Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Modern Spiritizmin Temel İlkeleri


  * Allah ebedidir gayrı maddidir Tek’tir Kadir-i Mutlaktır fevkalade iyi ve adildir.

  * Allah canlı cansız maddi gayrı maddi görünen ve görünmeyen alemleri ve kainatı yaratmıştır.

  * Maddi varlıklar; görünen yahut cismani varlıklar; gayri maddi varlıklar ise görünmeyen spirit aleminiyani Ruhlar alemini teşkil eden varlıklardır.

  * Cismani alem ise; Talidir. ( Geçicidir) Ruhlar aleminin cevherine hiçbir halel getirmemek şartiyla maddi varlık yok olabilir. Yahut hiç mevcut olmayabilir.

  * Ruhlar zaman zaman ölümlü beden zarfına bürünürler. Bu zarfın ( bedenin) ölümle harap olması ruhların serbest kalmalarını intaç eder. Bu fani zarf bedendir.

  * Allah muhtelif maddi varlıklar arasından insan cinsini muayyen bir tekamül derecesinde enkarne ettirmiştir. Onun için insan zekası ve ahlakıyla diğerleri üzerinde ve üstündür.

  * Can bedende yani zarfta enkarne olmuş bir ruhdan ibarettir.

  * İnsanda 3 şey mevcuttur:

  a -Beden ya da maddi varlık. (Hayvanlar gibi aynı yaşamsal prensiple yaratılmıştır)

  b- Bedenle canı birleştiren bağ yani perispiri. (Madde ile ruh arasında geçirgen ve aracı bir cevherdir)

  c- Can veya gayrı maddi varlık. (Bedende enkarne olmuş bir ruhtur)

  Demek ki insanda iki tabiat vardır. Bedeniyle hayvanların tabiatına bağlıdır ve onlar gibi içgüdüye sahiptir. Canı ile de ruh tabiatına bağlıdır.

  * Demek ki insanda iki tabiat vardır. Bedeni ile hayvanların tabiatını arz eder onlar iç güdüyle sahiptir. Can'ı ile ruhlar tabiatına aittir.

  * Bağ ya da perispiri bedenle ruhu birbirine bağlar yarı maddi bir zarftır. Ölüm demek en kaba zarfın (bedenin) harap olması demektir. Ölümden sonra ruh ikinci zarfını (perispirisini) korur. Perispiri ruhun doğal halde bizim göremediğimiz esiri bedenidir. Ruh görünmesi olaylarında olduğu gibi elle tutulur gözle görülür bir durum alabilir.

  * Bu durumda perispiri soyut idrakin sandığı gibi belirsiz bir varlık değildir. O gerçek sınırları belli hatta bazı durumlarda gözle kulakla ve elle bile hissedilebilen somut bir varlıktır.

  * Çeşitli sınıflara ait ruhlar ne zeka ne kudret ne bilgi ne de ahlak bakımından birbirlerine eşittirler. Birinci sınıftakiler yüksek ruhlardır. Diğerlerinden evrimleri bilgileri Tanrıya yakınlıkları iyiye karşı sevgileri ve duygularının temizliği bakımından ayrılırlar. Onlar saf ruhlar ya da meleklerdir. Diğerleriyse derece derece bu evrimden uzaktırlar. Aşağı tabakada bulunanları ihtiraslara eğilimlidir. Kin kıskançlık gurur vs gibi duygularla doludurlar ve kötülük yapmaktan zevk alırlar. Bir kısmı da ne çok iyidir ne de çok kötü. Bilmeden kötülük yapabilecekleri gibi kötülüğe eğilimli de olabilirler. Kısaca hava-i meşrep ruhlardır.

  * Tüm ruhlar aynı düzene bağlı değildir çeşitli ruhsal hiyerarşi derecelerinden geçerek evrimleşirler. Bu evrim bir enkarnasyonlar süreciyle olur. Enkarnasyon bazıları için bir kefaret (günahın ödenmesi) bazıları içinse bir misyon yani görevdir. Maddi yaşam mutlak evrime varıncaya dek yaşanması gereken sınavlarla doludur sınavlardan az çok arınmış olarak çıkılır.

  * Can bedeni terk ederek ruhlar alemine girer zaten yeni bir beden edinmek için oradan çıkmıştır. Ruhlar aleminde tekrar bedene girinceye kadar bir süre geçer ki o halde bulunan ruha avare başıboş ruh denir.

  * Ruh birçok enkarnasyonlar geçirir. Bundan anlaşılır ki gerek arz üzerinde gerekse diğer alemlerde bu birbirinden az çok mütekamil maddi mevcdiyetlerimiz olcaktır.

  * İnsan ruhunun enkarnasyonu daima insan şeklinde olur. Ruhun veya canın bir hayvan bedenine girdiğini düşünmek yanlıştır.

  * Ruhun çeşitli enkarnasyonları hep gelişme yönündedir. Fakat bu gelişmenin hızı evrimleşmek için göstereceğimiz çabalara bağlıdır.

  * Canın kaliteleri bedenimizde enkarne olan ruhunki gibidir yani iyi insan iyi ruhun enkarnasyonudur. Hava-i meşrep insan kötü ve saf olmayan ruhun enkarnasyonudur.

  * Canın enkarnasyondan evvel bir kimliği vardır bu kimliği bedenden ayrıldıktan sonra da korur.

  * Can ruhlar alemine gittiği zaman dünyadayken tanımış olduğu her şeyi orada bulur. Ayrıca geçmişe ait tüm anılar yapmış olduğu iyilik ve kötülükler hafızasında canlanır.

  * Bedenlenmiş ruh maddenin tesiri altındadır. Tekamülü ve Can'ın arınmışlığı ile bu tesilere üstün gelen kişi bir gün kendileri ile birlikte olacakları iyi ruhlara yaklaşır. O insan ki kendini kötü ihtiraslara koyuverir ve kaba maddi iştahlarını tatmin etmek zevkine temayül eder hayvani tabiata yaklaşmış olan saf olmayan ruhlara yaklaşır.

  * Bedenlenen ruhlar kainatın çeşitli gezegenlerinde yaşarlar.

  * Bedenlenmemiş gezici ruhlar belirli ve sınırlı bir alanda değildirler onlar uzayın her yanındadır. Bizi görürler ve sürekli bizimle temas halindedirler ahiret varlıkları olarak etrafımızda kaynaşıp dururlar.

  * Ruhlar ruhumuz hatta bedenimiz üzerinde mütemadiyen tesirler icra ederler. Binaleyh onlar maddemize ve düşüncemize devamlı tesirler icra etmeleri bakımından tabiat kanunları kuvvetleri arasında sayılabilir. İşte bunlar izah edilmemiş veya fena tefsir edilmiş bir takım dünya hadiselerinin spirizm yolu ile makul izahlarının yapılabilmesini mümkün kılar.

  * Ruhların insanlarla bağlantısı süreklidir. İyi ruhlar iyiliğimizi ister hayatın zorlukları ve sınavları içinde bizi cesaretlendirir dayanabilmemiz için yardımda bulunurlar. Kötü ruhlarsa bizi sürekli kötü yollara sevk ederler hata yapmamız kendilerine benzememiz onlara zevk verir.

  * Ruhlarla insanların görüşmesi ya gizli ya da aşikar yollardan olur. Gizli yollardan yapılan iyi veya kötü tesirler bilgimiz dışında ve ilhamlar şeklinde bize ulaştırılır. Ruhsal bağlantı yazı konuşma veya herhangi bir maddi tezahürle kurulur. Bunun için araç olarak medyumlar kullanılır.

  * Ruhlar kendilerini davet eden çevrenin ahlaki durumuna sempati duydukları zaman gelirler. Yüksek düzeyli ruhlar içtenlikle ıslah olmak ve aydınlanmak isteyenlerden hoşlanır iyiliğe ve sevgiye yönelenleri tercih ederler. Aşağı düzeyden ruhlar ise hava-i meşrepler ya da sırf merak için çağıranlar arasında bulunmayı yeğler kötü eğilimlerin hüküm sürdüğü her yere koşarlar. Yüksek ruhların bulunduğu yerlere düşük düzeyli ruhlar gelemez. Onlardan ne iyi düşünceler ne de faydalı bilgiler alınabilir. Sadece abes sözler kötü şakalar ve aldatmacalar sunarlar. İnsanları aldatmak için yüksek varlıkların kimliklerine bürünerek saygınlık kazanmaya çalışırlar.

  * Ruhlar kendilerini davet eden muhitin ahlaki durumları ile sempatize oldukları nispette celp olurlar. Yüksek Ruhlar islahı hal etmek ve tenevvür eylemek hakkındaki samimi arzulardan veya iyiye karşı duygulardan sevgiden hoşnut olurlar. Halbuki aşağı ruhlar havayi meşrep şahıslar arasında veyahut sadece bir merak saiki ile ile hareket eden insanlar arasında istediği gibi dolaşmak serbestini bulurlar ve kötü insiyakların ( iç güdü ) hüküm sürdüğü her yere koşarlar. Yüksek ruhların bulunduğu yere bu aşağı ruhlar gelemez. Bu aşağı ruhlardan ne iyi fikirler nede faydalı bilgi alınamaz. Onlardan yalnız abest sözler yalan kötü şakalar ve iğfaller elde edilir. Zira insanları hataya sürüklemek için onlar ekseriya yüksek varlıklara ait isim kullanırlar.

  * İyi veya fena ruhları ayırmak son derece kolaydır. Yüksek ruhların dili mütemadiyen bir değer taşır. Asilanedir en yüksek ahlaki hisleri taşır. Bütün nefsaniyetten kurtulmuştur. Onların nasihatlerinde en temiz hikmet vardır. Gerçek kendimizin gerekse beşeriyetin islahını hedef tutar. Halbuki aşağı ruhların nasihatlerinde; bilakis mütemadiyen havaice ve hatta kaba sözler bulunur. Eğer bunlar arada sırada iyi veya doğru konuşurlarsa celsede bulunanlar gerek cahilliklerini gerek fena niyetlerini sezmemeniz içindir. Fakat bunlar ekseriya abest ve yanlış söylerler. Kendilerine inananların çoğalması onları hoşnut eder ve bilhassa insanların arzularına göre yalancı bir takım ümitlere sevk ederek onların ruhunu okşarlar. Hülasa ciddi ruhsal irtibat kelimenin tam manası ile ciddi toplantılarda olur. Ciddi toplantılar ise iyilik yolunda düşünce birliği ile azaların topluluğudur.

  * Yüksek ruhların ahlakı Hz. İsa'nın sözlerinin en yükseği ayarındadır. Bilhassa şu prensip üzerinde toplanır; Başkalarına karşı '' sana ne şekilde muamele edilmesini istiyorsan o şekilde muamele et'' Yani başkalarına karşı daima iyilik yap fenalık yapma işte bu prensipte kainatın sevki idaresinde ki kaideler bulur ve enküçük hareketlerini ona göre ayarlar.

  * Yüksek ruhlar bize şunları öğretir. Hodgamlık gurur şehvet bizi maddeye bağlayarak hayvani tabiata yaklaştırır; ve insan daha dünyada iken dünyanın abes işlerine karşı çekimserlik göstermelidir. Bunları yaptığı zaman Ruhani hayata yaklaşır. İnsanlar Allah'a kendilerine vermiş olduğu vasitaları kullanarak kendi melekelerini etrafları için yararlı bir hale sokabilmelidirler. Kuvvetli ve kudretli olanlar zayıfları himaye etmeye mecburdurlar. Zira kendi kuvvet ve kudretlerini böyle yapmayıpta fena yolda kullanırlarsa ve hemcinslerini mutazararır ederlerse ALLAH'ın kanuna karşı gelmiş olurlar.

  Ve nihayet Yüksek Ruhlar bize öğretirler ki ruhlar dünyasında hiçbirşey gizli tutulamaz. Müraillik maskesi düşer bütün sahtekarlıklar meydana çıkar ve kendilerine fenalık yaptığımız kimseler kaçınılmaz bir şekilde bir ceza olarak orada bizi her an takip ederler.

  * Fakat şunuda bize öğretirler ki kefaretle silinmeyecek ve tamiri kabul olmayan hiçbir kabahat yoktur. İnsan muhtelif maddi hayatları esnasında arzusuna ve göstereceği cehitlere göre daima ilerlemek imkanına ve nihai gayesi olan tekamüle doğru hamle almak imkanlarına maliktir.

  İşte Spiritizm doktorinin hülasası budur. Bunlar yüksek ruhlar tarafından verilmiş tebliğlere dayanır.

  ( Kaynak; Allan Kardec Bedri Ruhselman Modern Spiritizm Neo Spiritizm kitabından)

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Hepsini okuyamadım. Ruh diye birşey yoktur. Hepsi uydurma saçmalık.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş