Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Zülkarneyn'in Haberi
  Yüce Allah buyurdu ki:

  «Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. «Onu size anlataca­ğım.» de.

  Doğrusu biz onu yeryüzüne yerleştirmiş ve her şeyin yolunu ona Öğretmiştik. O da bir yol tuttu. Sonunda Güneş'in battığı yere ulaşınca onu kara balçıklı bir suda batıyor gördü. Orada bir millete rastladı. «Ey Zülkarneyn! Onlara azab da edebilirsin iyi muamele de de bulunabilir­sin.» dedik.

  «Haksızlık yapana azab edeceğiz sonra Rabbine döndürülür onu görülmemiş bir azaba uğratır; ama inanıp yararlı iş işleyene mükâfat olarak güzel şeyler vardır ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleriz.» dedi.

  Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu yere ulaşınca güneşi kendilerine elbise bina gibi şeylerle örtmediğimiz bir millet üzerine doğuyor buldu. İşte bunun gibi onun yaptıklarının tamamını baştan başa biliyorduk. Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda iki dağın arasına varınca orada nerdeyse hiç laf anlamayan bir millete rastladı.

  Dediler ki: Ey Zülkarneyn! Doğrusu Ye'cûc ve Me'cûc bu ülkede boz­gunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?

  «Rabbimin bana verdikleri sizinkinden daha iyidir. Bana gücünüz­le yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir sed yapayım. Bana demir kütleleri getirin.» dedi. Demirler akkor haline gelince «Bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim.» dedi. Artık Ye'cûc ve Me'cûc onu ne aşabildiler ve ne de delip geçebildiler.

  Zülkarneyn: «İşte bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin tayin ettiği zaman gelince onu yerle bir eder. Rabbimin verdiği söz gerçektir.» dedi. (el-Kchf 83-98.)

  Cenâb-ı Allah Kur'ân-ı Kerim'de sözü edilen Zülkarneyn1 den bah­sediyor ve onun adaletli olduğunu ifade buyurarak övüyor. Onun doğulara ve batılara ulaşıp bir çok ülkelere sahip olduğunu ülkelerde yaşayan halkı mağlub edip hükmü altına aldığını onlara karşı tam bir adaletle hükmettiğini muzaffer ve adaletli bir otorite uyguladığını be­yan ediyor.

  Doğrusu şu ki o adil hükümdarlardan birisidir. Peygamber veya rasûl olduğunu söyleyenler de vardır. Meleklerden biri olduğunu söyleyenler de vardır.

  Meleklerden biri olduğunu söyleyenlerin sözü çok gariptir. Güya mü'minlerin emiri Hattab oğlu Ömer bir adamın bir başkasına "Ey Zülkarneyn!" diye seslendiğini duyunca ona şöyle demiş: «Peygamberlerin adlarıyla adlandığınız yetmedi de meleklerin adlarıy­la mı adlanıyorsunuz? » Bunu Süheylî nakletmiştir.

  Vekî israil ve Cabir kanalı ile Abdullah b. Ömer'in: «Zülkarneyn peygamberdi.» dediğini rivayet etmiştir.

  Hafız İbn Asakir Ebu Hüreyre'den rivayet etti ki Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:
  «Bilemiyorum Tûbba (Yemen hükümdarı) lanetli miydi değil miy­di? Bilemiyorum hadler kendilerine tatbik edilen kimselerin günah­ları için keffaret midir değil midir? Bilemiyorum Zülkarneyn peygam­ber miydi değil miydi?»

  Bu da garip ve tuhaf bir rivayettir.

  İshak b. Bişr İbn Abbas'm şöyle dediğini rivayet etmiştir:
  "Zülkarneyn salih bir hükümdardı. Allah onun amelinden razı ol­du ve onu kitabında Övdü. O ilahi nusret ve yardıma mazhar olmuştu. Hızır da onun veziri idi."

  Anlatıldığına göre Hızır (a.s.) onun ordusunun öncü kuvvetlerinin başındaydı. Hızır (a.s.) hükümdarlara vezirlerin yaptıkları gibi Zülkarneyn'e müşavirlik yapıyordu.

  Ezrakı ve diğerlerinin anlattıklarına göre Zülkarneyn İbrahim Halil peygamber vasıtasıyla Hanif dinine girmiş İbrahim Halil ve İsmail peygamberlerle birlikte Ka'be-i Mükerreme'yi tavaf etmiştir.

  Ubeyd b. Umeyr oğlu Abdullah ve diğerlerinden rivayet olunduğu­na göre Zülkarneyn yaya olarak hacca gitmiş İbrahim peygamber hac­ca gelmekte olduğunu duyunca onu karşılamış onun için dua etmiş ve ikramda bulunmuştu. Yüce Allah bulutları Zülkarneyn'in emrine vermiş o da bulutları dilediği yere sevkedermiş. Doğrusunu Allah bilir.

  Zülkarneyn'e bu adın verilmesinin sebebi hususunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bir rivayete göre onun başında boynuza benzer iki çıkıntı bulunduğundan (iki boynuzlu anlamına gelen) Zülkarneyn adı verilmiştir. Vehb b. Mühebbih: "Zülkarneyn'in başında tunçtan iki boynuz vardı." demiştir ki bu zayıf bir görüştür. Ehl-i Ki-tâp'tan bazıları demişler ki: «Farshlarla Bizanslıların hükümdarı olduğu için ona Zülkarneyn adi verildi»

  Başka bir rivayette belirtildiğine göre Zülkarneyn güneşin doğuda ve batıdaki boynuzlarına ulaştığı için bu adı almıştır. O doğu ile batı arasındaki her yere hakim olmuştur. Bu sebeple Zülkarneyn adım almıştır. Bu Zührî'nin görüşüdür. Hasan Basrî dedi ki :"Zülkarneyn'in iki saç örgüsü vardı. Bunları boynuna dolardı. Bu sebeple ona
  Zülkarneyn adı verildi."

  İshak b. Bişr Ömer b. Şuayb'den rivayet etti ki dedesi şöyle demiştir: Zülkarneyn zorba bir hükümdarı Allah'a imana davet etti. Hükümdar onun boynuzlarından birini kırıp parçaladı. Zülkarneyn yine onu imana davet etti. Hükümdar ikinci boynuzunu da kırıp parçaladı. Bu yüzden Zülkarneyn'e (iki boynuzlu anlamına gelen) Zülkarneyn adı verildi
  Sevrî Ebu Tüfeyl'den rivayet etti ki kendisine Zülkarneyn hakkında soru sorulan Hz. Ali şöyle demiştir: «Zülkarneyn insanları Al­lah yolunda Öğütlendiren bir kuldu. Kavmini Allah'a imana davet etti. Onun boynuzuna vurdular. O da öldü. Allah onu yine diriltti. Kavmini yine Allah'a imana davet etti. Bu defa diğer boynuzuna vurdular. Bu se­beple ona (iki boynuzlu anlamına gelen) Zülkarneyn adını verdiler.» Ebu Tüfeyl'den gelen başka bir rivayette anlatıldığına göre Hz. Ali Zülkarneyn hakkında şöyle demiştir: "O ne peyamber ne rasûl ne de . melekti. O sadece salih bir kuldu."

  Zülkarneyn'in asıl adı hususunda ihtilaf edilmiştir. Zübeyr b. Bekkâr İbn Abbas'm şöyle dediğim rivayet etmiştir^ "Zülkarneyn'in asıl adı Abdullah b. Dalıhâk b. Maad'dı."

  Başkaları ise onun adının şöyle olduğunu söylemişlerdir: Mus'ab b. Abdullah b. Kannan b. Mansur b. AbdiHah b. Ezd b. Âvn b. Nebt b. Malik b. Zeyd b. Kehlan b. Sebe b. Kahtan.Bir hadiste anlatıldığına göre Zülkarneyn Himyerlilerdendir. Anası Rumîdir. Akıllı bir kimse olduğu için kendisine feylesofun oğlu denilmiştir.

  Himyerlüerden biri Zülkarneyn'in kendi atalarından biri olmasından dolayı övünerek bu hususta şöyle bir şiir söylemiştir:

  "Zülkarneyn benim atamdı Müslümandı.
  Diğer hükümdarların kendisine itaat edip etrafında toplandıkları bir hükümdardı.
  Hükmü.doğulara ve batılara ulaştı. Hikmet sahibi bir mürşitten yönetimin sebeplerini elde etmek için dolaşıyordu.

  Batma esnasında güneşin balçıklı bir suya ve siyah bir çamura bat­makta olduğunu gördü.Ondan sonra Belkıs vardır ki o benim halamdı.Hüdhüd ona gidinceye kadar onların kraliçesiydi."

  Süheylî Zülkarneyn'in asıl adının Merzuban b. Merzübe olduğunu söylemiştir. îbn Hişam der ki: Zülkarneyn'in asıl adı Sa'b b. Zi Müraid idi. O Yemen tübbalannın (hükümdarlarının) ilki idi. Seb' ku­yusu hususunda İbrahim'in lehine hüküm veren odur. Denildi ki: Zülkarneyn'in asıl adı Feridun b. Esfiyan'dır. O Dahhak'ı Öldürmüştü.
  Kuss b. Saide hitabesinde şöyle demişti:

  "Ey İyad b. Sa'b Zülkarneyn topluluğu! Bilesiniz ki Sa'b Zülkarneyn doğularla batıların hükümdarıdır. Cinlerle insanları hükmü altına almıştır. 2000 sene yaşamıştır. Sonra Ömrü onun için bir göz açıp kapama süresi kadar az gelmiştir.İbn Hişam A'şâ'ya şöyle demiştir:

  "Sa'b Zülkarneyn Cenv mıntıkasında koku saçan bir mezarda uzun süre kaldı. Orada mukim oldu."

  Dare Kutni ile İbn Makula'dan rivayet olunduğuna göre Zülkarneyn'in asıl adı Hünnüs'dür. Herevis b. Kayton b. Rumi b. Lanti b. Keşluhîn b. Yunan b. Yafes b. Nuh olduğu da söylenir. Doğrusunu Al­lah bilir.

  îshak b. Bişr Said b. Beşir kanalı ile Katade'nin şöyle dediğini riva­yet etmiştir: İskender Zülkarneyn'in kendisidir. Babası Kayserlerin il­kidir. O Nuh peygamberin oğlu Şam'ın evladmdandır.

  İkinci Zülkarneyn'e gelince onun adı şöyledir: İskender b. Filips b. Musaryem b. Hürmüs b. Mayton b. Rumi b. Lanti b. Yunan b. Yafes b. Yöne b. şerhon b.Rome b. Şerat b. Tofıl b. Romi b. Asfer b. Yakz b. İs b. İshak b. İbrahim el-Halil el-Makedoni el-Yonani el-Mısri. Bu zat iskenderiye şehrinin kurucusudur. Rumlar onun zamanım esas alarak tarih koymuşlardır. Bu zat ilk İskender'den çok uzun zaman sonra doğmuştur. Yani milattan önce 300 yılda doğmuştur.

  Filozof Artatalis (Aristotales?) onun veziridir. Bu İskender Dara b. Dara'yı öldürmüş Fars hükümdarlarım hakimiyeti altına almış ve diyarlarına sahip olmuştur. Bu hususa dikkat çektik. Çünkü insanların çoğu bu ikisinin aynı adam olduğunu zannetmektedirler. Ve Kur'ân'da kendisinden bahsedilen İskender'in kendisine Artatalis'in vezirlik yaptığı İskender olduğunu söylemektedirler. Bu sebeple büyük bir hataya ve fesada düşmektedirler. Oysa ilk İskender inanmış ve salih bir kul olup adaletli büyük İslâm tarihi bir hükümdardı. Veziri de Hızır (a.s.)'dı. O peygamberdi. Nitekim bunu daha Önceleri de ifade etmiştik.

  İkinci İskender'e gelince o müşrikti. Veziri de bir filozoftu. İkisinin zamanı arasında 2000 seneden fazla bir süre vardır. İkisi arasında hiç bir benzerlik ve seviye birliği yoktur. Ancak işlerin iç yüzünü bilmeyen bazı geri zekalılar bunların ikisinin aynı şahıs olduğunu söylerler. Kur'ân'da: «Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar.» denilmesinin sebebi şudur: Kureyşliler Rasûlullah (s.a.v.)'m bilgisini ölçmek ve onu imtihan etmek için Yahudilerden bir şey sordular. Yahudiler de Kureyşlilere şu aklı verdiler: Ona yeryüzünü baştan sona dolaşan adamın kim olduğunu ve memleketlerinden çıkan ama nerede oldukları ve ne yaptıklara bilinmeyen gençlerin kimler olduklarım sorun.

  Bunun üzerine Cenab-ı Allah Ashab-ı Kehfin ve Zülkarneyn'in kıssasını bildiren ayetleri inzal buyurdu. Bu sebeple rasûlüne şu buyruğu verdi:

  «Onu size anlatacağım.» de. Yani onun haberini ve durumunu size açıklayıcı ve tatmin edici aynı zamanda faydalı olacak şekilde anlatacağım. Bununla ilgili olarak da yüce Allah şöyle buyurdu:

  «Doğrusu biz onu yeryüzüne yerleştirmiş ve her şeyin yolunu ona öğretmiştik.» Yani Zülkarneyn'in ülkelerdeki hakimiyet sınırlarını genişlettik. Çabalamakta olduğu büyük amaçlara ve önemli işlere ulaşabilmesi istediğini elde edebilmesi lyln kendisine yardımcı olacak hakimiyet aletlerini ve vasıtalarım verdik.

  Kuteybe Ebu Avane tariki ile Habib b. Hammad'm şöyle dediğini rivayet etmiştir: Ben Ebu Talib oğlu Ali'nin yanındaydım. Adamın biri­si ona Zülkarneyn'i onun doğulara ve batılara nasıl ulaştığını sordu. Hz. Ali de ona şu cevabı verdi: "Bulutlar onun emrine verildi. Sebepler onuh için uzatıldı. Aydınlık onun için yayıldı. İstersen sana daha fazlasını da söyliyeyim."

  Soruyu soran adam sustu Hz. Ali de sustu.
  Ebu îshak es-Sebîi Arar b. Abdullah el-Vâdî kanalı ile Muaviye'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Yeryüzüne dört kişi hakim oldu. Bunların adları şöyledir: Davud Peygamberin oğlu Süleyman (a.s.) Zülkarneyn Hulvanh (Hilvan?) bir adam ve başka birisi. Ona «Hızır da yeryüzüne sahip olanlardan mıdır? diye sorulduğunda "Hayır" diye ce­vap verdi.

  Zübeyr b. Bekkar İbrahim b. Münzir kanalı ile Süfyan-ı Sevrî'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:

  "Bana ulaşan habere göre yeryüzünün tamamına dört kişi sahip olmuştur: Bunların ikisi mü'min ikisi de kafirdi. Mü'min olanlar Süleyman Peygamber ile Zülkarneyn'di. Kafir olanlarsa Nemrud ile Buhtü'n-Nasr'dı."

  İshak b. Bişr Hasan-ı Basrî'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir:
  « Zülkarneyn Nemrut'tan sonra hüküm sürmüş bir hükümdardır. O Müslüman ve salih bir adamdı. Doğuya ve batıya gitti. Allah onun ece­lini uzattı ona yardım etti. Nihayet o da beldeleri hükmü altına aldı. Mallara sahip oldu. Şehirleri feth etti adamlar öldürdü. Beldelerde ve kalelerde dolaştı. Yoluna devam etti nihayet doğuya ve batıya gitti. Cenâb-ı Allah'ın şu ayeti de bunu ifade ediyor:

  «Ey Muhammedi Sana Zülkarneyn'i sorarlar. «Onu size anlatacağım.» de. Doğrusu biz onu yeryüzüne yerleştirmiş ve her şeyin yolunu ona Öğretmiştik.» Yani menzillerin sebeplerini taleb etmesi hu­susunda ona bilgi vermiştik.

  İshak ve Mukatil dediler ki: Zülkarneyn şehirleri fethediyor hazi­neleri topluyordu. Dinine ve kendisine uyan kimselere birşey yaptığı yoktu. Ama uymayanları Öldürüyordu. «Ve her şeyin yolunu ona öğretmiştik.» Ona ilim vermiştik.

  Yeryüzünün işaretlerim duraklarını menzillerini izlerini ve eserini ona Öğretip göstermiştik. Abdurrahman b. Zeyd b. Eşlem yukardaki ayet-i kerimenin «Ona lisanları öğretmiştik.» anlamına geldiğini söylemiştir. Zülkarneyn hangi millet­le savaşırsa onlara mutlaka kendi lisanlanyla hitab ederdi. Sahih olan rivayete göre o kendi'hakimiyet amaçlarına ulaşabilme hususunda lazım olacak bütün imkanlara sahip olmuştu. O her beldede ve ülkede diğer ülkelerin ve beldelerin ahalisine yetecek kendisine de yardım ede­cek miktarda yiyecek ve azıklarla emtiayı alıyordu.

  Ehl-i Kitap'tan bazılarının anlattıklarına göre Zülkarneyn 1600 sene müddetle yeryüzünü dolaşmış ve yeryüzü halkını bir ve ortaksız olan Allah'a imana davet etmiştir. Bütün bu süreler üzerinde ihtilaf vardır doğrusunu Allah bilir.

  «Ve herşeyin yolunu ona öğretmiştik.» ayet-i kelimesiyle ilgili ola­rak Beyhakî ve İbn Asakir çok uzun bir hadis rivayet etmişlerdir ki bu gerçekten münkerdir. Bu hadisin senedinde Muhammed b. Yunus el-Kedimî'nin adı geçmektedir ki o töhmetli bir ravidir. Bu yüzden sözü edilen hadisi burada yazmadık. Çünkü o bizim nazarımızda sahih değildir.

  «O da bir yol tuttu. Sonunda güneşin battığı yere ulaşınca...» ayetiy-le ilgili olarak deriz ki: Zülkarneyn öyle bir yere vardı ki artık herhangi bir kimsenin orayı aşması mümkün değildi. Oraya varınca Atlas Okya­nusunun kıyısında durdu. Orada Halidat adaları vardı ki boylamların başlangıcıdır. Astronomi âlimlerinin bu hususta İM kavli vardır. Önceki sayfalarda da anlattığımız gibi o bu denizin kıyısında durdu. Kendi müşahedesine göre o güneşin batarken «Kara balçıklı bir suda battığını gördü.» yani kendi görüşüne göre Güneş'in denize battığını gördü. Çünkü kıyıda duran bir kimse battığı esnada Güneş'in denize veya kıyısına battığım doğarken de güneşin denizden doğduğunu ve batar­ken yine denize battığını görür. Bu yüzden ayette «Batıyor gördü.» dedi. Aksi takdirde «Bir de baktı ki güneş kara balçıklı bir suda batıyor.» der­di Ama böyle bir ifade kullanılmamıştır.

  İmam Ahmed b. Hanbel Yezid b. Harun kanalı ile Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir:

  Battığı esnada Rasûlullah (s.a.v.) güneşe baktı ve şöyle buyurdu: «Allah'ın kızgın ateşine battı. Eğer Allah'ın emri ile bu güneş engellen­meseydi yeryüzündeki herşeyi yakardı.»

  Bu hadiste gariplik vardır. Rivayet zincirinde mübhem belirsiz bir adam vardır. Böyle birisinin merfu bir hadis rivayet etmesinde şüphe vardır. Bazı kıssacıların iddialarına göre Zülkarneyn güneşin battığı yerden ötelere gitmiş ve ordularıyla uzun mesafeli karanlıklar içinde gitmiştir. Böyle diyenler gerçekten sonra hataya saplanmışlar akıl ve nakle muhalif şeyler söylemişlerdir

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Zülkarneynin Hayat Pınarını Araması

  İbn Asakir'in anlattığına göre Zülkarneyn'in Renakil adlı bir me­lek arkadaşı varmış. Zülkarneyn ona yeryüzünde hayat pınarı diye bir pınarın bulunup bulunmadığını sormuş b da şöyle ve şöyle bir yerde ha­yat pınarı denen bir pınarın bulunduğunu ona anlatmış. Bunun üzerine Zülkarneyn orayı aramaya çıkmış. Hızır (a.s.) da onun önü sıra yürüyorken karanlık bir yerdeki vadide o pınarı bulmuş onun suyun­dan içmiş ancak Zülkarneyn orayı bulamamış.

  Yine İbn Asakir'in anlattığına göre Zülkarneyn oradaki bir köşkte meleklerden biriyle görüşmüş melek ona bir taş vermiş. Zülkarneyn ordusunun yanına döndüğü zaman âlimler o taşı kendisinden istemişler taşı bir terazinin kefesine koymuşlar karşı kefeye de onun gibi 1000 taş koymuşlar ancak böylelikle dengeyi sağlamışlar. Sonra Hızır (a.s.) o taşı Zülkarneyn1 den isteyerek terazinin kefesine koymuş karşı kefeye de aym irilikte bir taş koymuş üzerine de bir avuç toprak koyunca topraklı taş meleğin vermiş olduğu taştan ağır gelmiş ve Hızn* (a.s.) şöyle demiş: «İşte ademoğlu da böyledir. Bir avuç toprak onu Örtmedikçe karnı doymaz.» Böyle dediği için âlimler ona saygı ve ikram­da bulunarak secde etmişlerdi. Doğrusunu Allah bilir.
  Sonra İbn Asakir der ki; Cenâb-ı Allah Zülkarneynİ o mıntıkadaki ahali için hakem tayin etmiş ve şöyle buyurmuştur:

  «Ey Zülkarneyn! Onlara azab da edebilirsin iyi muamelede de bu­lunabilirsin.» dedik.

  «Haksızlık yapana azab edeceğiz sonra Rabbine döndürülür onu görülmemiş bir azaba uğratır.» (ei-Kehf 86-87.) Yani hem dünya azabına hem de ahiret azabına uğrar. Önce dünya azabına uğrayacağı ayet-i ke­rimede ifade edilmiştir.

  Çünkü dünya azabı kafiri küfürden ve kötülükten daha çok men edicidir.

  «Ama inanıp yararlı iş işleyene mükâfat olarak güzel şeyler vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleriz.»

  Burada Cenâb-ı Allah en önemli olan ahiret sevabını önce söylemiştir. İhsan dediğimiz güzel şeyleri de ahiret sevabına atfetmiştir. İhsandan kasıt; adalet ilim ve imandır.
  Sonra Cenâb-ı Allah buyurdu ki:

  «Sonra yine bir yol tuttu.» Zülkarneyn batıdan doğuya dönüş için yeniden yola koyuldu. Anlatıldığına göre o batıdan doğuya dönüşünde on iki senelik bir yol yürümüştür.
  «Sonunda Güneş'in doğduğu yere ulaşınca güneşi kendilerine elbise bina gibi şeylerle örtmediğimiz bir millet üzerine doğuyor buldu.» Yani o milletin evleri ve sığmaklan^yoktu ki onunla güneşin hararetine karşı kendilerini koruyabilsinler. Alimlerden çoğu dediler ki: O millet güneşin hararetinin şiddetlenmesi esnasında yer altında mezarı andıran bodrumlara sığınırlardı. Yüce Allah buyurdu ki: «îşte bunun gi­bi onun yaptıklarının hepsini baştan başa biliyorduk.» Zülkarneyn'in yeryüzünün batılarından doğularına dönüşü esnasında neler yaptıklarını biliyor onu koruyor muhafaza ediyorduk.

  Ubeyd b. Umeyr oğlu Abdullah ve diğer selef ulemasından rivayet olunduğuna göre Zülkarneyn yaya olarak hacca gitmiştir. İbrahim Halil (a.s.) onun gelişini duyunca karşılamaya çıkmış karşılaştıkları zaman Zülkarneyn'e dua etmiş ve ona bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Anlatıldığına göre binmesi için bir at getirildiği zaman Zülkarneyn: "İbrahim Halil'in bulunduğu bir beldede bineğe binmem." demiş Cenâb-ı Allah da bir bulutu onun emrine vermişti.

  İbrahim (a.s.) de ona bu müjdeyi vermişti. O nereye gitmek isterse bulut onu götürüyordu. Yine yüce Allah buyurdu ki:
  «Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda iki dağın arasına varınca orada nerdeyse hiç laf anlamayan bir millete rastladı.» Yani bilgisi az bir mil­letle karşılaştı. Anlatıldığına göre ojnillet Ye'cûc ile Me'cûc'un amcaza­deleri olan Türklerdir.

  Zülkarneyn'e dediler ki: Bu iki millet bize tecavüz ediyorlar. Beldelerimizi harab edip ifsad ediyorlar. Yollarımızı kesiyor­lar!» Böyle deyip Zülkarneyn'e -kendileriyle Ye'cûc ve Me'cûc ile Türkler arasına bir sed yapması için- bol miktarda haraç getirdiler. Böylece bu sed kendileriyle karşı taraftaki mütecaviz milletlerin arasına bir engel olarak girsin.

  Zülkarneyn de Allah'ın kendisine vermiş olduğu bol mik­tardaki malla yetinerek halkın getirmiş olduğu haracı almayarak: "Rab-bimin bana verdikleri sizinkinden daha iyidir." dedi. Sonra da onlardan kendileri ile o mütecaviz milletler arasına bir sed yapması için adamlar ve aletler toplayıp getirmelerini istedi. İki dağ arasına konulacak olan bu sed iki tarafın arasına bir engel olacaktı. Bunun gerisinde derin ve engin denizler ile zirvesine bakıl amıyacak kadar yüce dağlar vardı. Ni­hayet Zülkarneyn bu şeddi inşa etti. İnşaat malzemesi olarak demir ve eritilmiş bakır kullandı. Kurşun kullandığı da söylenir ama doğru olan ilk görüştür. Kerpiç yerine demir çamur yerine de eritilmiş bakır kullandı. Bu sebeple yüce Allah buyurdu ki:
  «Artık Ye'cûc ve Me'cûc onu ne (merdiven ve diğer şeylerle) aşabildi­ler ve ne de (kazma ve delici şeyler kullanarak) delip geçebildiler.»

  «Zülkarneyn: "İşte bu Rabbimin bir rahmetidir." dedi. Yani Cenâb-ı Allah kendisinin varlığı sebebiyle komşu milletlerin onlara zulüm ve haksızlık etmelerini engellemişti ki bu da Allah'ın kullarına bir rahme­tidir. «Rabbimin tayin ettiği zaman gelince» Yani Ye'cûc ile Me'cûc'un ahir zamanda yeryüzüne çıkmalarını Allah'ın takdir buyurmuş olduğu vakit gelince «Onu yerle bir eder.» Yani o şeddi yerle bir eder ve bunun böyle olması da mecburidir. Bunun için yüce Allah buyurmuş ki: «Rabbi­min verdiği söz gerçektir.»

  Nitekim Cenâb-ı Allah başka bir ayet-i kerimede de şöyle buyurmuştur:

  «Ye'cûc ve Me'cûc'un şeddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanırlar. Gerçek vaad yaklaştığında inkar edenlerin gözleri belirive-rir.»

  «Biz o gün (yani şeddin açılışı gününde) onları bırakırız dalgalar halinde birbirlerine girerler. Sûra üflenince hepsini bir araya toplarız.»

  Ye'cûc'la Me'cûc'un çıkışma dair rivayet edilen hadisleri tefsirimiz­de naklettik. İnşaallah bu kitabımızın Fiten ve Melahim bölümünde de nakledeceğiz.

  Ebu Davud et-Tayalisî Sevrî'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: Bi­ze ulaşan habere göre ilk defa musafaha yapan kişi Zülkarneyn'dir.

  Rivayet olunduğuna göre Kâbü'l-Ahbar Muaviye'ye şöyle demiştir: "Zülkarneyn ölüm döşeğinde iken annesine şu vasiyeti yaptı: «Ben öldükten sonra bir yemek yap şehirdeki bütün kadınları davet et yemeği önlerine koy. Benim için ağlayanlar dışındaki herkesin o yemek­ten yemesine izin ver. Ancak ağlamış olanlar yemesinler."

  Annesi bu yemeği yapıp davet ettiği şehirli kadınlara sofrayı kur­duktan ve onlara buyur dedikten sonra hiç birinin elini yemeğe uzatmadığını gördü ve: "Fe sübhânallaiı hepiniz mi Zülkarneyn'e ağladınız?" diye sormuş onlar da: "Evet vallahi aramızda Zülkarneyn için ağlamayan yoktur." demişler ve bu da Zülkarneyn'in annesi için bir teselli olmuştu.

  Zülkarneyn vefat ettiği zaman 3000 yaşındaymış. Bu gariptir.

  İbn Asalar dedi ki: Bana ulaşan başka bir rivayete göre Zülkarneyn otuz altı sene yaşamıştır. Otuz iki sene yaşadığına dair zayıf bir rivayet de vardır. O Davud peygamberden 740 sene sonra dünyaya gelmiştir. Adem peygamberden de 5181 sene sonra dünyaya gelmiştir. Hükümdarlığı on altı sene sürmüştür.

  Bu anlatılanlar birinci İskender'e değil de ikinci İskender'e uymaktadır. Zira bu ikisini birbirinden ayırd etmek gerekir. İkisinin de aynı şahsiyet olduğunu söyleyenlerden biri de İmam Abdülmelik b. Hişam'dır. Siret ravisi İmam Abdülmelik b. Hişam'm bu görüşünü Hanz Ebu'l-Kasım es-Süheylî şiddetle red ve inkar etmiş ve bu ikisininavrı ayrı şahsiyetler olduğunu ifade etmiştir. Eski devir hükümdar­larından bazıları da muhtemelen birincisine benzemek ıçm iskender adını almışlardır. Doğrusunu Allah bilir

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş