Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Partiler  İşte Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne kadar kurulmuş Siyasi Partiler ve kurucuları...  (Kaynak: line.do - Murad Çobanoğlu)


  859 İstanbul

  Fedailer Cemiyeti

  - Genel Başkan Süleymaniyeli Şeyh Ahmet
  - Genel Sekreter: Didon Arif Bey
  - Üyeler: Hüseyin Daim Paşa Binbaşı Rasim Bey Cafer Dem Paşa Tophane Müftüsü Bekir Efendi Kütahyalı Şeyh İsmail Hoca Nasuh Efendi Tophane Mızıka Başçavuşu Erzurumlu Mehmed Hezergradlı Şeyh Feyzullah Efendi Kütahyalı Şeyh İsmail  1865 İstanbul

  Yeni Osmanlılar Cemiyeti

  - Genel Başkan Mustafa Fazıl Paşa
  Kurucular: Namık Kemal Kayazade Reşat Menapirzade Nuri Sagır Ahmet Beyzade Mehmet Mir’at Mecmuası sahibi Refik Suphi Paşazade Ayetullah
  - Diğer Üyeler: Ziya Paşa Ali Suavi Agah Efendi Ebüzziya Tevfik...  1878 İstanbul

  Ali Suavi Üsküdar Komitesi

  - Kurucular: Ali Suavi Süleyman Asaf Sopasalan Hafız Nuri Hasköylü Hacı Ahmet Mehmet İzzet Paşazade Süleyman Bağdatlı Süleyman Üsküdarlı Nuri Filibeli Ahmet Paşa Arnavut Salih Hacı Ahmet Molla Mustafa


  1878 İstanbul

  Kleanti Skalyeri - Aziz Bey Komitesi

  - Genel Başkan Kleanti Skalyeri
  - Üyeler: Nakşibend kalfa Aziz Bey Ali Şefkari Bey Tabib Agah Bey  Osmanlı Terakki ve İttihat Cemiyeti

  - Genel Başkan Ali Rüştü

  - Kurucu Üyeler: İbrahim Temo Abdullah Cevdet İshak Sükuti Mehmed Reşid Hüseyinzade Ali

  - Paris Şubesi (1889)

  Genel Başkan Ahmet Dıza Bey
  - Yöneticiler: Mehmet Ali Paşa Recep Fuat Nihat Dr.Nazım Bahaddin Şakir Sami Paşazade Sezai Alber Fua

  - Cenevre Şubesi (1897)

  - Kurucular: Dr.İshak Sükuti Abdullah Cevdet Ethem Ruhi (Balkan) Tıbbiyeli Mustafa Ragıp Esat Mithat Şükrü (Bleda) Ahmet Mizancı Murat Tunalı Hilmi Seraceddin Dr. Hasan Lütfi Dr. Akil Muhtar (Özden) Nuri Ahmet Reşit Beyler


  İttihad-ı Osmanî Cemiyeti

  1889 yılında dört askeri tıbbiye öğrencisi tarafından kuruldu. Bu öğrencilerin isimleri İbrahim Temo Mehmet Reşit Abdullah Cevdet ve İshak Sukutî idi. Bu dört öğrenci gayesi anayasa ve parlamentoyu yeniden getirmek olan İttihâd-ı Osmanî Cemiyeti'ni kurdu.

  1902 Paris


  Teşebbüs-i Şahsi ve Âdemi Merkeziyet Cemiyeti

  - Genel Başkan Prens Sabahattin

  - Kurucu ve Üyeler: Ahmet Fazlı (Genel Sekreter) İsmail Kemal Dr. Nihat Reşat (Belger) Dr. Rıfat Miralay Zeki Dr. Sabri Hüseyin Tosun Milaslı Asker Murat Şair Hüseyin Siret.
  1904 Cenevre

  Osmanlı İttihat ve İnkılap Cemiyeti
  - Kurucuları: Ethem Ruhi Balkan Dr. Abdullah Cevdet Varnalı Kamil Tarsusizade Münir Mehmet Cemil  1904

  Cemiyet-i İnkılabiye

  - Kurucuları: Hamid Satvet Lütfi (Tozan) Namık Zeki Ferit Necdet Mübin Dr. Mahmudprülü Hamdi Mustafa Asım Nafi Atuf (Kansu) Vehbi Semuh


  1906 Selanik

  Osmanlı Hürriyet Cemiyeti

  - Kurucuları: İsmail Canbulat Mithat Şükrü Bursalı Tahir Yüzbaşı Naki Talat Bey Rahmi Ömer Naci Kazım Nami İsmail Hakkı Süleyman Fehmi

  1906 Şam

  Vatan ve Hürriyet Cemiyeti

  - Kurucuları: Dr. Mustafa Cantekin Binbaşı Lütfi Mustafa Kemal Lütfi Müfit Özdeş


  1907 İstanbul

  Selamet-i Umumiye Kulübü

  - Kurucuları: İbrahim Naci Giritli Ali Fuat Şükrü Abdullah Abud Dr. Rıza Abud Yenişehirli Salih Pertev Tevfik Mustafa (Demokrat) Rıza Bey

  1908 İstanbul

  Fedakâran-ı Millet Cemiyeti

  - Genel Başkan Avnullah El Kazimi

  - Üyeler: Ali Vefa Dr.Ali Saip Abdülkadir Kadri Hacı Cemal Behçet Ertuğrul Şakir


  1908 İstanbul

  Nesl-i Cedit Kulübü

  - Kurucuları: Nafi Atuf (Kansu) Arnavut Mustafa Mehmet Şerafettin Mühendis Mazhar Neriman Mehmet Ali Şevki Adil Beyler
  1908 İstanbul

  Türk Derneği

  - Kurucu ve Yöneticileri: Ahmet Mithat Efendi Emrullah Veled Nesip Asım Korkmazoğlu Celal Akçuraoğlu Yusuf Akyiğitoğlu Musa Fuat Raif Rıza Tevfik Ferit


  1908 İstanbul

  Osmanlı Ahrar Fırkası (Fırka-i Ahrar)

  - Kurucuları: Nureddin Ferruh Ahmet Fazlı Kıbrıslı Tevfik Nazım Şevket Celalettin Arif Mahir Sait

  1908 İstanbul

  Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad)

  - Kurucuları: İbrahim Naci Giritli Ali Fuat Şükrü Dr.Rıza Abud Pertev Tevfik Yenişehirli Salih Mustafa Rıza Dr.Abdullah Cevdet Dr.İbrahim Temo  1909 İstanbul

  İttihad-ı Muhammedi Fırkası (Fırka-i Muhammediye)

  - Kurucu ve Yöneticileri: Süheyl Paşa Mehmet Sadık Mehmet Emin Hayreti Ahmet Esat Mehmet Emin Hafız Mehmet Sabri Şevket Efendi Bediüzzaman Saidi Kürdi Hacı Hayri Raşit Ferik Rıza Paşa Faruki ÖmerŞevki Efendi Seyyid Müslim Penah Refik Muhammed Efgani Ahmet Nazir Ferik Hacı İzzet Paşa Seyyid Abdullah El Haşimi El Mekki İhsan Hayri Abdullah Ziyaeddin Şeyh Ali Hacı Kazım Hacı Mehmed Tevfik Derviş Vahdeti ...


  1909 Paris

  İslahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası (Islahat-ı Esasiye-i Osmaniye Fırkası)

  - Genel Başkan Şerif Paşa

  Üyeler: Mevlanzade Rıfat Ali Kemal Pertev İzmirli Kemal Avni Nihad Reşat (Belger)


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  1910 İstanbul

  Ahali Fırkası

  - Genel Başkan Gümülcine Mebusu İsmail Bey

  - Üyeler: Vasfi Ferhad Şevket Ömer Lütfi Zeynelabidin Mustafa Sabri Fevzi Şükrü Bey  1910 İstanbul

  Osmanlı Sosyalist Fırkası

  - Genel Başkan İştirakçı Hilmi
  - Üyeler: Namık Hasan Pertev Tevfik İbnil Tahir İsmail Faik Baha TevfikHamid Suphi

  - Paris Şubesi (1910)
  - Kurucusu: Dr.Refik Nevzad
  - Üyeler: Avni Kemal Hoca Kadri Fuat Nevzat Memil Zeki
  1911 İstanbul

  Türk Yurdu Cemiyeti
  - Kurucu ve Yöneticileri: Mehmet Emin (Yurdakul) Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) Ağaoğlu Ahmet Hüseyinzade Ali Dr.Akil Muhtar (Özden) Akçuraoğlu Yusuf


  1911 Cenevre

  Cenevre Türk Yurdu

  - Kurucuları: Hazinedaroğlu Ali Sedat Şefik Germenli oğlu Asım Cemaleddin oğlu Arif Ferid Recep Hüsnü oğlu Ziya Molla Aşki oğlu İsmail Hakkı Haseki oğlu Süreyya Osman Şefik


  1911 İstanbul

  Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  - Kurucuları: İsmail Hakkı Paşa Dr.Dagavaryan Mustafa Sabri Abdülhamid Zöhravi Müşir Fuat Paşa Damat Ferit Paşa Ferik Süleyman Paşa Volçentrinli Hasan Miralay Sadık Dr. Rıza Nur Tahir Hayrettin  1911 İstanbul

  Türk Ocağı

  - Genel Başkan
  Ahmet Ferit (Tek) - Yöneticiler: Akçoraoğlu Yusuf Mehmet Ali Tevfik Dr.Fuat Sabit Mehmet Emin (Yurdakul) Ağaoğlu Ahmet ...


  1912 İstanbul

  Halâskâr Zâbitân Grubu

  - Kurucu ve Yöneticiler: Kurmay Binbaşı Gelibolulu Kemal (Şenkıl) Kurmay Kolağası Kastamonulu Hilmi Sürvari Kaymakamı Recep Bahriye Binbaşısı İbrahim Aşki Yüzbaşı Kudret  1912 İstanbul

  Milli Meşrutiyet Fırkası

  - Genel Başkan İfnam Başyazarı eski Kütahya Milletvekili Ferit (Tek)
  - Üyeler: Akçoraoğlu Yusuf Müderris Zühtü Mehmet Ali Cemil Bey  1912 İstanbul

  İstihlak-ı Milli Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Mahmud Esad Rıfkı Zühdü Cemal Ethem Beyler
  1912 Neuchatel Lozan

  'Lozan ve Neuchatel Türk Yurdu

  - Kurucuları: Fesçi oğlu Galip Hacı Nasuh oğlu Cevdet Remzi oğlu Ferit Tekerşin oğlu Yusuf Kemal (Tengirşenk) Nureddin oğlu İlyas Ragıp Moralı oğlu Ahmed Cemal oğlu Mustafa Şerif Hacı Meto oğlu Fazlı Hamid oğlu Hüsnü Ahmet Nazmi Altıoğlu İsmail Hakkı
  1913 Paris

  Paris Türk Yurdu

  - Kurucular: Molla Aşki oğlu İsmail İstanbullu Seyit Haşim Tevfik oğlu Niyazi Ahmet Mithat Kulaksızoğlu Hamid Nuri Manastırlı H.Hüsnü Muammerprülü M.Nermi Kaşif Haydar oğlu Ahmet Esat Beyler
  1916 İstanbul

  Millî Talim ve Terbiye Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticileri: Sıhhiyye Müdüri Umumisi Esat Paşa Temyiz Mahkemesi Başkanı Hacı Evliya Efendi Eğitim Bakanlığı Telif ve Tercüme dairesi üyesi Sami Bey İstanbul Darülfünundan Müderris İsmail Hakkı (Baltacıoğlu) Mithat Şükrü Eski Halep Valisi Galip Yargıç Muhlis Doçent Dr. Hüseyinzade Ali Harunreşid Bey
  1917 İzmir

  Halka Doğru Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Halep Eski Valisi Tevfik İzmir Milletvekili Rahmi Celal (Bayar)  1918 İstanbul

  Radikal Avam Fırkası

  - Genel Başkan Mevlanzade Rıfat
  - Üyeler: Emin Ali Yazar Mazlum Müdafaa Gazetesi Sahibi Ragıp Tüccar Mehmet Faik
  1918 İstanbul

  Osmanlı Hürriyetperver Avam Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Fethi (Okyar) Hüseyin Kadri

  1918 Manisa

  İstihlası Vatan Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Karaosmanzade Kani sabık Suriye mektupçusu Nuri Dava Vekili Abidin Eczacı Rıza Beyler.
  1918 Kars

  Kars Millî Şûrası Hareketi Hükûmeti

  - Genel Başkan İbrahim Cihangiroğlu
  - Üyeler: Kağızmanlı Ali Rıza Fahreddin Hasan Han Ağababaoğlu Abbas Ali Hattat oğlu Mehmet Mühendis Mahmut Hasanbeyoğlu Mehmet Erzurumlu Karadursun Çıldırlı Dr.Esat (Oktay)

  1918 İstanbul

  Karakol Cemiyeti

  - Genel Başkan Miralay Kara Vasıf Bey
  - Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Galatalı Şevket Kaymakam Edip Binbaşı Ali Rıza Emekli Yüzbaşı Baha Sait Avukat Refik İsmail Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar) Kurmay Yarbay Çolak Selahattin Bey
  1918 İstanbul

  Selamet-i Amme Heyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Rıfat Sabit Eski İçişleri Bakanlarından Mustafa Arif ve Mehmet Ali Yazar Fazıl Ahmet (Aykaç) Asaf Muammer Bey.


  1918 İstanbul

  Teceddüt Fırkası

  - Kurucuları: Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti son kongre üyeleri
  - Yöneticiler: Başkan Senato üyesi Hüsnü Paşa Senatör Seyid Bey Mavrokor dato Efendi Yunus Nadi (Abalıoğlu) Şemsettin (Günaltay)İhsan Orfanidis Hamdi Faik (Kaltakkıran) Sabri Reşit Paşa Galip Bahtiyar Dr.Tevfik Rüştü (Aras) Babanzade Hikmet Parsamyan Mustafa Fevzi İsmail Canbulat ve Sason Efendi
  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  1918 İstanbul

  Osmanlı Sulh ve Selamet Cemiyeti

  - Kurucular: Ankara’da Satvet Lütfi (Tozan) Toygarzade Naşit Avukat Mustafa Kemal Kırşehirli Müfit Hoca Balalı Şehzüvarzade Hacı Osman Bey

  - Yöneticiler: Topçu Feriki Ferid Paşa BaşkanYahya Adnan Paşa Arif Paşa Ali Kemal Cemal Av.Fuad Şükrü Sait Molla Miralay Süleyman Faik Şemseddin Dr.Selahattin Salih Mehmet Arif Bey  1918 İstanbul

  Millî Kongre

  - Genel Başkan Göz Dr.Esat Paşa

  - Kurucuları: Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti erkanı ile o dönemin çeşitli partilerinin yöneticileri Genel Sekreter Abdurrahman Şeref Bey  1918 İstanbul

  Ahali-i İktisat Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Ermenaklı Tüccar Mehmet Nuri Gazeteci Öğretmen Lütfi Arif Kanber Eskişehirli Tüccar Hüseyin Hüsnü Ahmet Hamdi (Başar-Limancı Hamdi)  1918 Edirne

  Trakya Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniyesi

  - Genel Başkan Şehbender Şükrü Bey
  - Kurucu ve Yöneticiler: Yolageldili Tüccar Kasım Efendi Lüleburgazlı Şevket (Ödül) Dimetokalı fabrikatör Cemal Ahırköylü Ahmet Edirneli Şevket Bey  1918 İzmir

  İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Moralizade Muvaffak Halit ve Nail Menemenlizade Muvaffak Haşim Enveri Nazmi Hüseyin Lütfi Abdurrahman Sami Naci Tokadizade Şekip Salepçizade Mithat Cami İsmail Sıtkı Ragıp Nureddin Şerif Paşazade Remzi Hasan Vasfi Bey  1918 İstanbul

  Selamet-i Osmaniye Fırkası

  - Kurucuları: Sabık Amasya Mebusu İsmail Hakkı Paşa Ulemadan Fazıl Efendi Emekli Ferik Ferit Paşa tüccar Kudret Haki Eski İstanbul Polis Müdürlerinden Mehmet Ali (Fesçioğlu) Soysallıoğlu İsmail Suphi Hasan Hicabi Emekli Miralay Behzad Ulemadan Zeki Bey


  1918 İstanbul

  Kilikyalılar Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Menemenlizade Rıfat Menemenlizade Nabi Ali Münif Ali Hayati Hafız Mehmet Emin Abdülkadir Evliyazade Hacı Evliya Mısrizade Seyfeddin Ramazanoğlu Saffet Bey
  1918 İstanbul

  Sosyal Demokrat Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Hasan Rıza Cemil Arif (Alpay) Tahsin Habib Bey
  1918 İstanbul

  Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti (Fırkası).

  - Kurucular: Ulemadan Fazıl Efendi eski İstanbul Polis Müdürü Mehmet Ali Hüseyin Hakkı Bey Ferit Paşa eski Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa Yahya Adnan Paşa Ferit PaşaArif Paşa Yazar Asaf Muammer Soysallıoğlu İsmail Suphi Cami Mehmet Ali Kasım Kudret Haki Nevres Mehmet Refik ve Fazıl Bey  1919 İstanbul

  Vahdet-i Milliye Heyeti

  - Genel Başkan Ahmet Rıza Bey
  - Kurucu ve Yöneticiler: Çürüksulu Mahmut Paşa Hamit Nabi Reşit Sadi Abdurrahman Şeref Beyy
  1919 İstanbul

  Kürdistan Teali Cemiyeti

  - Genel Başkan Seyyit Abdülkadir
  - Kurucu ve Yöneticiler: Dr.Şükrü Mehmed Bitlisli Yüzbaşı Emin Muhittin Nami Bey  1919 İstanbul

  Milli Ahrar Fıkrası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Asaf Muammer Soysallıoğlu İsmail Suphi Agah Mazlum Bekir Sami Cami Tevfik Hamdi Refik İsmail Süleyman Nüzhet Şakir Sarıca Abdülhak Şinasi (Hisar) Mahir Sait Mehmet Refik Beyler
  1919 İstanbul

  İngiliz Muhipler Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Eski Dahiliye Nazırı Memduh Paşa Şehremini Cemil Paşa Ahmet Zülüfkül Paşa Ali Rüştü Efendi Abdullah Bey Hamdi Paşa Şevket Bey Sait Molla Miralay Enver Bey Sadrettin Safiyettin Nebil Ziya Abdullah Zühdü Ressam Ahmet Paşa Halit Nazif Sururi Cafer Emin Ahmet Rıfat Nüzhet Paşa Vahi Bey  1919 Erzurum

  Şarkî Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  - Kurucuları: Erzurum Kongresi üyeleri adına Mustafa Kemal Paşa Sabık Ahriye Nazırı Rauf Bey Samık Trabzon Mebusu Servet ve İzzet Beyler Sabık Erzurum Mebusu Raif Sabık Bitlis Mebusu Sadullah Erzincan’dan Nakşi Şeyhi Şeyh Feyzi Sabık Beyrut Valisi Bekir Sami Mutki Aşireti Reisi Hacı Mustafa Bey

  1919 İstanbul

  Vilayat-ı Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

  - Kurucusu: Süleyman Nazif Dursunbeyzade Cevat (Dursunoğlu)  1919 Ege Mıntıkası

  Hareket-I Milliye ve Redd-I İlhak Teşkilatı

  - Kurucular: İzmir Müdafai Hukuku Osmaniye Cemiyeti’nin İstanbul’a gitmeyen bazı yöneticileri ve yerel yöneticileriyle aydınlar
  1919 İstanbul

  Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası

  - Kurucular: Ahmed Akif Ethem Nejat Dr.Şefik Hüsnü. 1924’de feshedildi.
  1919 İstanbul

  Osmanlı İla-i Vatan Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Yahya Adnan Paşa Rasih Efendi İbrahim Rüştü Efendi Mehmet Sait Tahir Bey Ahmet Muhtar Bey Vamık Fasın İsmail Yusuf Ziya Bey
  1919 İstanbul

  Milli Türk Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Ahmet Ferit (Tek) Mehmet Emin (Yurdakul) Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) İktisat Müderrisi Zühdü Yusuf Akçoraoğlu Dr.Abdülhak Adnan (Adıvar) İsmail Hakkı Mehmet Emin Bey
  1919 İzmir

  İlhak-ı Red Hey'et-i Milliyesi (Müdafaa-i Vatan Hey’eti)

  - Kurucu ve Yöneticiler: Moralızade Halit Ragıp Nureddin Moralızade Nail Kaymakam Faik Binbaşı Zekai Eski milletvekilleri Hulusi Cami Mustafa Necati izmir Mevki Komutanı Mehmet Arif  1919 İstanbul

  Trabzon ve Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti

  - Genel Başkan Şatırzade Hasan Hicabi
  - Üyeler: Derviş Kaptanzade Necati Muhsin Paşazade Edhem Süleyman Sudi Esat Mehmet Kamil Şükrü Besim Bey

  1919 Aydın

  Aydın Hey'et-i Milliyesi

  - Kurucuları: Hoca Esat Efendi Sultani Muallimlerinden Sabri Bey
  1919 Menderes

  Denizli Hey'et-i Milliyesi

  - Kurucu ve Yöneticiler: Denizli Mutasarrıfı Faik (Öztrak) Belevli Yusuf Müftü Ahmet Hulusi Müftüzade Kazım Hamamcı Şeyh Mustafa Tat Osmanoğlu Emin Tavaslızade Mustafa Küçükağazade Ali Dr.Kazım Dalamanlızade Şükrü Bey  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  1919 İstanbul

  Wilson Prensipleri Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Halide Edip (Adıvar) Celalettin Muhtar Ali Kemal Hüseyin Avni Refik Halid (Karay) Ragıp Nureddin Celal Nuri (İleri) Necmeddin Sadık (Sadak) Cevat Ahmet Emin (Yalman) Yunus Nadi
  1919 İstanbul

  Hürriyet ve İtilaf Fırkası

  - Yeni Yöneticiler: Başkan Müşir Nuri Paşa

  - Üyeler: Müşir Zeki Paşa Ayan azası Abdülkadir eski Konya Mebusu Zeynelabidin eski Tokat Mebusu Mustafa Sabri eski Karesi Mebusu Vasfi Efendi Süleyman Paşa Celalettin Paşa Ali Kemal Refik Halid (Karay) Nureddin eski Tahran Sefiri Hasip sabık Maarif Nazırı Rıza Tevfik (Bölükbaşı) Tüccardan Hacı Osman ve Mehmet Ali Beyler

  1919 İstanbul

  Nigehban Cemiyet-i Askeriyesi

  - Kurucu ve Yöneticiler: Tayyar Paşa Yarbay Fettan Binbaşı İsmail Hakkı Yüzbaşı Celal Bey  1919 İstanbul

  Osmanlı Mesai Fırkası

  - Kurucuları: İstanbul’daki fabrikalar işçi ve müstahdem delegeler

  - Yöneticiler: Makine Mühendisi H.Memduh Muharrir Avni Ali Hasan Muslihiddin Yusuf Vahidettin Seyyit Hüseyin Lütfi İsmail İhsan Bey
  1919 İstanbul

  Osmanlı Çiftçiler Cemiyeti Fırkası

  - Yöneticiler: Hamdullah Emin Paşa Esat Paşa (Işık) Mehmet Emin Paşa İsa Ruhi Paşa Mustafa Münif Paşa Dr.Mustafa Hulusi Ali Haydar Yusuf Mazhar Mehmet Mahfi Hüseyin Hüsnü Nazım Ali Rıza Bey  1919 İstanbul

  Mağdurun-i Siyasiye Teavün Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Hüsnü Efendizade Rüştü Bey Asaf Paşazade Cemal Bey Mehmet Latif Efendi Sami Şeyh Fuat Osman Cemal Bey
  1919 İstanbul

  Teâli-i İslâm Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: İskilipli Mehmet Atıf Konyalı Abdullah Atıf Bergamalı Mehmet Zeki Erzincalı Hasan İstanbullu Şerafeddin Manisalı Hayreddin Kayserili Şemseddin Seydişehirli Hasan Fehmi Efendi ve Tahirülmevlevi Bey  1919 İstanbul

  Türkiye Sosyalist Fırkası

  - Yöneticiler: Hüseyin Hilmi Mustafa Fazıl (yeniden açıldı)
  1919 Trabzon

  Trabzon Muhafaza-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti

  - Kurucular: Nemlizade Sabri Eyübzade İzzet Murat Hanzade Ziya Abanozzade Hüseyin Eyübzade Ömer Fevzi Hacı Ali Hafızzade Mehmet Salih Molla Bekirzade Mehmet Avni Müftüzade Hacı Mehmet

  1919 Sivas - Ankara

  Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  - Kurucuları: Sivas Kongresi üyeleri Heyeti Temsiliye Üyeleri: Mustafa Kemal Paşa Hüseyin Rauf Bey Bekir Sami Bey Hoca Raif ve Şeyh Fevzi Efendiler Refet Bey (Bele) Hacı Musa Bey Mümtaz Mazhar Müfit (Kansu) Hakkı Behiç (Bayiç) Hüsrev Sami Bey Mustafa Efendi


  1919 İstanbul

  İstanbul Müdafaai Hukuk Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Ali Haydar Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) Abdülbaki Salohorzade Ziya Nesip Ziyaeddin Halim Baki Bey

  1920 Ankara

  Yeşil Ordu Cemiyeti

  - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor) Şeyh Servet (Akdağ) Dr.Adnan (Adıvar) Eyüp Sabri (Akgöl) Yunus Nadi (Abalıoğlu) Hüsrev Sami (Kızıldoğan) Süreyya (Yiğit) Sırrı (Bellioğlu) Mustafa (Cantekin) Hamdi Namık (Gör) Muhittin Baha (Pars) Mahmut Celal (Bayar) Hakkı Behiç (Bayiç) Çerkez Ethem Reşit ve Tevfik Bey
  1920 İstanbul

  Amele Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Amiralzade Cemal Hüsnü Avukat Radi sabık memur Mehmet Behçet ve Haydar kömür müteahhidi Mehmet Kamil Hüsnü Paşazade Seyit Bilal kömür katibi Ali Haydar Bey ve Vanlı Mehmet Baba Mehmet Ali Ağa  1920 Ankara

  Gizli Komünist Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Arif Oruç Emekli Binbaşı Hacıoğlu Salih Şerif Manatof
  1920 Ankara

  Halk İştirakiyun Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Nazım (Resmor) Mehmet Şükrü (Koç) Şeyh Servet Salih Hacıoğlu  1920 İstanbul

  (Müdafaa-i Milliye Teşkilatı

  - Kurucu ve Yöneticiler: Miralay Esat Bey İhsan Paşa Karakol Cemiyeti kurucuları Yüzbaşı Emin Ali Topçu Kaymakamı Kemal (Koçer-General)Polis Md.lüğü 4.Şb.Md.Sadi Kabakçalı Ali Rıza Bey Şevket Turgut Paşa Kur.Alb.Cevat tütün tüccarı Selanikli Hüsamettin Yüzbaşı Enver Topkapulu Mehmet Bey İhsan Bey Mülazım Zeki Bahriye Binbaşısı Hakkı Yüzbaşı Vahid Serezli Galip (Vardar Kayyum Ahmet Muhabere Memuru Cemal Saip Şefik Yüzbaşı Şahap Ahmet Muhlis Cemal Beyler Velid Ebüzziya Savcı Vehbi Suat Bektaşi Hamdi Baba Topkapulu Bican (Bağcıoğlu) Sandalcılar Kahyası Ali Osman Hamallar Kahyası Salih Reis Nakliyeci Himmetzade Hüsnü (Himmetoğlu) Ardiyeci Emin Katip Enver Motorcu Akşehirli Muzaffer ve Rizeli Mustafa Hemşinli Mehmet Abdullah Trabzonlu Aruzoğlu Mahmud Pandıkyan Edip Sabir Boşnak Haşim Hukuk Öğrencisi Saim (Dora) Teğmen Saffet Komiser Cemil Musluzade Mahmut Rizeli Ahmet ve Osman Gemlikli Hafız İsmail Trabzonlu Tahsin Kaptanlar Serkomiser Necati Komiser Kahraman Salih Kemal Zühdü İhsan Ethem Tugrakeş Hakkı Bey.  1920 İstanbul

  Türkiye Zürra Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Cevat Rüştü Şükrü Yahya Sezai Abdülaziz Mecdi Bey
  1920 Ankara

  Türkiye Komünist Fırkası

  - Kurucu ve Yöneticiler: Tevfik Rüştü (Aras) Mahmut Esat (Bozkurt) Mahmut Celal (Bayar) Yunus Nadi (Abalıoğlu) Kılıç Ali Hakkı Behiç (Bayiç) İhsan (Eryavuz) Refik (Koraltan) Eyüp Sabri (Akgöl) ve Süreyya (Yiğit)

  10 Eylül 1920

  Türkiye Komünist Partisi (TKP)

  - İlk Genel Sekreter: Mustafa Suphi.  1921 İstanbul

  Tarik-i Salah Cemiyeti

  - Kurucular: Mehmet Tevfik Baba Yahya Adnan Paşa Elif Rıfkı Celal Bafrevi Ahmet Refik Seyit Yusuf Zafari Hafız İsmail Hakkı  1921 Ankara

  Birinci Müdafaa-i Hukuk Grubu

  - Genel Başkan Mustafa Kemal Paşa
  - Yöneticiler: Edirne Mebusu Şeref ve Sinop Mebusu Şevket Beyler Mustafa Necati Vehbi Rıfat Emin Kılıç Ali Zekai (Apaydın) Avni Muhiddin Baha (Pars) Mazhar Osman Nuri Hamdi Bey
  1921 İzmir

  Şark-ı Karib Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti

  - Kurucular: Bağ Talustan Kavaca Hüseyin Bazadoğ Sait Neçoku Hasan Brau Sait Berzek Tahir Bağ Rıfat Ancuk İsa Nuri Harünürreşit Maan Ali Hamete Ahmet Şahap El Hasan Bağ Kamil Kampez Yakup Hafız Sait Çule Arslan Bağ Osman Çule İbrahim Çiyo Kazım Maan Şirin Açofit Sami Pasav Reşit Ancuk Yakup Bey  1922 İstanbul

  Müstakil Sosyalist Fırkası


  1921'de Türkiye Sosyalist Fırkası’ndan ayrılmış tramvay işçilerince kurulmuştur.
  1922 Ankara

  İkinci Müdafaa-i Hukuk Grubu

  - Yöneticiler: Erzurum Mebusu Hüseyin Avni (Ulaş) Mersin Mebusu Selahattin Köseoğlu

  1922 Erzurum

  Muhafaza-i Mukaddesat Cemiyeti

  - Kurucular: Erzurum Mebuslarından Raif ve Yeşilzade Salih Hocalar
  1923 Ankara

  Cumhuriyet Halk Partisi (Halk Fıkrası)

  -9.9.1923 -10.10.1924 adını Cumhuriyet Halk Fırkası olarak değiştirdi.

  - 10.10.1924 - 9.5.1935 adını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirdi.

  - 16.10.1981 tarihinde 2533 Sayılı Yasa ile kapatıldı.
  - Genel Başkan: Gazi Mustafa Kemal Paşa

  - 2. Genel Başkan: İsmet Paşa

  - Genel Sekreter: Recep (Peker)

  - Üyeler: Sabit (Sağıroğlu) Celal (Bayar) Cemil (Uybadın) Refik (Saydam) Saffet (Arıkan) Münir Hüsrev (Göle) Kazım Hüsnü Zülfü (Tigrel).

  - (19.6.1992 tarihinde 3820 Sayılı Yasa ile yeniden açıldı.) 20.12.1989- 24.9.1991. Anayasa Mahkemesi’nce kapatılmıştır. [Anayasa Mahkemesi [siyasi parti-kapatma] «E.S.: 1990/2; K.S.: 1991/2; K.G.: 24.09.1991» Resmi Gazete 21208 (24 Nisan 1992).].

  - Parti 20.12.1989’da Halk Partisi adıyla tüzel kişilik kazandı. 13.7.1990’da Kurucular Kurulu toplantısında partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. 25.1.1991’de Kurucular Kurulu partinin adından “Cumhuriyet” sözcüğünü kaldırdı. Parti yeniden Halk Partisi (HP) oldu.

  - 9.9.1992- 25. Kurultayda yeniden açılan partinin sürdürülmesine karar verildi.

  - 18.2.1995’de SHP CHP’ye katıldı. - Genel Başkanlar: Mustafa Kemal Atatürk (1923-1938) İsmet İnönü (1938-1972) Bülent Ecevit (1972-1983) Deniz Baykal CHP Genel Başkanı (1992-1995) Hikmet Çetin (14 Şubat 1995 - 9 Eylül 1995) Deniz Baykal (Eylül 1995 Kurultayı’ndan Genel Başkanlıktan ayrılma tarihine kadar) Altan Öymen (22-23 Mayıs 1999 CHP olağanüstü Kurultayı ile 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay arasındaki dönem)

  Deniz Baykal 30 Eylül 2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanlığına seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan CHP Kurultayı'nda 1249 delegeden 1200'ünün imzasını alarak [24] ve tek aday olarak girdiği kurultayda geçerli 1189 oyun tamamını alarak CHP'nin 7. genel başkanı olmuştur

  - Genel Başkan:Kemal Kılıçdaroğlu


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş