Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlıya İhanet Edenlerin Akıbeti

  Osmanlıya İhanet Edenlerin Akibeti
  Şerif Hüseyin isyanı ani bir şekilde ortaya çıkmadığı gibi bu isyanın çıkışı Osmanlı Devleti içinde sürpriz olmamıştır. Gerek ATESE Arşivi’nde gerek diğer kaynaklardan yapılan araştırmalardan şu sonuç çıkmaktadır:

  Osmanlı Hükümeti daha Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve Birinci Dünya Savaşı sırasında o bölgede bir takım karışıklıklar olduğunu Şerif ve oğullarına güvenilmeyeceğini bilmekteydi. Vehip Bey o bölgeye gittikten sonra verilen emir bunun en güzel örneğidir. Bu emirde ‘’Şerif Hüseyin’in Arap istiklali için emeller beslediği bizce bilinmektedir. Kendisi emaretten azledilerek yerine şeriflerden Ali Haydar getirilecektir. Hicaz’a varır varmaz şerif Hüseyin’den gelecek karşı hareketi fırsat bilip emirlikle vilayet arasında bir anlaşmazlık çıkaracaksınız.’’ Denmektedir. (KAYNAK:Erkal;s.18) Vehip Bey’den gelen ve Şerif Hüseyin’in olumsuz tutumu belirtilen raporlar hükümet tarafından dikkate alınmadığı gibi Şerif Hüseyin’in iyi idare edilmesi konusunda Vehip Bey’e yeni bir emir daha verilir.


  Yine bu konuda Teşkilat-ı Mahsusa’da Arabistandaki faaliyetleri yürüten ve bölgedeki çeşitli Arap aşiret reisleriyle İbnü’r Reşid İbnü’s Suud Mekke Emiri Şerif Hüseyin’in oğlu Emir ali ile pek çok görüşmeler yapmış olan Eşref Kuşçubaşı’nın da bu konudaki açıklamaları Osmanlı Devleti’nin konuyu önceden bildiğini ortaya koymaktadır.

  Kuşçubaşı Eşref;

  ‘’Hicaz isyanına yol açan olayların bilinmeyen şeyler olmadığını belirtiyor ve isyandan bir buçuk sene evvel Hüseyin’in ilk bulduğu fırsatta bize karşı bir harekete geçeceğini tahmin etmiştik ve Suriye’de vaziyetin sıkıntılı olduğunu biliyorduk ve raporlarımızı Cemal Paşa’ya Enver ve Esat Şukayr’a (4.Ordu Müftüsü) hatta İttihat Terakki Cemiyeti merkez-i umumisine yolluyorduk. Fakat (politika saptayanlar) Hicaz’da veya başka bir yerde tek bir insicamlı hareket programı takip etmediler.’’ Demektedir. (KAYNAK: Stoddard- s.121122)
  Nitekim olayların gelişimi de bunu açıkça ortaya koymaktadır. İsyan başladıktan sonra birtakım önlemler – askeri önlemler öğüt heyetlerinin gönderilmesi Şerif’in değiştirilmesi aşiretlerin henüz Şerif tarafına geçmeyenlere para ve erzak verilmesi gibi – alınmış ancak geç kalındığından etkili olamamıştır.


  Bu sırada ilginç öneriler de olmuştur. Örneğin bazı kaynaklarda aliye divan-ı harbinde alınan idam kararlarıyla Arap ileri gelenlerinin antipatisini kazandığı belirtilen Cemal Paşa Şerif Hüseyin’in de idama mahkum edilebileceğini ancak bunun şimdilik mümkün olmadığını belirtiyor. Cemal Paşa bu telgrafında ‘’Şerif Hüseyin’in bir divan-ı harpte idama mahkûm edilmesi derhal yapılabilecek bir iştir. Fakat Şerif’in elinde Cidde Mekke garnizonları mevcut iken bu tedbirleri şimdilik ittihaz etmek mütalaasında değilim. Ona mukabil Arap âlemine karşı büyük bir tesir yapmak üzere Suriye ve Filistn ekabir meşayyih ve ulema imzasıyla merkumun cihad-ı mukaddes esnasında Kabe-i mükerremeyi küffara teslim etmiş olduğundan dolayı tekfir ve tel’in edilmesi dinen vacip olduğuna dair bir fetva hazırlamaktayım ki bunu her tarafa tamim edeceğim.''

  (KAYNAK:ATASE Arşivi-Kls.3221Dos.H33Fih.1-17) demektedir.
  Aslında Yemen ve Asir’deki kadar olmasa da Hicaz’da da olaylar eksik olmuyordu. Osmanlı Devleti bunları da bilmesine rağmen olayları ve uyarıları dikkate almadığı gibi Şerif Hüseyin ve oğulları konusunda son derece yumuşak hoş görülü bir politika izlemişti. Bu konuda oldukça ileri gidilmişti. Örneğin 18 Mayıs’ta Mekke Komutanlığı’na tümenden gelen bir emirde ‘’birliklerin her ihtimale karşı hazır bulunması ve fakat olağanüstü tedbirler alınmasına gerek olmadığı subayların kendi kıtaları başında kendi işleriyle meşgul edilmesi isteniyordu. (KAYNAK:Erkal-s:163)

  Osmanlı Devleti’nin Şerif konusunda son derece hoşgörülü ve yumuşak davranması kendisine yeni bir sorun çıkarmama konusundaki çabasından kaynaklanıyordu.

  Çünkü o dönemde Osmanlı Devleti değişik cephelerde savaşmakta bunun yükünü anca karşılamaktaydı. Dolayısıyla ülke için yeni bir sorun daha çıksın istemiyor hoşgörülü bir idare ile olayları bir süre daha yapılaştırmayı planlıyordu. Ancak bu politikası beklenen etkiyi yapmamış tersine olayların gelişimi Osmanlı Devleti’ni daha da güç bir duruma sokmuştu.


  Şerif Hüseyin’e gelince o gerek Osmanlı Devleti’nin yumuşak politikası gerek İngilizlerin yardımı sayesinde daha da cesaret bulup uygun ortamı kollamış son ana kadar ortaya koymamıştır. Bir taraftan Osmanlı Devleti’ni destekler şekilde yazışmalarını sürdürürken diğer taraftan da İngilizlerle bağlantı kurup yardım sağlamaya çalışmıştır. Şerif Hüseyin’in bu politikasının en güzel örneklerinden biri oğlu Faysal’ı Suriye’deki olayları izlemek için Şam’a 4’üncü Ordu karargâhına gönderildiğinde kendisinin de İngilizlerle bağlantı kurmaya başlamıştır. Şerif Hüseyin bunlarla da yetinmeyip bir taraftan da bazı Arap aşiretlerine çeşitli vaatlerde bulunarak ve sapları da tutmamış o da isyan sonunda istediğini elde edememiştir. Çünkü isyan boyunca kendisine yardım eden İngilizlerin Fransızlar’la anlaştığını öğrenip bu konuda hayal kırıklığına uğramıştır.

  İngilizler Şerif Hüseyin ile yaptığı antlaşmayı hiçe sayıp 1915 yılında Fransızlarla Sykspicot Antlaşması’nı imzalamışlardı. Bu antlaşmaya göre İngilizler Filistin’i İsrail yurdu olarak İsraillilere ayırıyor Şerif Hüseyin ‘e de yalnız Hicaz’ı bırakıyordu. Yani İngilizler de kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmiş hem Şerif Hüseyin’le hem de Fransızlarla anlaşmayı uygun görmüşlerdir.İsyan sonucu Araplar arasındaki tepkiler de İngilizlerin politikasında etkili olmuştur.

  Özellikle Hintliler hilafete olan bağlılıkları dolayısıyla bu isyanı büyük bir tepkiyle karşılamışlardır. Aslında bu isyan diğer Müslümanlar tarafından da sempatiyle karşılanmıştır. Bütün bunları dikkate alan İngilizler önemli gazetelerinde Şerif Hüseyin aleyhinde
  beyanatlarda bulunarak bu konuda kendi payı olduğunu bir nebze olsun gizlemeye çalışmıştır.

  Şerif Hüseyin’in halifelik iddialarının İbnü’s Suud Seyyid İdris ve Hicaz dışındaki Müslümanlar tarafından olumlu karşılanmaması sonucu Şerif’e karşı birtakım başkaldırmalar olmuştur. Özellikle İbnü’s Suud ve ona bağlı olanlar 1919 yılında Kuzma ve Taif’te Şerif kuvvetlerine karşı mücadele edip buraları işgal etmişlerdir. İbnü’s Suud İngilizlerin de desteğiyle 1924 yılında Mekke’yi ele geçirmiş Şerif Hüseyin’de böylece Hicaz’ı terk etmek zorunda kalmıştır. Bu olaydan kısa bir süre sonra Kıbrıs’ta vefat etmiştir.

  Bu gün siyasi mesullerin bize resmi ve hususi bir surettesarahaten vaat ettikleri şeylerin vesikaları elimde bulunuyor. Bu vesikaların hepsi Arap kavminin yakın bir zamanda birlik ve istiklallerinin nasıl olacağının ve onların şimdiye kadar çektikleri minnet ve musibetlerin akıbet sona ereceğini teşhir eden taahhütlerdi. Bundan dolayı Arap milli emel ve maksatlarının husulü emrinde Cenab-ı Hak’tan sonra İngiliz milletine itimat ettiler. Buna delil ise düşmanlarımızın münferit sulh yapmamız teklifini reddetmiş olmamızdır.

  Arap kavminin İngiltere ve müttefikleri tarafında harp etmelerinden doğan sarsıntılardan düşmanlarımızın ziyadesiyle mütesir olmaya başladığı bir günde bu ittihat ve dostluğun neticelerinden olmak üzere Arap kavminin birlik ve istiklallerini te’yid ve bunun husulünden evvel sulh yapmanın imkansız olduğunu te’yid eden ve haşmetli İngiltere Kral ve Hariciye Nezareti tarafndan bana 8 Şubat 1918’de bir telgraf tebliğ edilmişti.

  Buna binaen İngiliz milletine iltifat nazarlarını hala kendilerini müttefik sayan milletin emelleri ve menfaatleri üzerine celp ederim. Çünkü bu gün Arapların birliği büsbütün bozulmuş adeta dağılmıştır. Arap memleketleri hep birbirinden ayrılmıştır. Bundan dolayı Arapların büyük bir kısmı beni memleketlerini İngiltere ile onun menfaatlerine satılmış olmakla itham ediyorlar. Bu töhmet ise mensup olduğum hanedanın şan ve şerefine nakise iras edecek ve onun temiz tarihini kirletecektir. Böyle ağır ve şeni töhmetlere şeref ve haysiyet denen şeylerden hiç nasipleri olmayan kimseler bile sabır ve tahammül edemezler.  MEKKE EMİRİ ŞERİF HÜSEYİN’İN OCAK 1924’TE VERDİĞİ BEYANAT

  Hakkımdaki teveccüh ve teşviklerini teşekküllerle itiraf ettiğim İngiltere Hükümeti ile birlik halinde harekette maddi manevi menfaatler mevcut olduğuna inandığım için haşmetli İngiltere Kralı’nın davetine tereddüt etmeden icabet etmiştim.

  Benim bu icabetimde ise şimdiye kadar ne dini ne kavmi hiçbir sebeple nadim olmadığıma müteaddit resmi beyanatım ve sözlerim tam bir delildir. Milletimle beraber uzak yakın her yerde harbin şiddetlerinin her nevi’ne katlandım. Daima İngiltere ile aramızdaki bağlılık ve beraberlik düğmelerini kesmeye çalışanlara karşı ben ve milletim hepimiz birden necip İngiltere kavmi ile yan yana harp ettik. İngiltere’nin şahamet ve azimeti gözümün önünde tecelli edince artık vicdanım rahat ve emin bir halde harp ve cidal sahalarına doğru yürüdüm.


  Düşmanlarımızın (YANİ TÜRKLER’İN) Kutt-ul Ama-ra’da Çanakkale’de ve Avrupa kıtasında bize üstün bulunduğu zamanlarda bile İngiltere’ye karşı olan emniyetim sarsılmadı. Milletimle beraber nihayete kadar harbe iştirakimiz devam etti.

  Senelerce nihayeti gelmeyen ve Şarkta dini bir mücadele istidadını gösteren bir harple Şark ufuklarını kaplayan her türlü manasıyla sonu vahim görünen kara bulutları dağıtmak için metanet göstererek bu hailenin müdafaası uğrunda İslam alemine pişva olduğum gün Irak’ta Suriye’de Filistin’deki Arapların hepsi benim davetime derhal icabetten geri durmadılar.

  Bu gün siyasi mesullerin bize resmi ve hususi bir surette sarahaten vaat ettikleri şeylerin vesikaları elimde bulunuyor. Bu vesikaların hepsi Arap kavminin yakın bir zamanda birlik ve istiklallerinin nasıl olacağının ve onların şimdiye kadar çektikleri minnet ve musibetlerin akıbet sona ereceğini teşhir eden taahhütlerdi. Bundan dolayı Arap milli emel ve maksatlarının husulü emrinde Cenab-ı Hak’tan sonra İngiliz milletine itimat ettiler. Buna delil ise düşmanlarımızın münferit sulh yapmamız teklifini reddetmiş olmamızdır.

  Arap kavminin İngiltere ve müttefikleri tarafında harp etmelerinden doğan sarsıntılardan düşmanlarımızın ziyadesiyle mütesir olmaya başladığı bir günde bu ittihat ve dostluğun neticelerinden olmak üzere Arap kavminin birlik ve istiklallerini te’yid ve bunun husulünden evvel sulh yapmanın imkansız olduğunu te’yid eden ve haşmetli İngiltere Kral ve Hariciye Nezareti tarafndan bana 8 Şubat 1918’de bir telgraf tebliğ edilmişti.

  Buna binaen İngiliz milletine iltifat nazarlarını hala kendilerini müttefik sayan milletin emelleri ve menfaatleri üzerine celp ederim. Çünkü bu gün Arapların birliği büsbütün bozulmuş adeta dağılmıştır. Arap memleketleri hep birbirinden ayrılmıştır. Bundan dolayı Arapların büyük bir kısmı beni memleketlerini İngiltere ile onun menfaatlerine satılmış olmakla itham ediyorlar. Bu töhmet ise mensup olduğum hanedanın şan ve şerefine nakise iras edecek ve onun temiz tarihini kirletecektir. Böyle ağır ve şeni töhmetlere şeref ve haysiyet denen şeylerden hiç nasipleri olmayan kimseler bile sabır ve tahammül edemezler. Bilemiyorum ki böyle nalayık bir muameleye hedef olmak için Arap kavmi hangi kusur ve günahı irtikap etti? Arap kavminin İngiltere hakkındaki tam inanç ve saygısını vefakarlığını hakiki bir cinayet saymak doğrumudur?

  Bununla beraber Arap milleti muazzam müttefiklerine karşı bütün varlıklarıyla fedakarlıklara daima hazırdırlar. Milletlerin seciyesi itibarıyla ahde vefaya riayet lüzumunu daima idrak eder olduklarından benim bu beyanatım ne harpteki yardımlarımızla övünmek ne İngiltere’ye ve müttefiklerine bir minnet yükletmek ne de büyük İngiltere’nin yüksek vaatlerini inkar ve İngiltere’ye karşı muarız bir vaziyet aldığımıza delalet etmez. Çünkü Araplar kendilerinin pek yüksek olan ‘’ahde vefa’’ vasıflarını kendilerine hasretmeyerek başka milletlerde de bu vasıfların mevcud olduğuna inanırlar.
  Bununla beraber ‘’hub-ül vatan minel iman’’ hadis-i şerifi mantukunca Araplar kendi vatanlarını dahi ne kadar sevdiklerini müttefiklerine göstermek hususunda pek duyguludurlar. Binaenaleyh bu beyannamemle kavmimin pek dehşetli olan bu günkü halini İngiltere’nin necip milletine bildirmek istiyorum.


  Vaziyetin bu şekilde devamı takdirinde milletimin hali daha da beter olacak ve tabir-i mahsusla yağmurdan kaçarken doluya tutulanların haline benzeyecektir. O vakit düşmanlarının ‘’evvelki halinizde kalmış olsaydınız bütün bu belalar ve musibetler başınıza gelmezdi.’’ Yolundaki sitemli sözlerine layık olurlar.

  Bundan evvel Hicaz bölgesi yine kendi imtiyaz ve istiklaliyle yaşamıyor mu idi? Bundan böyle Arap milleti bütün Şart ve alem nazarında bilhassa kendi tarihi önünde zalimler hainler dercesine inmeye zelil görünmeye nasıl tahammül edecektir? Ben bu sözleri tehtid maksadıyla söylemiyorum. Ancak pek heybetli donanmaları muazzam ordularıyla büyük İngiltere’nin dünya ölçüsündeki şöhret ve azametini hatırlarken onun bu hususta yeniden vaatlerini takviye ile politikasını değiştirmek lüzumuna inanarak ona karşı malum olan samimiyet ve ihlasımla demek isterim ki; Büyük Harbi’n patlak verdiği günden şimdiye kadar her korkunç anlarda bütün tehlikeli zamanlarda sadakat ve ittifakta sebat eden Arap kavmine artık layık oldukları faydalı ve elverişli muamelelerin yapılmasına başlanmalıdır.

  Bu bahis üzerinde sözü daha çok uzatmak arzu etmiyorum. Ve ancak İngiliz milletinin üstüme almış olduğum pek mühim vazifeyi ve mesuliyeti takviye ederek beni bu hususta tatmin etmek suretiyle vefakar müttefikleri olan Araplar hakkında insaflı olmalarını necabetlerinden ricada bulunuyorum.

  Çünkü biz müttefiklerinin kuvvetli ve müstakil olması İngiltere için de pek hayırlıdır. Halbuki milletimin bu gün olduğu gibi bir müddet daha böyle darmadağınık zelil ve perişan kalışını hayli meşakkatlere katlanarak istiklale doğru yollar aldıktan sonra meramına eremeyerek böyle yeis ve elem içinde bitap sürünüşünün onu nereye sürükleyeceğini Allah’tan başka kimse bilemez.

  Bütün bu beyanatım İngiltere’ye has olan ihlas ve vefakarlık saikasıyla deruhte ettiğim bir çok şeylerin Bu gün siyasi mesullerin bize resmi ve hususi bir surette sarahaten vaat ettikleri şeylerin vesikaları elimde bulunuyor. Bu vesikaların hepsi Arap kavminin yakın bir zamanda birlik ve istiklallerinin nasıl olacağının ve onların şimdiye kadar çektikleri minnet ve musibetlerin akıbet sona ereceğini teşhir eden taahhütlerdi. Bundan dolayı Arap milli emel ve maksatlarının husulü emrinde Cenab-ı Hak’tan sonra İngiliz milletine itimat ettiler. Buna delil ise düşmanlarımızın münferit sulh yapmamız teklifini reddetmiş olmamızdır.


  Arap kavminin İngiltere ve müttefikleri tarafında harp etmelerinden doğan sarsıntılardan düşmanlarımızın ziyadesiyle mütesir olmaya başladığı bir günde bu ittihat ve dostluğun neticelerinden olmak üzere Arap kavminin birlik ve istiklallerini te’yid ve bunun husulünden evvel sulh yapmanın imkansız olduğunu te’yid eden ve haşmetli İngiltere Kral ve Hariciye Nezareti tarafndan bana 8 Şubat 1918’de bir telgraf tebliğ edilmişti.

  Buna binaen İngiliz milletine iltifat nazarlarını hala kendilerini müttefik sayan milletin emelleri ve menfaatleri üzerine celp ederim. Çünkü bu gün Arapların birliği büsbütün bozulmuş adeta dağılmıştır. Arap memleketleri hep birbirinden ayrılmıştır. Bundan dolayı Arapların büyük bir kısmı beni memleketlerini İngiltere ile onun menfaatlerine satılmış olmakla itham ediyorlar. Bu töhmet ise mensup olduğum hanedanın şan ve şerefine nakise iras edecek ve onun temiz tarihini kirletecektir.

  Böyle ağır ve şeni töhmetlere şeref ve haysiyet denen şeylerden hiç nasipleri olmayan kimseler bile sabır ve tahammül edemezler. Bilemiyorum ki böyle nalayık bir muameleye
  hedef olmak için Arap kavmi hangi kusur ve günahı irtikap etti? Arap kavminin İngiltere hakkındaki tam inanç ve saygısını vefakarlığını hakiki bir cinayet saymak doğrumudur?

  Bununla beraber Arap milleti muazzam müttefiklerine karşı bütün varlıklarıyla fedakarlıklara daima hazırdırlar. Milletlerin seciyesi itibarıyla ahde vefaya riayet lüzumunu daima idrak eder olduklarından benim bu beyanatım ne harpteki yardımlarımızla övünmek ne İngiltere’ye ve müttefiklerine bir minnet yükletmek ne de büyük İngiltere’nin yüksek vaatlerini inkar ve İngiltere’ye karşı muarız bir vaziyet aldığımıza delalet etmez. Çünkü Araplar kendilerinin pek yüksek olan ‘’ahde vefa’’ vasıflarını kendilerine hasretmeyerek başka milletlerde de bu vasıfların mevcud olduğuna inanırlar.

  Bununla beraber ‘’hub-ül vatan minel iman’’ hadis-i şerifi mantukunca Araplar kendi vatanlarını dahi ne kadar sevdiklerini müttefiklerine göstermek hususunda pek duyguludurlar. Binaenaleyh bu beyannamemle kavmimin pek dehşetli olan bu günkü halini İngiltere’nin necip milletine bildirmek istiyorum.

  Vaziyetin bu şekilde devamı takdirinde milletimin hali daha da beter olacak ve tabir-i mahsusla yağmurdan kaçarken doluya tutulanların haline benzeyecektir. O vakit düşmanlarının ‘’evvelki halinizde kalmış olsaydınız bütün bu belalar ve musibetler başınıza gelmezdi.’’ Yolundaki sitemli sözlerine layık olurlar.

  Bundan evvel Hicaz bölgesi yine kendi imtiyaz ve istiklaliyle yaşamıyor mu idi? Bundan böyle Arap milleti
  bütün Şart ve alem nazarında bilhassa kendi tarihi önünde zalimler hainler dercesine inmeye zelil görünmeye nasıl tahammül edecektir? Ben bu sözleri tehtid maksadıyla söylemiyorum. Ancak pek heybetli donanmaları muazzam ordularıyla büyük İngiltere’nin dünya ölçüsündeki şöhret ve azametini hatırlarken onun bu hususta yeniden vaatlerini takviye ile politikasını değiştirmek lüzumuna inanarak ona karşı malum olan samimiyet ve ihlasımla demek isterim ki; Büyük Harbi’n patlak verdiği günden şimdiye kadar her korkunç anlarda bütün tehlikeli zamanlarda sadakat ve ittifakta sebat eden Arap kavmine artık layık oldukları faydalı ve elverişli muamelelerin yapılmasına başlanmalıdır.

  Bu bahis üzerinde sözü daha çok uzatmak arzu etmiyorum. Ve ancak İngiliz milletinin üstüme almış olduğum pek mühim vazifeyi ve mesuliyeti takviye ederek beni bu hususta tatmin etmek suretiyle vefakar müttefikleri olan Araplar hakkında insaflı olmalarını necabetlerinden ricada bulunuyorum.

  Çünkü biz müttefiklerinin kuvvetli ve müstakil olması İngiltere için de pek hayırlıdır. Halbuki milletimin bu gün olduğu gibi bir müddet daha böyle darmadağınık zelil ve perişan kalışını hayli meşakkatlere katlanarak istiklale doğru yollar aldıktan sonra meramına eremeyerek böyle yeis ve elem içinde bitap sürünüşünün onu nereye sürükleyeceğini Allah’tan başka kimse bilemez.

  Bütün bu beyanatım İngiltere’ye has olan ihlas ve vefakarlık saikasıyla deruhte ettiğim bir çok şeylerin üzerime yüklediği vazifelerin ifası iltica atıyladır
  (KAYNAK:Yakın Tarimiz:c.2s.284285)
 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Akıbetlerini şuanda yaşıyorlar. Onların pisliklerini şimdi zavallı masum halk çekiyor.

  Konuyla ilgili belgesel..
  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş