Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yuşa Aleyhisselam Kimdir?

  Yuşa Aleyhisselam


  İsrailoğullarına gönderilen peygamberlerden. Musa aleyhisselamdan sonra gönderilmiş olup Musa aleyhisselamın yeğeni veya vekîliydi. İsmi Yuşa olup Hıristiyanlar Yeşû diyorlar. Yusuf aleyhisselamın neslinden gelen Nûn’un oğludur. Annesi Musa aleyhisselamın kız kardeşidir. Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselama bildirilen dînin esaslarını insanlara tebliğ etti.

  Mısır’da doğan Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselamın husûsî talebesi hâlis hizmet görücüsü ve en yakın dostlarındandı. Musa aleyhisselam Firavun’un zulmü üzerine Allahü teâlânın emriyle kendine inanan ve tâbi olanlarla birlikte Mısır’dan Tîh Sahrasına hicret ederken Yuşa aleyhisselam da onunla berâber bulundu. Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla görüşmek üzere çıktığı yolculukta onunla berâber bulundu. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselamla karşılaşınca Yuşa aleyhisselam geriye döndü.

  Allahü teâlâ Musa aleyhisselamın kavmine Arz-ı Mev’ûdu (Filistin ve Şam bölgesini) ihsân edeceğini bildirdi. Fakat İsrailoğulları o beldelerde zâlim ve zorba bir kavim olan Amâlikalıların bulunduğunu ileri sürerek gitmek istemediler. Allahü teâlâ Musa aleyhisselama vahyedip:

  “Ey Musa! Ben burayı sizin için memleket ve yerleşme yeri olarak yazdım; takdir ettim. Oraya git ve düşmanlardan kim varsa onlarla harp et. Zîrâ onlara karşı sizin yardımcınız benim. Kavminden her koldan bir temsilci (nakib) seç al. Onlar vefâkar ve itâatkar olsunlar.” buyurdu.

  Bunun üzerine Musa aleyhisselam her bir koldan iyi haber toplayan sözünde sâdık ve vefâkar birer temsilci seçti. Bunları Erîha Şehri ve ahâlisi hakkında bilgi toplamak için gönderdi. Aralarında Yuşa bin Nûn’un da bulunduğu haber toplamakla vâzifeli kimseler Erîha’ya gittiler. O belde ahâlisinin iri cüsseli çok kuvvetli ve kalabalık olduğunu görünce korktular. Geriye dönüp kavimlerine gördüklerini anlatarak onların harbe gitmelerine mâni oldular. Musa aleyhisselamın kavmi gelen temsilcilerin anlattıklarını dinleyip harp etmekten vaz geçtiler. İçlerine korku düşüp feryâda başladılar: “Keşke Mısır’da ölseydik. Yâhut burada ölsek de Allah bizi o zâlimlerin memleketine sokmasa yoksa hanımlarımız çocuklarımız ve mallarımız ganîmet olarak kalacak.” dediler.

  Temsilciler içinde bulunan Allahü teâlânın kendilerinden “İsmet ve tevfik” ile haber verdiği Yuşa bin Nûn ile Kâlib bin Yuknâ ise kavimlerine gelip Erîha beldesi ahâlisinin kötü hallerinden bahsetmediler. Diğer kabîlelerden o belde ahâlisi hakkındaki haberleri duyanlara ise korkulacak birşey olmadığını Allahü teâlânın yardım ve inâyetiyle Erîha’nın fethedileceğini bildirip Musa aleyhisselama yardımcı olmaya çalıştılar. Onlara dediler ki:

  “Ey İsrailoğulları! Cebbarların (zâlimlerin) şehrinin kapısından hemen girin (onların vücutlarının büyüklüğünden korkmayın. Biz onları gidip gördük ve öğrendik. Onların bedenleri büyük ve kuvvetli fakat kalpleri zayıftır. Sizinle harp etmeye rûhî metânetleri yoktur). Bir defâ kapıdan girdiniz mi (Allahü teâlânın vâd ettiği yardımın size gelmesiyle) elbette siz gâliblerden olursunuz. Siz gerçekten inanan Allahü teâlânın vâdini tasdik eden kimseler iseniz (Allahü teâlânın kudretine size yardım edeceği hakkındaki vâdine Musâ aleyhisselamın peygamber olduğuna inanıyor îmân ediyorsanız düşmanların boy ve cüsselerine bakarak aldanmayınız. Onlardan korkmayınız. Size ilâhi yardımın geleceği husûsunda ve bütün her hâlinizde) Allahü teâlâya tevekkül ediniz. (O’na îtimâd ediniz. Yalnız O’na güveniniz ve cihâddan geri durmayınzı.)” (Mâide sûresi: 23)

  Fakat İsrailoğulları onların söylediklerine inanmadılar ve Musa aleyhisselamın nasîhatlerine uymadılar. Yuşa bin Nûn ve Kâlib bin Yuknâ aleyhimesselâmı taş ve sopalarla öldürmek istediler.

  İsrailoğulları Yuşa bin Nûn ve Kâlib bin Yuknâ’yı taşlayıp Musa aleyhisselama karşı gelerek Allahü teâlâya isyân edince Musa aleyhisselam üzüldü. Allahü teâlâ İsrailoğullarını kırk sene müddetle Arz-ı Mev’ûd denilen bölgeye girmelerini haram kıldığını ve onların Tîh Sahrasından çıkamıyacaklarını bildirdi. “Biz harbe gitmeyiz.” diyerek isyân eden kimseler kırk sene müddetle Tîh Sahrasında şaşkın bir halde dolaştılar. Kırk sene içinde öldüler. Kırk senenin sonuna doğru Harun aleyhisselam ve ondan üç sene sonra da kardeşi Musa aleyhisselam vefat etti.

  Musa aleyhisselam vefat ederken yerine Yuşa aleyhisselamı halîfe bıraktı. Allahü teâlâ Yuşa aleyhisselamı da İsrailoğullarına peygamber olarak vazîfelendirdi. Bu sırada Musa aleyhisselama karşı çıkıp; “Biz harbe gitmeyiz.” diyen kimseler ölmüş onların yerlerine oğulları ve torunları çoğalmıştı. Allahü teâlâ Yuşa aleyhisselama İsrailoğullarını toplayıp Tîh Sahrasından çıkarmasını ve Arz-ı Mev’ûd denilen bölgeye gidip cebbârlarla (zâlimlerle) harp etmesini emretti.  Yuşa aleyhisselam İsrailoğullarını toplayarak Erîha şehrini kuşattı. Kuşatma altı ay sürdü. Nihâyet bir Cumâ günü Akşam üzeri mucizeler göstererek şehri fethetti. Yuşa aleyhisselam ve O’na inananlar Erîha’yı fethettikten sonra İlyâ (Eyliyâ) şehrini de aldılar. Bu şehrin Yuşa aleyhisselam tarafından fethedildiğini duyan çevre şehirlerin hükümdarlarından beşi bir araya gelip İsrailoğullarıyla topluca savaşa girdiler. Sonunda hepsi de yenilerek hezîmete uğradılar.


  Yuşa aleyhisselam Erîha ve İlyâ şehirlerini ve civârını fethettikten sonra Belka şehri üzerine yürüdü. Belka şehrini de fethedip Belâk adındaki hükümdârını ve İsm-i A’zâm duasını bildiği halde Yuşa aleyhisselamın ordusuna karşı beddua etmeye teşebbüs eden fakat ibret için dili göğsü üzerine sarkık kalan Bel’âm bin Bâûrâ’yı öldürdü. Böylece Belka şehri de fethedilmiş oldu.

  Erîha İlyâ ve Belka şehirlerinin fethedilmesinden sonra Arz-ı Mev’ûd diye bilinen Filistin ve Şam diyarı da peyderpey İsrailoğullarının eline geçti. Fetihler yedi sene devâm edip Kudüs şehri de Yuşa aleyhisselam ve ona inananlar tarafından fethedildi. Bu bölgedeki diğer şehirleri de fetheden Yuşa aleyhisselam batıda beş şehre gidip orayı da düşmanlardan aldı. Daha sonra Şam diyârına giderek orada yerleşmiş otuz bir hükümdârlığın beldelerini zaptetti. Putperest ve Allahü teâlâya isyân eden hükümdarları öldürtüp memleketlerini İsrailoğulları arasında taksim etti. İsrailoğullarını Arz-ı Mev’ûd’a yerleştiren Yuşa aleyhisselam onlara Musa aleyhisselama nâzil olan Tevrat’ı okudu ve hükümlerini açıkladı. Onların Allahü teâlâya îmân ve ibâdet üzere kalmalarına çalıştı.

  Yuşa aleyhisselam Musa aleyhisselamın vefatından sonra yirmi yedi yıl insanlara Allahü teâlânın emirlerini bildirdi. Ömrünün sonuna doğru hastalandı. Yerine Kâlib bin Yuknâ’yı halîfe tâyin etti. Yüz yirmi yedi yaşında vefat etti. Kabrinin Nablûs veya Haleb yakınındaki Mearre şehrinde olduğu rivâyet edilir.

  Yuşa aleyhisselam İstanbul’a hiç gelmedi. Beykoz Tepesinde ziyâret edilmekte olan kabrin Yuşa peygambere âit olduğu söyleniyorsa da târihî bilgilere uygun değildir. Bu bir velî veyâ havârilerden birine âit olabilir. Böyle ise yine kıymetlidir. Kabrin Yuşa peygambere âit olup olmadığını kesin olarak söylemek uygun değildir.

  Yuşa aleyhisselam karayağız orta boylu güzel yüzlü iri gözlü yassı göğüslü bir görünüşe sâhipti. Yüzünün güzelliği Yusuf aleyhisselama çok benzerdi. Cesûr kahraman yiğit harp taktik ve tekniğinde mahâret sâhibiydi. Musa aleyhisselama gönderilen Tevrat’ın hükümleriyle amel edip insanlara tebliğ etmekle vazîfelendirilmişti. Tefsir âlimleri Mâide sûresi 23. âyetinde bildirilen Allahü teâlâya îmân edip O’ndan korkanlardan iki kimseden birisinin ve Kehf sûresi 60-65. âyetlerinde bildirilen Musa aleyhisselamın Hızır aleyhisselamla görüşmek üzere yolculuk ettiği sırada yanında bulunan gencin Yuşa aleyhisselam olduğunu bildirmişlerdir.


  Yuşa aleyhisselamın mucizeleri
  1. Yuşa aleyhisselam Erîha’yı fethetmek üzere İsrailoğullarını topladı. Yolculuk esnâsında Şeria (Ürdün) Nehrinin suları çok olduğu için geçemediler. Nehrin üstünde köprü de yoktu. Yuşa aleyhisselam dua edince Şerîa Nehrinden bir yol açıldı. İsrailoğulları o yoldan geçtikten sonra sular tekrar eskisi gibi akmaya devâm etti.

  2. Bir şehrin fethi esnâsında kuşatma uzun sürmüştü. Bütün çalışmalara rağmen surlarda gedik açılmamıştı. Yuşa aleyhisselam dua etti. Allahü teâlânın kudretiyle yer sarsılıp kalenin surları yıkıldı. Yuşa aleyhisselam ve ona inananlar şehre girip fethettiler.

  3. Yuşa aleyhisselam Kudüs şehrini fethetmek için muhâsara etti. Bir Cumâ günü akşam üzeri güneş batarken güneşin bir müddet daha batmaması için Allahü teâlâya yalvardı: “Ey Allah’ım! Güneşi geri al!” diye dua etti. Allahü teâlânın emri ve takdiri ile batmak üzere olan güneş yükseldi. Bir müddet daha gündüz devâm edip Kudüs fethedildikten sonra battı.

  Ahmed bin Hanbel’in Müsned’inde bildirdiği hadîs-i şerîfte; “Güneş hiçbir kimse için batmaktan alıkonulmaz. Ancak Beyt-i Mukaddesi fethetmek için gittiği gecelerden birinde Yuşa aleyhisselam için batmaktan alıkondu.” buyuruldu.


  ALINTIDIR. 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Yuşa'nm adı Halil olup Nun'un oğludur. Nun ise Yusuf oğlu Efra-yim'in oğludur. Yusuf da îshak oğlu Yakub'un oğludur. îshak İbrahim peygamberin oğludur. Ehl-i Kitap Yuşa'nm Hud'un amcasıoğlu oldu­ğunu söylerler. Cenâb-ı Allah Kur'ân-ı Kerîm'de Hızır peygamberin kıssasını naklederken ismini açıkça belirtmeksizin Yuşa'dan bahse­der.
  «Musa uşağına demişti ki:" (el-Kchf 60.)

  «(Orayı) geçip gittiklerinde (Musa) uşağına dedi ki:" (el-Kehf 62.)
  Ubeyy b. Ka'b'm Peygamber Efendimiz'den yaptığı bir rivayette de sabit olduğuna göre bu ayet-i kerimelerde geçen "uşaktan" kasıt Yuşa b. Nûn'dur. Yuşa'nm peygamber olduğu hususunda Ehli Kitap ittifak etmişlerdir. Ehli Kitab'm Samirîler adındaki bir grubu Musa'dan son­ra sadece Yuşa'nm peygamber olarak geldiğini kabul ederler. Çünkü onun peygamber olarak Musa'dan sonra geleceği Tevrat'da açıkça ifade edilmiştir.

  Musa'dan sonra Yuşa'dan başka peygamber olarak gelenle­ri kabul etmemişlerdir. Halbuki Yuşa'dan sonra gelen peygamberlerin de Allah tarafından gönderilen elçiler oldukları hak ve gerçektir. Bun­lar ayrıca Tevrat'ın da Allah tarafından gönderilen bir kitap olduğunu tasdik eden peygamberlerdir. Bunların peygamberliklerini kabul etme­yen Ehl-i Kitabın üzerine kıyamete dek Allah'ın laneti devam etsin.

  Şimdi de İbn Cerir et-Taberî ile diğer bazı tefsircilerin Muhammed b. îshak'dan naklettikleri hikayeye gelelim. Şöyle ki: Güya peygamber­lik Musa'nın son zamanlarında kendisinden Yuşa'ya intikal etmiş. Mu­sa onunla karşılaştığında Allah'ın son zamanlarda gönderdiği yeni emir ve yasakların olup olmadığını ona sorarmış.

  Nihayet günün birinde Yu­şa ona demiş ki: "Ey Allah'la konuşma şerefine ermiş olan zat! Daha Ön­ce sen peygamber iken kendiliğinden bana haber vermeden ben sana Allah'ın vahyettiği şeyleri sormuyordum. Sen ne diye bana soruyor­sun?". Bunun üzerine Musa hayattan nefret edip ölmek istemişti(î).

  Bu hikayede tartışılacak bazı noktalar vardır. Zira Musa peygam­ber vefat edinceye kadar Allah'ın vahyine muhatap oluyordu. Ondan emir ve yasaklar alıyordu. Hayatımn bütün safhalarında onunla konuş­ma şerefine eriyordu Allah katında şerefli ve itibarlı idi.

  Nitekim Azrail'in gözünü çıkarma hadisesinde de bundan bahsetmiştik. Azrail'in gi­dip Allah'a şikayette bulunmasından sonra Cenâb-ı Allah Azrail'i yine ona göndererek şu mesajı iletmişti: Eğer yaşamak istiyorsan elini bir sı­ğırın cildi üzerine koy; elinin altına gelen lallar sayısınca seneler boyu yaşa. Azrail bu mesajı kendisine ilettikten sonra Musa: Peki bundan sonra ne olacak? diye sormuştu. Azrail de yine öleceksin deyince öyle ise şimdi canımı al ya Rabbi demişti. Allah'tan da kendisini bir taş atımlı­ğı mesafesi kadar Beyt-i Makdis'e yaklaştırmasını dilemişti. Bu dileği de Allah tarafından kabul buyürulmuştu.[21]

  Muhammed b. İshak'm naklettiği bu hikaye Ehli Kitap kaynakla­rında yer almaktadır Onlann Tevrat adlı kitaplarında şu ifadelere rastlamaktayız: Ömrünün sonuna kadar Musa peygambere İsrailoğul-larınm ihtiyaç duydukları her zamanda vahiy inmeye devanı etmiştir. Nitekim Kubbe tü'z-zeman bölümünde tabutun yanındaki şahadetinde söylediği sözlerden de bu anlaşılmaktadır.

  Ehl-i Kitabın Tevrat'ının üçüncüsü Sifr'inde şu ifadelere rastlan­maktadır: Cenâb-ı Allah Musa ile Harun'a emir vererek İsrailoğulları-nın boylarını ve kabilelerini saymalarını her kabilenin başına bir nakib (lider ve yönetici) koymalarını istedi. Bunu onların savaşa hazırlıklı ol­maları için emretmişti. Tih sahrasından çıkarken zorbaların bulunduk­ları şehre savaş açmaları gerekiyordu. Bu da Tih sahrasında kalmaya mahkum edildikleri kırk senenin dolmasına yakın bir zamanda olmuş­tu. Bu nedenle bazıları dediler M: Ölüm meleği Musa'nın yanma geldi­ğinde başka bir surete bürüııdüğünden dolayı Musa onu tanımamış ve vurarak gözünü çıkarmıştı. Zira Musa o zamanlar bazı işlerin yapılma­sını istiyor ve bazı neticeler bekliyordu. Fakat beklediği bu işlerin onun zamanında değil de uşağı Yuşa b. Nun'un zamanında gerçekleşmesini Cenâb-ı Allah takdir buyurmuştu.

  Nitekim Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz de Şam'da Bizanslılarla gaza etmek istediğinde Tebük'e ulaşmış sonra aynı sene yani hicretin 9. se­nesinde Medine'ye dönmüştü. Müteakip sene de yani hicretin 10. sene­sinde haccetmişti. Hac dönüşünde de Üsame ordusunu hazırlayarak Öncü kuvvet olarak Şam'a göndermişti. Bunların ardı sıra Cenâb-ı Al­lah'ın şu buyruğuna uymak için kendisi de sefere çıkmaya karar ver­mişti:
  «Kendilerine kitap verilenlerden Allah'a ve ahiret gününe inanma­yan Allah'ın ve Rasûlü'nün haram kıldığını haram saymayan ve hak di­nini din edinmeyen kimselerle küçül (üp boyun eğ)erek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar savaşın.» (et-Tevbe 29.)

  Rasûlullah (s.a.v.) Üsame'nin ordusunu yola çıkaracağı esnada vefat etti. Üsame Ceref denen yerde ordugah kurmuştu. Dostu ve halifesi Ebu Bekir es-Sıddık (r.a) onun bu planını tatbik etti. Sonra Arab yarımadası karışıp başına türlü belalar gelince hak yerini buldu. İslam orduları sağa sola Irak'a ve İran'a seferler düzenledi. Pers hü­kümdarlarından Kisra'mn ülkelerini Bizans hükümdarlarından Kay-ser'in tabiiyyetinde bulunan Şam'ı ele geçirdiler. Allah Müslümanlara fetih kapılarım açtı; onları güçlendirdi. Düşmanlarının ülkelerim elle­rine geçirdi.

  İşte aym şekilde Musa peygamber de İsrailoğullarım bir ordu hali­ne getirip başlarına kumandanlar tayin etmekle emrolunmuştu. Nite­kim bununla ilgili olarak Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur: «Allah İsrailoğullarmdan söz almıştı. İçlerinden oniki başkan göndermiştik. Allah demişti ki: "Ben sizinle beraberim. Eğer namazı kılar zekatı ve­rirseniz; elçilerime inanır onlara yardım eder ve Allah'a güzel borç ve­rirseniz (Allah için yoksullara sadaka verirseniz yahut ihtiyacı olanlara Allah için ödünç para verirseniz) elbette sizin günahlarınızı örterim ve sizi altlarından ırmaklar akan Cennetlere sokarım.

  Bundan sonra siz­den kim inkar ederse düz yolu sapıtmış olur."» (ei-Mâide 12.)
  Cenâb-ı Allah onlara diyordu ki: Eğer size farz kıldığım görevleri ye­rine getirir ve önceki gibi savaştan kaçınmazsanız bu yaptıklarınızın sevabım önceki suçlarınızın cezası için kefaret sayarım.

  Nitekim Cenâb-ı Allah Hudeybiye gazvesinde Rasûlullahm kuv­vetlerine katılmayan bedevilere hitaben şöyle buyurmuştur: «O geride kalan bedevilere de ki: "Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaş­maya davet edileceksiniz onlarla (ya) dövüşürsünüz yahut (onlar) Müslüman olurlar. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir; (yok) eğer önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz size acı bir şekilde azab eder."» (el-Fotih 16.)

  Aynı şekilde Cenâb-ı Allah îsrailoğullarma da hitap etmişti: «Bun­dan sonra sizden kim inkar ederse düz yolu sapıtmış olur.» (ei-Mâidei2.) Sonra Cenâb-ı Allah bu yaptıkları kötülüklerden ve ahidlerini bozma­larından dolayı îsrailoğullarım kınamıştı. Nitekim kendilerinden son­ra gelen Hristiyanları da dinleri ve gidişatları değişik olmakla birlikte aynı sebeplerden ötürü kınamıştı. Bütün bunları İbn Kesir Tefsiri miz-de tafsilatlı olarak ani atmışız dır. Övgüler Allah'a mahsustur.

  Hülasa Cenâb-ı Allah Musa peygambere; İsrailoğullarmdan yaşı yirmi veya yirmiden fazla olup eli silah tutabilecek savaşçılarm adlarım bir liste halinde tanzim etmesini ve her kabilenin başına da bir kuman­dan tayin etmesini emretti.

  Birinci kabilenin başına yani Robil kabilesinin başına Elyesor b. Şedior'u tayin etti. Robil Hz. Yakub'un büyük oğlunun adıdır. Bunların savaşçı sayısı 46.500 idi.
  İkinci kabile Şem'un kabilesi idi. Bunların kumandanları Şelomiilb. Horişday idi. Savaşçılarının sayısı da 59.300 idi.

  Üçüncü kabile Yahuza kabilesi idi. Kumandanları Nahşon b. Ami-no Zab olup savaşçılarının sayısı 74.600 idi.

  Dördüncü kabilenin başkanı Nişail b. Saar olup bunlara Isahir ka­bilesi deniyordu. Savaşçılarının sayısı 54.400 idi.

  Beşinci kabile Yusuf (a.s.)'un kabilesi idi. Kumandanları Yuşa b. Nun olup savaşçılarının sayısı 40.500 idi.

  Altıncı kabile Mişa kabilesi olup kumandanları Cemliil b. Fedhe-sar olup savaşçılarının sayısı 31.200 idi.

  Yedinci kabile Bünyamin'in kabilesi olup kumandanları Abiden b. Ced'on olup savaşçılarının sayısı35.400 idi.

  Sekizinci kabile Had kabilesi olup kumandanları İlyasaf b. Raoil olup savaşçılarının sayısı 45.650 idi.

  Dokuzuncu kabile Esir kabilesi olup kumandanları Fecail b. Ekren olup savaşçılarının sayısı 41.500 idi.

  Onuncu kabile Dan kabilesi olup kumandanları Ahiezer b. Amşe-day olup savaşçılarının sayısı62.700 idi.

  Onbirinci kabile Neftali kabilesi olup kumandanları İlbab b. Hay-lon olup savaşçılarının sayısı 53.400 idi.

  Ellerindeki kitaplarda geçen ifadeler bunlardan ibarettir. Doğrusu­nu Allah bilir.
  Bu sayılan kabileler arasında Lavioğullan kabilesinden bahsedil-memektedir. Cenâb-ı Allah Musa'ya bu kabileyi diğerleri ile beraber saymamasını emretmişti. Çünkü bunlar Kubbetü'z-zeman'ı taşıma kurma saklama ve göçtükleri yere beraberlerinde götürme görevini üstlenmişlerdi. Bunlar Musa ile Harun'un kabilesinden idiler. Sayıları 22.000 idi. Bunlar da kendi aralarında birtakım boylara ayrılmakta idi­ler. Kubbetü'z-zeman'ı koruyup muhafaza ediyor onunla ilgili işleri de­ruhte ediyor onu gerektiği yere kuruyor ve taşıyorlardı. Hepsi onun et­rafında yığılmışlarda. Sağında solunda önünde ve gerisinde bulunu­yorlardı. İsrailoğullarının Lavioğullan kabilesinden başka savaşçıla-nnın toplam sayısı 571.656 idi. Fakat bazılan demişler ki Lavioğullan dışında İsrailoğullannm yaşı yirmiyi geçen ve eli silah tutan savaşçıla-noın sayısı 603.555'tir.
  Bu sayı üzerinde tartışılabilir. Çünkü önce nakletmiş olduğumuz cümlelerin her birini olduğu gibi onlann kitaplanndan nakletmişizdir. Bu sonuncu cümle öncekilerine mutabık kalmamaktadır. Doğrusunu Allah bilir.

  Lavioğullan Kubbetü'z-zeman ı muhafaza etmekle görevli idiler. Bunlar İsrailoğullannm ortasında yani merkezde yürürlerdi. Sağ ce­nahın başında Robil oğullan sol cenahın başında Dan oğullan geri ta­rafta da NeftalioğuUan bulunurlardı. Musa peygamber Allah'ın emri büyük İslâm tarihiüzerine kehaneti de Harunoğullanna vermişti. Zaten bu görev daha ön­ce onlann babalannda idi. Onlardan önce atalan Nadad (Harun'un ilk oğlu) Azir ve Yesmür bu görevi ifa ediyorlardı. Hülasa zorbalar şehrine girip savaşmaktan geri duran ve Musa'ya: "Sen ve Rabbin gidin sava­şın. Doğrusu biz burada oturacağız." diyen İsrailoğullarmdan hiçbiri hayatta kalmamıştı.

  îbn Abbas ile diğer selef ve halef ulemasından bazılan Musa ile Ha­run'un bunlardan önce Tih sahrasında vefat ettiklerini söylemişlerdir îbn İshak'm naklettiğine göre Kudüs'ü fetheden Musa'dır. Yuşa1 onun^öncü kuvvetlerinin başında bulunuyordu. Kudüs'e giderlerken Bel'am b. Baura ile karşılaşmışlardı. Onunla ilgili olarak Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

  «Onlara şu adamın haberini de oku: Ona ayetlerimizi verdik de on­lardan sıyrıldı çıktı. Şeytan onu peşine taktı. Böylece azgınlardan oldu. Dileseydik elbette onu o ayetlerle yükseltirdik. Fakat o yere saplandı ve hevesinin peşine düştü. Onun durumu tıpkı şu köpeğin durumuna ben­zer: Üstüne varsan da dilini sarkıtıp solur bıraksan da dilini sarkıtıp solur. İşte ayetlerimizi yalanlayanlann durumu budur. Bu kıssayı an­lat belki düşünür (öğüt alır)lar. Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmeden topluluğun durumu ne kötüdür!» (cl-A'râf 175-177.)

  Bel'am'm kıssasını İbn Kesir Tefsirimizde ani atmışız dır. îbn Ab­bas ile diğerlerinin söylediklerine göre o ism-i azamı bilirmiş. Kavmi kendisinden Musa ile adamlanna beddua etmesini dilemişlerdi ama o bu bedduayı yapmaya yanaşmamıştı. Israr üzerine kendisine ait bir merkebe binip îsrailoğullarının ordugahına doğru yürümüştü.

  Onlan görebilecek kadar yüksek bir yere vardığında merkebi çökmüştü. Döve­rek hayvanı ayağa kaldırmıştı. Az bir mesafe daha yürüdükten sonra merkep yine çöküp oturmuştu. Öncekinden daha kuvvetli bir darbe ile hayvana vurarak onu ayağa kaldırmıştı. Merkep ona şöyle demişti: "Ey Bel'am! Nereye gidiyorsun? Görmüyor musun ki melekler beni geri çevi­riyorlar? Sen kendilerine beddua etmek için Allah'ın peygamberi ile mü'minlere karşı mı gidiyorsun?" Bel'am yine hayvanı dövdü onu biraz daha yürüttü. Neticede Hisban dağının üst taraflarına gelip Musa ile îsrailoğullannm ordugahına baktı. Onlara beddua etmeye başladı. Mu­sa ile kavmine beddua etmek isterken dili kendisine itaat etmemiş ak­sini yapmıştı. Kendi öz kavmine beddua etmişti. Bunun üzerine kavmi kendisini kınadılar. O da dilinin sürçtüğünü söyleyerek özür diledi. Dili çıkıp göğsünün üzerine geldi ve kavmine şöyle dedi: "İşte şimdi hem dünyam hem de ahiretim gitti. Geriye ancak hile ve tuzak kaldı". Sonra kavmine emir vererek kadınlan süslemelerini ve çeşitli eşyalarla onlan îsrailoğullan arasına göndermelerini istedi. Bu kadınlar götürdükleri eşyalan îsrailoğullanna sergileyecekler ve onlara satacaklardı. Kendilerini de îsrailoğullarma teklif edeceklerdi. Böyle yapınca belki İsrailoğullan kendileriyle zina yapacaklardı. Onlardan biri zina yaptığı taktirde artık Bel'am'm kavmi onların hakkından gelebilecekti! Adam­ları emre uyarak kadınlarını süslediler ve İsrailoğullanmn ordugahına gönderdiler. Kisbeta ismindeki bir kadınları İsrailogullarının önderle­rinden Zemri b. Şelum'a uğradı. Denildiğine göre Zemrî Şem'un b. Ya-kub'un kabile başkanı idi. Zemrî o kadını alıp kendi çadırına soktu. Başbaşa kalıp zina yaptıklarından dolayı Cenâb-ı Allah îsrailoğullan-mn üzerine taun hastalığını saldı. Bu hastalık onlar arasında yayılma­ya başladı. Bu haber Ayzar b. Harun'un oğlu Fenhas'a intikal edince o demirden mızrağını alarak zina yapılan çadıra gitti. Zina yapan kadınla erkeği o mızrağa geçirip halka teşhir etti- Kendisi de elini böğrüne daya­yarak oturdu mızrağı sakalına dayadı. Ve sonra da göğe yükselterek şöyle dedi: "Allah'ım! Sana karşı gelenleri işte böyle cezalandırırız". Böyle dedikten sonra taun hastalığı İsrail oğullarının üzerinden kalktı. O esnada hastalıktan dolayı İsrailoğullan'ndan 70.000 kişi Ölmüştü. Bazıları ise Ölenlerin 20.000 kişi kadar olduğunu söylemişlerdir. Fen-has babası Harun oğlu Ayzer"in ilk oğlu idi. Bu nedenle İsrailoğullan kestikleri kurbanlann boyun kökünü çene ve paça kısımlannı ona tak­dim ederlerdi. Mallarının ve ürünlerinin ilk çıkanını ve en kıymetlisini ona sunarlardı.

  îbn İshak'm Bel'âm'la ilgili nakletmiş olduğu bu kıssalar doğrudur. Diğer selef uleması da bu yolda rivayetlerde bulunmuşlardır. Fakat herhalde Musa Beyt-i Makdis'e girmeyi planladığı zaman Mısır diya­rından ilk çıkışı esnasında planlamıştır. İbn İshak'm söylemek istediği de bu olabilir. Fakat ondan nakiller yapan bazı rivayetçiler onun bu an­layışım idrak edememişlerdir. Tevrat'ta da bu görüşümüzü doğrulayan bazı nasları daha önce nakletmiştik. Doğrusunu Allah bilir. Belki de bu onların Tih sahrasında dolaşırlarken başlarına gelen bir başka kıssa­dır. Çünkü bu kıssada sözü edilen Hisban dağı Kudüs'ten çok uzaktır. Ya da Musa Beyt-i Mukaddes'e doğru yol almakta iken bu dağın yanın­dan geçmiştir. Nitekim Süddî bunu açıkça ifade etmiştir. Doğrusunu Allah bilir. Her halükarda cumhur-u ulemanın takdiri şöyledir: Harun Tih sahrasında kardeşi Musa'dan iki sene önce vefat etmiştir. Ondan sonra da Musa yine Tih sahrasında vefat etmiştir. Nitekim bu hususa daha önce değinmiştik. Vefat ederken Musa Rabbinden kendisini Beyt-i Makdis'e yakın kılmasını dilemişti. Bu dileği yerine getirilmişti. Böyle olunca da İsrailogullannı Tih sahrasından çıkanp Kudüs'e götü­ren zat Yuşa b. Nûn peygamberdir. Ehl-i Kitap ile diğer bazı tarihçile­rin anlattıldanna göre İsrailoğullan Tih sahrasin'dan çıkıp Kudüs'e doğru gitmekte iken karşılarına Ürdün nehri çıkmıştı. Bunlar Eriha denen yere kadar uzanmışlardı. Orası kuvvetli bir kalesi muhkemsurları yüksek şatoları ve kalabalık nüfusu olan bir şehirdi. Yuşa ile İsrailoğullan orayı altı ay süre ile kuşatma altında tuttular. Sonra gü­nün birinde İsrailoğullan borazanlar çalarak tek bir ağızdan tekbirler getirdiler. Böyle yapınca da surlar dağılıp dökülmeye başladı. Onlar da şehre girip içinde buldukları mallan ganimet olarak aldılar. 12.000 er­kekle kadını Öldürdüler. Birçok hükümdarla muharebe ettiler. Denildi­ğine göre Yuşa Şam mmtıkasmdaki hükümdarlardan otuzbir tanesini mağlup etmiştir. Kuşatmalarının cuma günü ikindi vaktinden sonra so­na erdiği nakledilir. Güneş battıktan sonra ya da batmak üzere iken cu­martesi gününe gireceklerinden dolayı artık savaş anlayacaklardı. Gü­neşin battığını ya da batmak üzere olduğunu gören Yuşa güneşe hita­ben şöyle demişti: "Sen de Allah'ın emrindesiıı ben de Allah'ın emrinde­yim. Allah'ım! Sen şu güneşi tut batmasın". Böyle dedikten sonra Cenâb-ı Allah güneşi batırmadı ve İsrailoğullan o beldeyi fethettiler. O esnada gün battıktan sonra ay da doğmak üzereydi ki Yuşa Allah'a dua ederek aya emir vermesini ve doğdurmamasını diledi. Şu halde bu ola­yın cereyan ettiği gece birinci ayın ondördüncü gecesi olmalıdır. Bu ge­cede güneşin mezkur kıssası vuku bulmuştur ki bunu ileride de açıkla­yacağız. Ay'la ilgili hadiseye gelince bunu Ehl-i Kitap kaynaklan nakle­derler. Ay'la ilgili hadisenin cereyan etmiş olması hadise aykırı değil­dir. Aksine bunda ne doğrul anabilen ne de yalanlanabilen faydalı bir ilave vardır. Fakat bu olayın Eriha şehrinin fethi esnasında vuku bul­duğunu söyleyenlerin ifadelerinde ihtilaf vardır. Doğrusunu Allah bilir ya bu olay Beyt-i Makdis'in fethi esnasında cereyan etmişti. Eriha şeh­rinin fethi Beyt-i Makdis'in yani Kudüs'ün fethine vesile olmuştur. Doğrusunu Allah bilir.

  İmam Ahmed b. Hanbel Ebu Hüreyre'den rivayet ederek Rasûlul-lah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğunu söylemiştir:

  «Güneş insanlardan hiç kimse için yerinde durdurulmamıştır. An­cak Kudüs'e giderken geceleyin Yuşa için durdurulmuştur».

  Bu hadisten de anlaşıldığına göre Beyt-i Makdis'i fetheden Yuşa b. Nun'dur. Musa değildir. Yine güneşin durdurulup batınlmaması hadi­sesi de Eriha şehrinin fethinde değil Kudüs'ün fethi esnasında vuku bulmuştur. Bunun da Yuşa peygambere mahsus bir hal olduğu hadis­ten anlaşılmaktadır. Bu rivayet başka bir yerde nakletmiş olduğumuz şu hadisin zayıf olduğunu göstermektedir. Şöyle ki:

  "Peygamber Efendimiz'in dizi üzerinde yatmakta olduğundan do­layı ikindi namazını kaçırmış olan Ebu Talib oğlu Ali için güneş tekrar geri döndürülerek ufka gelmiş ve Ali de namazını kılmıştır. O esnada Rasûlullah (s.a.v.) Allah'tan güneşi geri döndürmesini ve namazı kıla­bilmesi için güneşin ufka gelmesini dilemişti. Bu dileği üzerine güneş de ufka geri gelmişti".

  Bu hadisin sahih olduğunu Ahmed b. Ebi Salih el-Mısrî söylemiş­tir. Ancak bu ne sahih ne de hasen hadisler arasında yer almamakta­dır. İsmi meçhul olan ehl-i beyt'ten bir kadın bu hadisi nakletmiştir. Ba­zı kaynaklarda rivayet edilmesinin sebebi de budur. Doğrusunu Allah bilir.

  İmam Ahmed b. Hanbel Ebu Hüreyre'den rivayet ederek Rasûlul-lah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğunu söylemiştir: «Peygamberlerden biri gaza yapmıştı. Kavmine şöyle demişti: "Bir kadınla evlenip de onunla gerdeğe girmemiş olan bir bina yapıp da tavanını yerleştirmemiş olan koyun ya da gebe develer satın almış olup da yavrularını beklemekte olan adam peşime düşmesin. Ardım sıra gelmesin". Böyle diyerek asker­leriyle birlikte gazaya gitti. Bir kasabaya yaklaştı. O esnada ikindi na­mazının vakti sona ermek üzereydi. Güneş'e: "Sen de Allah'ın emrinde-sin ben de Allah'ın emrindeyim. Allah'ım şu güneşi azıcık tut da batıver-mesin (ki namazımı kılabileyim)." dedi.

  Şehri fethedinceye kadar güneş ufukta bekleyip durmuştu. Gani­metleri topladılar. Gelip yemesi için ateş ganimetlerin yanma geldi ama ganimetleri yakıp yemedi. Bunun üzerine o peygamber şöyle dedi: "İçinizde ganimetten hırsızlık yapanlar var. Her kabileden bir adam ge­lip bana biat etsin". Bu buyruğu üzerine her kabileden bir adam gelip o peygamberle biatleşti. İçlerinden bir adamın eli onunkine yapıştı. Ona: "Ganimeti çalan sizin kabilenizdedir. Şu halde senin kabilendeki bütün adamlar gelip bana biat etsinler." dedi. O kabilenin bütün adamları ge­lip peygamberle biatleştiler. İki ya da üç kişinin eli peygamberininkine yapıştı. Onlara: "Hırsızlık sizdedir. Ganimetten çalan sizlersiniz." de­di. Onlar da çaldıkları öküz başı kadar bir altını getirip ganimetlerin arasına bıraktılar. Ateş te o ganimetleri yakıp yedi. İşte bizden önceki milletlerden hiçbirine ganimetler helal kılınmış değildi. Ancak Cenâb-ı Allah bizim zayıflık ve acizliğimizi gördüğünden dolayı ganimetleri bi­ze helal kıldı».[22]

  Yuşa ve beraberindeki İsrailoğullan fethettikleri şehre girdikle­rinde Yuşa secde ve rükû vaziyetinde mütevazi olup Aziz ve Celil olan Allah'a şükrederek oraya girmelerini emretti. Çünkü Cenâb-ı Allah kendilerine o feth-i mübin'i müyesser kılmıştı. Bunu daha önceden ken­dilerine va'd etmişti. Girerken de "Önce yaptığımız serkeşlikten dolayı günahlarımızı düşür ya Rab!" demelerini peygamberleri kendilerine tavsiye etmişti.

  Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz de fetih gününde Mekke'ye girerken son derecede mütevazi olup Allah'ına hamdedip şükrediyordu. Devesi­nin üzerinde iken sakalı başını öne eğdiğinden ötürü devenin semerine değmekte idi. Bunu da tevazuundan dolayı yapıyordu. Halbuki kendisiyle birlikte o kadar kalabalık bir ordu vardı ki o yeşil ordunun kıt'a ve sayılarını ancak Allah bilirdi. Bu vaziyette Mekke-i Mükerreme'ye gir­dikten sonra gusledip sekiz rek'at namaz kıldı. Bu zafere şükür namazı idi. Alimlerin bu konudaki meşhur kavilleri budur. Bir başka rivayete göre kılmış olduğu bu sekiz rek'atlık namaz kuşluk namazı idi. Mek­ke'ye girişi kuşluk vaktine denk geldiği için böyle diyenler olmuştur.

  İsrailoğullanna gelince onlar almış oldukları kavil ve fiili emirlere muhalefet ettiler. Şehrin kapısından girerken arkası üstü sürünerek girdiler. Girerken de "Günahlarımızı bağışla"diyeceklerine "Arpa için­de buğday tanesi" demişlerdi. Yani onlar verilen emri değiştirip alaya almışlardı. Nitekim onların durumlarını bildiren şu ayet-i kerime'de Cenâb-ı Allah şöyle buyurmuştur:

  «Onlara: "Şu kentte oturun orada dilediğiniz yerden yiyin (Allah'a niyaz edip bizi) affet deyin ve secde ederek kapıdan girin ki hatalarınızı bağışlayalım; biz iyilik edenlere daha fazlasını da vereceğiz." denildi.

  İçlerinden zulmedenler (söylediğimiz) sözü kendilerine söylenme­yen bir sözle değiştirdiler. Biz de haksızlık ettiklerinden dolayı üzerleri­ne gökten bir azap gönderdik.» (ci-Afrâfi6i-i62.)

  Bir başka ayet-i kerimede de onlara hitaben şöyle buyurulmakta-dır: «Dedik ki: "Şu şehre girin oradan dilediğiniz yerde bol bol yeyin; secde ederek kapıdan girin ve Hitta (Ya Rabbi bizi affet)" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davrananlara daha fazlasını veririz. Derken o zalimler onu kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Biz de yaptıkları kötülüklerden dolayı o zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik.» (ci-Bakara 58-59.)

  Sevrî İbn Abbas'ın ayet-i kelimesiyle ilgili ola­rak şöyle dediğini rivayet eder: 'Yani küçük kapıdan eğilerek rükû vazi­yetinde içeri girin".

  Mücahid ile Süddî ve Dahhak demişler ki: Ayet-i kerimede sözü edi­len kapı Kudüs'ün Hitta kapısıdır.

  İbn Mes'ud demiş ki: Emrolunduklarmm tersine başlarını eğerek kapıdan girdiler.

  Bu da İbn Abbas'm "Arka üstü sürünerek kapıdan içeri girdiler." deyişine aykırı düşmemektedir.

  (Ya Rab bizi affet deyin) ayetindeki vav atıf vav'ı değil haliyet va-vıdır. Yani böyle diyerek secde vaziyetinde kapıdan içeri girin. İbn Ab-bas ile Ata Hasan Katade ve Rebi1 demişler ki: İsrailoğulları istiğfarda bulunmakla emrolundular.

  Buharî Ebu Hüreyre'den rivayet ederek Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğunu söyledi: «İsrailoğullarına denildi ki: "Secde ederek kapıdan girin ve "Bağışla bizi Ya Rabb!" deyin ki hatalarınızı bağışlaya­lım". Onlar bu buyruğu değiştirdiler.

  Emrolunduklarının tersine arka diyeceklerine "Arpa için üstü sürünerek kapıdan girdiler ve:"( de bir tane" dediler"».[23]

  Esbat İbn Mes'ud'un: «Derken o zalimler onu kendilerine söylenen­den başka bir sözle değiştirdiler.» (ci-Bakara 59) ayet-i kelimesiyle ilgili olarak şöyle dediğim nakletmiştir: İsrailoğullan "içinde siyah kıl bulu­nan delik ve kızıl renkte bir buğday tanesi" dediler. Bu muhalefetlerin­den dolayı cezalandırıldıklarını Cenâb-ı Allah bize bildirmektedir.

  Üzerlerine azap olsun diye taun hastalığını Cenâb-ı Allah göndermiş­tir. Nitekim bu husus Buharî ve Müslim'in sahihlerinde de Zührî'nin Üsame'den rivayet etmiş olduğu bir hadis ile sabittir. Üsame'nin riva­yet ettiğine göre Rasûlullah f s.a.v.) Efendimiz konuyla ilgili olarak şöyle buyurmuştur: «Bu hastalık (taun) sizden önceki bazı ümmetlerin ken­disi ile azaplandınlmış oldukları bir azaptır.»

  Neseî Üsame b. Zeyd ile Hazine b. Sabit'ten rivayet ederek Rasûlul­lah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğunu söyledi:

  «Taun bir azaptır ki onunla sizden önceki (ümmet)ler azaplandi-lar.»[24]

  İsrailoğullan Beyt-i Makdis'e yani Kudüs'e hakim olduktan sonra orada hüküm sürdüler. Allah'ın peygamberi Yuşa da aralarında Tevrat ile hüküm veriyordu. Hayatının sonuna kadar üzerlerindeki hakimiye­tini devam ettirdi. 127 yaşında iken vefat etti. Musa'dan sonra yirmiye-di yıl yaşadı.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş