Şehzade Mustafa'nın ölümü üzerine yazılan mersiyeler

Kanuni tarafından tahtına göz diktiği gerekçesiyle idam edilen Şehzade Mustafa'nın ardından yazılan mersiyeler toplumun önemli bir kısmının bu idama karşı çıktığını gösteren en büyük örnek.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi Osmanlı tarihinin en acı hadiselerinden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Öyle ki dönemin toplumsal tepkisini en iyi yansıtan mersiyelerin çokluğu da bunun kanıtı.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
PADİŞAHLARA BİLE BU KADAR MERSİYE YAZILMADI

Bu şairler içerisinde en tanınmış mersiyeyi yazan Taşlıcalı Yahya ön plana çıkıyor. Şehzade için mersiye yazan şairler Fünuni Rahmi Edirneli Nazmi Muini Mustafa Müdami Sami Kara Fazli Nisayi Şeyh Ahmed Efendi (Hayali) Selimi Kadiri olarak biliniyor.

Dönemin şairleri Kanuni'nin hasekisi olan Hürrem Sultan'ın kendi çocuklarından birini tahta geçirmek için Sadrazam Rüstem Paşa ile işbirliği yaparak bu idama zemin hazırladığına inanıyordu. Bu sebeple Mustafa'nın ardından yazılan mersiyeler toplumun geniş kesimleri tarafından uzun yıllar dilden dile aktarılma imkanı buldu.

Çünkü Şehzade Mustafa'nın ardından toplam 15 mersiye yazılmıştı. Edebiyat tarihimizde bir padişah için bile bu kadar mersiye yazılmadı.


EN BİLİNEN MERSİYE YAHYA BEY'İN

Mustafa'nın ardından yazılan mersiyelerden en bilineni Taşlıcalı Yahya adlı şairin yazdığı mersiye. Bu mersiyede Mustafa'nın ölümüne duyulan üzüntü kadar bu ölüme sebep olanlara karşı duyulan öfke de açıkça belli ediliyor.

Mersiyede Osmanlı'nın vebal altında bırakıldığına vurgu yapılırken Mustafa'nın ardından duyulan acı ile imalı bir şekilde padişaha da laf dokundurulmuş.

Meded meded bu cihânın yıkıldı bir yanı
Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hân'ı.
Dolundu mihr-i cemâli bozuldu erkânı
Vebâle koydular âl ile Âl-i Osmân'ı.
Enîsi gâib erenler celîsi ehl-i sefâ
Ziyâde ide yaşım gibi rahmetin mevlâ.
İlâhi! Cennet-i firdevs ana durağ olsun
Nizâm-ı âlem olan Pâdişah sağ olsun!

(Meded meded! Bu dünyanın bir tarafı yıkıldı. Çünkü ecel eşkıyaları Mustafa Han'ı yakaladılar ve boğdular. Onun güneş gibi parlak yüzü battı ve düzen bozuldu. Osmanoğullarını hile ile günaha soktular.)

KADIN ŞAİR HÜRREM'E RUS CADISI DİYOR

Mersiyeler arasında en dikkat çekenlerden biri de kadın şair olarak bilinen Nisayi'nin yazdığı mersiyedir. Şair Nisayi bu Mersiye'de Hürrem Sultan için "Rus cadısı" ifadesini kullanırken Kanuni'yi de açıkça merhametsizlikle suçlamıştır.

Bir Urus câdısınun sözin kulağuna koyup
Mekr ü âle aldanuban ol acûzeye uyub
Bâğ-ı ömrün hâsılı ol serv-i âzâda kıyup
Bi-terahhum şâh-ı alem n'itdi Sultan Mustafâ
Şâh-ı âlemsin veli halk tutdı senden nefreti
Kimsenün kalmadı hergiz sana meyl-i şefkati
Bâis olan müftiye irmesün Hak rahmeti
Merhametsüz şâh-ı âlem n'itdi Sultan Mustafâ
İşte feleğe sitem Hürrem ve Kanuni'ye suçlama Mustafa'ya ise duyulan sevginin ön plana çıktığı o mersiyelerden bazı bölümler:

Ey felek yani cihanda sen de bir san eyledün
Ka'betu'llah-ı şerifi sanki viran eyledün
(Ey felek sen bu dünyada öyle bir şey yaptın ki adeta yüce Ka'be'yi viran ettin.)

"Yanına kalursa kalsun ana itdigün cefa
Ey felek kanı ol ala gözli Sultan Mustafa"
(Ey felek ona ettiğin cefa yanına kalırsa kalsın; ama o ala gözlü Sultan Mustafa nerede?)
FÜNUNİ

"Her cihatı zât-ı ferhunde-sıfatı gibi hûb
Bir güzel şâh iken ana kıydı çarh-ı bî-aman"
(Her davranışı karakteri kadar güzeldi böyle güzel bir şah iken amansız felek ona kıydı.)
NAZMİ

"Ey felek feryad elünden pür-cefasın pür-cefa
Kimse mesrûr olmadı senden sürüp zevk u safa
Ne musîbetdür yine bu itdigün ey bî-vefa
Kanı ol şehzadeler şehbazı Sultan Mustafa"

SELİMİ


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]