Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Gestalt Yaklaşımı

  Gestalt Yaklaşımı
  Tanımı:
  Gestalt sözcüğü anlamı ‘biçim’ ya da ‘şekil’ sözcüklerinin anlamına eşdeğer olan Almanca bir kelimedir. İngilizce de ise tam olarak eş anlamlısı olmamakla birlikte günlük dilde ‘form’ ve ‘shape’; psikoloji de ise ‘pattern’ ve ya ‘configuration’ kelimeleri gestalt kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Ancak özellikle ruhbilimciler tarafından genel olarak çevrilmeden kullanılır. Terim ruhbilimsel sözlüklerde ilk kez 1890’da göründüğü zaman ayrı öğelere parçalanamayan ama algılanan nesnelerin genel düzenlenişlerine yerleşen belli algısal ‘şekil niteliklerini’ –Gestaltqualitaten- belirtmek için kullanılmıştır. ‘Bir araya getirilmiş düzenlenmiş yapı ya da biçim’ olarak da çevrilebilen Gestalt terimi herhangi bir şeyin bütünsel özelliklerine bu bütünü oluşturan parçaların ayrı ayrı çözümlemesiyle ulaşılamayacağını belirten kavramın en kısa anlatımı olarak psikolojiye yerleşmiştir.

  ‘Biçim felsefesi’ olarak da adlandırabileceğimiz ‘Gestalt Psikolojisi’ ise 20.yüzyılda algı konusundaki çağdaş çalışmaların öncüsü olan bir psikoloji okulu olarak tanımlanabilir. Daha önceki kuramların atomcu yaklaşımına -bütün yaşanmış deneyimleri parçalar halinde ele alarak çözümleme eğiliminde olan çağrışımcı ve yapısalcı yaklaşım (Wilhelm Wundt Kuzey Almanya)- tepki olarak 19. yüzyıl civarında gelişen Gestalt psikolojisinin temel ilkesi ‘bütün parçalarının toplamından öte bir şeydir’ cümlesiyle özetlenebilir. Gestalt okulunun öncülerinden olan Max Wertheimer bu ilkeye örnek olarak storoskopik hareketi gösterir. Wertheimer art arda seri bir şekilde gösterilen hareketsiz bir dizi resmin yarattığı hareket hissinin aslında tek tek ele alındığında hiçbir resimde olmadığına dikkat etmiştir. Gerçekte bu hareket hissi resimler arasındaki ilişkiden ortaya çıkmaktadır.

  Gestaltçılar incelemelerinde atomcu yaklaşımların yerine fenomenolojinin yöntemlerini koydular; bu yöntem başlangıcı Goethe’ye değin uzanan bir gelenekle doğrudan edinilmiş psikolojik deneyimin tanımlanmasından başka hiçbir yola başvurmuyor buna karşılık tanımlamaya giden bütün yolları açık bırakıyordu.Gestalt psikolojisi bir anlamda zihinsel yaşantının incelenmesinde ki katıbilimsel yaklaşımlara insancıl bir boyut katma çabasındaydı.Gestaltçılar kendilerinden önceki psikologların gözden kaçırdıkları ya da ister istemez bilimin çerçevesi dışında tuttukları ‘biçimdeğeranlam’ gibi kavramları ilk kez araştırma alanına kattılar.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tarihçesi:

  Başlangıcı:


  Gestalt kuramı19. yüzyılın sonlarına doğru Avusturya ve Güney Almanya’da doğdu. Hernekadar gestalt nitelikleri 1890’ larda belirtilmiş ve adlandırılmış olmalarına rağmen 1910’a dek genel olarak ruhbilim açısından büyük bir önem taşıdıkları pek düşünülmemişti.Ancak Max Wertheimer (1880-1943) adında genç bir Alman ruhbilimci bir araştırma tasarısı geliştirmiştir. Bunu sürdürebilmek için Frankfurt Üniversitesinde Kurt Koffka (1877-1967) ve Wolfgang Köhler (1877-1967)’in yardımlarıyla çalışmalara başlamıştır. Araştırmanın sonucu Gestalt ruhbilimi olarak bilinen devimin kuruluşu olmuştur. Bu araştırmanın sonucunu 1912 de yayımladığı bir makalede açıklamıştır ve bu makale de genellikle Gestalt Okulunun başlangıcı olarak kabul edilir.
  Gestalt okulunun başlıca temsilcileri olan bu üç psikolog ilk çalışmalarında algıyı özellikle yanılsama olgusuyla açığa çıkan görsel algı örgütlemesini konu aldılar. Wertheimer ve meslekdaşları bu yanılsamanın ilk yöntemli incelemelerini çok yalın uyarılar kullanarak yerine getirdiler.Bir takistoskop-bir saniyenin belirli kesirleri için bir perde üzerine ışık yansıtan bir aygıt- ile biri dikey ve ötekiyse otuz derece kadar yatık iki yarık arasından almaşık ışık çakışları veriyorlar ve eğer çakışlar arasındaki aralık göreli olarak uzunsa (bir saniyenin beşte birinden daha çok)bir gözlemci işlerin ‘gerçek’ durumunu görebiliyordu. Eğer aralık çok kısaysa (bir saniyenin yüzde birinden daha az) her iki yarık da sürekli olarak aydınlık görünüyordu.

  Wertheimer bu görünürdeki devimi fi fenomeni(phi-phanomen) olarak adlandırıyordu. Başka bir deyişle iki yada daha fazla ışık arkası arkasına veya değişken olarak yakılırsa basit olarak yanan değil hareket eden ışıklar olarak algılanır. Bu zannedilen hareket olayı ışıklı reklamları ve filmleri insanların nasıl algıladığını açıklamaktadır.Buradan da anlaşılacağı gibi ‘fi olgusu’ algılama ürünü olan duyumlar ile fiziksel uyaranlar arasında birebir ilişki olduğunu varsayan eski yaklaşımlarla açıklanamaz. Algılanan hareket fiziksel uyaranlar içinde kendi başına varolmayan ancak uyaranların birbirleriyle ilintili özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkan ortaya çıkan bir deneyimdir. Gözlemcinin sinir sistemi ve deneyimler fiziksel girdiyi parçalar halinde ve edilgen bir biçimde kaydetmez. Tersine sinir sistemindeki örgütlenme tıpkı algılamada olduğu gibi ayrışmış parçaları hemen bir bütüne dönüştürür. Gestalt okulunun daha ileri tarihli incelemelerinde bu olgu ‘Pragnanz yasası ya da ilkesi’ olarak adlandırılmıştır. Bu ilkeye göre alınan bir uyaran kümesinin sinir sisteminde ve algı mekanizmasında örgütlenmesi koşulların izin verdiği ölçüde ‘iyi’ bir gestalt ya da bütün oluşturur.

  Görünürdeki devim üzerine çalışmalarını izleyen yıllarda Wertheimer Koffka ve Köhler algılayan anın nesneler üzerine kendi yapı ve örgütlenmesine dayattığını gösteren başka birçok durumla karşılaştıklarını gördüler. Bütünlerin algılayan anın kendisi tarafından getirilen algılama gerekleri olduğunu anladılar.

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yayılışı ve sonraki gelişimi:

  Sonraki yıllarda Gestalt kuramında önemli gelişmeler oldu. Wertheimer Köhler Koffka ve öğrencilerinin çalışmalarıyla gestaltçı yaklaşım öteki algı alanlarının yanı sıra problem çözme öğrenme ve düşünme gibi konularıda kapsayacak şekilde genişletildi.

  Gestalt okulu 1920 yılından itibaren psikolojide güçlü bir yere sahip olmuştur. Koffka 1922 yılında Gestalt yaklaşımını ABD’ye tanıtmak amaçlı ‘Psikoloji Bülteni (Psychological Bulletin)’ adlı makaleyi yazdı; 1929 yılında ise Köhler’in Gestalt Psikolojisi (Gestalt Psychology) adlı kitabı basıldı ve 1930 yılında da bu üç lider (Wertheimer Köhler ve Koffka ) ve onların birçok öğrencisi ABD’ye taşındı. Bu on yıllık süreç içerisinde basılan kitaplardan en başarılı olan Koffka’nın ‘Gestalt Psikolojisinin İlkeleri (Principles of Gestalt Psychology)’ dir (1935).

  Harry Helson ve W.D. Ellis adlı iki Amerikalı psikolog ‘American Journal of Psychology’ de 1933 yılında yayımlanan makaleler dizisinde ve 1938 yılında ise gestalt hakkındaki temel yazıların bir kısmının İngilizce çevirilerinin özetini içeren bir kitap basarak ABD ve İngiltere’de Gestalt psikolojisinin yayılmasını amaçlamışlardır.

  1920’lerde30’larda ve 40’larda yeni alanlar keşfedildi. Motivasyon sosyal psikoloji ve kişilik gibi konularda Kurt Lewin Muzafer Sherif ve Solomon E. Asch; estetikte Rudolf Arnheim ve ekonomi davranışta George Kotono tarafından gestalt ilkeleri uygulandı. Wertheimer ilişkisel karar verme ve gereklilik adlı gestalt kavramlarının ayrıca etik politik davranış ve gerçeğin doğasıyla ilgili problemlere de ışık tutacak şekilde kullanılabileceğini göstermiştir.

  Problem çözmenin prensipleri paralelkenarın alanın nasıl hesaplanacağının öğrenilmesiyle ilgili en basit süreçten Galile ve Einstein’ın başlıca bilimsel sezgilerine kadar Wertheimer’in ‘Üretici Düşünce (Productive Thinking)‘ adlı kitabında daha da geliştirilmiştir. Üretici düşünce yapısı çözümü saklayan bir durumdan uygun bir düzenlemeyle farkedilmeyen ilişkileri merkezini çözümü bulunan bir gidişi kapsamaktadır.

  1920’li ve 30’lu yıllar süresince Köhler psikolojik izomorfizm psikolojik deneyimin ve bunun altında yatan akıl sürecinin alan yapısının kimliği ile Wertheimer’in 1912 tarihli akıl teorisinin (brain theory) ayrıntılarına girmiştir.

  Bu ifade 1940 ve 50’li yılların figürsel etki ve algısal illüzyon çalışmalarına yol göstermiştir. Ayrıca Köhler beyin fonksiyonlarının anlamını beyinin elektriksel özelliklerinin deneysel araştırmaları ile incelemiştir.

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Okul olarak sona ermesi:

  20. yüzyılın ortalarına doğru bu hareket psikolojinin bütün alanları üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Belli bir süre sonrada bir okul olarak bağımsız bir varlığa sahip olamayacağı anlaşılmıştır. Fakat bunun anlamı bütün konuların çözüme kavuşturulduğu demek değildir. Gestalt teoricileri tarafından ortaya atılan geniş problemler dizisi (algılamada öğrenmenin rolü öğrenmenin yapısı akıl fonksiyonunun organizasyonu kişilik yapısının ve motivasyonunun karakteristik özellikleri) psikoloji alanındaki ilginin ve tartışmalarının odak noktası olarak kaldı.

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  TEMSİLCİLERİ

  Wolfgang Köhler (1887-1967)


  Alman psikolog ve Gestalt psikolojisinde baş rolü oynayan kişi.
  Wolfgang Köhler Revel Estonya’da doğdu ve Wolfenbüttel Almanya’da yetişti.Berlin de Friedrich Wilhelm Üniversitesi’nde Carl Stumpf’in yönetiminde psikoakustik üzerine yazdığı tez ile Ph D sini alan Köhler Bonn’daki üniversitelerde de çalıştı.

  Kohler ve Kurt Koffka Frankfurt Üniversitesinde Friedrich Schuman’in asistanıyken Max Wertheimer ile uzun profesyonel iş ortaklığına başladı ve Wertheimer’in hareketli resimleri algılama deneylerini de içeren araştırma konularında yardımcı oldular.10 yıl içinde üç adam psikolojideki Gestalt hareketini bulmak üzereydiler. O sıralar hakim olan diğerlerinin ve Wilhem Wundt’un davranışsal yöntemlerine rağmen Gestaltçılar davranışın ayrı parçalara bölünmesinden çok bir bütün içinde tüm kompleksliğiyle incelenmesinden yanaydılar.Köhler’in ön çalışmaları kendisini algı öğrenme ve diğer fonksiyonların yapısal bir bütünlük olarak görülmesine ikna etti.

  Koffka ve Wetheimer’den farklı olarak Köhler hayvanlar üzerinde araştırmalarda yoğunlaştı.1913 den başlayarak 6 yıldan fazla Tenerife adasında bulunan Prussian Bilimleri Akademisinde antropoid araştırmalar konusunda direktörlük yaparak Gestalt teorilerini – öğrenme ve algıyı- hayvanlar üzerinde uygulayarak birçok keşifte bulundu.En meşhur deneylerinden bir tanesi tavuklar üzerinde odaklaşmıştır tavukları açık ve koyu renkli iki sayfanın üzerindeki arpaları gagalamaları konusunda eğitmiştir. Açık renkli sayfaları tercih etmeleri konusunda eğitilen tavuklar kendilerine daha açık renkli sayfa sunulduğunda büyük çoğunluğu daha açık renkli sayfayı tercih etmiştir. Aynı şekilde daha koyu renkleri tercih etmesi konusunda eğitilmiş tavuklar da daha koyu renkliyi tercih etmiştir.Köhler’in sağladığı bu sonuçlar tavukların öğrendikleri şeyin spesifik renkler değil de aralarında ilişki kurma olduğunu gösterdi. İlişkilendirmenin bağlantı kurmanın önemini azaltan davranışsal teorilerin karşısında duran bu buluş Gestalt law of transposition olarak biliniyor. Çünkü test konuları orijinal deneyimlerini bir set yeni durumlara transpoze etti.

  Köhler ayrıca şempanzelerin bambu sırıkları veya bir yığın kutu gibi araçlarla ancak ulaşabilecekleri asılı duran muzları elde etme sorununu çıkaran bir dizi deneyleri de yürüttü.Şempanzeler sorunu çözmek için gerekli doğru kombinasyonlardaki hareketleri yapma yeteneklerinde çeşitlilik gösterdiler . Test objesi sık sık uygun tesadüfi bir noktada aniden çözümü bulmaktaydı.Bu araştırma Köhler’e öğrenme konseptinin aralarındaki ilişkinin önceden görülemediği ani algılamaları ve ani sıçrayan hayal gücüyle olduğunu Edward Thorndike’ın yap-boz kutusu deneyleri sonucunda elde ettiği deneme yanılma teorisiyle çatışan bir formül olduğunu gösterdi. Bu çalışmalar üzerine Köhler Gestalt teorisinin hayvanlara uygulanabileceğini ispatlayarak ‘Maymunların Zihniyeti’ ni 1917 de yayınladı.

  Köhler 1. Dünya Savaşının arkasından Almanya’ya döndü ve 1921 yılında Alman psikolojisinde en prestijli pozisyona Berlin Üniversitesi Psikoloji Enstitüsünde direktör olarak atandı.Bundan sonraki 14 yılda Enstitüyü Gestalt çalışmalarının merkezi haline getrdi ve bu hareketin tanınmış sözcüsü oldu. Fakat 1935 de Nazilerle olan çatışmalarından dolayı istifa ederek Amerika’ya göç etti ve Swarthmore ve Dartmount Kolejlerinde hizmet verdi.1959 yılında Amerikan Psikolojik Biriliği’ne başkan olarak atandı.Biyografisini yazan Ronald Ley tarafından yazılan tezde 1. Dünya Savaşında casus olduğuyla ilgili spekülasyonlar vardı.Köhler’ in kitapları arasında ‘Gestalt Psikolojisi ‘(1929) ‘Dünya Gerçekleri Arasında Değerin Yeri’(1938) ‘Psikolojinin Dinamikleri’ (1940) vardır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş