Hz. Peygamber'in İsim ve Sıfatları

Bütünüyle dinî kültürle içice olan klasik edebiyatımızda mevlid sîre hilye miracname Hicretü'n Nebi şefaatname kırk hadis yüz hadis gibi Hz. Peygamberle ilgili zengin türlerden biri de "Esma-i Nebî"dir. Cenâb-ı Hakk'ın isimlerinin topluca verildiği Esma-i Hüsna tarzındaki manzumelere benzer şekilde; hem Allah'ın hem de bütün Müslümanların ortak sevgilisi olan Hz. Peygamber'in dinî kültürde yer alan isimlerinin manzum veya mensur müstakil eserler halinde toplanılması da bir gelenek olmuştur.

İnancın yanında bizzat Hz. Peygamber'in bir hadisi şairleri Esma-i Nebî konusunda yazmaya teşvik etmiştir. Bir hadiste; Hz. Peygamber'in isim ve sıfatlarını yazan okuyan ve asan kimsenin evine bela hastalık dert illet göz değmesi haset büyü yangın ve yıkıntı gibi şeylerin yaklaşmayacağı gibi; ism-i şeriflerinin orada bulunduğu sürece ev halkına fakirlik zehirlenmek gam gibi sıkıntıların da gelmeyeceği belirtilir. Bu hadis dolayısıyle Hilye-i Şerifler yanında Esma-i Nebî levhaları da asırlarca Müslüman evlerinin birer süsü olmuştur.

Hz. Peygamber'in; Kur'ân-ı Kerim ve hadislerde belirtilen isimleri ile İslami kültürde yer alan isim sıfat künye ve lakapları pek çok mensur esere konu olmuştur. Bu eserlerden en çok şöhret bulanı Süleyman Cezuli'ye aittir. Hz. Peygamber'in iki yüz bir ismini ele alarak açıklayan bu eseri on altıncı asırda Kara Davud İzmiti Türkçe olarak şerhetmiştir. "Tevfiku Muvakkıfu'l-Hayrat li-Neyli'l-Berekât Fî-Hidmeti Menbai's-Saadet" adlı şerh halk arasında kısaca Delail-i Hayrat Şerhi veya Kara Davut adıyla bilinir. Burada Hz. Peygamber'in en meşhur iki yüz bir adının verilmesine mukabil bazı eserlerde O'nun bin veya iki bin yirmi ismi olduğu görüşleri de mevcuttur. Zira isimlerin çokluğu ismi alan kişinin şerefine işaret eder düşüncesiyle Hz. Peygamber'de mevcut olan bütün sıfatlardan O'nu medheder mahiyette isimler türetilmiştir.

Yüce Peygamber'in bu türden ve sayısı bini geçen isimlerinin bir kısmı Kur'ân-ı Kerim'de hadislerde kendisinden önce gelen mukaddes kitap ve sayfalarda belirtilmiş; bir kısmı Esma-i Hüsna veya diğer peygamberlerin isimleriyle ortak olmuş diğerleri de dinî ve edebî kültürümüzde yalnızca O'na has özel adlar olarak kullanılmıştır. Buna göre Hz. Peygamber'in isimlerini aşağıdaki tasnif içinde değerlendirmek mümkündür:

Kur'ân-ı Kerim'deki isimleri: Ahmed Emin Beşîr Burhan Hâtem Dâî Rauf Rahim Rasûlu'r-Rahme Sirâc Münîr Sırât-ı Müstakim Tâ-Hâ Yâ-Sîn Hâ-Mîm Abd Urvetü'l-Vüskâ Kademü's-Sıdk Muhammed Müddesir Müzzemmil Mustafa Müctebâ Nebiyyü'l-Ümmî Nezîr Nimetullah Hâdî.

Diğer kitap ve sayfalardaki isimleri:

İncil'de; Ahmed Baraklit (veya Faraklit) Hanbatâ Rûhu'l-Hâk Rûhu'l-Kuds Sâhîbü'l-Kâdîb Sâhîbü'n-Naleyn.
Tevrat'ta; Ahyed Bidbid Dahûk Mütevekkil Muhtar.
Zebur'da; İklîl Cebbar Hamyâtâ Hâthât Kayyim Mukîmü's-Sünne.

Diğer peygamberlere indirilen suhufta; Ehûnâh Tâbtâb Müşeffih Ecîr Hâtem Mâzmâz Munhaminnâ'.
Hadislerde belirtilen isimleri: Ahmed Ahyed Emîn İmâmü'l Muttakîn Haşir Habîbullâh Râkibül-Burak Rasulü'r-Rahme Rasûlü'r-Râhe Rasûlu'l-Melâhim Seyyidü'l-Mürselîn Seyyid-i Veled-i Adem Sabık Şeff Şâfı' Müşeffa' Sâhîbü'l-Hâtem Tâ-Hâ Zahir Âkıb Abdullah Kâidü'l Gurri'l-Muhaccelîn Kuşem Mâhî Muhammed Müddessir Müzzemmil Muktefî Mukaffa Nebiyyü't-Tevbe Nebiyyü'r-Rahme Nebiyyü'l-Melhame Yâ-Sîn.

Esmâ-i Hüsna ile ortak olan isimleri: Evvel Âhir Cebbar Hâmid Hamîd Hâk Habîr Ra'ûf Rahim Şâhid Şehîd Şekûr Sâdık Azız Azîm Afüvv Alîm Fettâh Kuddûs Kavı Zû-Kuvve Kerim Ekrem Mübeşşir Mübîn Mahmûd Mümin Müheymin Nûr Velî Mevlâ Hâdî Yâ-Sîn.

Hz. Peygamber'in diğer Peygamber ve Din büyükleriyle ortak olan isimleri: Yüce Peygamber'in Ahmed Muhammed Âkıb Haşir Mukaffa Nebiyyü'l-Melhame gibi isimleri yalnızca kendisine hastır. Ancak Rasûlullah Nebiyyullah Abdullah Şâhid Mübeşşir Nezîr Nebiyyü'r-Rahme Nebiyyü't-Tevbe gibi isimleri diğer peygamberlere de verilmiştir. Bu arada Hz. Adem'in Safıyyullâh Hz. İbrahim'in Halîlullâh Hz. Musa'nın Kelîmullâh Hz. İsa'nın Rûhu'l-Kuds Hz. Ali'nin Murtezâ ve Müctebâ İmam Gazzali'nin Hüccetü'l-İslam isimleri aynı zamanda Hz. Peygamber'in de ismidir.

Yalnızca Hz. Peygamber için kullanılan tabirler: Dinî ve edebî metinlerde geçen Fahr-i Kainat Fahr-i Adem Mefhar-ı Âlem Ebü'l-Müminîn Hayru'l-Mürselin Kân-ı Şefaat Mahbûb-ı Hâk Muîn-i Beşer Rasûlü's-Sakaleyn Seyyidü's-Sâdât Seyyidü'l-Mürselîn Sultânı Enbiyâ gibi terkipler doğrudan Hz. Peygamber'e işaret eden tabirlerdir. Bu sebeple kültürümüzde ve edebiyatımızda Yüce Peygamber için kullanılan bu tabirlerin sıfat manası dikkate alınmadan birer özel isim olarak telakki edilmeleri ve imlada da büyük harflerle yazılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Hz. Peygamber'in edebî mahiyetteki isimleri: Edebî metinlerde özellikle naatlarda Hz. Peygamber için sultan ay güneş deniz inci gül bülbül servi çerağ tabib gibi motifler ele alınırken; bu teşbih ve istiarelere bağlı terkipler çoğu zaman birer isim olarak kullanılmıştır. Bunlardan bazıları: Meh-i Burc-i Fezâyil Bedr-i Dücâ Mâh-ı Münîr Sadr-ı Bedr-i Kâinat Âyîne-i Ezel Mir'ât-ı Huda Cevheri Zât Dürre-i Beyzâ Dürr-i Yetîm Şems-i Kevneyn Şems-i Sübhân Âfitâb-ı Evc-i Dîn Neyyir-i A'zam Sehâb-ı Rahmet Tabîb-i Marîz-i İsyân Menba-ı Âb-ı Hayât Nizâmü'l-Âlemîn Rûh-i-A'zam Ser-Çeşme-i Kerem Serv-i Bostanı Dîn Şâhenşâh-ı Asfiyâ Ukde-Güşâ gibi.

Hz. Peygamber'in isimleriyle ilgili bütün bu tasniflerin dışında: O'nun değişik zaman mekan ve topluluklara göre aldığı adlar da ayrı bir kategori teşkil eder. Buna göre Hz. Peygamber'e; Ahmed isminin dünyaya gelmeden önce Muhammed'in hayatta iken Mahmud adının da kendisinden sonra verildiği konu edilir.

Ayrıca Ka'bu'l-Ahbâr'dan nakledilen bilgilere göre Hz. Peygamber; "ehl-i cennet meyanında ABDÜ'L-KERÎM ehli berzah indinde ABDÜ'L-CEBBAR melaike-i arş lisanında ABDÜ'L-HAMİD şair fıriştegân beyninde ABDÜ'L-MECİD peygamberân arasında ABDÜ'L-VEHHÂB cinniyân içinde ABDÜ'R-RAHİM şeyâtînde ABDÜ'L-KAHHAR cibâlde ABDÜ'L-HALLAK bahrde ABDÜ'L-KADİR balıklarda ABDÜ'L-KUDDUS haşerâtta ABDÜ'L-MUGİS vahşilerde ABDÜ'R-REZZAK sibâ yani yırtıcı hayvanlarda ABDÜ'S-SELAM dört ayaklı hayvanlar indinde ABDÜ'L-MÜ'MİN kuşlar indinde ABDÜ'L-GAFFAR" isimleriyle bilinmektedir.

Buraya kadar görülebileceği gibi Hz. Peygamber'in gerek edebî gerek dinî; O'nun her yönden maddi ve manevi üstünlüğünü örnek oluşunu Hakk'ın ve Müslümanların sevgisini ifade eden yüzlerce ismi vardır. Bu isim ve sıfatlar ile mahiyetleri konusunu ele alan mensur eserler yanında edebiyatımızda yalnızca bu konu üzerinde yazılmış müstakil manzumeler de vardır.