Karnın ortasında derinin daire biçiminde çukurlaştığı bölgeye göbek (umblikus) adı verilir. Doğumdan evvel bebeklerin anne ile olan bağlantılarını sağlayan göbek kor-donu bu noktada çocuk ile bağlıdır ve do-ğumda kesilir.
Kordonun bebek tarafında kalan ucu ebe tarafından bağlanır ve temiz bir gazbezi ile kapatılır. 4-5 gün içinde düşen göbek kordonu geride bazen çukur bazen kaba-rıkça deri kıvrıntısından oluşan bir iz bıra-kır ki buna göbek denir. Çocuk ile plasenta dolaşımı arasındaki bağlılığı sağlayan göbek kordonu 50-60 cm. uzunluğunda 15-2 cm. kalınlığındadır. Da-ha kısa veya uzun olduğunda doğum esna-sında plastanın erken ayrılması veya kor-donun çocuğun boynuna dolanması gibi komplikasyonlara neden olabilir. Kan uyuşmazlığı olaylarında doğum esna-sında kordon uzun kesilir ve alınan bir mik-tar kordon kanı muayene edilir. Çocuğun kanının değiştirilmesini gerektiren durum-larda kordon içindeki damarlardan çocuğa kan verilir.
Plasentadan çocuğun göbeğine kadar uza-nan kordon içinde iki atardamar ve bir ta-ne toplardamar wharton peltesi denen bir doku içinde spiral şeklinde kıvrmtılı olarak seyreder. Bu damarlar göbekten fetüsün karnına girdikten sonra kasık atardama-rına ve karaciğere yani fetüsün kan dola-şımına bağlanırlar. Karaciğere giden da-mara ductus venosus adı verilir. Doğum-dan sonra kordon kesilince bu damarlar dumura uğrar çocuğun kan dolaşımı pla-senta dolaşımından bağımsız olarak de-vam eder.