan ve manik veya depresif durumun eşlik ettiği rahatsızlıklardır.

* DEPRESYON:
Depresyon (çökkünlük) derin üzüntülü bir miz aç içinde düşünce konuşma ve hareketlerde yavaşlama ve durgunluk değersizlik küçüklük güçsüzlük isteksizlik karamsarlık duygu ve düşünceleri ile bedensel fonksiyonlarda yavaşlama gibi belirtileri ihtiva eden bir rahatsızlıktır.
Toplumda yaygınlık oranı % 10-15'tir. Depresyon geçirenler durgundur; alçak sesle yavaş ve az konuşurlar. Üzüntülü ve acılıdırlar. Sık ağlarlar. Bazen endişe olur. Önceden istekle ve zevkle yaptığı ilgilendiği şeylere karşı isteksizlik ve zevk alamama söz konusudur. Kişinin şuuru açıktır. Unutkanlık olur. Düşünce yavaşlamıştır. Geçmiş pişmanlık ve acı veren kötü hatıraları aklına gelir. Çaresizlik ve umutsuzluk duygu ve düşünceleri vardır. Kendini işe yaramaz değersiz ve küçük görür. Uyku bozulur. Bazen artan bazen azalır. Cinsel isteksizlik ortaya çıkar. İntihar düşünceleri olabilir.

* Tedavi:
Depresyon tedavi ile düzelir. Antidepresan denilen ve depresyonu iyileştiren ilaçlar verilir. Bu ilaçlar sıkıntıyı giderir. Uyuşturucu veya sakinleştirici değildirler. Tesirleri 10-15 günde ortaya çıkar ve iyileştirici etkileri 2-3 haftadan önce pek belli olmaz. Duruma göre ECT (elektroşok tedavisi) uygulanabilir.
Antidepresan ilaçlardan bazılarının piyasa adları şöyledir: tofranil laroksil tolvon desyrel survector prozac faverin lustral vs.

* MANİ
Canlı aşırı hareketli kabarık ve coşkuludur. Yüksek sesle ve hızlı konuşur. Neşeli öfkeli aşırı güvenli bir ses tonu vardır. Hemen dostluk kurar fakat sathi ve kısa sürelidir. Hareket konuşma ve düşünce hızlanmıştır. Konudan konuya atlar. Kendini üstün ve güçlü görür neşe ve coşku içindedir. Çok iyi olduğunu söyler. Rahatsızlığı kabul etmez ve tedaviyi reddeder. Uyku azalmıştır. Enerjik ve hareketlidir.

* Tedavi:
Ağır durumlarda hastaneye yatırılır. Antipsikotik ilaçlar verilir. Bu ilaçlar uyuşturucu değil tedavi edicidir. Bazı vakalarda elektroşok tedavisi (ECT) gerekebilir.

* BİPOLAR (İKİ UÇLU) BOZUKLUK
Bir hastada mani ve depresyon nöbetleri görülüyorsa bipolar bozukluktan bahsedilir. Bu tip vakalara koruyucu (rahatsızlığın tekrarlamasını önleyici) olarak lityum tedavisi uygulanır. Lityumun 300 mg'lık haplarından günde 2-4 arası verilir. 10 gün sonra kan seviyesi ölçülür. Korunma amacı için uygun olan seviye 060-090 arasıdır.

* ALKOL BAĞIIMLILIĞI
Alkol kullanmaya bağlı problemler çağımızın en önemli dertlerinden biridir. Alkol tüketimi; sağlık problemleri trafik kazaları intihar suça yönelme aile geçimsizliği ve parçalanması ekonomik sorunlar iş hayatının bozulması gibi pek çok boyutlu meselelere yol açmaktadır.
Alkol bağımlılığı (alkolizm) ise ferdin beden ve ruh sağlığını aile sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede sık ve fazla alkol alma; alkol alma isteğini durduramama iki belirli bir bozukluktur.
Alkolizm gelişmiş ülkelerde en başta gelen sağlık sorunlarından birisidir. İsveç Norveç Amerika Fransa gibi ülkelerde yaygınlık oranı yetişkin nüfusta % 10-15'tir. Ülkemizde alkol tüketimi ne yazık ki hızla artmaktadır.

* ALKOLİZME BAĞLI RAHATSIZLIKLAR
Alkolü Bırakma Sendromu:
Uzun süre devamlı alkol alan kişiler bırakınca değişik derecede bırakma belirtileri gösterirler.
Bunlar:Titreme dizartrik konuşma kasılmalar sara nöbetleri baş ağrısı çarpıntı terleme uyku bozukluğu vs.

* Deliryum Tremens:
Alkolü bırakmaya bağlı akut bir beyin sendromudur. Şuur sıklıkla bulanıktır. Hasta rüyada gibidir. Telaşlı panik içerisinde endişeli ve öfkelidir. Bazen saldırgan olabilir. Titrer. Yürümesi dengesizdir. Kapıyı pencereyi şaşırabilir.

* Alkol Hallüsinozisi:
Uzun yıllar alkol kullanan kişilerde alkol bırakıldıktan veya azaltıldıktan 2-3 gün sonra canlı sürekli görme işitme hallüsinasyonları ve şuurun açık olması ile belirli bir bozukluktur.

* Alkol Bunaması:
Uzun süre ağır alkol kullananlarda buna ma gelişebilir.

* Korunma:
Bütün dünyada alkolün zararlarına karşı kaınpanyalar düzenlenmektedir. Amerika'da çocuklar ilkokul çağlarında başlayan "Akıllı davran hiç başlama alkole hayır de" sloganıyla yürütülen kampanyalarla şuurlandırılarak alkolün tehlikelerine karşı küçük yaşta uyarılmaktadır

* UYUŞTURUCU BAĞIMLILIĞI
* Esrar:
Sigara şeklinde içilmekte veya ağız yolu ile alınmaktadır. Bağımlılık gücü azsa da yaptığı kesindir.

* Sedatiller hipnotikler:
Bağımlılık yapabilirler. Aslında yerinde kullanıldığında faydalı ilaçlardır. Ancak uzun süre yüksek doz alınması halinde zararlı olmaktadır. Bırakılmaları halinde sıkıntı gerginlik titreme uyku bozukluğu bulantı kusma ve idrak kusuru olur.

* Amfetaminler:
Sentetik ilaçlardır. Merkezi sinir sistemini uyarıcıdır. Uzun süre kullanımda bağımlılık ve tolerans ortaya çıkar.

* Kokain:
Özellikle zengin batı ülkelerinde önemli bir meseledir. Hallüsinojen maddeler: LSD meskalin gibi maddelerdir.

* Eroin:
Kısa sürede bağımlılık yapar. Kandaki miktar biraz azalınca gerginlik ve hoş olmayan bir duygu belirince ilacı alma ihtiyacı artar. İlaç alınınca ortaya çıkan rahatlama ile ila cı alma eğilimi kuvvetlenmiş olur. Bağımlılığın giderilmesi çok zordur. En önemli iş koruyucu tedbirlerin alınmasıdır.