Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Question Irmiya Aleyhisselam Kimdir?


  İrmiya Aleyhisselâmın Soyu:


  İrmiya b.Hılkıya; Lavi b.Yâkub Aleyhisselâm´ın soyundan gelen[1] Hârûn b.İm-ran Aleyhisselâmın soyundandı[2].

  Kendisinin Hızır Aleyhisselâm olduğu[3] ve zaman zaman sahralarda ve şe*hirlerde görüldüğü söylenmişse de[4] İrmiya Aleyhisselâmın Hızırlığı hakkındaki haber sahih değil denilmiştir[5].

  İrmiya Aleyhisselâmın Peygamber Olarak Gönderilişi:


  İsrail oğulları; Şâ´yâ Aleyhisselâmı şehid ettikten sonra[6] Yüce ALLAH onlara İrmiya b.Hılkiya Aleyhisselâmı peygamber olarak gönderdi[7].

  O zaman; İsrailoğulları arasında bid´atlar çoğalmış büyümüş: serkeşliğe baş*lamışlar günah işlemeye dalmışlar[8] haramları helallaştırmışlardı[9].

  Peygamberleri öldürmüşler[10] Yüce ALLAH´ın kendilerine yapmış olduğu lutf ve ihsanlarını düşmanları olan Senharib ve ordularından kurtardığını unut*muşlardı[11].

  Bunun üzerine Yüce ALLAH İrmiya Aleyhisselâma:

  "Ben İsrailoğullarını helak edeceğim! Onlardan intikam alacağım.

  Sen Beytülmakdis Kayası´nın üzerinde ayakta dur!

  Orada sana emrim ve Vahy´im gelecektir!" buyurdu.

  İrmiya Aleyhisselâm kalkıp elbisesini yırttı başına kül saçtı ve secdeye kapandı.

  "Yâ Rab! Anamın beni hiç doğurmamış olmasını benim yüzümden Beytülmak-dis´in harap ve İsrailoğullarının helak olacakları bir zamanda beni israiloğulları peygamberlerinin sonuncusu yapmamanı çok arzu ederdim!" dedi.

  "Secdeden başını kaldır!" buyruldu.

  İrmiya Aleyhisselâm başını kaldırdı ve ağlayarak:

  "Yâ Rab! Onlara kimi musallat edeceksin?" diye sordu.

  Yüce ALLAH:

  "Ateşe tapanları azabımdan korkmayanları sevabımı ummayanları!

  Kavmin olan İsrailoğullarına git de onlar hakkında sana emrettiğim şeyleri ken*dilerine anlat! [13]

  Haklarındaki nimetlerimi hatırlat!

  Bid´at ve yaramazlıklarını anlat

  Onları bana itaat ve ibadete davet et!" buyurdu[15].

  İrmiya Aleyhisselâm:

  "Yâ Rab! [16] Sen beni güçlendirmezsen ben zaif´im[17].

  Sen benim dilime belagat ve fesahat vermezsen ben maksadımı anlatmak*tan âcizim! [18]

  Sen beni doğrultmazsan ben yanılırım!

  Sen bana yardım etmezsen ben rüsvay olurum!

  Sen bana izzet vermezsen ben zelîl ve hakîr olurum!" dedi.  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yüce ALLAH:

  "Sen bütün işlerin benim irâdemle meydana geldiğini ve benim bütün kalp*leri ve dilleri nasıl istersem elimde evirip çevirdiğimi bilmiyor musun?

  Sen bana itaat et!

  Şüphesiz benim ben o ALLAH ki benim dengim olabilecek hiçbir şey yoktur.

  Göklerle yer ve onların içindeki şeyler benim kelâmımla kaimdirler.

  Ben denizlere söyledim. Sözümü anladılar.

  Onlara emrettim emrimi yerine getirdiler.

  Onların çevrelerini de kumlu karalarla sınırladım. Onlar çizdiğim sınırı geçemezler.

  Dağ gibi dalgalar gelir çizdiğim sınıra erişince onlara zillet uysallık elbisesini giydiririm.

  Onlar korkarak ve bana boyun eğeceklerini ikrar ederek emrimi yerine geti*rirlerdir.

  Ben senin yanındayım. Sen benim yanımda bulundukça sana hiçbir şey erişmez.

  Ben seni onlara emir ve nehiylerimi tebliğ edesin diye Peygamber olarak gön*derdim.

  Sen bu vazifeyi yerine getirmekle onlardan sana tâbi olanların sevabına denk sevap kazanacaksın.

  Bununla beraber onların sevabından da bir şey eksilmeyecektir.

  Eğer bu vazifeyi yerine getirmekte kusur edersen bundan dolayı kazanaca*ğın günah toz duman içinde bıraktığın kimselerin işleyecekleri günaha denk ola*caktır.

  Bununla beraber onların günahından da bir şey eksilmeyecektir! Kavminin yanına git de:

  ALLAH size atalarınızın iyiliklerini hatırlatıyor ve bununla da size günahlarınız*dan tevbe ettirmek istiyor! de! [20]

  Ve sor onlara: Atalarının bana itaat etmeleri sonucunu nasıl buldular? Onların bana isyan etmeleri sonucunu nasıl buldular?

  Onlar; kendilerinden önce bana itaat edip de itâatından dolayı yaramaz ve mutsuz olmuş veya bana âsi olup da asiliğinden dolayı mutlu olmuş bir kimse bulunduğunu biliyorlar mıdır?

  Hayvanlar; rahat yuvalarını hatırlayınca oraya dönerler. Bu kavm ise felâket ve helak otlaklarında otlamaktadırlar!

  Onların bilginleri ve ruhbanları ise; benim kullarımı hizmetkâr edindiler ve halkı bana ibâdetten vazgeçirip benden başkasına taptırıyor ve onları benim emrimi bilmez hale getirinceye ve zikrimi unutturuncaya ve benden gaflete düşürünce-ye kadar onlar arasında -benim kitabıma aykırı olarak- hüküm veriyorlar!

  Onların buyruk sahiplerine ve yedicilerine gelince: Bunlar da nimetimi inkâr ettiler.

  Demek onlar vereceğim belâdan emniyet ve selâmette oldular da Kitabımı bir tarafa attılar Ahdimi unuttular sünnetimi değiştirdiler hâ!

  Kullarım ancak bana ibâdet ve itaat etmeleri yaraşır ve gerekirken bana kar*şı günah işlemekte onlara ve onların dinimde -benim adıma- ihdas etmek cür´e-tini gösterdikleri bid´atlara tâbi oluyorlar hâ!

  Onlar benim hakkımda ve Peygamberlerim hakkında yalan söylüyor ve iftira*da bulunuyorlar ha!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Benim celâlim Yüce Makamım Ulu sânım her türlü noksan ve eksik sıfatlar*dan münezzehdir uzaktır.

  Bir insana bana karşı günah işlenmesine itaat etmek yaraşır mı?

  Benim yarattığım kullarıma benden başka birtakım tanrılar edinmeleri yaraşır mı?

  Onların Tevrat okuyucularına ve din bilginlerine gelince:

  Bunlar; Mescidlerde ibâdete dindarlığa özenirler; orayı benden başkası için onarırlar;

  Dünyayı elde etmek için dini vasıta kılarlardır. Onların orada Fıkıh öğrenmeleri ilim için değildir. Orada ilim öğrenmeleri de amel için değildir. Peygamber oğullarına gelince:

  Onlar çok konuşkan ve ezgin olmuşlar gurura kapılmışlar ahmakların cahil*lerin yanında ahmak ve cahil olmuşlar!

  Kendilerinin de Atalarına yapılmış olan yardım gibi yardıma;

  Onlara verilmiş olan keramet gibi keramete nail olacaklarını umuyorlar ve bu yardım ve ikrama da -hiç de doğru olmaksızın düşünmeksizin ve ibret almaksızın- kendilerinden daha lâyık bir kimse bulunmadığını iddia ediyorlar!

  Hatırlamıyorlar ki: Onların ataları benim yardımıma nasıl kavuştular?

  Emrimi dinimi değiştiriciler değiştirdikleri zaman onlar emrime dinime nasıl ciddiyetle sarıldılar?

  Bu uğurda canlarını kanlarını feda etmekten nasıl çekinmediler?

  Onlar; benim emrim yerine gelinceye dinim üstün gelinceye kadar sabr ve sa*dâkat göstermişlerdir.

  Ben şu kavmin azaplarını onlar buyruklarımı kabul etsinler diye erteledim uzattım.

  Onlar düşünsünler diye günahlarından vazgeçtim.

  Düşünsünler diye onları uzun ömürlü kıldım çok yaşattım.

  Her defasında onların üzerine gök yağmur yağdırdı yer onlar için ot bitirdi.

  Onlara afiyet elbisesi giydirdim ve düşmanlarına galip kıldım.

  Bütün bunlar onların azgınlıklarını artırmaktan kendilerini benden uzaklaş*tırmaktan başka bir işe yaramadı.

  Onların davetimden yüz çevirmeleri daha ne zamana kadar sürecek? Yoksa onlar beni aldatıyorlar mı sanıyorlar?! [21] Yoksa onlar benimle alay mı ediyorlar?! Yoksa onlar bana karşı yiğitlik mi taslıyorlar?! [22]

  İzzet(sıfat)ıma yemin ederim ki: ben onlara öyle bir fitne bir belâ salacağım ki: o usluları hayrette bırakacak[23] görüş sahiplerinin görüşlerini hakimlerin hikmetlerini yanıltacak şaşırtacaktır[24].

  Onlara; Zorba katı kalpli aşırı derecede zâlim kendisine heybet elbisesini giy*dirdiğim göğsünden şefkat merhamet ve yumuşaklık duygusunu kaldırdığım bir kimseyi musallat edeceğim!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Onu; sayısı karanlık gecenin karaltısını andıran cemâat takip edecek[25].

  Kendisinin kara bulut kümelerini andıran ve ne oldukları belirsiz hayırsız pek çok askerleri olacak onun bayrakları Kerkes kuşlarının havada uçuştukları gibi dalgalanacak süvarilerinin saldırışı da Tavşancıl kuşlarının çığlık kopararak av*larının üzerine inişini andıracaktır! [26]

  Onlar mamureleri harabeye çevirirler köyleri ıssız bırakırlar. Yeryüzünü ifsad girdikleri yeri tahrip ettikçe tahrip ederler. Onların kalpleri kaskatıdır acımak bilmez. Yüzleri gülmez gözleri hiçbir şeyi görmez kulaklarına söz girmez.

  Onlar çarşılara ürkmüş ve heybetinden tüyler ürperten arslan gibi da*larlar[27]...´

  Ben İsrailoğullarını Yâfes ile helak edeceğim!" buyurdu´[28].

  Yâfes Bâbil halkı olup Yâfes b.Nûh Aleyhisselâmın oğullarındandı[29].

  Yüce ALLAH´dan bu azab emri gelince İrmiya Aleyhisselâm feryad ederek ağ*lamış elbisesini yırtmış başına kül saçmış[30]; İsrailoğullarından bu felâketi kal*dırması için Yüce ALLAH´a yalvarmış durmuştu[31].

  Yüce ALLAH:

  "Ey İrmiya! Demek sana Vahy ettiğim şey seni sıkıntılandırdı tasalandırdı" buyurdu.

  İrmiya Aleyhisselâm:

  "Evet yâ Rab! Keski Sen daha önce beni helak etseydin de israiloğullarının esir edilmelerini görmeseydim" dedi[32].

  Yüce ALLAH:

  "İzzet ve Celâl(sıfat)ıma yemin ederim ki: Bu hususta senin tarafından bir emir(hüküm) verilmeden önce[33] Beytülmakdis de[34] İsrailoğulları[35] da helak edilmeyecektir!" buyurdu.

  Bunun üzerine İrmiya Aleyhisselâm sevindi[36]. İçi rahatlaştı[37].

  "Musa´yı ve diğer peygamberlerini hak ile gönderen ALLAH´a yemin ederim ki: Ben de İsrailoğullarının helak edilmeleri emrini(hükmünü) hiçbir zaman verme-yeceğim! [38] İsrailoğullarının helakine razı olmayacağım!" dedi[39].

  Aradan üç yıl geçmişti.

  İsrailoğulları isyanlarını artırdıkça artırdılar kötülüklerini uzattılar durdular.

  Onların bu halleri helaklerinin yaklaştığı zamana kadar devam etti. Vahy gel*mesi de azaldı[40]. Onlar Âhireti hiç anmaz oldular[41].

  Dünyaya ve dünya işlerine dalınca ahiretten geri durmakta idiler[42]. Hükümdarları da onlara:

  "Ey İsrailoğulları! ALLAH´ın azabı size gelip çatmadan önce[43] ALLAH´ın acıma*sız bir kavmi üzerinize salmasından önce işlemekte olduğunuz kötülüklere son veriniz!

  Çünkü Rabbınız tevbeye yakındır kendisine tevbe eden kimse için ellerini hayırla açmış bir esirgeyicidir?" diyerek öğüt verdi[44] onları tevbeye davet etti ise de tevbe etmediler[45] ve işleyip durdukları kötülüklerden hiçbirini bırakma*ğa yanaşmadılar[46] kötülüklerine son vermediler[47].

  Nihayet Yüce ALLAH[48] İbrahim Aleyhisselâmla Rabbi hakkında tartışan Nem-rud´un soyundan gelen[49] Buhtunnassar´ın kalbine[50] Beytülmakdis´e[51] Bey-tülmakdis halkının üzerine[52] yürüme düşüncesini düşürdü[53].

  Buhtunnassar; geniş meydanları dolduracak kadar çok sayıda askerlerinin[54] altıyüzbin bayraklı orduların başına geçip[55] daha önce Senharib´in Beytülmak-dis halkına yapamadığı şeyi yapmak maksadıyla yola çıktı[56].

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  İsrailoğullarının ecelleri yaklaşıp da[57] Yüce ALLAH; onları helak etmek[58] mülk ve saltanatlarına son vermek istediği zaman[59] İrmiya Aleyhisselâma bir Melek gönderdi[60].

  Meleğe:

  "İrmiya´ya git de[61] ondan Fetva iste!" buyurdu[62]´.

  Ondan ne hakkında fetva isteyeceğini de Meleğe bildirdi[63].

  Melek İsrailoğullarından bir adamın suretine girip İrmiya Aleyhisselâmın yanı*na geldi[64].

  İrmiya Aleyhisselâm ona:

  "Sen kimsin?´ diye sordu[65].

  Melek:

  "Ben İsrailoğullarından bir adamım! [66]

  Bazı islerim hakkında[67] sana soru sorup senden fetva almak istiyorum" dedi´[68]´

  İrmiya Aleyhisselâm izin verince[69] Melek:

  "Ey Allanın Peygamberi! Senden akrabam hakkında bir fetva istiyorum:

  Ben onların akrabalık haklarını ALLAH´ın bana emrettiği şekilde yerine ge-tirdim.

  Onların yanlarına ancak iyilik ve ihsanda bulunmak için gittim.

  Ben kendilerine ihsan ve ikramımı artırdıkça onlar bana hep kızdılar durdular[74].

  Ey ALLAH´ın peygamberi! Sen bana onlar hakkında bir fetva ver!" dedi.

  İrmiya Aleyhisselâm ona:

  "Sen senin aranla ALLAH´ın arasındaki şeyde güzel hareket et!

  ALLAH´ın gözetmeni emrettiği akrabalık haklarını gözet!

  Seni hayırla müjdelerim!" dedi.

  Melek İrmiya Aleyhisselâmın yanından ayrıldı.

  Birkaç gün geçtikten sonra Melek önceki adamın suretinde tekrar gelip İr*miya Aleyhisselâmın önüne oturunca İrmiya Aleyhisselâm ona: "Sen kimsin?" diye sordu.

  Melek:

  "Ben yanına gelip senden akrabamın hali hakkında fetva istemiş olan adamım" dedi.

  İrmiya Aleyhisselâm :

  "Onlar sana karşı ahlaklarını daha temizlemediler mi? Onlardan arzu ettiğin şeyi görmedin mi?" diye sordu. Melek:

  "Ey ALLAH´ın Peygamberi! Seni Hakla Peygamber gönderen ALLAH´a yemin ede*rim ki hiç bir iyilik bilemiyorum ki onu insanlardan bir kimse yapsın da ben de onu hattâ ondan daha fazlasını da yakınlarıma yapmış olmayayım.

  Onlar bana karşı kötü tutum ve davranışlarını daha da arttırdılar!" dedi.

  İrmiya Aleyhisselâm:

  "Sen aile halkının yanına dönüp onlara iyilik etmekte devam et!

  Salih kullarını düzelten Allâh´dan sizin aranızı da düzeltmesini ve sizleri rızâsını talep ve gazabından kaçınma hususunda birleştirmesini dilerim" dedi

  Bunun üzerine Melek İrmiya Aleyhisselâmın yanından ayrıldı.

  Birkaç gün sonra İrmiya Aleyhisselâm Beytülmakdis´in duvarı üzerinde otur*duğu sırada Melek tekrar gelip önüne oturdu.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş