Samoyel Alkame oğlu Bali'nin oğludur. Alkame Yehvabin oğlu Yerham'in oğludur. Yehvabin Sof oğlu Teho'nun oğludur. Sof Mahis oğlu Alkame'nin oğludur. Mahis Azriya oğlu Amosa'nm oğludur.

Samo-yel'e Eşmayel diyenler de vardır. Mukatil'in dediğine göre Samoyel Harun'un mirasçılarmdandır. Mücahid'e göre Samoyel'in adı Eşmoyel olup Helfaka'nm oğludur. Samoyel'in nesebinde daha ileriki babaları­nın adları zikredilmemiş tir. Doğrusunu Allah bilir.

Süddı İbn Abbas ile İbn Mes'ud ve sahabelerden bir grupla birlikte Salebî ve diğerlerinin şöyle dediklerini nakleder: Gazze ve Askalan mın­tıkasında Amalika kabilesi israiloğullanm mağlup edip onlardan çok kimseleri öldürmüşlerdi. Çok sayıda çocuklarım esir almıştı. Lavi kabi­lesinde artık peygamberlikte sona ermişti. Onlardan hayatta kalan sadece hamile bir kadın olmuştu. O kadın kendisine bir erkek evlat na-sib etmesini Cenâb-ı Allah'dan dilemişti. Bunun üzerine Cenâb-ı Allah da ona bir erkek çocuk nasib etti. Çocuğa Eşmoyel adını vermişti. Eş-moyel adının İbranice'deki manası İsmail'dir. Yani bu kelime "Allah benim duamı işitti" anlamım taşımaktadır.[8]

Samoyel gelişip yetişkinlik çağına varınca anası onu bir mescide götürüp orada Allah'a ibadet etmekte olan salih bir adama teslim etti ki onun iyiliklerinden ve ibadetlerinden nasibini alıp bir şeyler öğrensin. Samoyel o salih adamın yanında kaldı. Delikanlılık çağına vardığında bir gece uyumakta iken mescidin bir köşesinden bir ses duyup uyandı ve korktu. Sandı ki o salih ihtiyar kendisini çağırıyor. İhtiyara: "Sen mi be­ni çağırdın?" diye sorunca ihtiyar onu korkutmamak için: "Evet ben ça­ğırdım. Sen uyumana bak." dedi. Bunun üzerine Samoyel de uyumaya başladı. Fakat aradan kısa bir süre geçtikten sonra aynı sesi ikinci kez duydu. Sonra üçüncü kez duydu. Bir de baktı ki Cebrail yanma gelip şöyle diyor: "Ey Samoyel! Doğrusu Rabbin seni kavmine peygamber ola­rak gönderdi". Bundan sonra Samoyel Kur'ân-ı Kerim'de anlatıldığı gi­bi kavmim Hakka davet etmeye başladı.

Cenâb-ı Allah kutsal kitabında şöyle buyurmaktadır:
"Musa'dan sonra îsrailoğullarımn ileri gelenlerim görmedin mi?Peygamberlerine: "Bize bir hükümdar gönder (onun önderliğinde) Allah yolunda savaşalım." demişlerdi."

"Ya size savaş yazılınca savaşmazsanız?" dedi. Dediler: "Bizler ne­den Allah yolunda savaşmayalım ki; oysa biz yurtlarımızdan ve oğulla­rımız arasından çıkarılıp sürüldük?" Fakat kendilerine savaş yazılınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir. Peygam­berleri onlara dedi ki: "Allah Talut'u size hükümdar gönderdi." Dediler ki: "O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa on­dan daha layıkız. Ona geniş mal da verilmemiştir".Dedi: "Allah onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti. O'nun bilgisini ve gücünü arttırdı". Allah mülkünü dilediğine verir. Allah(m lütfü) geniş­tir. (O herşeyi) bilendir.

Ve peygamberleri onlara dedi ki: "O'nun hükümdarlığının alameti tabutun size gelmesidir. Onun için de Rabbinizden bir ferahlık ve Musa ailesinin Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için (Ta-lut'un hükümdarlığına) kesin bir alamet vardır".

Tefsircilerin çoğu dediler ki: Bu kıssada anlatılan kavmin peygam­beri Samoyel idi. Başkaları ise Şemun olduğunu söylemişlerdir. Diğer bazıları ise Samoyel ile Şemun'un aynı kişi olduğunu ifade etmişlerdir. Bir başka grup ise bu kavmin peygamberinin Yuşa' olduğunu ileri sür­müştür. Bu imam Ebu Cafer b. Cerir'in Tarih'inde anlattıklarına çok uzaktır. Çünkü İmam Ebu Cafer Tarih'inde şöyle der: Yuşa'nm vefatı ile Samoyel'in peygamber olarak gönderilişi arasında 460 senelik bir za­man geçmiştir. Doğrusunu Allah bilir.[9]

Hülasa bu kavim savaşlardan yenik düşüp bitkin hale geldikleri ve düşmanları tarafından ezildiklerinde o zamanki Allah'ın peygambe­rinden kendileri için bir hükümdar tayin etmesini talep ettiler iri o hü­kümdarın emri altında düşmanlarıyla savaşsınlar. Peygamber onlara şöyle demişti:

«"Ya size savaş yazılınca savaşmazsanız?" dedi. Dediler: "Bizler ne­den Allah yolunda savaşmayalım ki?" (Yani Allah yolunda bizi savaş­maktan engelliyecek ne vardır?). Oysa biz yurtlarımızdan ve oğulları­mız arasından çıkarılıp sürüldük.» (ei-Bakara 246.)

Yani bizler savaştan yenik çıkıp sevdiklerimizden ayrı düştük. Öyle ise düşmanlarımızın elinde esir kalıp horlanmakta olan oğullarımız ve çocuklarımız için savaşmamız gerekir.

Onların böyle demeleri üzerine Cenâb-ı Allah şöyle buyurdu:
"Fakat kendilerine savaş yazılınca (farz kılınınca) içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri bilir".

Bu kıssanın son kısmında da anlatıldığı gibi o hükümdarla birlikte onların pek azı hariç nehri geçmediler. Geri dönüp düşmanla yüz yüze gelmekten kaçındılar.

«Peygamberleri onlara dedi ki: "Allah Talut'u size hükümdar gön­derdi.» (el-Bakara 247.)

Sa'lebî dedi ki: Bu ayette geçen Talut Kayş b. Efil'in oğludur. Efil Sara b. Tihort'un oğludur. Tihort Enis oğlu Efih'in oğludur. Enis Ya-kub oğlu Bünyamin'in oğludur. Yakub İbrahim oğlu îshak'ın oğludur.
îkrime ile Süddî dediler ki: Talut şakacı idi. Vehb b. Münebbih dedi ki: Talut deri sepicisi idi.

Başkaları ise onun başka bir sanatla uğraştığını ifade etmişlerdir. Doğrusunu Allah bilir.[10]

Dediler ki: "O bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hüküm­darlığa ondan daha layıkız ona geniş mal da verilmemiştir".

Denildi ki: Cenâb-ı Allah peygamber Samoyel'e şöyle vahyetti:

Israiloğullanndan hangisinin boyu şu değnek boyu kadar olur da içinde Kudüs yağı bulunan şu boynuza gelirse o onların hükümdarı olacaktır. Bunun üzerine İsrailoğulları değneği ellerine alıp kendi boylarını ölç­meye başladılar. Talut'dan başka hiçbiri değneğin boyu kadar uzun de­ğildi. Talut peygamber Samoyelın yanma gelince içinde Kudüs yağı bu­lunan boynuzu elde etti. Samoyel'de ona Kudüs yağını sürdü ve onu hü­kümdarlığa tayin etti. îsrailoğullarına da şöyle dedi: "Allah onu sizin-üzerinize (hükümdar) seçti. (Savaş hususunda veya diğer her işte) onun bilgisini ve gücünü (ya da boy ve güzelliğini) arttırdı".

Ayet-i kerime'den anlaşıldığına göre Talut îsrailoğullarınm en ya­kışıklısı ve en bilgilisi idi.

«...Allah mülkünü dilediğine verir". Hüküm vermek O'na aittir. Ya­ratmak ve emir vermek O'nun elindedir. Allah(m lütfü) geniştir. (O her şeyi) bilendir.

Ve peygamberleri onlara dedi ki: "Onun hükümdarlığının alameti Tabut'un size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden bir ferahlık ve Mu­sa ailesinin Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanıyorsanız bunda sizin için (Ta-lut'un hükümdarlığına) kesin bir alamet vardır.»(el-Bakara 247-248.)

Bu da Talut'un iyi bir insan ve veli bir kimse olması nedeniyle onla­ra getirdiği uğur ve bereketin bir eseridir. Bu vesile ile Cenâb-ı Allah on­lara daha önce ellerinden almış olduğu tabutu geri verdi; düşmanlarım ezdi. Bu tabut nedeniyle düşmanlarına karşı muzaffer oldular."Onda Rabbinizden bir ferahlık vardır". Denildiğine göre ayet-i kerimede ge­çen tabut kelimesinden kasıt altından yapılma bir tastır. Onun içinde peygamberlerin göğüsleri ve kalpleri yıkanırmış. Denildiğine göre o ta­but sebebi ile kendilerine gelen ferahlık rüzgar esintisi şeklinde imiş. Yine denildiğine göre o tabut bir kedi timsali şeklinde yapılmıştı. Savaş anında ses çıkardığında İsrail oğulları muzaffer olacaklarına inanırlarmış. "O tabutta Musa ailesinin Harun ailesinin geriye bıraktıklarından bir kalıntı vardır".

Tabutun içinde Tevrat levhalarının parçaları ile Tih sahrasında İsrailoğullarına inen kudret helvasından biraz kalmış idi. "O'nu melek­ler taşıyorlardı". Yani o tabutu ey îsrailoğulları melekler taşıyıp size getirecekler ve siz de onu ayan beyan bir surette göreceksiniz ki Al­lah'ın size karşı bir hücceti olsun ve benim size söylediklerimin doğru­luklarına dair apaçık bir burhan olsun. Talut'un veli ve salih bir insan olduğunu ispatlayan bir delil olsun. "Eğer inanıyorsanız bunda sizin için (Talut'un hükümdarlığına) kesin bir alamet vardır'.

Denilir ki Amalika kabilesi bu tabut sayesinde düşmanlarına galip olduklarında ki tabutun içinde ferahlık ve Musa ailesi ile Harun ailesin­den kalıntılar vardı. Bir başka rivayete göre tabutun içinde Tevrat da vardı. Tabut tamamen ellerine geçince onu kendi mıntıkalanndaki bir putun altına koydular. Sabah olunca tabutun putun başında durmakta olduğunu gördüler. Onu yine putun altına koydular. Ertesi gün sabah­ladıklarında tabutun yine putun üstünde olduğunu gördüler. Bu iş böy­le devam edince bunun Allah tarafından yapılan bir iş olduğunu anladı­lar ve onu mıntıkalarından çıkarıp beldelerine bağlı bir köye yerleştirdi­ler.

Boyun kısımlarında bir hastalık peyda oldu. Bu hastahktan uzun süre kurtulamayınca tabutu bir arabaya yerleştirip iki ineğe bağlayarak mıntıkaları dışına sürdüler. Denildiğine göre melekler bu arabayı sürerek İsrailoğullan topluluğunun Önüne getirdiler. Peygamberleri­nin de haber verdiği gibi îsrailoğulları bu manzarayı seyrediyorlardı. Tabii yine de meleklerin bu tabutu ne şekilde getirdiklerini en iyi Al­lah bilir. Ama kuvvetli görüşe göre ayet-i kerimeden de anlaşıldığı gi­bi tabutu melekler bizzat taşıyorlarmış. Her ne kadar birinci şeklin daha kuvvetli olduğunu tefsircilerin bir çoğu anlatmakta iseler de doğrusunu Allah bilir.[11]

«Talut askerler (iy)le ayrılınca dedi ki: "Allah sizi bir ırmakla dene­yecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Ondan (kana kana) tatma-yıp sadece eliyle bir avuç alan bendendir.» (el-Bakara 249.)
Ibn Abbas ile tefsircilerin çoğu dediler ki bu nehir Ürdün nehridir.

Buna Şeria nehri de denir. Askerleri ile Talut bu nehrin yanına vardı­ğında bir imtihan dolayısıyla Cenâb-ı Allah'ın peygamberi Samoyel'e verdiği emre dayanarak Talut'da askerlerine şöyle buyruk verdi: Kim bu nehirden içerse benimle beraber olmasın. Bu gazada benden uzak-laşsm. Bundan ancak (kana kana) tatmayıp sadece avucu ile bir defa alan benimle arkadaşlık edebilir.

Cenâb-ı Allah buyurdu ki: "İçlerinden pek azı hariç hepsi ondan iç­tiler".
Süddî dedi ki: Talut'un askerleri 80.000 idi. Ondan 76.000 kadarı iç­tiler. Geriye 4000 asker kaldı.[12] Buharı sahihinde şöyle bir hadis nakle­der: Bera b. Azib şöyle dedi: Muhammedin sahabeleri olan bizler kendi aramızda konuşuyorduk. Şöyle ki: Bedir savaşma katılan sahabelerin sayısı ile nehri Talut'la beraber geçen savaşçıların sayısı arasında bir mukayese yapılacak olursa ikisinin de eşit olduğu görülür. Talut'la bir­likte nehri geçen askerler 310 küsur kadardı. Süddî'nin ifade ettiğine göre Talut'un askerleri 80.000 kadarmış. Aslında bu sayı üzerinde ihti­laf vardır. Çünkü Kudüs toprağına 80.000 asker sığmaz. Doğrusunu Allah bilir.

Cenâb-ı Allah buyurdu:
«Nihayet Talut ve kendisiyle beraber inanalar ırmağı geçince: "Bu gün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok." dediler.» Kendile­rini azımsadılar ve zayıf gördüler. Düşmanlarının çokluğu karşısında şaşıp onlara mukavemet edemeyeceklerini sandılar.

"Allah'a kavuşacaklarına kanaat getirenler ise şöyle dediler: "Nice az bir topluluk var ki Allah'ın izniyle çok topluluğa galip gelmiştir. Al­lah sabredenlerle beraberdir». Yani iman ve yakîn sahibi olan bahadır­larla yiğitler sabredip mukavemet ruhuna sahip olanlar düşmanla karşılaşıp mücadele vermeye ve vuruşmaya onları teşvik ettiler.

«(Talut'un askerleri) Calut ve askerlerine karşı çıktıklarında şöyle dediler: "Rabbimiz üzerimize sabır dök! Ayaklarımızı sağlam tut ve o kafir millete karşı bize yardım et!"» (d-Bakara 250.)

Cenâb-ı Allah'tan üzerlerine sabır dökmesini kalplerine itminan vermesini ayaklarını kaydırmamasını savaş alanında kendilerine me­tanet vermesini gazanın kızıştığı ve savaş alevlerinin tutuştuğu esna­da yüreklerini pekiştirmesini dilediler. Batınî ve zahirî dayanıklılık is­tediler. Düşmanlarına ve kafirlere karşı münkirlerle zorbalara karşı muzafferiyet istediler. Allah'ın ayetlerim ve nimetlerini inkar eden kimselere karşı galibiyet istediler. Yüce kudretin sahibi her şeyi görüp işiten her şeyden haberdar olup bütün işleri yerli yerince yapan Rable-ri dileklerine cevap verdi ve isteklerini yerine getirdi. Onlar da Allah'ın güç ve kuvveti ile onun izin ve yardımı ile düşmanlarım hezimete uğrat­tılar. Düşmanlarının sayı ve teçhizatı çok olmakla birlikte yine de Al­lah'ın verdiği kuvvet sayesinde onları mağlub ettiler. Nitekim Cenâb-ı Allah buna bir nazire olarak mü'minlere hitaben şöyle buyurmuştur.

«Nitekim Allah size Bedir'de de yardım etmişti. Siz o zaman zayıf idiniz. O halde Allah'tan korkun ki şükredesiniz.» (Âl-i Imr;ini23.)

«Davud Calut'u öldürdü. Allah ona (Davud'a) hükümdarlık ve hik­met verdi. Ve ona dilediğini öğretti.» (ei-Bakaı-a 25i.)

Bu ayet-i kerime de Davud (a.s.)'un kahramanlığına delâlet vardır. Yine bu ayet-i kerimede anlatıldığına göre o düşman ordusunu ezip he­zimete uğratmıştır. Düşman askerlerini kırıp geçmiştir. Düşman ordu­sunun başındaki komutanı öldürmekten daha büyük bir muzafferiyet düşünülemez. Bu sebeble Davud ve askerleri bol miktarda malları gani­met olarak ele geçirmiş; yiğit düşman savaşçılarını esir almışlardı. İman kelimesi putlar üzerinde yücelmişti. Allah'ın dostları düşmanla­rına galip gelmişti. Gerçek din bâtıla üstün olmuştu. Bâtılın peşinde koşanlara galip olunmuştu.

Süddî şöyle der: Davud peygamber babasının çocuklarının arasın­da en küçük olanı idi. Onüç kardeş idiler. îsrailoğullarınm hükümdarı Talut'un halkı Calut'u ve askerlerini öldürmeye onlarla savaşmaya teşvik ettiğini duydu. Talut şöyle diyordu. Kim Calut'u öldürürse kızı­mı ona verir ve onu tahtıma ortak ederim.

Davud peygamber iyi sapan atmasını bilirdi. İsrailoğullan arasın­da dolaşmakta iken bir taşın kendisine şöyle seslendiğini işitti: "Ey Da­vud beni al. Çünkü sen Calut'u benimle öldüreceksin!" Taşın böyle ses­lendiğini duyan Davud hemen koşup taşı aldı. Ardından ikinci bir taşta kendisine aynı şekilde seslendi onu da aldı. Daha sonra üçüncü bir ta­şın da kendisine aynı şekilde seslendiğini işitince onu da alıp sapanına yerleştirdi. İki ordu karşı karşıya geldiğinde düello yapmak için Calut ortaya çıktı. Kendisiyle vuruşacak bir kimse istedi. Ona karşı Davud çıktı. Davud'a şöyle dedi:

"Geri dön seni Öldürmek istemiyorum! .
Davud: "Ama ben seni öldürmek istiyorum." dedi. Ve üç taşı alıp sapına yerleştirdi.Sonra sapanını çevirerekiçindeki üç taşı paça haline getirdi. Taşları fırlatarak Calut’a isabet ettirdi.Kafasınıyarıp öldürdü. Böylece Calut'un askerleri paniğe kapılarak gerisin geri kaçtı­lar. Talut da Davud'a verdiği sözü yerine getirdi. Kızını ona verip tahtı­na ortak etti. Davud'a büyük payeler verdi. İsrailoğullan arasında onun hükmünü geçerli kıldı. İsrailoğullan da Davud'u sevdiler. Talut'dan fazla ona meylettiler.

Denildiğine göre Talut bir müddet sonra Davud'u kıskanmaya baş­lamış ve onu öldürmek istemişti. Öldürmek için bir tuzak kurmuştu ama amacına ulaşamamıştı. Âlimler Davud'u öldürmekten onu mene-diyorlardı. Bunun üzerine Talut kızarak âlimlere musallat oldu. Az bir kısmı dışında hepsini öldürdü. Bilahare pişman olarak tevbe etti ve kö­tülüklerine son verdi. Nedametinden dolayı çokça ağlamaya başladı.

Mezarlıklara gidip oralarda ağlardı. Öyle ki göz yaşları ile toprağı ısla-tırdı. Günün birinde mezarlıktan kendisine şöyle bir ses geldi: Ey Talüt! Biz hayatta idik sen bizi öldürdün. Öldükten sonra bile bize eziyet verir oldun!

Bu ses üzerine Talut daha fazla ağlamaya başladı. Korkusu fazla­laştı. Sonra durumunu kendisine izah edecek bir âlim aradı. Tevbesinin kabul edilip edilemeyeceğini sordu. Kendisine: "Sen hayatta bir âlim bıraktın mı ki şimdi durumuna bir çare bulması için âlim arıyorsun?" denildi.

Nihayet bir kadının yanma gitmesini kendisine salık verdiler. Kadının yanma gitti. Kadın onu alıp Yuşa peygamberin mezarının yanı başına getirdi. Kadın Allah'a dua etti. Yuşa peygamber mezarından kalktı. Ve: "Kıyamet mi koptu?" diye sorunca kadın şöyle cevap verdi: Hayır ama Talut sana tevbesinin kabul edilip edilemeyeceğini soru­yor.

Yuşa şöyle cevap verdi: Evet tevbesi kabul edilir; ama bu hüküm­darlıktan vazgeçmesi gidip şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaşması gerekir.[13]

Bunun üzerine Talut hükümdarlığı Davud peygambere bıraktı onüç evladıyla birlikte o mıntıkadan gitti. Şehit oluncaya kadar Allah yolunda savaştılar. "Allah ona mülk ve hikmeti verdi. Dilediğini ona öğ­retti" ayet-i kerimesinden kastedilen mana da budur.

Muhammed b. îshak der ki: Mezarında diriltilen ve tevbesinin ka­bul edileceğini Talut'a haber veren peygamber Ahtab oğlu Elyesa'dır. Ibn Cerir de böyle bir rivayette bulunmuştur.

Sa'lebî der ki: O kadın Taîut'u Samoyel peygamberin mezarının yanı başına getirdi. Samoyel yaptığı kötülüklerden dolayı Talut'u kına-dı.

Bu rivayet daha münasiptir. Talut'un Samoyel peygamberi rüya­sında görmüş olması daha mantıklıdır. Mezarından dirilip kalkması mantıklı değildir. Bu bir peygamberin gösterebileceği bir mucizedir. Oysa Talut'un müracaat ettiği kadın peygamber değildi. Doğrusunu Allah bilir.

İbn Cerir der ki: Tevrat ehli Talut'un hükümdarlığı ile çocuklarıyla birlikte Allah yolunda öldürülmeleri arasında geçen zamanın kırk yıl ol­duğunu söylemişlerdir. Doğrusunu Allah bilir

ALINTIDIR.