Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler

Kişiliğin gelişiminde önemli rol oynayan çok sayıda faktörün varlığıbilim adamlarınca kabul
edilmiş ve bunların ne ölçüde kişiliğin oluşum ve gelişimini etkilediği incelenmiştir. Genel
olarak bu faktörler biyolojik ve çevresel olarak iki ana başlık altında incelenmişlerdir.

Biyolojik Faktörler

Kalıtım: Kişinin anne ve babasından ya da soyundan gelen özellikleri içerir. Bu özellikler kromozomlar içinde bulunan genlerle çocuğa aktarılır. Beden yapısı saç göz ve cilt rengi doğrudan kalıtıma bağlanabilir. Ancak kalıtım yolu ile anne ve babadan birtakım özelliklerin geçmesi kişiliğin onlara benzeyeceği anlamına gelmez. Kişiliğin gelişmesinde çevrenin de önemli rolü vardır. Örneğin hırsız bir anne babanın çocuğu da hırsız olacak demek değildir. kişiliğin oluşumunda biyolojik-kalıtsal etkenlerle çevresel etkenlerin ne düzeyde rol oy- nadığı halen tartışma konusudur.

İç Salgı Bezleri: Kişiliği düzenleyen ve gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Bedensel ve ruhsal yapının oluşmasında gelişmesinde önemli rol oynayan hiper (fazla) ya da hipo (az) çalışmaları organizmada büyük değişiklikler yapar ve bu da bireyin kişiliğinin gelişimini etkiler.

Beden yapısı: Kişilikle beden yapısı arasında bağlantı olduğunu savunan bilim adam- larıinsanlarıbeden yapılarına göre çeşitli tiplere ayırmışlardır. Örneğin Kreeshmer beden yapısını piknik astenik atletik Sheldan ve Stones ise endomografik ektomorfik mezo- morfik olarak sınıflandırmışlardır. Piknik-endomorfik beden yapısı yuvarlak ve yumuşak olan kişilerdir ve bunlar yemeyi rahatı sevki ve sosyal ilişkileri severler. Astenik ya da ekto- morfik beden yapısında olanlar ince uzun narindirler. Duygusallık entellektüel ve içe dönük kişilik özellikleri gösterirler. Mezamorfik-atletik beden yapısıkas ve kemiklerin iyi ge- lişmişolduğu güçlü adaleli kişilerdir ve enerjik hareketli atılgan hatta saldırgan kişilik özel- likleri gösterirler.

Zeka: Kişinin kalıtım yoluyla doğuştan getirdiği ve eğitimle geliştirdiği bir kuvvettir. İnsanın olumlu ya da olumsuz davranışları zeka gelişimine bağlıdır. Burada hem kalıtsal hem çevresel etkenler rol oynar.

çevresel Faktörler
Doğum öncesi ve doğum sonrası faktörler ele alınmaktadır. Doğum öncesi çevrenin kişilik üzerindeki etkileri döllenme anından başlar. Örneğin annenin gebeliği sırasında sigara al- kol uyuşturucu kullanması yetersiz beslenmesi ya da aşırı heyecansal durumlar yaşaması doğacak çocuğun kişiliğini dolaylı olarak etkilediği bilinmektedir. Bu her sigara kullanan ya da alkol içen annenin çocuğunun da bu alışkanlıkları mutlaka göstermesi de- mek değildir ancak bu alışkanlıklara eğilim gösterdikleri saptanmıştır. Doğum sonrası çevre çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerinin yoğrularak biçimlendiği yerdir. Çocuk önce ailesi içinde büyür gelişir kişiliğinin kökenini orada alır. Daha sonraları ailesinden aldığı belli özelliklerle toplum içinde kişiliğini biçimlendirir geliştirir. Bu nedenle çocukluğun ilk yıllarındaki yaşantılarının sosyal çevresi ile olan etkileşiminin kişilik ge- lişiminde önemli rol oynar.

Her toplumun kendine özgü bir yapısal ve yaşama biçimi vardır. Çocuk toplumsallaşma di- ye nitelendirdiğimiz bir gelişme sürecinden geçerken ailesinin ve toplumunun bilim kültür ekonomi din sanat adet ve gelenekler töreler gibi tüm değerleri standartlarıve beklentile- rine uygun olarak gelişmektedir. Örneğin tüm kültürlerde bebeklerin beslenmesi korun- masıdaha sonralarıcinsel ve saldırganlık gibi dürtülerini kontrol etme yollarının öğretilmesi gibi konular yer almaktadır. Ancak bunları uygulama biçimleri kültürden kültüre değişir. Bir toplum kültürü bebeklerin anne sütü ile beslenmesinin önemini vurgularken diğer bir top- lum kültürü hazırlamalarla besleme üzerinde durabilir. Bebekleri kundaklama tuvalet eğiti- mi vb. davranışların geliştirilmesi toplumdan topluma değişiklik gösterir. Ayrıca yaş cinsi- yet sosyo-ekonomik düzey iş ve meslek din gibi etkenlerde kişilik gelişiminde önemli rol oynarlar. Kız ve erkek çocukların yaşadıkları toplum içindeki rollerine ilişkin yetiştirilmeleri örneğin kızlardan ev içi işlerini erkekler ise ev dışı işlerini benimsemeleri istenmekte ve bu da onların kişiliklerini biçimlendirmektedir.