Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Resim Sanatı'nda Akımlar
  Resim Nedir?

  Geniş anlamı ile resim; bir ifade ve anlatım vasıtasıdır. Bir şekil sanatıdır. Bunu biraz daha açacak olursak resim; görülenlerin duygu düşünce ve intibaların çizgi şekil ve renklerle ifade edilmesidir.

  Bir ifade vasıtası olan resmin yapısında anlatımında ressamı etkileyen bir takım felsefi görüşlerin varlığını da dikkate almak gerekir. Güzel Sanatların doğuşundan bu yana her devrin düşünce ve kültür olanaklarına göre bir başkalaşım aşaması geçiren bu felsefi görüşler çok çeşitlidir. Bunlardan en önemlilerini sizlerle paylaşmak isterim  KLASİZM;
  Rönesans sanat geleneklerine uygun resim yapma anlayışının hakim olduğu bir sanat akımıdır. Perspektif ölçü plan kompozisyon ve ışık-gölge gibi ana kurallara bağlı kalınarak daha çok realist anlamda resim yapma olarak tanımlanabilir.

  Klasizm; Edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik tutumdur. Yeniden doğuş diye adlandırılan Rönesans döneminde gelişmiştir. Klasizmin temel öğeleri kendi içinde soyluluk akılcılık uyum açıklık sınırlılık evrensellik idealizm denge ölçülülük güzellik görkemliliktir. Yani bir eserin klasik sayılabilmesi için bu özellikleri barındırması gerekmektedir.

  Kısaca klasik bir eser bir üslubun en yetkin ve en uyumlu ifadesini bulduğu eserdir. Klasizm temellerini Rönesans aristokrasisinden alır. Klasizm bir bakıma aristokrasinin akımıdır.

  Bu akımın başlıca temsilcileri; Leonardo da Vinci Michelangelo Buonarroti ve Raffaello'dur.  Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'sı  BAROK;
  17. yüzyılın başında Avrupa’da yepyeni bir sanat üslubunun doğduğuna tanık olunur. Bu yeni üslup Rönesans üslubundan ayrı hatta ona tümüyle karışt bir sanat üslubudur. Sanat tarihçileri yalnız resim heykel ve mimarlığı değil diğer sanat dallarını da kapsayan temelde Rönesans’tan farklı yeni bir dünya görüşüne dayanan bu üsluba “Barok Sanat” adını vermişlerdir. Barok sözcüğü Portekizce “Barucca” sözünden gelir. Portekizce’de garip biçimli eğri-büğrü incilere verilen bu küçültücü ad aradan yüzyıl geçtiği halde Rönesans ilkelerine bağlılıkta direnen tutucu kişilerce konulmuştu.
  Barok döneminde resimler hem duvar hem de tuval üzerine yapılmaktaydı.

  Bu akımın en büyük ustaları; Caravaggio Rubens Rembrandt ve Valezquez'dir.
  Ör;Caravaggio'nun Emmaus’da Yemek eseri


  NEOKLASİZM;

  18. Yüzyılda sanatta bir takım yeni gelişmeler kendini göstermiştir. Örneğin sanatçılar için tabiat aile aile hayatı iyilikseverlik gibi çeşitli duyguların sanatçıları ilgilendirmesi ve bu konuların ele alınıp işlenmesi bu gelişmelerin kayda değer bir bölümüdür. Fransa'da doğan bu anlayış Sanat Tarihi dilinde "Neo-Klasik Dönem" olarak adlandırılmıştır.

  Bu dönemde eski Yunan ve Roma tarzı tekrar canlandırılmıştır. Bu akım özellikle Barok Sanatı'nın aşırı süslemeciliğine duyulan bir tepkidir.

  Neoklasik resmin teknik özellikleri; ışığın getirdiği etkilerden uzak perspektif ve derinlik aramayan arka plana ağırlık veren -keskinleşen- çizgilerdir.

  Bu akımın en büyük ustası Jacques Louis David'dir.
  Jacques Louis David'e ait Socrates  EMPRESYONİZM;
  İzlenimcilik anlamına gelen empresyonizmde sanatçılar dış dünyaya ait olanı; ışığı renkleri tepkileri hüzünleri işlemekte ve yakalanan anlık konuları resmetmektedir. Bu akım ışık ile resim yapma olarak tanımlanmaktadır. İzledikleri temel kaynak güneştir. Konu ışık yansımaları arasında kaybolmuştur. 17. yüzyılda doğan Barok üslup hayli değişmiş olarak 18. yüzyılda da varlığını sürdürmüştür. Barok sanatın gölge-ışık karşıtlığına dayanan çarpıcı içe işleyici dramatik etkisi giderek kaybolmuş ve yerini daha yumuşak bir üsluba bırakmıştır. Bu dönemde ressamlar atelyelerin loş ortamından çıkıp güneş ışığı altında resim yapmışlardır.

  Bu dönemin en önemli temsilcileri Claude Monet Auguste Renoir Vincent van Gogh Cezzanne Toulouse Leatrec Sisley Camille Pissarro'dur
  Vincent van Gogh'un Arles'de Kahvehane tablosu


  KÜBİZM;
  Kübizm 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Kübizm'de nesneler parçalanıp ayrıştırılır ve tekrar düzenlenir. Sanatçı objeyi tek noktadan bakarak resmetmek yerine pek çok noktadan bakarak objeyi daha geniş bir baglamda gözler önüne serer. Genelde yüzeyler hiçbir tutarlı derinlik duygusu gözetmeden görünüşte rastgele köşelerde kesişir. Arka fon ve figür kübizmin karakteristik özelliklerinden olan belirsiz sığ alanı yaratabilmek için birbirinin içine işlemiş olarak yer alır.

  Kübizm Pablo Picasso ve Georges Braque tarafından 1907 yılında başlatılmıştır. Picasso ve Braque fovistlerden(fovizm) Afrika heykelinden ressam Paul Cezanne ve Georges Seurat’tan etkilenmiştir. Kübizm 1910 yıllarında iyice yaygınlaşmıştır

  Ör;Pablo Ruiz Picasso'nun paha biçilemeyen tablosu Genç Kız ve Sandalye

  SÜRREALİZM;
  Sürrealizm (Gerçeküstücülük) 20. yy.’ın başlarında Avrupa’da ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Şair ve ressamlar I. Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkım karşısında dehşete kapılmış akılcı tutuma karşı tavır alarak bilinç dışının düşsel dünyasına yönelmeye başlamışlardı. 1924’te yayımladıkları Gerçeküstücülük Bildirgesi’nde düşüncenin aklın denetimi olmadan ve ahlâk gibi engelleri hiçe sayarak ortaya konmasını savundular. Yapıtlarında nesneleri alışılmamış biçimlerde betimleyen Gerçeküstücü sanatçılar çoğunlukla düşlerin gizli dünyasını dile getirmeye çalıştılar. Bazen de nesneleri kendi doğal ortamlarından çıkartarak şaşırtıcı düşsel bir ortama taşıdılar.

  Gerçeküstücülük Akımı’nın Belçika’daki en önemli temsilcisi olan René Magritte (1898-1967) akıl ile akıl dışı arasındaki çizgiyi yok eden resimler yaptı. Bacakları kadın üstü balık bir denizkızı; kartal tepeli bir buzul eğik Pizza Kulesi’ni destekleyen bir kuş tüyü çarpıcı tablolarında yer alan ilgi çekici görüntülerdendir. 1920’den başlayarak Gerçeküstücülerle ilişki kuran İspanyol ressamı Ruan Miro (1893-1983) beklenmedik biçimler ve renkler kullandı. Resimlerinde yer alan kadın kuş yıldız gibi kendine özgü biçimlerdeki motiflerle düşsel görüntüler yarattı. Bu büyülü motiflerle çocuksu bir dünya kurdu. Gerçeküstücülük Akımı’yla neredeyse özdeşleşen Salvador Dali’nin (1904-1989) anılarından ve düşlerinden esinlenerek yaptığı resimlerinde eriyip akan saatler gövdesinde çekmeceler taşıyan insanlar boşlukta uçan eşyalar yer alır.  Salvador Dali'nin bir tablosu The Disintegration of Persistence of Memory 1952-54

  EKSPRESYONİZM;
  Ekspresyonizm (Dışavurumculuk) 20. yüzyılın ilk yıllarında izlenimciliğe tepki olarak doğan bir sanat akımıdır. Romantizmin bir başka şekli olan anlatımcılık dış dünyanın İnsan üzerindeki etkisini belirtmeyi bir yana bırakır gerçekçi görüşün yerine sanatçının kendine özgü görüşü üzerinde durur.

  1900-1935 yılları arasında gelişen akım doğayı ve toplumu nesnel bir bakış açısıyla betimlemeye karşı çıkarak öznel ya da içsel gerçeğin yansıtılmasını savunmuştur. Özellikle Almanya'da sanat dallarının hepsinde etkili olan akım hem sanatta hem de toplumda kabul edilmiş biçim ve geleneklere bir başkaldırı niteliği taşımaktadır. Ekspresyonistler ordu okul ataerkil aile ve imparatorluk gibi kurumların yerleşik otoritesine karşı çıkarak toplum dışına itilmiş yoksulların ezilmişlerin akıl hastalarının sokak kadınlarının ve eziyet edilen gençlerin yanında yer almışlardır.

  Akım özellikle yaratıcı yetenekli sanatçılara yeni bir düzenin ve yeni bir insanın yaratılmasında öncülük yapma gibi ince bir görev yüklemiştir. Eski dönemlere ait sanat ürünlerinde nahif ve ilkel sanatta ve çocuk resimlerinde ilk belirtileri görülen dışavurumculuk; en yetkin ve güçlü anlatıma görsel sanatlarda kavuşmuştur. Çizgi ve renk doğadan bağımsız kılınarak duygusal tepkileri yansıtmak amacıyla olabildiğince özgür bir biçimde kullanılmıştır. Kalın boya hamuru yoğun renk karşıt değerler ve biçimleri bozma (deformasyon) dışavurumculuğun en tipik özellikleridir.

  Vincent van Gogh'un resimle birlikte duygularını da anlatması nedeniyle bu hareketin öncüsü kabul edilir.

  Vincent van Gogh'un kendi odasını resmettiği tablo
  SEMBOLİZM;
  Edebiyetta gerçekçiliğin resimde Empresyonizmin aşırı gitmelerine bir tepki olarak her iki alanda da 1880'li yıllarda edinilen intibaların sanatçıdaki düşünce ve görüşün tabiattan alınmış sembollerle dışa vurulması diyebileceğimiz bir akım başladı. Bu akıma o dönemde "Sembolizm" denildi.

  Sembolizmin öncülerinden Paul Gauguin'in bir hayranı olan eleştirmen Albert Aurier yazdığı bir makalede Sembolizmi şöyle anlatmıştır;

  "Sanat eserlerinin amacı madem ki bir fikri ifade etmektir o halde bir eser fikirci olmalıdır.

  İnsanları düşündürmelidir. Madem ki az çok herkesin anlayacağı bir biçim içinde ifadesini bulacaktır o halde terkipçi olmalıdır. Düşünceyi fikri bir biçim altında dışarı vurduğuana göre semboller kullanılıyor demektir. Subjektiftir. Çünkü nesne nesne olarak değil sanatçıda uyandırdığı fikir olarak mevcuttur."


  Paul Gauguin'in Tahiti'li Kadınlar tablosu

  FOVİZM;
  Avrupa Sanatı’nın yirminci yüzyıldaki ilk büyük avangard sanat hareketi olan Fovizm çoşkulu doğalcılıkla ilgisi olmayan keskin bir biçimde canlı renklerin kullanıldığı tablolarla karakterizedir. Tarzları esasen expresyonisttir ve genellikle çalışmalarında formları bozulmuş manzaralar belirleyici rol üstlenir. Fovistler toplu olarak ilk sergilerini 1905’te Paris’te açtılar. İsimlerini sergide bir eleştirmenin rönesansa gönderme yaparak alaycı bir şekilde ‘'Donatello au milieu des fauves!'(Donatello vahşi canavarların arasında)diye bağırmasıyla buldular. Fauves(Fransızcavahşi canavarlar) ismi tutuldu ve sanatçıların kendileri tarafından memnuniyetle kabul edildi. Bu başlık sanatçıların kullandıkları keskin aşındırıcı ve cesur renklerden ötürü uygundu.

  Fovizm geleneksel resim ve heykel kuramlarını reddetti ve modern kavramlara özellikle de makinelere ve harekete odaklandı. Cesur renk seçimleriyle sınırları zorlayan Paul Gauguin ve Vincent Van Gogh’un son dönem empresyonist çalışmalarından etkilenen Fovistler bu etkilenmeyi bir adım ileriye taşıyarak çalışmalarında basitleştirilmiş desenlere de yer verdiler. Fovist hereketin gelişimini post-empresyonizm ve pointilizm etkiledi. Fovistlerin çalışmalarının çıkış noktası primitif sanat olmasına ve kısa sürmesine rağmen Expresyonistlerin gelişiminde derin bir etki yarattılar. Fovist hareketin odak noktasıdoğalcılıkla ilgisiz canlı renklerdir. Amaçları renk seçimlerinin ışığında duyguların ifadesiydi.

  Ressam Gustave Moreau öğrencilerini kalıpların dışındakini düşünmeye;bu düşüncelerini takip etmeye iten ve hareketin esin kaynağı olan profesördür. Hareketin liderleri arasında kabul edilen Henri Matisse ve Andre Derain Moreau’nun önemli öğrencilerindendir. Fovist harekette zamanla daha öne çıkan Matisse haz için sanat yaratmak istediğini ve sanatı bir dekorasyon ögesi olarak amaçladığını söylemiştir;bundan dolayı da aydınlık renkleri kullanması esasında çalışmalarındaki kompozisyonun huzurunu koruma çabası olarak anlaşılmalıdır.

  Fovizm 1908 yılında fovistlerin farklı hareketlere özellikle de kubizme geçmesiyle sonlanmıştır.
  The Dessert Harmony in Red
  1908 Henry Matisse

  FÜTÜRİZM;
  1910 yılından itibaren İtalyan ressamları Carlo Carrà Boccioni Luigi Russolo ve sonra da Giacomo Balla Gino Severini Milano'da Marinetti ile buluşarak XVIII. yüzyıldan o güne kadara durgunluk içinde bulunan İtalyan sanatının durumunu inceledikten sonra onu daha dinamik bir akım yoluyla canlandırmak ve bu suretle batı dünyası içinde kaybetmiş olduğu sanat ve fikir itibarını çağdaş espriye ulaştırmak suretiyle yeniden kazandırmak yolundaki düşüncelerini "Fütürist ressamlar" bildirisiyle genç sanatçılara duyurmayı kararlaştırmışlardır (1910)

  Fütürizmin doğuşu kübizmin yayılmaya başladığı yıllara rastlar. Fütüristler kübistlerin araştırmalarından faydalanmakla birlikte resim alanında yeni buluşlara gitmişler ve dikkate değer eserler arasında o zaman başlıca fütürist ressamlar tarafından yapılmış eşzamanlık anlayışı içinde kübist tarza giden kompozisyonlar yer almıştır. Boccioni'nin "Elastiklik" Severini'nin "Uzayda Küre Şeklinde Genişleme" tabloları bunlar arasındadır. Dünden esaslı surette ayrılmış bugünü geçerek geleceği onun dinamik varlığına ulaşmayı amaç edinmiş olan Fütürizm plastik durgunluktan (statik teknik) bir başka duruma geçişi (dinamik teknik) sembolleştirmiştir. Çoğunlukla hareketli konular seçilmiş dansözler karnaval sahneleri fabrika motor son hızla giden otomobil uçak mekanik araçlar gibi boşluk içinde yer değiştiren değişen temalar üstün tutulmuştur. 1914 - 1918 Dünya Harbi ile Fütürizm hızını kaybetmiş fakat Marinetti prensiplerinden geri dönmemiştir.

  Empresiyonizm fovizm kübizm bazı sanat eleştirmenlerince bu sanat hareketlerine alaycı anlamda ve benzetmelerle verilen adlardı Oysa fütürizm bir grup İtalyan sanatçısının filozofik politik ve artistik ilkelere ve kavramlara göre oluşturdukları niteliği ve amacı belli bir sanat hareketidir.

  Marinetti'nin manifestosundan bir yıl sonra 1910 yılında resim sanatçıları Umberto Boccioni Carlo Carrà Luigi Russolo Gino Severini Giacome Balla Milano'da resim sanatı ile ilgili manifestolarını; Boccioni 1912'de fütürist heykeltıraşlık Marinetti ve mimar Sant'Elia ile ortaklaşa fütürist mimarlık manifestosunu yayınlamışlardır.

  Resim sanatçılarının manifestosunda özetle şu ilkelere yer verilmiştir:

  • Her türlü taklit formları hor görülmeli özgün formlar yansıtılmalıdır.
  • Ahenk ve güzel duygular hegemonyasına son verilmelidir. Rembrand'ın Goya ve Rodin'in eserleri kolaylıkla yıkılabilir.
  • Sanat eleştirisi yararsız ve zararlıdır.
  • Bütün eski sanat konuları terk edilmeli onların yerine gurur ve hızla dolu yaşam ifade olunmalıdır.
  • Yenilikçileri sindirmek için kullanılan deli sıfatı bir şeref unvanı sayılmalıdır.
  • Hareket ve ışık maddeyi eritmelidir.  Umerto Boccioni - Dynamism of a Cyclist 1913

  KONSTRUKTIVIZM

  20. y.y. ikinci on yillik suresi icinde aktif olan onemli bir sanat hareketidir. Hareket rusyada dogmus ve 1917 devrimini muteakiben etkinlik gostermistir. Yeni dogan bu dunya duzeni icerisinde sanatcinin bir muhendis ve bir bilim adami oldugunu kabul eden bu harekete bagli sanatcilar yeni kurulmakta olan bir duzenin yeni kurallara ihtiyac duyduguna inanmaktadir. Burjuva on yargilarina siddetle kersi cikan konstruktivistler sanat icin sanat fikri ve gercegin yorumu ve tasviri anlayisinada tepki gostermektedirler Materyalist tavri yeni bilimsel ve materyal bicimlerde belirlemeye calisarak toplumsal olarak faydali ve kullanilabilir seylerin yeni bicimlerin kaynagi oldugunu kabul ederlerdi. Toplumu ve sanati butunlestirme cabasinda makine ve insan bilinci zamanlarini yansitacak gucte olup 20. y.y. in degisen sartlarina uygun bir estetik yaratmak istiyorlardi. En onemli sanatcilari endustriyel desen ahsap metal ve seramikle birlikte film ve tiyatro ile ugrasan Vladimir Tatlin tipografi poster fotograf ve film ile ugrasan Alexander Rodchenko mimari ve ic dekorasyonla ugrasan El Lissitzky ve insan duygularini sekillendiren psikolojik fenomen ve ic fenomenlere egilen Naum Gabo olmustur. Sanat tarihi icerisinde bu akima bagli olarak sekillenen en ilginc eser bir proje olarak kalan 3.Enternasyonale anitidir. Gelecege donuk eser olarakta unlenen bu eser uzay cagi dinanizmine uygun bir dusuncenin urunu olup masif bir spiral olarak teskilatlandirilmisti. icinde bir silindir bir kup bir kure asili olup cesitli mimari mahalleri ihtiva edecekti.Bugun ayakta kalan en onemli konstruktivist eser ise moskovadak Leninin mozolesidir.

  Vladimir Tatlin(1885-1953)
  Alexander Rodchenko(1891-1977)
  El Lissitzky(1890-1941)
  Naum Gabo(1890-1977)
  Vladimir Tatlin Marinaio Tablosu - 1911

  SUPREMATIZM

  1913 de bir tavir olarak Rusya'da dogan akim; cagin mekanik dogasina uygun bir karaktere sahiptir. Doga goruntulerinin taklitini reddederek geometrik formlarin temelini teskil ettigi bir ifadeselligi yeglemekteydi. Geleneksellesmis anlatim bicimlerini reddederek yeni gercekleri yakalmaya calisiyordu. bu geometrize gercekler doganin kaosu icerisinde insanin yucelisini sembolize eden temel elemanlar olarak dogal olgular icinde bulunmayan goruntulerle uygulandi. Temel geometrik eleman kareydi. Konstruktivistler gibi sanatin faydaciligi savunmalarina ragmen onlardan ayrilan ferdiyetci bir tavri benimsemislerdi. sanatcinin muhendis ve bilim adami olmasi fikrine karsi cikarak hur bir sanatci tipi olusturmayi hedeflediler. Sanat eserinin bilinc alti zihnin tezahuru oldugunu savunarak insan yapisi meteryal ozunu degil ama evrenin aciklanamaz bilinmezligini ifade icin bir arzu oldugunu ilke edinmislerdi.

  Kasimir Malevich(1878-1935)  Kasimir Malevich The Knife Grinder tablosu - 1912


  ABSTRE EKSPRESYONIZM

  Ekspresyonizmin uzantisi olarak 1940 yillarin sonunda dogan bu akim 1950 yillari icinde gelismis olup 1960 ve 1970 yillarinda etkisini yogun bir bicimde gostermistir. Dogmatik olmaktan cok arastirmaci bir tutum sergileyan bu hareketin metafizik sanrilara duydugu alaka belirgindir. bilnc ve bilincsizlik arasindaki karsitliga onem vererek derin seviyelere inmeyi hedeflemislerdir. zitliklarin butunlugu icinde otomatik yaratima onem vermesi surrealist akimlardan aldigi etkilerle baglantilidir. Bu akim icindeki sanatcilarin ilgi odagi junf felsefesidir. Arketipler ve bunlarin uretilmesi onem tasir. Soyut bir uretimin egemen oldugu bu akimda dogaclamaya onem veren sanatcilar ic birikimin tumuyle disa vurumuna agirlik vermislerdir. Derinligi olmayan yeni mekanlarda kurulan sanat eserleri seyirci icin ima edilen bir ozumseme ortami yaratmayi hedefleyerek bosluk icinde sartlanmisliktan onu kurtarmayi hedeflemektedirler..

  Jean Dubuffet(1901-1985)
  Francis Bacon(1909-1992)
  Arshile Gorky(1905-1948)
  Willem De Kooning(1904-)
  Franz Kline(1910-1962)
  Philip Guston(1913-1980)  Franz Kline Henry H II tablosu - 1959-60  KINETIC ART

  Hareketin tasviri anlayisindan yola cikarak ortaya cikan bu harekete konstruktivizmin etkisi buyuk olmustur. Eserleri hareketin kendisiyle degil hareket etkisi yapmasiyla ilgilidir. kinetic sanat icin ozgun etki eserin karsisinda hareket eden seyirciden kaynaklanmaktadir. Seyirciler eseri elleyebilecegi gibi onu harekette ettirebilir. Gelecege yonelik tavri ile futurizmdende etkilenen bu akim farkli olan hareketi bicimsel bir sekilde degil de bizzat hareketli bir nesne biciminde ifade etmesidir.

  1950 yillarinda gelisim gosteren bu sanat akimi dort tip olarak ele alinir 1. gercekten hareketli 2. izleyicinin hareketiyle hareketlenen 3. isik yansimasi yapanlar 4. izleyenin katilimini gerektirenler.

  Naum Gabo(1890-1977)
  Alexander Calder(1898-1976)
  Josef Albers(1888-1976)
  Alexander Calder Red nose tablosu (Kırmızı burun)

  ROKOKO
  Barok stilinden sonra sanat akımlarına verilen addır. XVII.nci yüzyılın ortalarına doğru Barok stilinde kullanılan doğru çizgilerden meydana getirilen süslemeye karşı tepki olarak doğmuş olan barok stilin hatları gibi eğri büğrü çizgili motiflerden ibaret olup Baroktan daha ince ve şekillerin kıvrımları daha zarif bir stildir.

  Barok stiline karşı tepki olarak klastik stilin yeniden ortaya çıkmasından sonra Rokoko deyimi modası geçmiş şey anlamına kullanılmıştır.

  13.cü yüzyılda kalın malzeme inceltilmek suretiyle levhalar haline gelmiştir.İnceltilmiş olan demir malzeme Rokoko stilinde yapılmış süslü işlerde kullanılmıştırBu stilde malzemeyi şekillendirmede kullanılan takım izleri açık olarak bellidir.Uç kısımları boncuk baskı ile izlenerek sonradan kısaçla içe veye dışa doğru bükülmüştür.Yarmalar dövülerekbitki yapraklarını stilize edecek şekilde yapılmıştır.Dövülerek inceltilen kesit değişmeleri bazı yerlerde geometrik şekiller meydana gelecek şekilde delinmiştir.İnceltilmiş olan kesit kurşun üzerinde bombe başlı çekiç ile çukurlaştırılarak diğer yüzde kabarıklar elde edilir.

  Bel (gövde)genellikle kare veya lama (dikdörtgen)gereçten yapılır.Rokoko stilinde yapılmış işlerde sanatçı motifin her yerini en iyi işleme gayretini göstermiştir.Rokoko stilinde çerçeve kullanılmaz.Serbeslik esası konuya hakimse de simetrik konum çıkılmamıştır.

  Bir Türk olarak resim deyince aklıma ilk gelen şey Minyatür dür.Tarih kitaplarında sık sık gördüğümden olsa gerek.Orta asya da ortaya çıkmış olan minyatür sanatının temsilcileri Uygur Türkleri dir.8. yy da başlayıp 15.yy la kadar sürdürülmüş bir sanat akımıdır.Minyatür islam kültüründede önemli yere sahiptir.Selçuklu Türkleri zamanında bilimsel konulu eserde minyatürleştirilmişti  Alıntıdır.
  MisRi, Bunu Beğendi.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Güzel konu olmuş. Benim en sevdiğim akım sürrealizm ve kübizm.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş