Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Yıldırım Bayezid'in Esareti ve Ölümü  Yıldırım Bayezid'in Esareti ve Ölümü

  Artık muharebenin Osmanlılar tarafından kaybedildiği belli olmuştu. Fakat kahraman hükümdar Yıldırım Bayezid Şecaatte etrafına örnek olmakta ve dayanmakta devam ediyordu. Timurtaş Paşa Koca Firuz beyle daha bir kısım ümerası ile birlikte yiğitçe dövüşüyordu. Saatten saate kurtuluş güçleştiği halde Minnet beyin kaçma teklifini reddetmişti. Akşama doğru gerideki Çataltepe’ye çekildi etrafındaki kuvvet üç bin kişiye inmişti. Nihayet akşamın karanlığından faydalanarak etrafındaki düşman çemberini yarıp kaçmak istedi. Fakat kaybedilen muharebe ve bastıran karanlıkla birlikte Niğbolu galibinin bahtı da tamamen karardığından kaçamadan yakalanıp esir edildi.

  Bayezid’in esir edilişini Osmanlı Vaka-i nameleri ve Timur‘un fetih namesi başka başka anlatırlar. Osmanlı Vaka-i namelerine göre; Bayezid gayet az bir maiyetle çarpışmalarına devam ederken Germiyanoğlu Yakub bey tarafından tanınmış ve Timur’un onu sağ salim yakalamalarına dair emri gereğince yakalanıp Timur’a götürülmüştür. Timur fetihnamesinde ise Bayezid’in kaçarken bir gürz darbesi ile atından düşürüldüğü ve Sultan Mahmud Han tarafından yakalandığı atından düşürüldüğü sırada:

  - Ben Sultan Bayezidim; beni sağ olarak hükümdarınızın yanına götürünüz demesi üzerine elleri bağlanarak Timur’un yanına getirildiği yazılmaktadır. Bayezid elleri bağlı olarak yassı namazı vaktinde huzura getirildiği sırada durumdan haberi olan Timur ehemmiyet veriyormuş gibi görünmek için oğlu Şahruh’la satranç oynamaktaydı. Bayezid’i görünce gülümseyerek ayağa kalktı. O zaman Bayezid:

  - Allah’ın bedbaht ettiği bir insanla alay etmek fenadır fena! dedi. Timur da:

  - Hayır maksadım alay etmek değildir. Allah’ın bu dünyayı senin gibi bir körle benim gibi bir topala bıraktığına gülüyorum.  Cevabından sonra Bayezid’i teselliye çalıştı. Aralarında geçen mektuplaşmanın bir hülasasını yaparak harbin mesuliyetini esire yükletti. Sonra da “Eğer sen bizi mağlup etseydin benim ve askerlerimin akibetlerinin ne olacağı malum idi.” dedi. Bununla beraber hayatını bağışladığını arzularını yerine getirmeye çalışacağı söyledi. Bayezid bu sırada muharebenin sonuna kadar kendisiyle beraber kalan oğullarından Musa ile Mustafa’nın bulunmasını istedi. Musa’nın bulunup babasının yanına getirildiğinde bütün kaynaklar müttefikse de Mustafa’nın durumu hayli karışıktır. Timur’un fetihnamelerinde Bayezid’in ve iki oğlunun esir edildiği kaydedildiği halde Osmanlı tarihinin çoğu Mustafa’nın Ankara muharebesinde kaybolduğunu yazar.

  Timur Bayezid’e ve oğullarına iyi muamele yaptı. Buna mukabil Timur’un da karşısına getirildiği dakikadan ölümüne kadar aksak Cihangir’in teveccüğünü kazanmak için tezelzüle düşmedi. Esirken bile başının ve ruhunun yüksekliğini gösterdi.

  Bayezid’le birlikte esir düşenler arasında ümeradan Anadolu beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa Rumeli beylerbeyi Hoca Firuz Bey Minnet Bey ve Mustafa Beyde bulunuyordu. Harbin ertesi günü Ankara Kalesi kumandanı Yakub Beyde şehri Timur kuvvetlerine teslim etti. Tarihin en büyük Meydan muharebelerinden biri olan bu çarpışmada her iki tarafın zayiatı 50.000 kişiyi buluyordu. Timur harbi kazanınca etrafa zafernameler gönderdi.

  Timur Ankara ovasında zaferi kazanmak ve Osmanlı padişahını esir etmekle yetinmedi. Evvela en fazla kuvvetle kaçan büyük şehzade Emir Süleyman’ı yakalatmak istedi. Süleyman’ın takibine Otuz binden fazla atlı ile torunu Mehmet Sultanı memur etti. Mehmed Sultan’ın maiyetinde amcasının oğlu Ebûbekir Mirza Emir Cihanşah Emir şeyh Nureddin ve Emir Süyüncük gibi mühim şahsiyetler de bulunmakta idi. Yıldırım’ın büyük oğlu Süleyman Çelebi Bursa‘dan hemşiresi Fatma hatun ile küçük kardeşi Kasım Çelebi’yi alarak alelâcele ve müşkülâtla sahile varmıştı. Oradan da bir gemiye binip Rumeli yakasına kaçabilmişti. Emir Süleyman kaçarken Bursa halkının bir kısmı sahile doğru kaçmış bir kısmı da Uludağ’a çekilmişti. Timur’un atlıları gelince sahil istikametinde kaçanların bir kısmı ile şehirden çıkmaya fırsat bulamayanlar esir edildiler. Esirlere Şemseddin Muhammed Buharî Fenarî gibi âlim ve fâzıl kimseler de dahildi.

  Bursa’yı işgal eden Timur kuvvetleri şehirdeki evleri ve sarayı yağma ettiler sonra da ateşe verdiler. Evlerin çoğu ahşap olduğundan Bursa hemen hemen harap oldu yandı.
  Timur

  Süleyman Çelebi’nin kaçırmaya zaman ve fırsat bulamadığı zengin Osmanlı hazinesi ile Bursa sarayının kıymetli eşyası da galiplerin eline geçmişti. Hazine ve saray eşyasından baka Bayezid’in iki kızı ile Sultan Ahmed Celavir’in Bursa sarayında bulunan ve Şehzade Mustafa Çelebi’ye nişanlanmış olan kızı da ele geçmişti. Bayezid’in zevcelerinden Sırp kralının hemşiresi Olivera da Yenişehir’den saklandığı yerden bulunup çıkarıldı. Hanedana mensup kimselerle meşhur şahsiyetlerden ibaret esirler ele geçirilen kıymetli eşya ve hatta Bursa sarayının hanendeleri toplanarak o sırada Kütahya’da bulunan Timur’a götürüldü. Timur Bayezid’in kızlarından büyüğünü torunu Ebubekir Mizra’ya Paşa Melek adındaki küçüğünü de Emir Celaleddin İslam’ın oğlu Şemseddin Muhammed’e nikahladı.

  Timur Kütahya’da kaldığı sırada bir kısım Emirlerini Anadolu’nun diğer yerlerinin zaptına memur etmişti. Bunlardan torunu Ebubekir Mirza İznik tarafından toplanmış Osmanlı kuvvetlerini perişan ettikten sonra o zamanın en mamur beldelerinden olan İznik’i yağma ve tahrip etti. Emir Süyüncük kumandasındaki kuvvetler de Marmara sahillerindeki şehir ve kasabaları aynı akıbete uğrattılar. Sultan Hüseyin Sultan Mahmud Han ve İskender Mirza emrindeki kuvvetler de Konya Aksaray Akşehir havalisi ile Hamid ilini yağma edip halkından eman malı topladılar. Emir Seyyid Hoca da Aydın çevresinde müthiş tahribatlar yaparak Ege kıyılarına kadar uzandı. Bu sırada Kütahya’da kalmakta devam eden Timur torunu Sultan Halil Mirza’yı mühim kuvvetle Semerkant’a yollamıştı.

  Timur bir ay kaldığı Kütahya’dan sonra Altınbaş’a gitti. Bayezid de yanında bulunuyordu. Bu sırada Çelebi Mehmed babasını kurtarmak için casus ve fedailer göndermişti. Bunlar Bayezid’in kaldığı yerin altına lağım kazarlarken yakalanıp öldürüldüler. Timur Yıldırım Bayezid’i kaçırma işinde esir Osmanlı ümerasından Hoca Firuz Beyin de parmağı bulunduğundan şüphelendiği için bu değerli adamı da öldürttü.

  Bayezid’in kaçırılması teşebbüsü Timur’u uyanık bulunmaya sevketmişti. Buna benzer daha başka teşebbüsler veya bir baskın hareket olabilirdi. Onun için Timur sıkı tedbirler aldı. Bu münasebetle Timur’un Bayezid’i demir kafes içine koydurduğu söylenir. Kafes meselesinden Osmanlı tarihleri de Bizans kaynakları da bahsederler. Tacütevarih sahibi Hoca Saadeddin Efendi demir kafesi “kapalı tahtırevan” anlatır. Osmanlı tarihlerinin bir kısmında Bayezid’in bir sohbet esnasında Timur’u seri etmiş olsaydı demir bir kafes içine koyduracağnı söylemiş olması üzerine Timur’un bunu yaptığını zikrederler. Bayezid’in demir kafese konması meselesi şimdiye kadar bir çok tarihçiler tarafından münakaşa edilmiştir.

  Tarihlerin kaydettiğine göre demir kafes hadisesi kadar ve hatta ondan daha fazla Bayezid’in izzete nefsini rencide eden şeylerden birisi de Timur tarafından tertip edilen bir içkili toplantı da Bayezid’in esir zevcesi Olivera’ya yarı çıplak vaziyette sakilik ettirilmesidir. Ankara muharebesinde Timur’un nezdinde bulunan ve gördüğü şeylere dair bir seyahatname kaleme alan Kastilya Kralının Timur’a gönderdiği elçisi Clavio’nun yazdığına göre; Timur Bayezid’e bu hakareti aralarında cereyan eden mektuplaşmaları sırasında “Gözdeni kullarımdan birine vereceğim” demiş olmasına cevaben yapmıştır. Esir koca Cihangir’e bu hadise çok ağır gelmiş ve kahrından ölümüne ziyadesiyle tesiri olmuştur.  Timur

  Timur Ankara ovasında Osmanlıları yalnız mağlup etmekle kalmayıp onların Anadolu’daki topraklarını eski beylerine iade ederek Osmanlı Devletinitam manasıyla parçalamayı hedef tutmuştu. Yıldırım Bayezid’in ülkelerini zapt ettiğini beyler Timur’un sayesinde yine eski topraklarına sahip oldular. Bunların içerisinde eskisinden daha büyük hale gelenleri de vardı. Timur ayrıca İzmir‘e ilerleyerek Rodos sövalyelerinin elinde bulunan müstahkem “Gavur İzmir” i denilen sahil İzmir’ini de zapt etmişti.

  Timur Ege bölgesindeyken Akşehir’e göndermiş olduğu Bayezid’in birdenbire hastalandığını duymuştu. Esir hükümdarın tedavisi için yanındaki tabiplerden İzzet’in Mes’ud Şirazi ile Celaleddin Arap gibi meşhur şahsiyetleri göndermişti. Daha sonra da kendisi Akşehir’e hareket etti. Fakat yolda iken Bayezid’in öldüğünü (9 Mart 1403) öğrendi.


  Demir kafes meselesi gibi Bayezid’in ölümü de karışık ve münakaşalıdır. Timur tarihçileri ile Mısırlı tarihçiler ve bir kısım Osmanlı müverrihleri Bayezid’in ölümünün hastalığı müteakip eceliyle olduğunu buna mukabil Osmanlı tarihlerinin bir kısmı ve bazı Bizans müverrihleri ölümün intihar şeklinde olduğunu ve intiharın da padişahın parmağındaki yüzük taşında bulunan zehirle icra edildiğini yazarlar. Bayezid’in zamanında yaşayan tarihçilerin intihardan bahsetmeyişlerine Timur tarihçilerinin Bayezid’in nefes darlığından ve hunnak hastalığından muztariben öldüğünü bildirmelerine ölümün ani olmayışına bakarak meşhur hükümdarın eceliyle öldüğüne inanmak için daha fazla delil vardır.

  Şurası muhakkaktır ki Ankara harbine kadar zaferden zafere koşmuş olan Bayezid’e esaret çok ağır gelmiş bu acı esaretle birlikte maruz kaldığı bazı hadiseler onun ömrünün kahrından tükenmesine sebep olmuştur.

  Bayezid’in cesedi tahnit edilerek hükümdarlara mahsus merasimle Akşehir’de Selçuk devri velilerinden Şeyh Mahmud Hayrani türbesine emaneten konulmuştur. Sonra Timur Musa Çelebi’ye babasının cenazesini götürmeye müsaade ettiğinden cenaze Musa Çelebi tarafından Bursa’ya nakledilerek hazırlanan türbesine defnedilmiştir.

  Kaynak: Türk Tarih Kurumu


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  YILDIRIM BAYEZİD’İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ÜÇ RİVAYET

  Birincisi; Hammer ve Gibbons gibi Garb Tarihçilerinin tamamına yakını Şükrullah Enverî Karamanî Mehmed Paşa Acem Hamidî Konyalı Mehmed bin Hacı Halil ve İdris-i Bitlisî gibi ilk dönem Osmanlı tarihçilerinin kahir ekseriyeti; 10 sene kadar Bursa ve Edirne’de oturup Çelebi Sultân Mehmed’in çocuklarına hocalık eden Padişah ve diğer Osmanlı devlet erkânı ile yakın temas halinde bulunan ve memleketine döndükten sonra Timur Tarihini yazan İbn-i Arabşah başta olmak üzere Timur devrinin bütün Vakânüvisleri Yıldırım Bâyezid’in şiddetli sıtma nefes darlığı ve keder dolu hayattan meydana gelen çeşitli hastalıkların bir araya gelmesinden vefat ettiğini açıkça ifade etmektedirler. Kanaatimize göre doğru olan da budur. Kaldı ki tarihçilerin çoğu Yıldırım gibi dindar bir Padişaha haram olan böyle bir günahın isnad edilmesinin tamamen iftira olduğunu açıkça beyan eylemişlerdir.

  Osmanlı tarihinin dev isimlerinden Âli ve Hoca Sa’deddin Efendi gibi tarihçiler mevcut rivayetleri değerlendirdikten sonra aksi iddiaların iftira ve yalan olduğunu açıklamaktadırlar. Kanaatimize göre bu konuda son sözü Âli söylemektedir:


  ”Her ne kadar bazı tarihçiler Timur’un hekimlerinin zehir içirdiğini veya kendi kendisine zehir içtiğini söyleseler de tamamen hata üzerinedirler. Doğru olan Yıldırım’ın yukarıda zikredilen hastalıklar sebebiyle vefat ettiğidir.

  Zira Yıldırım’a Timur her türlü iltifatı yaptığı gibi ayrılırken de muhabbetle ayrılmışlardır”.


  İkincisi; Osmanlı tarihi ile ilgili bazı kaynaklar Timur’un Bâyezid’i serbest bırakmak niyetinde iken onunla yaptığı bir mülakat neticesinde bundan vaz geçip onu Semerkand’a götürdükten sonra oradan geri göndereceğini söylediğini bu söz üzerine ümitsizliğe düşen Osmanlı Padişahının yüzük kaşındaki zehirle intihar ettiğini iddia etmektedirler. Bu iddiayı naklettiği söylenen ilk dönem tarihçilerinden Lütfi Paşa Âşıkpaşa-zâde Anonim Tevârih-i Âl-i Osman gibi müellifler ittifakla “Bâyezid Hân işitti kim Semerkand’a gideceğin neman maslahatın gördü” veya “bu cevâbı işitti gayet melûl oldu ve hem gayret etdi. Timur’un iline varmasına hemandem kendü kaydın görüb Allah Te’âlâ rahmetine vâsıl oldu” ifadelerini kullanmışlardır ki bu ifadeleri intihar etti diye açıklamak da doğru değildir.

  Kuvvetli kaynakların izahları karşısında bu ifadeler “âhiret hazırlığını gördü ölümünü istedi” şeklinde de yorumlanabilir. Yüzüğünün kaşında bulunan zehirle intihar ettiğini nakleden ilk döneme ait tek kaynak sadece Hadîdî Vekâyinâmesi’dir. Bir de kendi hususi kütüphanesinde bulunduğunu iddia ettiği Fuad Köprülü’ye ait bir anonim yani yazarı belli olmayan bir Tevârih-i Âl-i Osman nüshasıdır. Neşrî Bâyezid Hân’ın “tez canlu ve gayretlü kişi” olmasından dolayı Timur’un mu’âmeleleri karşısında sıtma hastalığına tutulduğunu ve günden güne zayıfladığını belirttikten iki sayfa sonra “bazılar eder ki…” kaydını düşerek “düşman elinde zebûn olub memleketi eller elinde görmeden ölem yeğdür” deyüb kendü nefsini helak eyledi demektedir. Aynî gibi bazı müellifler de zehirletildiğini söylemektedirler. Bunlardan açıkça kendini zehirleyerek intihar ettiğini anlamak mümkün olmadığı gibi bu tür iddiaların bir rivayetten öteye gitmediği de malumdur. Bütün bu rivayetler Âli ve Hoca Sa’deddin gibi kaynaklar tarafından şiddetle tenkit edilmiştir.


  Üçüncüsü; Timur’un zehirlettiği şeklindeki bir iddiadır ki bunun tarihçiler tarafından kale bile alınmadığını ifade etmekle yetiniyoruz. Bunun tam aksine Müneccimbaşı başta olmak üzere çoğu müellifler hastalığının tedavisi için Timur’un saray tabiplerinden Celaleddin Arabî ve İzzeddin Mes’ûd eş-Şirazî’yi tayin ettiğini belirtmektedirler.

  Netice olarak Yıldırım’ın intiharı iddiası muteber yerli veya yabancı kaynaklarda yer almamaktadır. Sadece Fuad Köprülü’nün bazı zayıf rivayetleri zorlama yorumlara tabi tutarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu iddiayı gündeme getirmesinden sonra mesele tekrar alevlenmiştir. Mükrimin Halil Yinanç ve Uzunçarşılı gibi tarihçiler bu iddianın tamamen yanlış olduğunu delilleriyle ortaya koymuşlardır.

  Prof.Dr. Ahmet Akgündüz


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş