Etiketlenen üyelerin listesi

Konu: Druidler

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Druidler

  Druidler kısaca Kelt rahipleri olarak tanımlanırlar.Druidlerin Kelt toplumu içindeki yerleri çok önemlidir.Toplumsal bir çok olayda rol oynadıkları gibi dağınık olan Kelt kabileleri arasında birleştirici bir rol de oynuyorlardı.Druid sözcüğünün kökeni de tartışmalıdır. Latince’de druidae şeklinde geçer. Bu sözcük hiç bir Kelt-Romayazıtında bulunmadığı için orjinali bilinmemektedir fakat Galya dilinde druvis ya da druvids şeklinde olduğutahmin edilmektedir. Eski İrlanda dilinde ise bu sözcük tekil olarak druí çoğul olarak druid şeklindedir.

  Etimolojisi bilinmemekle beraber Yaşlı Plinus busözcüğün Yunanca dràj (meşe) ve Hint-Avrupakökenli wid- (bilmek)sözcüklerinden türediğini söylemektedir. Aynı şekilde Keltlerin kutsalyerlerinden ( nemeton) birolan Anadolu’da Galatya’daki alanın adı da Drunemeton’dur.

  Druidlerin öğretileri her şeyden önce ezoterik öğretilerdi ve sadece seçilmiş müritlere sözlü olarak aktarılırdı .Buyüzdendruidlerin öğretilerini tam olarak bilemiyoruz.Antik yazarlar ve Kelt efsane ve öykülerindenderleyebildiğimiz kadarı iledruid öğretisinibelirleyebiliyoruz.

  ANTİK ÇAĞ YAZARLARINA GÖRE DRUİDLER
  Druidler hakkında antik kaynaklarda bazı bilgiler bulmaktayız. Druidler üzerine en ayrıntılı bilgileri edindiğimizyazarlardanbiri Julius Caesar’dır. Caesar “Gallia Savaşı “ adlı eserinde druidler hakkında ayrıntılı bilgi verir :“Bütün Gallia’da sayılan ve sevilen şahıslar iki sınıfa ayrılır. Halka ise hemen hemen esir gözü ile bakılır .Kendiliklerinden hiç bir işe girişmedikleri gibi herhangi bir mesele konusunda görüşleri alınmaz. […]

  Yukarıda sözü edilen iki sınıftan biri Druidler öteki ise şövalyelerdir. Birinciler din işleri ile uğraşırlar resmi ve özel kurban törenini yapar ayinlere ilişkin meseleleri yorumlarlar. Bir çok genç ders onların etrafınatoplanır son derece saygı gösterirler. Çünkü genel ya da özel bütün anlaşmazlıklarda kararı bu adamlar verir .Herhangi bir suç işlendiği ya da öldürme olayı olduğu ya da miras ve sınırlar hakkında bir kavga çıktığı zamanverilecek hükmü bu adamlar kararlaştırır mükafat ve cezayı belirlerler.Herhangi bir şahıs ve ya kabile kararlarını yerine getirmezse onların kurban kesmesini yasaklar. Bu onların en ağır cezasıdır.

  Bu işi yapması yasaklananlar dinsiz ve cani sayılırlar. Herkes onlardan sakınır. İlişki kurmaktan vekonuşmaktan çekinir. Onlara dokunsalar zarar geleceğinden korkarlar. İsteseler bile hakları verilmez.Hiç bir imtiyaz elde edemezler. Bütün bu Druidlerin tek bir reisi vardır aralarında en büyük otoriteye sahiptir.Öldüğü zaman ya mevki bakımından üstün olan biri onun yerine geçer ya da eşit rütbede olanlar çoksaDruidlerin oyuna başvurur hatta bazen silah kuvveti ile reislik için mücadele ederler.

  Bu Druidler senenin belirli bir zamanında bütün Gallia’nın merkezi sayılan bir bölgede Carnut’ların arazisi içindekutsal bir yerde toplanırlar. Bütün kavgalı olanlar her taraftan buraya gelir ve Druidlerin verdiği karar vehükümlere boyun eğerler. Öğretilerinin Britanya’da keşfedilerek oradan Gallia’ya geçtiğine inanırlar.Bugün bu konuyu daha derin olarak incelemek isteyenler çok kere onu öğrenmek üzere Britanya’ya giderler .Druidler savaşlardan uzak kalırlar ve başkaları gibi savaş vergisi vermezler. Askerlikle ve başka ödevlerleyükümlü değillerdir. bu kadar büyük imtiyazların cazibesine kapılan bir çokgenç kendiliklerinden öğrenim içinonlara gelirler çokları da aileleri ve akrabaları tarafından gönderilirler . Söylendiğine göreDruidlerin okulundabir yığın mısra ezberletilir. Bundan ötürü bazı kimseler yirmi yıl öğrenim görürüler. Druidleröğretilerini yazıyadökmeyi günah sayarlar oysa diğer bütün işlerde resmi ve özel hesaplarda Grek harflerini kullanırlar.Bence bunu şu iki nedenden ötürü kabul etmişlerdir : Ya öğretilerinin halk tarafından bilinmesini arzuetmezler ya da öğretiyi edinenlerin yazıya güvenerek hafızalarını geliştirmeyi ihmal etmelerinden korkarlar.Gerçekten de yazının yardımı öğrencinin ezberleme çabasını ve hafızanın işlemesini körletebilir.

  Öğretmek istedikleri en belli başlı inanç ruhların ölmediği ve ölümden sonra bir kişiden başka kişiye geçtiğidir.Bu inanç ölüm korkusunu ortadan kaldırdığı için onları kahramanlığa yönelten en büyük etki olarak görülür.Bundan başka yıldızlarve hareketleri evrenin ve yeryüzünün büyüklüğü tabiatın özü ölümsüz tanrılarınkuvvet ve kudretleri konusunda bir çok tartışmalar yaparlar ve bilgilerini gençliğe aktarırlar.

  Bütün Gal milleti dini törenlerine son derece büyük bir bağlılık gösterir . Bu yüzden fazla ağır hastalıklarayakalanmış olanlar ve ya savaşta tehlike karşısında kalanlar ya kurban olarak insan keserler ya dakeseceklerine dair adaktabulunurlar. Bu gibi kurbanlarda Druidleri rahip olarak kullanırlar .

  Bir insan hayatı yarine bir insan hayatı kefaret olarak ödenmezse ölümsüz tanrıların duyduğu kızgınlığınyatıştırılamayacağına inanırlar. Özel hayatta olduğu gibi genel hayattada kurban töreni yaparlar.

  Bazıları da çok büyük heykeller yaparak sazlardan örülmüş uzuvlarını diri insanlarla doldururlar.Sonra ateşliyerek yakarlar . İnsanlar alevler içinde can verirler . Hırsızlık haydutluk ya da herhangi bir cinayetişlerken yakalananların idam edilmesinden ölümsüz tanrıların çok fazla hoşlandıklarına inanırlar.

  Fakat bu gibi adamların sayısı eksilince masumları bile kurban etmekten çekinmezler.Bütün Gal’ler Dis denilen tanrısal babadan doğduklarını ileri sürerler ve Druidler’den öğrendiklerini söylerler.”Keltlere karşı savaşan bir komutan tarafından yazılmış olsa da burada Druidler hakkında önemli ipuçları buluyoruz.Strabon ise Geographia adlı kitabında druidlerin yaşantısına şöyle değinir :

  “Doğaüstü öğretilerine ek olarak ahlak sorunlarıyla da uğraşıyorlardı. Ve bu sebeple heskesten daha doğruolarak biliniyorlardı. Hem teker teker bireylerlerle ilgileniyorlar hem de toplumun iyiliği için çalışıyorlardı.Yasal olaylarda da karar verme gücüne sahiptiler. Bu suretle savaşların gidişini kontrol eden ve savaşakatılacak orduları denetleyen ve özellikle cinayet suçlarında karar veren kişiler olarak da biliniyorlardı.Bunlar çok sayıda olmaya devam ettikçe bir o kadar da toprağın göndereceğine inanıyorlardı. Ve onlarlabirlikte diğerleri de ruhun ve evrenin gelecekte bir zamanda su ve ateş herşeyi yenecek olduğu halde ölümsüzolduğu fikrini savunuyorlardı.”

  Diodorus ise druidlerden şöyle bahseder :
  “ Druid adı verilen ve büyük saygı gören bazı filozoflar ve din adamları vardı…Adetlerine göre bu filozoflardanbiri olmadıkça hiç bir kurban töreni yapılmazdı . Çünkü sunularının tanrılara ancak tanrısal doğadan nasibinialmış bu adamlar vasıtası ile ulaşacağına ve isteklerinin yine bu adamlar tarafından yapılması gerektiğineinanıyorlardı. Savaş söz konusu olduğunda da gerek düşmanları gerekse de kendi halkları onların ve şarkısöyleyen bardların sözünü dinliyorlardı. “

  Romalı Hippolyte ise MS üçüncü yüzyılda druidlerle Pythagoras’çılar arasında bağlantı kurar “Druidler Pythagoras’çıfelsefenin ateşli savunucularıdır. Bunu onlara Pythagoras’ın müridi ve kölesi Zalmolxisöğretmiştir. Pythagoras’çı hesaplar ve büyü pratikleri sayesinde yaptıkları öngörülerle Keltler üzerinde büyüketki sahibi olmuşlardır.”

  İskenderiye’li Clemens ise çok daha değişik bir görüs ortaya atar :

  “Alexander Pythagoras’çı semboller üzerine olan eserinde Pythagoras’ın Asurlu Nazaratus’un öğrencisiolduğunu ve ayrıca Brahmanlar’dan ve Galatlar’dan ders aldığını söyler.”

  Her iki yazarın da yazdıkları gerçekle çok ilişkili olmasa da Druid öğretisinin diğer ezoterik öğretilerle olanilişkisine değindikleri için anlamlıdır.

  DRUIDLER’İN TOPLUM İÇİNDEKİ YERLERİ VE ÖĞRETİLERİ
  Daha önce de belirttiğimiz gibi Druid öğretisi sözlü olarak yayıldığı için kesin hatları ile bilememekle beraberantik yazarlar ve eski Kelt metinlerinden yararlanarak Druid öğretisinin ana hatlarını çıkartabiliyoruz.

  Daha önce de Caesar’ın verdiği bilgide gördüğümüz gibi Druidler bütün Kelt kabileleri arasında saygı görmekteidi ve toplumsal olaylarda kabileler arasında yargılama ve karar verme hakları vardı. Strabon’un da aktardığıgibi savaşlarda “arabuluculuk yapabiliyorlar ve sona erdirebiliyorlardı”.

  Druidler’in toplumsal görevlerinden biri de törenleri yönetmekti. Bir Druid töreninin en güzel betimlemesiniPlinus vermektedir. Keltlere göre meşe kutsaldı eğer meşe ağacı üzerinde ökse otu var ise bu onu çok dahakutsallaştırıyordu. Bu tören ise bir meşe ağacında yetişen ökse otunun bulunması üzerine düzenleniyordu.

  ALINTIDIR.

 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Tören için uygun zaman gelecek ayın altıncı günü olarak seçiliyordu ve bu gün için yemek ve kurban edilecekiki beyaz boğa hazırlanıyordu. Daha sonra meşe ağacındaki ökse otu altın bir orak ile druidler tarafındankesiliyor ve toplanıyordu. Daha sonra da boğalar kurban ediliyordu. Bu tören daha sonraları “yeni yıl” törenleriile de ilişkili olduğundan günümüzde “ yılbaşı çiçeği” diye satılanbitkilerin aslında ökse otuna benzedikleri vebu geleneği yaşattıklarını görürüz.

  Bazı antik çağ yazarları Druidlerin ayrıca insan kurbanedildiği törenleri de yönettiklerini yazmaktadırlar.Toplumsal statülerinin ötesinde Druidler’in en büyük işlevi gerek dini gerek toplumsal alanda büyük bilgisahibi olmaları ve bunu yeni nesillere de aktarmaları idi. Kelt ülkesinin bir çok bölgesinden tanınmışDruidler’den eğitim almak üzere bir çok öğrenci gelirdi. Buözelliklerinden ötürü ola gerek Pomponius Mela Druidler’i “Bilgeliğin Üsdatları” ( Magistri Sapientiæ ) diye adlandırır.

  Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi Druidleröğretilerini kesin olarak sözlü aktarıyorlar ve adayınhafızasında tutmasını istiyorlardı. Ayrıca Druid öğretisine göre sözün bir enerjisi vardı ve dikkatlikullanılması gerekiyordu.

  Antik kaynaklarda Druidlerin öğretileri farklılıklargöstermektedir. Caesar’ın da aralarında bulunduğu bir çok
  yazara göre Druidlerin öğretileri metafizik öğretilerdi ve ruhun ölümsüzlüğü üzerine kurulmuştu.

  Daha önce de gördüğümüz Kelt mitlerinde olduğu gibiDruidler de ruhun bedenden bedene geçtiğini çeşitli kalıplarda varlığını sürdürdüğünü ileri sürmektedir. Geleneksel anlatım bu inancı daha önceTuân Mac Cairill öyküsünde gördüğümüz gibi sürekli metamorfozlar şeklinde sembolize ediyordu.

  Kelt efsanelerindeki “dev” motifi de aynı zamanda yabani evrimleşmemiş olan kişiyi sembolizeetmekteydi. Tuân Mac Cairill Öyküsünde olduğu gibi balık ise metamorfozda ileri bir aşamayı sembolize ediyordu.

  Metamorfozlar ile anlatılmak istenen en önemli olay ise Druid öğretisinin temeli olan erginleme idi.Druidler’in yanına öğretiyi öğrenmek ve yetişmek için gelen adaylar belli sınavlardan geçerler diğererginlenmeye dayalı öğretilerde olduğu gibi ölüm ve yeniden doğma sembolizmi ile derece atlarlardı.

  Orta Çağ boyunca varlığını sürdürecek şövalyelik kurumunun da kaynağını Druid öğretilerinden aldığı düşünülmektedir.Strabon Druidler’in ruhunölümsüzlüğüne olan inançları ilginç bir açıklama yapmaktave Druid inançlarınagöre “Evrenin ve insanların ruhunun yok edilemez hatta zaman zaman ateş ve su galip gelse de“ şeklindeinanıldığını belirtmektedir.

  Ruhun ölümsüzlüğüne olan inançları daha önce debelirttiğimiz gibi Druidlerin antik yazarlar arasında Pythagorasçı olarak tanınmalarına neden olmuştur.Hallstatt döneminde Keltler’in Grekler ile ilişkileri olsa daDruid öğretisi ve Kelt inançları Pythagorasçılık’tanfarklıdır.

  Diodorus’a göre ise Druidler “filozof ve teologlar”dır. Aynızamanda tanrılar ile iletişim kurma yeteneğine sahiptirler.
  Druid öğretisinin önemli bir bölümünü de astronomi vetakvim bilgisi teşkil etmektedir. Antik Çağ yazarlarının bir
  çoğu buna değinmektedir.Druidler’in bilgilerinin bir bölümü de şifalı otlar üzerinedir. Druidler’in bitkiler konusunda çok bilgili olduklarınıve ilaçlar hazırladıklarını biliyoruz. Bu bilgileri o dönem yazarları tarafından bilinmekle birlikte bazıları tarafındanda büyücülük olarak yorumlanmıştır. Günümüze Asterix çizgi romanına kadar gelen “kazan kaynatan” druidimajı da buradan doğmaktadır.

  Druidler’in tıp üzerine çalışmaları daha sonra eğer ‘doktor’ Hristiyan ise mucize eğer Hristiyan değilse de
  büyü diye yorumlanmıştır.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş