Senkretizm sıklıkla çeşitli düşünce okullarının uygulamalarını ve yollarını karıştırarak ayrı veya çelişkili inançları birleştirmek veya birleştirmeyi denemektir. Özellikle teolojide ve din mitolojisinde başta birbirinden farklı olan geleneklerin birleştirilmesi ve kıyaslanmasına yönelik ve böylece farklı inançlarda temelde yatan bir birliği öne süren ve farklı inançlara karşı daha kapsayıcı bir duruşu savunan hareket ve denemeler için de bu terim kullanılabilir.
Terim Oxford İngilizce Sözlüğü tarafından basit bir şekilde "farklı din kültür veya düşünce okullarının birleşimi" olarak tanımlanırken[1] Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük'te "Birbirinden ayrı düşünce inanış veya öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi"[2] olarak tanımlanmıştır. Türkçeye Fransızca syncrétisme sözcüğünden geçen terim[2] modern Latince syncretismussözcüğünden gelir ki bu da Yunanca sunkrētismos sözcüğüne dayanır. Bu Yunanca sözcük ise Yunanca sunkrētizein "üçüncü bir partiye karşı birlik(te)" sözcüğüne dayanır.[1]
Kültürel bir fenomen olarak senkretizm edebiyat müzik mimarî temsilî sanatlar ve diğer kültürel ifadelerde de gerçekleşebilir. Bununla birlikte eklektizmden farklıdır. Ayrıca senkretik siyasettende söz edilebilir fakat siyasî sınıflandırma açısından bu bağlamda terimin anlamı biraz daha farklıdır.