Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Peygamberlerin Resmini Yapan Peygamber: Hz.Danyal as.  Danyal Aleyhisselam Hz. Musa a.s.'dan Hz. İsa a.s.'ın gönderilmesine kadar geçen müddet içinde görev yapmış aynı zamanda da İrmiya a.s. ile aynı asırda risalette bulunmuş bir peygamberdir. Fakat yaşı İrmiya a.s.'dan küçüktür.
  O dönemde İsrailoğulları sözlerinde durmadıkları için Allah onların başına Babil hükümdarı Buht-Nassar'ı musallat etmiş o da İsrailloğulları'nı kılıçtan geçirerek Beytü'l-Makdis'in üzerini kumla kapattırmıştı. Ayrıca Babil'e dönüşünde esir aldığı yüz bin çocuğu kumandanlara ve prenslere hediye etmek üzere yanında götürmüştü. Esirler arasında Danyal a.s. da bulunmakta idi.

  Buht-Nassar Danyal a.s. ile beraber üç arkadaşını zindana attırmıştı.

  O sıralarda Buht-Nassar kötü bir rüya görerek korkmuş bu korkuyla da ne gördüğünü unutmuştu. Ama rüyasının etkisinden kurtulamıyordu. Bu rüyanın ne olduğunu nasıl tabir edileceğini ülkesindeki bütün kâhinlere sorduysa da hiçbir cevap alamamıştı.

  Bu haberi işiten Danyal a.s. zindandan bir gardiyanı Buht-Nassar'ın rüyasını tabir edebileceğini bildirmek üzere gönderdi. Buht-Nassar sevinerek hemen Danyal a.s. ve arkadaşlarının zindandan çıkarılıp huzuruna getirilmesini emretti. Buht-Nassar'ın huzuruna çıkan herkes önce ona secde eder sonra meramını anlatırdı. Danyal a.s. gelince secde etmedi. Neden secde etmediği sorulunca Danyal a.s. şöyle cevap verdi:

  - Benim bir Rabbim var. O bana ilim ve hikmet verdi. Kendisinden başkasına secde etmememi emretti. Şayet O'ndan başkasına secde edersem verdiği ilmi çekip almasından ve beni helâk etmesinden korkarım.

  Buht-Nassar çok şaşırdı. Onu öylece kabul etti. Sonra Danyal a.s.'dan gördüğü rüyayı anlatmasını istedi. Danyal a.s. rüyanın ne olduğunu bilemeyeceğini ancak anlattığı takdirde tabir yapabileceğini söyleyince Buht-Nassar :

  - Gördüğüm rüyanın ne olduğu bilemez ve onu tabir edemezsen seni idam edeceğim diye tehdit etti.

  Bunun üzerine Danyal a.s. Allah'a yalvararak rüyayı kendisine bildirmesini diledi. Cenab-ı Allah da rüyayı ona ilham etti. Danyal a.s. Buht-Nassar'ın rüyasını ve tabirini şöyle anlattı:

  - Sen vücudunun her bir yeri farklı farklı maddelerden yapılmış bir heykel görmüşsün dedi.

  Buht-Nassar heyecanla:

  -Evet doğru söyledin anlatmaya devam et dedi. Danyal a.s.:

  - O heykelin en üst tarafı demirden yapılmıştı. İşte o senin hükümdarlığını ve onun sağlamlığı gösterir. Sonra bu heykelin başına isabet edip onu yere seren gök taşı ise ahir zamanda gelip Allah'ın kitabıyla hükmedecek hak ve batılı birbirinden ayıracak bir peygamberin işaretidir dedi.

  Bu habere sevinen Buht-Nassar Danyal a.s.'ı yanına aldı. Artık ona hürmet edip tüm işlerini onunla istişare etmeye başladı.

  Fakat bir süre sonra Danyal a.s.'ı çekemeyenler onu Buht-Nassar'a gammazladılar. Bunlardan hemen etkilenen Buht-Nassar Danyal a.s.'ın öldürülmesi için bir tuzak kurdu. Ancak kurduğu tuzağa kendisi düşerek bir muhafızı tarafından öldürüldü.

  Bu hadiseden sonra Danyal a.s. bir süre daha yaşadı sonra vefat etti. Kabri Huzistan'a bağlı Sus şehrindedir.

  Danyal a.s. neslinden gelecek olan peygamberlerin suretlerini görmeyi dilemişti. Bu resimler Adem a.s.'ın sakladığı bir mahzende gizli idi. Allahu Tealâ resimleri oradan çıkarıp Danyal a.s.'a indirmiş o da onları ipek kumaşlara nakşetmişti. Sonra bu resimler kraldan krala geçerek Bizans kralı Heraklius'a kadar ulaşmıştı.

  Hz. Ebu Bekir r.a.'ın gönderdiği elçiler Heraklius'a İslâm'ı tebliği etmek için geldiklerinde sandıktan Adem a.s.'dan Peygamberimiz s.a.v.'e kadar olan peygamberlerin resimlerini çıkarmış Hz. Peygamber Efendimiz'in resmini bir kenara koyarak:

  - Muhammed bu resimdeki kişi mi? diye sormuş sahabiler hayretler içinde kalmıştı.

  Bu resimlerin varlığı hakkında kesin bilgiler mevcut ise de şu an nerede ve kim tarafından korunduğu bilinmemektedir.

  Kaynaklar: İbnu'l-Esîr el-Kâmil fi-arih; Ebu Nuaym el-İsfehanî Delâilü'n-Nübüvve; Sa'lebî Arâisu'l-Mecâlis.

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  Bir şey eksik kalmaması için tamamını kopyaladım

  Tarsus hz. Ömer zamanında feth edilir ve Fethi gerçekleştiren kumandan sahabe Danyal a.s.'ın kabrini buldukları haberini hz. Ömer r.a. gönderirir. Hz. Ömer r.a. da buraya bir mescid yaptırır.

  .....

  5- 6 yıl önce Tarsus belediye başkanının gördüğü bir rüya üzerine danyal a.s. 'ın üzerinden geçen sular boşaltılır ve hz. Ömer zamanında yaptırılan mescit tadilat yapılmaya başlanır.

  Belediye başkanı rüyasında Danyel a.s.'ı görür ve "üzerinde suların biriktiğini su içinde kaldığını bunun kendisini çok rahatsız ettiğini" söyler.

  Bunun üzerine belediye başkanı hemen çalışmalara başlar. Bunu orayı ziyaret ettiğimizde Danyal a.s. hakında ziyaretçileri bilgilendiren kişi anlattı.

  Aşağıdaki bilgilerde başka bir alıntı. Bize bilgi veren kişinin anlattığına yakın. Yukardakilerle aynı fakat bir iki ilâve var.

  DANYAL ALEYHİSSELÂM
  İsrâiloğulları Mûsâ aleyhisselâmdan sonra kendilerine gönderilen peygamberleri dinlemeyip isyân edince Allahü teâlâ onlara zâlimleri musallat etti. Çeşitli belâlar gönderdi.

  Düşmanları tarafından yurtları işgâl edildi. Bir kısmı esir edilip bir kısmı da öldürüldü. Âsurlu hükümdârı Buhtunnasar'ın orduları Kudüs'e girip ele geçirdiler. İsrâiloğullarından pek çok kimseyi öldürdüler.

  Esir aldıkları yetmiş bin çocuğu da yanlarında götürdüler. Bu esir çocuklar arasında bulunan Danyal aleyhisselâmı Buhtunnasar sarayına aldı. Danyal aleyhisselâm onun sarayında büyüdü. Mecûsî (ateşperest) olan Buhtunnasar Danyal aleyhisselâmın kendi dinlerinden olmadığını anlayarak yanından uzaklaştırdı ve hapse attırdı.

  Buhtunnasar'ın gördüğü bir rüyâyı tâbir ettiği için hapisten çıkarıldı. Buhtunnasar ona memleketin işlerini havâle etti.

  Çıkardığı fermanla ona saygı gösterilmesini emr etti. Buhtunnasar'ın adamları onu kıskandılar ve işten uzaklaştırılmasını istediler.

  İleri gelen adamlarının dediklerine aldanan Buhtunnasar Danyal aleyhisselâmı kendi dîninden olmadığı için ateşe attırdı.

  Fakat Danyal aleyhisselâm Allahü teâlânın yardımıyla yanmadı.
  Daha sonra Buhtunnasar'a yâhut Buhtunnasar'ın resmine secde etmediği için içinde arslanların bulunduğu bir kuyuya atıldı.

  Fakat Allahü teâlânın koruması ile arslanlar ona hiç dokunmadı ve atıldığı kuyudan sağ sâlim kurtuldu.

  Buhtunnasar'ın ölümünden sonra Üzeyr aleyhisselâm ile birlikte Kudüs'e geldi.

  Kendisine peygamberlik verildi. İnsanlara Mûsâ aleyhisselâmın dînini teblîğ etti.

  Bir müddet sonra Ehvaz yakınında bulunan Sûs şehrinde vefât etti. (Nişâncızâde Mehmed Efendi Taberî)

  Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Danyal Peygamberden Haberler

  İbn Ebi'd-Dünya dedi ki: Buhtunnasr iki aslanı ava alıştırdı. Sonra onları bir kuyuya bıraktı. Peşleri sıra Danyal'ı da üzerlerine bıraktı ama onlar DanyaTa saldırmadılar. Danyal Allah'ın dilediği bir zaman kadar kuyuda kaldı. Sonra insanoğullarm diledikleri bir takım yiyecek­lerle içecekleri arzuladı. Cenâb-ı Allah Şam'daki Ermiya peygambere vahiy göndererek Danyal için yiyecek ve içecek hazırlamasını emretti. Ermiya şöyle dedi: "Ey Rabbim! Biz Arz-ı Mukaddes'teyiz. Danyal ise Irak'a bağlı Babil toprağmdadır.

  Ben ona nasıl yiyecek ve içecek götü­rebilirim?" Cenâb-ı Allah ona şöyle vahyetti: "Sana emrettiklerimizi ha­zırla. Seni ve hazırladığın şeyleri Arz-ı Mukaddes'e götürecek birini sa­na göndereceğiz!" Bunun üzerine Ermiya peygamber yiyecek ve içecek hazırladı. Cenâb-ı Allah onu ve hazırladıklarım Arz-ı Mukaddes'e gö­türecek birini gönderdi. Nihayet gidip Danyal'm içinde yaşamakta ol­duğu kuyunun başında durdular. Danyal "Bu kimdir?" diye sorunca Er­miya: "Ben Ermiya'yım." dedi. Seni gönderen kimdir? diye sorunca o da: "Rabbim beni sana gönderdi." diye karşılık verdi. Danyal: "Rabbim beni hatırladı mı?" diye sorunca Ermiya evet dedi. Danyal da şöyle karşılık verdi: "Kendisini zikredeni unutmayan Allah'a övgüler olsun. Kendi­sinden dilekte bulunanın dileğine icabet eden Allah'a hamd olsun. Ken­disine güvenen kimseyi başkalarına bırakmayan Allah'a övgüler olsun. İyiliğe iyilikle karşılık veren Allah'a hamd olsun. Sabra kurtuluşla mu­kabelede bulunan Allah'a övgüler olsun. Dara düştükten sonra sıkıntı­mızı gideren Allah'a hamd olsun. Amellerimiz hakkındaki zamlımız kö-tüleştiğinde bizi koruyan Allah'a övgüler olsun. Gücümüz ve kuvveti­miz kalmadığında umudumuz olan Allah'a hamd olsun."

  Yunus b. Bükeyr Ebü'l-Aliye'nin şöyle dediğini rivayet eder: "Tüs-ter şehrini fethettiğimizde Hürmüzan'm şahsi malları arasında bir ka­nepe gördük. Kanepenin üzerinde ölü bir ceset bulduk. Cesedin baş kıs­mının yanında bir mushaf vardı. Mushafı alıp Hz. Ömer'e getirdik. O da Kab'ı çağırarak bu mushafı Arapça'ya tercüme ettirdi. Araplar arasın­da o tercümeyi ilk okuyan ben oldum. Tıpkı Kur'ân okur gibi onu oku­dum."

  Ebü'l Aliye'den rivayette bulunan Ebi Halid b. Dinar der ki: Ebü'l Aliye'ye dedim ki o tercümede ne vardı? Dedi ki: Sizin gidişatınız işleri­niz ve sözleriniz ile ileride vuku bulacak şeyler anlatılıyordu.

  Yine sordum: Siz o ölü adamı ne yaptınız? Cevaben dedi ki: Gündüz-leyin onüç ayrı mezar kazdık; gece olunca onu defnettik ve bütün mezar­ları kapatıp aynı seviyeye getirdik ki insanlar onun hangi mezarda ol­duğunu bilemesinler ve onu mezarından tekrar çıkarmasınlar.

  Ona dedim ki: İnsanlar onun cesedinden ne umuyorlardı?
  Dedi ki: Kuraklık olduğu zaman yağmur yağması için insanlar onu kanepesinin üzerinde dışarıya çıkararak yağmur duasında bulunuyor­lar ve böylece yağmur yağıyordu.

  Dedim ki: Siz o Ölü adamın kim olduğunu biliyor musunuz?
  Dedi ki: Danyal adındaki bir adamdır.

  Dedim ki: Sizce o kaç seneden beridir vefat etmiş? Dedi ki: 300 sene önce vefat etmiştir.

  Dedim ki: Onun vücudunda bir değişiklik olmuş muydu?
  Dedi ki: Hayır sadece başındaki tüyler değişikliğe uğramıştı. Yalnız peygamberlerin etlerini yer çürütmez. Canavarlar da onun cesetle­rini yemezler."

  Bu Ebü'l Âliye'ye ulaşan sahih bir senettir. Fakat onun asr-ı saa­detten 300 sene önce vefat ettiği bildirildiğine göre o peygamber değil de salih bir insandır. Zira Meryem oğlu İsa peygamberle Rasûlullah . (s.a.v.) arasında herhangi bir peygamber geçmiş değildir.

  Bu Buharî'de ki bir hadisin nassı ile sabittir. Hz. Peygamberle (s.a.v.) ile İsa (a.s.) ara­sında 400 senelik bir zaman vardır ki bu arada hiçbir peygamber geç­miş değildir. Buna fetret dönemi denmektedir. Bazılarına göre bu dö­nem 600 sene diğer bazılarına göre de 620 sene olmuştur. Fakat bir ri­vayete göre de yukarıdaki zatın vefatı asr-ı saadetten 800 sene önce ol­muştur ki bu da Danyal'm vefat tarihine yakın düşmektedir. Her ne ise bu zat bir peygamber de olabilir salih bir insan da olabilir. Fakat zanm-mıza yakın olan husus şudur ki yukarıdaki rivayette kendisinden söz edilen zat Danyal peygamberdir. Zira Danyal'ı Fars hükümdarların­dan birisi yakalayarak yanında zindanda tutmuştur. Bu husustan daha önce de söz edilmişti. Yine Eb'ül Âliye'ye ulaşan sahih bir senede göre o zatın burnunun uzunluğu bir karışmış. Yine sağlam bir senetle nakle­dildiğine göre Enes b. Malik onun burnunun bir zira uzunluğunda oldu­ğunu söylemiştir. Böyle olunca da bu zatın o tarihlerden çok daha önce­ki zamanlarda yaşamış bir peygamber olması muhtemeldir. Doğrusu­nu Allah bilir.

  Ebu Bekir b. Ebi'd-Dünya "Ahkamül Kubur" adlı eserde Ebul Eş as el-Ahmerî'nin şöyle dediğini rivayet eder: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:

  «Doğrusu Danyal Aziz ve Celil olan Rabbine dua etti ki Muham-med ümmeti kendisini defnetsin.»

  Ebu Musa el-Eş'arî Tüster şehrini fethettiğinde Danyal'ı bir tabut­ta buldu^ Tabutun içinde iken onun damarları atıyordu. Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştu:

  "Kim Danyal'ı bulursa onu Cennetle müjdeleyin."

  Danyal'ı bulup gösteren Harkos adındaki bir zattı. Ebu Musa Hz. Ömer'e mektup yazarak durumu bildirdi. Hz. Ömer de cevabî mektu­bunda şöyle diyordu: "Danyal'ı defnet Harkos'u da bana gönder. Çünkü Peygamber (s.a.v.) onu Cennetle müjdelemiştir."

  Sonra îbn Ebi'd-Dünya şöyle demiştir: Ebu Musa Danyalla birlikte bir mushaf ve içinde yağ dirhemler ye yüzük bulunan bir çömlek gör­müştü. Ebu Musa bu durumu Hz. Ömer'e mektupla bildirmişti. Hz. Ömer de cevabî mektubunda ona şöyle diyordu: «Mushafi bize gönder. Yağı da gönder. Yanındaki Müslümanlara da emret; onunla şifa talep etsinler. Dirhemleri onlara taksim et. Yüzüğü de sana ganimet olarak verdik.»

  büyük; islâm tarihi
  İbn Ebi'd-Dünya'nm rivayetine göre Ebu Musa el-Eşarî Danyal'm cesedini bulduğunda etrafındakiler bu cesedin Danyaî olduğunu söyle­diler. Bunun üzei"ine o da Danyal'm cesedine sarılıp kucakladı ve öpme­ye başladı. Bunu mektup ile Hz. Ömer'e bildirdi. Mektubunda Danyal'm cesedinin yanında 10.000 dirheme yakın bir mal bulunduğunu da ifade etti. Borç olarak kendisine para lazım olan kimse gelip bu parayı alırdı. İade ederse ne ala; etmediği takdirde hastalanırdı. Ayrıca cesedinin ya­nında bir sandık ta mevcut olduğunu mektubunda Hz. Ömer'e bildirdi. Hz. Ömer cevabî mektubunda Ebu Musa'ya şöyle emir verdi: "Dan-yal'ın cesedini su ve sedir otuyla yıkayın onu kefenleyip defnedin. Me­zarı kimselerce bilinmesin. Malını da beytül-mal'a devredin. Sandığı da bana gönderin. Yüzüğünü de size ganimet olarak verdim."

  Ebu Musa'dan rivayet edildiğine göre kendisi dört esire emir ver­miş esirler bir nehri tutarak önüne set çekmişler sonra nehrin tam or­tasında bir mezar kazmışlar. Danyal'ı oraya gömdükten sonra nehrin önündeki şeddi kaldırarak mezarı sular altında bırakmışlar. Sonra da Ebu Musa'nın yanma dönmüşler. Ebu Musa da esrilerin boyunlarını vurmuş. Böylece kendisinden başka Danyal'm mezarının yerini bilen bir kimse kalmamış.

  İbn Ebi'd-Dünya Ebi Zenap'dan o da babasından naklen şöyle bir rivayette bulunmuştur: Ebu Musa el-Eşarî'nin oğlu Ebu Berde'nin oğlu­nun elinde bir yüzük gördüm. Yüzüğün kaşında iki arslan vardı. Ars-lanlarm ortasında bir adam sureti vardı. Arslanlar o adamın suretini yalıyorlardı.

  Ebu Berde dedi ki: Bu bu belde ahalisince Danyal olduğu zannedi­len şu adamın yüzüğüdür. Ebu Musa bu adamı defnettiği gün bu yüzü­ğü almıştır. Ebu Musa bu beldenin âlimlerine bu yüzüğün nakısı hak­kında sormuş; onlar da şöyle demişler: Danyal'm hakimiyeti altında yaşadığı hükümdara müneccimler ve bilginler gelerek şöyle demişlerdi: Şöyle şöyle bir çocuk doğacaktır. Senin mülkünü ve saltanatını bozup yok edecektir! Hükümdar dedi ki: Vallahi bu gece de öldürmediğim bir tek çocuk kalmayacaktır!

  Yalnız bu beldenin müneccimleriyle bilginleri Danyal'ı alarak bir arslan inine bırakmışlardı. O gece arslanla dişisi Danyal'a ilişmeden yanlarında konuk etmişlerdi. Hatta onu yalamışlardı. Anası geldiğinde arslanlarm ikisinin de onu yalamakta olduklarını görmüştü. Böylece Cenâb-ı Allah Danyal'ı o hükümdarın şerrinden korumuştu ve o yaşa­yarak belli makamlara ulaşmıştı. İşte Danyal kendi suretiyle kendisi­ni yalamakta olan iki arslamn suretini yüzüğünün kasma nakşettir-mişti ki Cenâb-ı Allah'ın o gecede kendisine bahşettiği nimeti unutmasın

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş