Isaac Bonewits tarafından yapılmış pagan tasnifi:

Paleo-Paganizm: "Neopaganizm" teriminin karşıtı olan bir retronim diğer kültürler tarafından müdaheleye maruz kalmamış pagan kültürlerini tanımlamakta kullanılmaktadır. Bu terim Hinduizm Şinto göç öncesi Germen paganizmi Kelt politeizmi Yunan ve Roma dinleri.

Mezo-Paganizm: Monoteistik dualistik veya teistik olmayan dünya görüşleri inanç veya öğretilerden etkilenmiş olsa da dini uygulamalar açısından bağımsızlığını korumuş pagan kültürlerini tanımlar. Buna Amerikan yerlileri Avustralya aborijinleri Farmasonluk Teosofi ve Sihizm vb. dahildir.

Neo-Paganizm: Modern insanlar tarafından çoğunlukla doğa ile (insanlık ve yaşam arasında) yeniden sıkı bir bağ kurmak temelinden yola çıkan doğal Hristiyanlık öncesi veya diğer doğa temelli ruhani öğreti ve inançların yeniden canlandırılmaya çalışılması. Bu tanıma Slavianstvo Neo-Druidism ve Vika (Wicca) dahildir.

ALINTIDIR.