Evet arkadaşlar ekmineziyle hayatınızda yaşadığınız ama tekrar yaşamak isteyipte yaşayamadığınız güzel bir anıyı tekrar yaşayabilirsiniz. Bunun geniş anlatımını buldum...
Ekminezi'nin Tanımı ve Pratik
Kuralları
Bilim Araştırma Grubu

Ekminezi geçmiş hayatı tekrar yaşamak demektir. Şahıs hangi yaşa getirilirse o yaşın ruh halini canlandırmakta ve yaşamaktadır. Acaba bu hal yalnız bir hatırlamadan mı ibarettir? Bunun üzerinde çalışan araştırıcılar çok ilgi çekici sonuçlarla karşılaşmışlardır.

İnsan tekâmül etmek için tekrar tekrar yeryüzüne gelir ve bu durum belirli bir bilgi hamulesini alıncaya kadar devam eder. Reenkarnasyon ismini verdiğimiz bu “evrensel kanun” kendini çeşitli şekiller altında tanıtır. Tekrar bedenlenmenin kesin delilini veren deneysel bir yol vardır: buna teknik deyimiyle EKMİNEZİ denmektedir.
Ekminezi Nedir?

Geçmişi tekrar yaşamaya ekminezi denmektedir. Ekminezinin tabirini Prof. Dr. Pitre koymuştur. Hipnotizma ile uyuttuğu süjesinin 10 – 20 sene önceki hayatını en ince ayrıntısına kadar tekrar yaşamaya başladığını görünce hayret etmiş ve bunu incelemeye koyulmuştur. Ekminezi hadisesi hatırlamadan farklıdır. Bu geçmişi tekrar yaşamaktır. Hatırlamada geçmişten bahsederken o hadiselerin geçmişte olduğunu biliriz ve bizim hakiki hayatımızı şimdi içinde yaşadığımız hadiseler teşkil eder. Halbuki ekminezide şimdiki zaman henüz gelecekte bulunan bir zamandır ve ipnoz halindeki şahıs için mevcut değildir.
Bu usul iki vetireyi tatbik suretile gerçekleştirilebilmektedir. Birincisi ipnotik ve manyetik uyku; ikincisi psikolojik infisal(ayrışım)… İpnotik ve manyetik uyku yolu ile yapılan ekminezi uygulamaları daha çok rağbet görmekle beraber herkesçe iyi bilinmeyen ve oldukça incelik ve maharet isteyen psikolojik infisal yoluyla yapılanlar daha çok verimli ve kolay olmaktadır. Ekminezi ipnoz( hipnotik uyku) halinde yapıldığı gibi psikolojik infisal(ruhi ayrışma ) metoduyla da yapılabilir. Psikolojik infisal bir insanın etrafından alakasını keserek kendi ruh bilgilerinin içine dalması ve bu durumda dışarıdan gelecek ruhi tesirleri kolaylıkla alabilmesi halidir. Psikolojik infisalle ruhlarla konuşulduğu gibi süjen veya medyumun kendi ruhundaki hatıralarla da irtibata geçilebilir. Psikolojik infisalde ipnozun aksine süjenin şuuru kaybolmamıştır. Medyumun kendi ruhundaki hatıralarla irtibata geçmesi demek onları tekrar aynen yaşamaya başlaması demektir.
Ekmineziyi ilk deneyenler C. De ROCHAS Okültist Ch. LANCELLİN Dr. PİTRE ve Dr. AZZAM’dır. Ekminezi ismini Dr. Pitre iacd etmiş olmakla beraber bu psikolojik olay Pire’den önce “hafızanın gerilere gitmesi”(regression du memoir) diye isimlendirilmişti. Fakat her iki kelimeye veya deyime verilen anlam Neo-Spiritualist görüş noktasından eksiktir. Bu olayın adi hafızayla hiçbir ilişkisi yoktur. Hatırlamak değil bizzat bedene bağlı olan ruhun geçmişteki olaylarını “yaşaması” söz konusudur.Ekminezi Nasıl Yapılır?
Burada ekminezi uygulaması yapacak olan kimseyi iyi ve ilmi bir şekilde ipnotizma ve manyetizma bilgisiyle yüklü kabul ediyor ve bu yüzden doğrudan doğruya uygulama tekniklerini veriyoruz.Manyetik tesirlere hassas bir süje üzerinde deneme yapılması bilhassa öğütlenir. Zira manyetik enerji süjenin ekminezik yaşantısına çok faydalıdır ve ayrıca deneycinin süjesi üzerinde hâkimiyetini devamlı kılar. İkisi arasında “alaka hali” noksansız olmalıdır.
Süje manyetik uykuya sokulduktan sonra uykusu derinleştirilir.
Bu derinlik uyurgezerlik( sommabül) safhasına kadar çıkmalıdır. Az derin uyku hallerinde ekminezik çalışma yapılması tavsiye edilmez. Birçok arızalar ortaya çıkabileceği gibi ayrıca başarı da elde edilemez. Bilinen tahkik usulleri ile uyurgezerliği tespit ettikten sonra ki “gözler kapalı” uyurgezerlik olmalıdır süjede birkaç halüsinasyon meydana getirilir. Bu halüsinasyonlarda süjenin davranışı halüsinatif sahneye intibakı ve halüsinasyonun meydana gelişindeki sürati öğrenilir. Onun bu suretle serbest ve kendi kendine yaşamasındaki kabiliyeti açığa çıkar.
Süjeye sakin ve fakat otoriter bir ses tonu ve ifadeyle hitap edilerek şu surette telkinde bulunulur: “-şimdi sizinle hayatınızın gerilerine doğru bir seyahat yapacağız.(eğer 1964 senesi şubat ayının yirminci günündeysek mesela) sene 1964 Ocak ayının yirminci günü saat(mesela) akşamın yedisi.
Neredesiniz? Ve ne yapıyorsunuz? Sizi bir ay gençleştirdim.”

Seneyi ayı günü tarihi ve saati birkaç kere tekrar ederek süjenin yakın geçmişteki hayatını dakik olarak yaşamsına yardım edilir. Süjeye duruma göre sorular sorulur ve hayatının o kısmı üzerinde bilgi edinilir. Bilhassa süjeden içinde bulunduğu günün ismi sorulur. Doğruluk derecesi sonradan tahkik edilir.
Sonra gene sene ay ve belirli günlerin tarihleri söylenerek birer ay gerilere gidilir. İlk deneyde ancak bir sene geriye gidilmesi öğütlenir. Müteakip celselerde süje daha geri senelere altı veya on iki aylık atlamalarla gene baştaki telkin usulü ile götürülür; yani gerçekleştirilir. Süjeyi yormamak ve katiyen zorlamamak lazımdır. Geri senelere inildikçe manyetik paslar yapmak suretiyle uykunun derinlik derecesi muhafaza edilir veya arttırılır. En iyisi sene be sene atlayış yapılırken her sene arasında ağır dikey paslar yapılır. Süje de gayri şuuri olarak meydana gelebilen uydurmalara sebebiyet vermemek için çok dikkatli konuşulur ve telkin olabilecek her şeyden kaçınılır.
Deneyden evvel süjenin doğum senesi ve mümkünse ay ve günü tespit edilir. Bunlar süjenin bir önceki hayatına geçişte esas teşkil ederler.
Süje çocukluk devrelerine geldiği zaman onun hal ve tavrına konulmasına bilgisine bakılır. Kısaca akla gelebilecek her usulle onun gerçekten yakın geçmiş hayatının ruh haline seviyesine bilgisine görgü ve adetlerine konuşma ve jestlerine dönüp dönmediğini tahkik etmek gerekir. Takvimdeki günlerin isim olarak tespiti çok önemlidir. Bazı hayati olaylar kazalar vs. da eğer varsa tespit edilir ve gerçekliği araştırılır.
Gençleştirme tedricen olacaktır. Nihayet bebelik ve doğum anına kadar gayet dikkatli ve tedbirli olarak inilir. Süje tam bir bebektir. Hiçbir şey söyleyemez ve hatta anlayamaz. Fakat süje bağlı şuurunun bir kısmı ile devamlı olarak manyetizörle ilgili bulunduğundan bazı ahvalde bir sahne seyrediyormuşçasına tasviri olarak durumunu size anlatabilir veya evet hayır şeklinde cevap verebilir
Süjenin normal hayatına döndürülmesi gençleştirme hareketinin tam tersidir. Bu sefer gene tedricen ve tedbirli olarak ihtiyarlatma yani senelerin büyümedi tatbik edilir. Sene ve aylar teker teker söylenir
Şimdi 1945 senesi Ekim ayının 10’u
Şimdi 1946 senesi Ekim ayının 10’u
Şimdi 1947 senesi Ekim ayının 10’u
Şimdi 1948 senesi Ekim ayının 10’u
Şimdi 1950 senesi Ekim ayının 10’u…
Yahut 20…21…22…yaşındasınız.
Lakin ta ki süjenin içinde bulunduğu seneay gün saat ve dakikaya gelinir ve:
“şimdi mesela1978 senesi Nisan ayının 23’ü Pazar günü saat akşamın 9.30’u koltuğunuzda rahat sakin ve dinlenmiş bir halde oturuyorsunuz” denir. Sonra malum uyandırıcı usullerle uyandırılır. Süjenin uyanınca bir şey hatırlamaması .alışmasının selameti bakımından telkin edilmelidir. Kendi kendine telkine bu suretle mani olunur.
Önceki Yaşama Geçiş
Şimdi tekrar süjen çocukluk bebeklik ve nihayet ilk doğum anına dönerek eski hayatına geçmeye çalışılsın. Bu çalışmalarda çok dikkatli sakin tedbirli olmak lazımdır.
Söylenen sözlerin önemli ve tahkike lüzum olan kısımları yazılmalı yahut banda alınmalıdır. Celse odasına sükûnet hâkim olmalıdır. Süjenin operatörüne tam bir güveni olmalı ve operatörde süjenin korkularını endişelerini gidermelidir.
Yaşlar küçüldükçe ve hayatının muhtelif zamanlarındaki hastalık kaza ameliyat doğum vb. gibi durumlarla karşılaştıkça süjenin fizyolik durumu iyi kontrol edilmeli tedbirli olmalıdır.
Basamaklı Geriye Dönüş
Süjenin 30 yaşında olduğu kabul edilerek onun diğer hayatına geçilsin. Süje manyetik uykudadır.

Operatör şöyle bir sıra takip etmelidir:

“- Şimdi 29-28-26…20…15…10..8…6…4…3….2…1 yaşındasınız.(telkin devam ediyor) 10 aylık 8-4-2-1 aylıksınız. 25 günlük 20-15-10-8-64-2-1 günlüksünüz. 20 saat 15-10-8-6-4-2-1 saatliksiniz. 50 dakika 40-30-20-10-5-1 dakikalıksınız. 50 saniye 40-30-20-10-5…saniyeliksiniz(otorüter bir sesle) annenizin karnına döndünüz 9 aydan beri urdasınız. Gitgide daha geriye dönüyorsunuz. 8…6…4…2…1 aydan beri anne karnındasınız. 25 günden beri…20…10…5…1 günden beri anne karnındasınız.20 saatten beri 15…10…5…1 saatten beri anne karnındasınız.50 dakikadan beri 40…20…10…1 dakikadan beri anne karnındasınız. 50 saniye 40…20…10…1 saniyeden beri anne karnındasınız. (otoriter bir sesle) diğer hayatınızdasınız.
Kimsiniz? Nerede ve ne yapıyorsunuz?”
Yukarıdaki ekminezik telkin şekli çok sağlam ve güvenli bir usuldür. Önce de denildiği gibi telkinleri yaparken mesela: 10…9…8.. yaşındasınız derken manyetik paslar yapmalıdır. Bazı araştırıcılar ekminezik yaşama ve hatırlamanın daha kolay olması için süjenin alnı ortasına tazyik etmeyi tavsiye eder.
Bu çalışma sabır ister tedbir ister tahkikler işin can damarını teşkil eder. Örneğin birçok defa yapılacak ekminezide hayatın belirli bir noktası veya olayı hakkında tekrar tekrar sualler sormak veya cevaplardaki ayniyet yahut çelişkiye dikkat etmek gereklidir.
Birçok deneylerde yanılmalar olmuştur. Süje ile operatör tam “manyetik alaka” halinde olmalı ve operatör asistanların telkinlerine ket vurabilmelidir. Ayrıca tam ekminezi tatbikatına geçmeden önce halüsinasyonlar hasıl etmek yahut en iyisi süjeye hayatının anlattırmak lazımdır: bu süjenin mahcubiyet ve sıkılganlığını yenmek içindir. Elbette sıhhatli bir süje daha uygundur. Uyandırırken gene tedrici usulle fakat biraz süratli olarak telkinler ve uyandırıcı paslar yapılmalı ve süjeye deney anının sene ay gün ve saati iyice anlatılmalı ayrıca kendisine de söylettirilmelidir.
Tedrici yürüyüş yöntemini uygularken kısaca sene ay vs.yi söylerken en azından 10-15 saniyelik zaman aralığı bırakmak gerekir. Bu hem süjenin yorulmasına mani olur hem de onun söylenen zamana intibak etmesini temin eder.

Alıntıdır.