Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Thumbs up Kur'an-ı Kerîm'de Adı Geçen Peygamberler Ve Hayatı


  Hz. Yunus


  Cenâb-ı Allah Yunus sûresinde şöyle buyurmuştur:
  "Bir kasaba halkı inanmalı değil miydi ki imanları kendilerine fay­da versin! İşte Yımus'un milleti inandığı zaman dünya hayatında re­zilliği gerektiren azabı onlardan kaldırdık ve onları bir süre daha bu dünyada geçindirdik." (Yûnus 98.)

  «Zünnun (Yûnus) hakkında söylediğimizi de an. O öfkelenerek gi­derken kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Fakat sonunda ka­ranlıklar içinde: "Senden başka tanrı yoktur sen münezzehsin doğrusu ben haksızlık edenlerdenim." diye seslenmişti. Biz de ona ce­vap verip onu üzüntüden kurtarmıştık. İnananları işte böyle kurtarı­rız.» (el-Enbiyâ 87-88.)

  «Doğrusu Yunus da peygamberlerdendir. Dolu bir gemiye kaçmış­tı. Gemide olanlarla karşılıklı kurra çekmişti de yenilenlerden olmuştu; bu sebeple denize atılmıştı. Yenilgiye uğramışken onu bir balık yutmuş­tu. Eğer Allah'ı teşbih edenlerden olmasaydı (insanların) yeniden diril-tilecekleri güne (kıyamete) kadar balığın karnında bekleyecekti. Halsiz bir vaziyette onu dışarı çıkardık. Onun için geniş yapraklı bir bitki ye­tiştirdik. Onu 100.000 veya daha çok kişiye peygamber olarak gönder­dik. Sonunda ona inandılar. Bunun üzerine biz de onları bir süreye ka­dar geçindirdik.» (es-Sârrat 139-148.)

  «Ey Muhammedi Sen Rabbinin hükmüne kadar sabret Balık sahi­bi Yunus gibi olma. O pek üzgün olarak Rabbine seslenmişti. Rabbinin katından ona bir nimet ulaşmasaydı kınanmış olarak sahile atılacaktı. Rabbi onu seçip iyilerden kıldı.» (cl-Kalem 48-50.)

  Müfessirlerin anlattıklarına göre Cenâb-ı Allah Yunus peygambe­ri Musul'a bağlı Ninova halkına peygamber olarak göndermişti. Yu­nus Ninovalıları onur ve üstünlük sahibi Allah'a kulluk etmeye çağır­mıştı ama halk onu yalanlamış küfür ve inatlarında ısrar etmişlerdi. Bu halleri uzun süre böyle devam edince de Yunus aralarından çıkıp gitmiş; giderken de üçten sonra kendilerine gelecek bir azab ile onları tehdid etmişti.

  îbn Mesud Mücahid Said b. Cübeyr Katade ve bir çok selef ulemasıyla halef uleması dediler ki: Yunus onların aralanndan çıkınca ve onlar da başlanna gelecek olan azabı hakedince Cenâb-ı Allah kalb-lerine-pişmanlık ve tevbe bıraktı. Peygamberlerine yaptıklarından Ötü­rü nadim olup Allah'a yöneldiler.

  Canlarına eziyet vermek için de kıldan örülmüş giysiler giyindiler. Sonra yüce Rabblerine feryad-ü figan ile yalvarıp yakardılar. Hayvanlarla yavrularını birbirlerinden ayırdılar. Allah'ın huzurunda boyun büküp meskenet gösterdiler.

  Erkekler ka­dınlar oğullar kızlar ve analar hep ağlaştılar. îrüi-ufakh hayvanlarla davarlar ve binekler bağrıştılar. Develerle yavruları ineklerle buzağı­lan koyunlarla kuzuları böğürüp meleştiler. Çok korkunç bir an yaşa­dılar. Yunus'a yaptıkları haksızlık nedeniyle kendilerine yaklaşmakta olan karanlık gece parçaları gibi başlarının üstünde dönen azabı Cenâb-ı Allah kendi gücü kuvveti rahmeti ve şefkati ile üzerlerinden kaldırdı. Bu nedenle de buyurdu ki: "Bir kasaba halkı inanmalı değil miydi ki imanları kendilerine fayda versin." Yani geçmiş nesillerden olan bir kasaba halkı yedisinden yetmişine kadar tümüyle iman etmeli değil miydi?

  Bu ayet böyle bir kasaba halkının mevcud olmadığını yani istisna­sız bütün ferdleri iman etmiş bir kasaba halkının mevcud olmadığını gösteriyor. Aksine durum şu ayette anlatıldığı gibidir:

  «Doğrusu uyarıcı göndermiş olduğumuz her kasaba halkının var­lıklı kimseleri onlara: "Biz sizinle gönderilen şeyi inkar ediyoruz" diye. gelmişlerdir.» (Sebc 34.)

  «İşte Yunus'un milleti inandığı zaman dünya hayatında rezilliği gerektiren azabı onlardan kaldırdık ve onları bir süre daha bu dünyada geçindirdik." Evet onlar yediden yetmişe tüm ferdleriyle birlikte iman etmişlerdi.

  Ninovahlârın bu imanlarının kendilerini dünyevî azabtan kurtar­dığı gibi ahirette de kendilerine fayda sağlayıp sağlamayacağı ve uhrevî azaptan kurtarıp kurtarmayacağı hususunda müfessirler muhtelif gö­rüşler beyan etmişlerdir. Kimine göre bu imanları onlara ahirette de fayda verir. Kimine göre fayda vermez. Allah bilir ya ayetin akışından da anlaşıldığına göre bu imanlarının ahirette de kendilerine fayda vere­ceği kuvvetle muhtemeldir. Zira Cenâb-ı Allah buyuruyor ki: "İman et­tikleri zaman dünya hayatında rezilliği gerektiren azabı onlardan kal­dırdık."

  «Onu 100.000 veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik. Sonunda ona inandılar. Bunun üzerine biz de onları bir süreye kadar ge­çindirdik.» (es-SSfiat 147-148.)

  Bu dünya hayatında bir süre daha geçindirilmiş olmaları ayrıca uhrevi azabın da onların üzerlerinden kaldırılmasına mani teşkil et­mez. Onlar kesin olarak en azından 100.000 kişiydiler. Daha fazla ol­dukları hususundaysa ihtilaf vardır. Mehhul'a göre ise 110.000 kişiydiler. Tirmizî'nin rivayetine göre Ubeyy b. Ka'b "Onu (Yunus *u) 100.000 veya daha çok kişiye peygamber olarak gönderdik." mealindeki ayeti Rasûlullah (s.a.v.)'a sormuş o da; Yunus kavminin 120.000 kişi olduğu­nu bildirmiştir. -

  îbn Abbas'm dediğine göre 130.000 kişiymişler. Yüz otuz küsur bin hatta 140.000 küsur kişi olduklarını îbn Abbas'm söylemiş olduğu ge­len rivayetler arasındadır.

  Said b. Cübeyr ise 170.000.kişi olduklarını söylemiştir.
  Yunus'un balık tarafından yutulduktan sonra mı yoksa daha önce mi Ninovalılara peygamber olarak gönderildiği hususunda ihtilaf var­dır. Ya da Yunus'un gönderildiği kavimlerin iki ayrı ümmet oldukları söylenerek bu konuda üç görüş ileri sürülmüştür. Bu görüşler Taberî Tefsiri'nin ilgili bölümünde açıklanmıştır.[23]

  Yunus (a.s.) kavminin inkarı nedeniyle öfkelenerek giderken de­nizde seyretmek üzere olan bir gemiye bindi. Gemi yola koyuldu. Seyir halinde olan geminin etrafım dalgalar kuşattı. Dalgalar yükselince ge­mi sarsılmaya başladı ve içindeki yükleri taşıyamaz hale geldi. Müfes-sirlerin anlattıklarına göre nerdeyse boğulacaklardı. Kendi aralarında kurra çekmeye kurra kime isabet ederse yükü hafifletmek için- onu denize atmayı kararlaştırmak üzere bir araya gelip kendi aralarında müşaverede bulundular. Kurra çekince kurra Allah'ın peygamberi Yunus'a çıktı. Fakat kendini denize atmasına diğerleri müsaade etme­diler.

  Yeniden kurra çektiler. Kurra yine Yunus'a çıktı. Kendini denize atmak için elbiselerini çıkarmaya kalktı ama yine onu bırakmadılar. Kurra çekme işini üçüncü kez tekrarladılar. Bu defa da kurra ona isa­bet etmişti. Çünkü Cenâb-ı Allah onun başına büyük bir iş getirmek is­tiyordu. Yüce Allah buyuruyor ki: "Doğrusu Yunus da peygamberler­dendir. Dolu bir gemiye kaçmıştı. Gemide olanlar karşılıklı kurra çek­mişti de yenilenlerden olmuştu. Bu sebeple denize atılmıştı. Yenilgiye uğramışken onu bir balık yutmuştu."

  Evet; kurra kendisine çılanca onu denize atmışlardı. Cenâb-ı Allah denizden ona büyük bir balık göndermişti de balık onu yutmuştu. Rab-bi balığa Yunus'un etini yememesini kemiklerini kırıp parçalamama­sını emretmişti. Bunun kendisine rızık olmayacağını bildirmişti. Balık ' onu yuttu. Karnındayken ona bütün denizleri gezdirdi. Yunus'u yutan balığı daha büyük bir balığın yutmuş olduğu da söylenir.

  Balığın karnına yerleşince öldüğünü sanmıştı. Organlarım hare­ket ettirdi; organlarının hareket etmekte olduklarını gördü.. Canlı ol­duğunu anladı hemen Rabbine secdeye kapanarak şöyle dedi: "Ey Rabbim! Öyle bir yerde sana secde ediyorum ki; benden önce hiç kimse böy­le bir yerde sana ibadet etmiş değildir."

  Balığın karnında ne kadar süreyle kaldığı hususunda görüş ayrılık­ları vardır. Mücahid Sa'bî'den naklederek dedi ki: Balık onu kuşluk vaktinde yuttu ama akşamleyin dışarı attı. Katade'nin anlattığına göre üç gün; Cafer es-Sadık'm dediğine bakılırsa yedi gün süreyle balığın karnında beklemiştir. Ümeyye b. Ebi Sait'in şu şiiri de buna tanıklık et­mektedir:

  "Sen kendi lütfunla kurtardın Yunus'u
  Balığın karnında birkaç gece kalmıştı."
  Said b. Ebi'l-Hasen ile Ebu Malik Yunusun balığın karnında kırk gün kaldığını söylemişlerdir. Orada ne kadar kalmış olduğunu en iyi bi­len elbetteki Allah'tır.[24]

  Balık onu yuttuktan sonra tuzlu ve dalgalı denizlerin derinliklerin­de gezdirdi. Yunus oralarda balıkların Allah'ı teşbih edişlerini duydu. Kumların ve çakılların bile taneyi ve çekirdeği yaran; göklerle yerin ve ikisi arasındaki şeylerin toprak altındaki mevcudatın Rabbine teşbih edişlerini de duydu. Onur ve üstünlük sahibi olan sırları ve fısıldaşma-lan bilen sıkıntı ve belaları gideren zayıf ve cılız da olsalar sesleri işi­ten ince de olsalar gizlilikleri bilen her ne kadar büyük de olsalar dua­lara icabet eden Allah'ın da bildirdiği gibi tam o esnada ve orada yani balığın karnında lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile Rabbine yalvarıp yakardı. Evet; konuşanların en doğru sözlüsü âlemlerin Rabbi ve rasüllerin ilahı olan Allah haber veriyor ki:

  "Zünnun (Yunus) hakkında söylediğimizi de an. O (halkına) öfkele­nerek giderken kendisine güç yetiremeyeceğimizi sanmıştı. Fakat so­nunda karanlıklar içinde: "Senden başka tanrı yoktur sen münezzeh­sin doğrusu ben haksızlık edenlerdenim." diye seslenmişti. Biz de ona cevap verip onu üzüntüden kurtarmıştık. İnananları işte böyle kurtarı­rız."

  Ayet-i kerimede geçen ve "Onu sıkıntıya sokmayacağımızı sanmış­tı." cümlesindeki fiili güç yetirme manasına gelebileceği gibi takdir etme manasına da gelebilir. Bu da meşhur bir lügattir. Nitekim şair demiş ki:

  "Şu geçen zaman bir daha geri gelmeyecektir Kutlusun takdir ettiğin olur emir senindir."

  "Karanlıklar içinde seslenmişti." İbn Mesud Amr b. Meymun Said b. Cübeyr Muhammed b. Ka'b Hasen Katade ve Dahhak dediler ki: Ayet-i kerimede geçen "karanlıklar"dan kasıt; balığın karnındaki ka­ranlık denizin karanlığı ve gecenin karanlığıdır.

  Salim b. Ebi Ca'd dedi ki: Yunus'u yutan balığı bir başka balık yuttu.
  İki balığın karnındaki karanlığa gecenin de karanlığı eldendi. Böylece üç karanlık üst üste eklendi. Ayet-i Kerimedeki "karanlıklar" sözüyle buna işaret edilmiştir.

  Cenâb-ı Allah buyuruyor ki: «(Yunus) eğer Al­lah'ı teşbih edenlerden olmasaydı (insanların) yeniden diriltileçekleri güne (kıyamete) kadar balığın karnında bekleyecekti.» Yani Yunus ba­lığın karnındayken Allah'ı teşbih etmeseydi ondan başka tanrı bulun­madığına tanıklıkta bulunmasaydı boyun eğip Allah'ın varlığını üs­tünlüğünü itiraf etmeseydi tevbe edip ona yönelmeseydi kıyamet gü­nüne dek orada bekleyecekti. İnsanların mezarlarında diriltilecekler! günde o da balığın karnında diriltilip dışarı çıkarılacaktı.

  Başkalarıysa mezkur ayetin şu manayı ifade ettiğini söylemişler­dir: Eğer Yunus balığın karnına girmeden önce Allah'ı çok anan ona itaat eden ve namaz kılanlardan biri olmasaydı kıyamete dek balığın karnında bekleyecekti.

  Taberî'nin de tercih ettiği bu görüşü Dahhak b. Kays İbn Abbas Hasan Basrî Katade ve diğerleri ileri sürmüşlerdir. Ahmed b. Hanbel ile bazı sünen sahiplerinin rivayet ettikleri şu hadis de bu görüşü doğru­lamaktadır. Rivayete göre Rasûlullah (s.a.v.) İbn Abbas'a hitaben şöyle demiş: "Ey çocuk sana bazı kelimeler öğreteceğim: Allah'ı(n hukukunu) koru ki Allah da seni korusun. Allah'ı(n hukukunu) korursan onu kar­şında bulursun. Genişlikte Allah'ı tanırsan sıkıntı halinde o da seni tanır.

  Taberî Tefsirinde Bezzar'da Müsned'inde Ümmü Seleme'nin kö­lesi Abdullah b. Rafî'in şöyle dediğini rivayet etmişlerdir: Ebu Hüreyre Rasûlullah (s.a.v.)'ın şöyle buyurduğunu söyledi: "Cenâb-ı Allah Yu­nus'u balığın karnında hapsetmek istediğinde balığa şöyle vahyetti: «Yunus'u al ama onun etini tırmalayıp parçalama kemiklerini de kır­ma.» Balık onu yutup denizin dibine götürünce orada bazı sesler duydu. "Bu da ne?" diye kendine sordu. Balığın karnındayken Cenâb-ı Allah ona "Bu duyduğun-ses deniz hayvanlarının tesbihatıdır." diye vahyet­ti. Balığın karnında olduğu halde o da-tesbihata başladı. Melekler onun teşbihte bulunduğunu duyduklarında "Ey Rabbimiz! Tuhaf bir yerden gelen cılız bir ses işitiyoruz (Bu neyin nesi)?" diye sordular. Allah (c.c)'da şöyle cevap verdi: "O benim kulum Yunus'tur. Bana karşı çıktı ben de onu. denizdeki bir balığın karnında hapsettim." Melekler: "Her gün her gece salih amelleri sana arzedilen salih bir kul hâlâ hapiste mi­dir?" diye sorunca Cenâb-ı Allah "evet" diye cevap verdi. Bunun üzerine melekler Yunus'a şefaatçi oldular da Cenâb-ı Allah balığa emir verdi; balık ta Allah'ın buyurduğu gibi "O hasta haldeyken onu sahile attı."»

  Bu anlattığımız hadisin senedi de metni de lafzı da Taberî'ye aittir.[25]
  İbn Ebi Hatim Tefsir'inde Enes b. Maîik'ten rivayet ederek Rasû-lullah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğunu söyledi:

  "Peygamber Yunus (a.s.) balığın karnındayken bu kelimelerle dua etmek gerektiğim anlayınca dedi ki: "Allahım! Senden başka tanrı yok­tur. Noksanlıklardan münezzehsin. Doğrusu ben haksızlık edenlerde­nim." Bu duası Arş'm altına kadar gitti. Melekler dediler ki:

  - Rabbimiz! Çok cılız ama tanıdık bir ses.. Garip beldelerden geli­yor.
  - Bu sesifn sahibini) tanımıyor musunuz?

  - Hayır ey Rabbimiz.. Kimdir o?
  - Kulum Yunus1 tur.

  - Sürekli olarak makbul ameli ve müstecap duası sana arzedilen kulun-Yunus ha? Genişlik zamanında yaptıklarından ötürü merhamet edip de onu beladan kurtarmaz mısın?

  -Olur...

  Bunun üzerine Cenâb-ı Allah balığa emir verdi de balık onu ağaçsız boş bir yere attı."

  İbn Ebi Hatîm bu hadisin devamı da bulunduğunu söyleyerek Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini nakletmektedir: 'Yunus ağaçsız ve boş bir yere atıldı. Cenâb-ı Allah onun için geniş yapraklı bir bitki bitirdi." Ge­niş yapraklı bitkinin ne olduğu sorulunca da Ebu Hüreyre şu cevabı ver­di: "Kabak ağacıdır. Cenâb-ı Allah onun için yabani dişi oğlaklar da ya­rattı. Oğlaklar yerdeki haşeratı yiyorlardı. Bitki yetişinceye kadar bu oğlaklar Yunus'a sabah-akşam süt veriyorlardı."

  Bu meseleyle ilgili olarakÜmeyye b. Ebi Salt bir şiirinde şöyle der:
  "Rahmet eseri olarak Allah onun için geniş yapraklı bitki bitirdi.

  Eğer Allah mevcud olmasaydı açlıktan zayıflardı."

  "Hasta haldeyken onu boş ve ağaçsız bir yere attık." Yeni doğan civ­civ gibi olup üzerinde tüy diye birşey yokken balığın karnından dışarı atıldı. Anasından yeni doğan bir bebe gibi vücudu pelte haldeydi. "Onun için geniş yapraklı bir ağaç bitirdik." İbn Mesud İbn Abbas Süddî ve di­ğerlerinin dediklerine göre bu geniş yapraklı ağaç kabak ağacıdır.[26]

  Bazı âlimler dediler ki: Cenâb-ı Allah'ın onun için kabak ağacını bi­tirmiş olmasında bir çok hikmetler vardır. Bu hikmetlerden bazıları şunlardır: Kabak ağacının yaprakları son derece yumuşaktır çoktur gölgesi de fazladır. İlk çıkışından son demine kadar kabaklar çiğ veya pişmiş olarak; kabuğuyla çekirdeğiyle beraber yenir. Kabakta daha birçok faydalar vardır. Dimağı da kuvvetlendirir.

  Cenâb-ı Allah'ın Yunus için çölde otlanıp sabah-akşam kendisine süt veren dişi keçiler yaratmış olduğuna dair Ebu Hüreyre'nin söyledik­lerini daha önce nakletmiştik. Bütün bunlar Allah'ın Yunus'a olan rahmet in'am ve ihsanının eseridir. Bu sebeple Cenâb-ı Allah buyur­muş ki: "Biz de ona cevap verip onu üzüntüden kurtarmıştık." İçinde bu­lunduğu darlıktan ve sıkıntıdan kurtarmıştık "İnananları işte böyle kurtarırız." Bize dua edip bizden eman dileyen ve bize sığınan herkese böyle yaparız.

  Taberî'nin rivayetine göre Sa'd b. Ebi Vakkas şöyle demiştir: Rasû-lullah (s.a.v.)'m şöyle dediğini işittim:

  "Allah'ın adıdır ki onunla dua edildiğinde dua kabul buyurulur onunla bir dilekte bulunulduğunda dilek yerine getirilir. (Bu dediğim) Yunus b. Meta'nın duasıdır. Dedim ki "Ya Rasûlallah bu sadece Yu­nus'a mı yoksa bütün Müslümanlara mı mahsustur? Buyurdu ki: Bu ad­la dua ettiklerinde bu özel olarak Yunus'a genel olarak ta mü'minlere mahsus olur. Cenâb-ı Allah'ın şu sözünü duymadın mı?: "Nihayet ka­ranlıklar içinde (kalıp): "Senden başka tanrı yoktur. Sen eksikliklerden uzaksın yücesin. Doğrusu ben haksızlık edenlerdenim." diye yalvardı: Biz de onun duasını kabul ettik ve onu tasadan kurtardık. İşte biz ina­nanları böyle kurtarırız."»

  Bu kelimelerle dua edenlerin duasını kabul buyuracağına dair Al­lah'ın şartı vardır."[27]

  İbn Ebi Hatîm'in rivayetine göre Sa'd b. Ebi Vakkas şöyle demiştir: RasûluUah (s.a.v.) buyurdu ki: "Yunusun duasıyla duada bulunanların duaları kabul buyurulur."

  Bu iki rivayet Sa'd b. Ebi Vakkas'tan gelmektedir. Ayrıca bunlar­dan daha güzel olan üçüncü bir rivayet vardır: Ahmed b. Hanbel Sa'd b. Ebi Vakkas'm şöyle dediğim rivayet eder: «Mescitte Osman b. Affan'a uğradım selam verdim ama selamımı almadı bana tuhaf tuhaf baktı. Hattab oğlu Ömer'e gittim: Ey mü'minlerin emiri! İslâm'a birşey mi ol­du? diye sordum. Hayır ne var? dedi. Ben de dedim ki: Pek birşey olduğu yok. Yalnız az önce mescitte Osman'a uğradım. Selam verdim; bana tu­haf tuhaf baktı ve selamıma karşılık vermedi. Ömer Osman'a birini göndererek yanına çağırttı. Yanına geldiğinde: "Kardeşin (Sa'd)m sela­mını almana engel olan sebep neydi?" diye sordu. "Hayır böyle birşey yapmadım" dedi. Ben de "Yaptı." dedim. Nihayet yemin etti ben de ye­min ettim. Sonra yaptığını hatırladı ve tevbe estağfurullah diyerek söze başladı! "Evet.. Doğrusu az önce bana uğradın. Yanıma geldiğin sırada RasûluUah (s.a.v.)'dan duymuş olduğum bir sözü kendi kendime tekrar­lıyordum. And olsun ki o sözü her hatırladığımda gözüme ve kalbime perde çekilir (Hiç birşeyi görmem hiç birşeyin farkında olmam.)"

  "O sözü ben sana bildireyim." dedim. Rasûlullah (s.a.v.) bize bir duanın baş kısmını anlattı. Sonra bir Arabî gelerek onu meşgul etti. Nihayet Rasûlullah (s.a.v.) oturduğu yerden kalktı ben de peşine takıldım. Beni geçip geride bırakmasından korktum. Ayağımı yere vurdum. Dönüp baktı "Kim o Ebu İshak (Sa'd) mı?" diye sordu. Ben de "Evet Ya Rasûlallah" dedim. "Ne var?" dedi. Ben de şöyle dedim: "Vallahi birşey yok. Yalnız bize bir duanın baş kısmım anlattın. Sonra bir Arabî gelip seni meşgul etti de..." Cevaben buyurdu ki: "Evet.. O Zünnun (Yu­nussun balığın karnındayken yapmış olduğu duadır: «Senden başka tanrı yoktur. Sen noksanlıklardan uzaksın münezzehsin. Doğrusu ben haksızlık edenlerdenim." Bir Müslüman her hangi bir iş için bu şe­kilde dua ederse duasına mutlaka cevap verilir.»

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Hz. Yunus'un Fazilet Ve Üstünlüğü


  Doğrusu Yunus da peygamberlerdendir." Cenâb-ı Allah Nisa ve En'âm sûrelerinde onu yüce peygamberler arasında anmıştır. Hepsine en yüksek salat-ü selâmlar olsun.

  İmam Ahmed b. Hanbel Abdullah'ın şöyle dediğini rivayet etti: Rasûlullah (s.a.v.) buyurdu İd: «Bir kulun ben Meta oğlu Yunus'tan da­ha iyiyim demesi yakışık almaz.»[29]

  Buharî İbn Abbas'tan rivayet ederek Rasûlullah (s.a.v.)'m şöyle bu­yurduğunu söylemiştir: «Bir kulun ben Meta oğlu Yunus'tan daha iyi­yim demesi yakışık almaz.»[30]

  Taberanî îbn Abbas'tan rivayet ederek Rasûlullah (s.a.v.)'m şöyle buyurduğunu söylemiştir: "Bir kimsenin Allah katında ben Meta oğlu Yunus'tan daha iyiyim demesi yakışık almaz."

  "Hayır dünyada Musa'yı seçen (Allah)a andolsun M..." diyen Yahu­di'yi tokatlayan bir Müslümanm hikayesinin son kısmında Buharî şöy­le demiştir: «Ben Meta oğlu Yunus'tan daha üstün bir kimse bulundu­ğunu söylemem.»[31]
  Bazı hadislerinde Peygamber (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlar­dır:

  «Bir kimsenin beni Meta oğlu Yunus'tan üstün tutması yakışık al­maz.»
  «Beni peygamberlerden ve de Meta oğlu Yunus'tan üstün tutma­yın.»

  Rasûlullah (s.a.v.) Efendimiz diğer nebi ve mürsellere olan tevazuundan dolayı böyle demiştir

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Habil ve Kabil Kardeşlerin Hikayesi


  Vaktiyle kardeş olan Kabil ve Habil isminde iki Adem oğlu ALLAHü Teâlâ için birer kurban ona manevî yakınlık sağlayacak birer nesne arz etmişlerdi. Kabil katı tabiatlı Habil ise takva sahibi bir kimse idi. Herhangi bîr delil ile Habil'in kurbanının kabul olunduğu Kabil'in kurbanının ise kabul olunmadığı anlaşıldı. Kurbanı kabul edilmeyen Kabil Habil'in kurbanının kabul edilmesinden dolayı ona hased ederek:

  — Ahdim olsun seni öldüreceğim dedi. Habil de dedi ki:

  — ALLAHü Teâlâ ancak takva sahiplerinden kabul buyurur. Binaenaleyh ALLAH'dan kork niyyetini düzelt. Eğer sen beni öldürmek için elini uzatırsan ben seni öldürmek için elimi uzatmam. Çünkü ben âlemlerin Rabb'ı olan ALLAH'dan her halde korkarım. Ben bu suretle şunu isterim ki beni günaha sokmayasın da hem benim günahım hem de kendi günahınla dönüp gidesin bu iki günahı yüklenerek can verip Hakk'ın huzuruna Varasin da Cehennem ehlinden olasın. Zira zalimlerin cezası budur.

  Bu takva bu salim fikir bu hayır ve nasihat bu kardeşlik hissi üzerine kurbanı kabul edilmeyen zalim Kabil'in nefsi kendisine kardeşi Habil'i öldürmeyi arzu ettirdi. Yani vaz geçirmek şöyle dursun öyle bir cinayet güya bur tâat şevkiyle endişesiz yapılabilecek mâniden uzak arzusuna uyulur bir şey gibi gösterdi kolaylık hatta gayret verdi. Bu suretle nefsi Kabil'e bu cinayeti bir yem gibi önüne gerilmiş pek hoş bir şey gibi gösterip ve bu isyanı icrası lâzım bir tâat gibi kabul ettirince de Kabil kardeşini öldürdü. Ancak bu cinayeti ile kendisine bir fayda sağlama ihtimali olmadığından başka dininde de dünyasında da hüsrana uğradı zarar ve ziyan içinde kaldı öldürdüğü kardeşinin cesedini ne yapacağını şaşırdı çaresizlikler içerisinde kıvrandı. Sonra ALLAHü Teâlâ yerde deşinen bir karga gönderdi. Bu gönderiş ve deşiniş ona kardeşinin cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek içindi. Katil karganın bu hareketinden ilham alarak:

  — «Eyvahlar olsun vay bana ben şu karga kadar olup da kardeşimin leşini gömüp gizlemekten aciz oldum ha!..»

  Dedi ve bunun üzerine nadimler güruhundan oldu pişmanlıklar içerisinde kaldı.

  Bu kıssadaki Kabil ve Habil ismindeki iki kardeşin Adem aleyhisselâmın kendisinin iki oğlu olduğu ekseri müfessirlerin görüşü olmakla beraber israil oğullarından iki Adem oğlu olduklarını söyleyenler de vardır. Ancak dikkat edilmesi lâzım gelen husus şahısların tâyini değil vak'anın hakikatidir. Çünkü Kabil ve Habil kıssası namıyla acaip ve garip bir çok şeyler söylenmiştir. Binaenaleyh hata olmak ihtimalinden kurtulamayacak olan türlü türlü rivayetlerden ve tafsilâttan sakınarak Kur'ân-ı Kerîm'deki beyanın esas alınmasına dikkat çekilmiştir. Nitekim mealen şöyle buyurulmuştur:

  —«ALLAHü Teâlâ iki Adem oğlu ile bir mesel darb etti bunun hayrını tutun şerrini bırakın.»

  (Mâide Sûresi)

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hz. Adem


  Hz. Adem yeryüzünde ilk insan ve ilk peygamber bütün insanlarin babasi'dir.

  Cesitli memleketlerden getirilen topraklari melekler su ile camur yapip insan sekline koydular. Mekke ile Taif arasinda 40 yil yatip salsal oldu. Yani pismis gibi kurudu. Önce Muhammed aleyhisselamin nuru alnina kondu. Sonra Muharrem'in onuncu Cuma günü ruh verildi. Her seyin ismi ve faydasi kendisine bildirildi. Boyu ve yasi kesin olarak bildirilmedi. Allahü tealanin emri ile bütün melekler Adem'e secde etti ama Iblis (seytan) kibirlenip bu emre karsi geldi ve secde etmedi : « Hani biz meleklere (ve cinlere): Adem'e secde edin demistik. Iblis haric hepsi secde ettiler. O yüz cevirdi ve büyüklük tasladi böylece kafirlerden oldu »(Bakara 34) . Hz. Adem 40 yasinda Firdevs adindaki Cennet'e götürüldü. Cennet'de yahut daha önce Mekke disinda uyurken sol kaburga kemiginden Hz. Havva yaratildi. Allahü teala onlari birbirine nikah etti. Yasak edilen agactan unutarak ve Iblis'in oyununa gelerek önce Havva sonra Adem aleyhisselam yedikleri icin Cennetten cikarildilar. Adem aleyhisselam Hindistan'da Seylan (Ceylon) adasina Havva ise Cidde'ye indirildi. 200 sene aglayip yalvardiktan sonra tövbe ve dualari kabul olup hacca gitmesi emr olundu: «Sonra Rabbi onu seckin kildi; tevbesini kabul etti ve dogru yola yöneltti »(Ta'ha 122) . Arafat ovasinda Havva ile bulustu. Kabe'yi insaa etti.

  Hz. Adem her sene hac yapardi. Arafat meydaninda veya baska meydanda kiyamete kadar gelecek cocuklari belinden zerreler halinde cikarildi. «Ben sizin Rabbiniz degil miyim ?» diye soruldu. Hepsi «Evet » dedi. Sonra hepsi zerreler haline gelip beline girdiler. Yahud belinden yalniz kendi cocuklari cikti. Sonra Sam'a geldiler. Burada cocuklari oldu. Neslinden 40.000 kisiyi gördü. 1500 yasinda iken cocuklarina peygamber oldu. Cocuklari cesitli dillerde konustu. Cebrail aleyhisselam 12 kere geldi. Oruc her gün bir vakit namaz ve gusül abdesti emredildi. Kendisine kitap verilip fizik kimya tip eczacilik matematik bilgileri ögretildi. Süryani Ibrani ve Arabi diller ile kerpic üstüne cok kitap yazildi. Bir rivayete göre 2000 yasinda iken Cuma günü vefat etti. Hz.Havva 40 sene sonra vefat etti. Kabirlerinin Kudüs'de veya Mina da Mescid-i Hif'de veya Arafat'da oldugu rivayetleri vardir.
  Habil ile Kabil

  Habil ile Kabil Hz.Adem'in ogullarindan ikisidir. Habil'in Allah'a yaptigi kurban'in kabul edildigi ve kendi kurbanin Allah tarafindan kabul edilmedigi icin Kabil Habil'i öldürür ve böylece dünyada ilk kâtil olma makamina mazhar olur. Sonra bir kargadan görüp Habil'i yerin altina gömdü. Allahü teala Kur'an-i Kerimde mealen buyuruyor ki : « Allah nezdinde Isa'nin durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yaratti. Sonra ona «OL !» dedi ve oluverdi »(Al-i Imran 59) . Burada deginilen durum Hz.Isa'nin ve Hz. Adem'in babasiz dünyaya gelmeleridir (M.K.). Peygamberimiz Muhammed (S.A.V.) Hz. Adem hakkinda : « Allahü teala Adem'i (aleyhisselam) yeryüzünün her tarafindan aldirdigi topraktan yaratti. Bu sebeple zürriyetinden siyah beyaz esmer kirmizi renkte olanlar oldugu gibi bazilari da bu renklerin arasindadir. Bazisi yumusak bazisi sert bazisi halis ve temiz oldu » (Hadis-i serif Müsned-i Ahmed bin Hanbel) buyurmustur.

  Hz. Adem 5 seyi ile bahtiyar olmustur:

  1) Hatasini itiraf etmek

  2) Pismanlik duymak

  3) Nefsini kötülemek

  4) Tevbeye devam etmek

  5) Rahmetten ümidini kesmemek

  Iblis de 5 seyden bedbaht olmustur:

  1) Günahini ikrar (saklamadan söylemek) etmemek

  2) Pismanlik duymamak

  3) Kendini kötülememek

  4) Kendini kötülemeyip azginligini Allahü Teala'ya nisbet etmek

  5) Rahmetten ümidini kesmek

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş