Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bodrum'da tebdil-i kıyafet olarak gezmesi Osmanlı'dan kalma bir gelenek.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bodrum'da tebdil gezerek durum tespiti yaptı. Tebdil-i kıyafetle yani kıyafet değiştirerek halkın durumunu yerinde görmek ve verdikleri emirlerin uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek Osmanlı padişahlarının en çok başvurdukları yoldu. İsmail Hakkı Uzunçarşılı "Saray Teşkilatı" isimli eserinde bu konuyu ilginç örneklerle anlatır.

ESNAF DENETİMİ
Bu gizli denetimler birçok meselenin padişahlar tarafından bizzat müşahede edilip çözülmesini sağlardı. Bugün'den Tarihçi Erhan Afyoncu'nun haberine göre; Osmanlı tarihçileri padişahların her kıyafet değiştirerek tebdile çıktıklarında ümmet-i Muhammed'i ve fakirleri muhafaza edecek hikmetli işler meydana geldiğini ve padişahların halkın rahatı için uykularını ve rahatlarını terk ettiklerini söylerler.

Padişahların tebdili kıyafet gezmekteki en önemli amaçlarından biri esnafın halka fahiş fiyatla mal satmasının önüne geçmekti. Fatih Sultan Mehmed bazen resmî olarak bazen de tebdili kıyafet ederek Unkapanı'ndaki Kapalıçarşı'daki esnafı sık sık dolaşıp devletin koyduğu kanunlara uyulup uyulmadığı kontrol etmişti. 1774-1789 yılları arasında hükümdarlık yapan Birinci Abdülhamid de sık sık esnafı denetleyen padişahlardandı. Sultan tebdil-i kıyafet ederek fırınlara gider ekmeğin ağırlığını rengini içine konan maddeleri kontrol ederdi.

ASKER DENETİMİ
Padişahlar İstanbul'da veya sefer zamanlarında askerin içine karışarak olup bitenleri takip ederlerdi. İkinci Osman 1621'deki Hotin seferinden İstanbul'a döndükten sonra askeri disipline sokmak için tebdil gezerek uygunsuz durumda yakaladığı yeniçerileri cezalandırdı. Ancak sultanın sertliği kendisinin tahttan indirilmesine sebep oldu.

Tebdil denince akla Dördüncü Murad gelir. Tebdil gezileriyle alâkalı bugün bile anlatılan fıkralar vardır. Bu gezilerin amacı emirlerine uyulup uyulmadığını tespit etmekti. Sultan İstanbul'da olduğu gibi sefer esnasında orduda da sık sık tebdil gezerdi. İran seferi sırasında ordu Maltepe'de iken bazı komutanları yerlerinde görmeyince paşaları kadırgaya bindirerek Kıbrıs'a sürgüne göndertmişti.

Sefere çıkan son padişah olan İkinci Mustafa 1695'teki ilk seferine çıkmadan hazırlıkların yürütüldüğü yerleri gizlice bizzat teftiş etmişti. Sefer sırasında da aynı denetimleri tebdili kıyafetle sürdüren sultan izinsiz halkın malını alan askerleri düzeni bozanların başına neler geleceğini göstermek için yakaladığı yerde öldürtmüştü.

SULTAN CASUSU YAKALADI
1757-1774 yılları arasında tahtta bulunan Üçüncü Mustafa çok tebdil gezen padişahlardandı. Tebdil gezerek halkın dertlerini dinlerdi. Sabah namazlarını tebdili kıyafetle Ayasofya'da kılmaya çalışırdı. Tebdil gezerken bir gün ilginç bir hadise meydana gelmişti. Tebdil gezerken rastladığı elçilik tercümanlarından birinin durumunu tahkik ettirince tercümanın devlet ricalinin konaklarına giderek haber topladığı ve bu bilgileri elçiliklere verdiğini anlayınca boynunu vurdurtmuştu.

1758 Ağustos'unda Üçüncü Mustafa Davudpaşa semtinde kıyafet değiştirerek gezerken Eflak ve Boğdan voyvodalarının ulakları olan birkaç kişiye rastlayıp bunlara bazı sorular sordu. Ulaklar sorulara şüpheli cevaplar verip yollarına devam edince padişah "Bu işte gizli bir durum vardır" diyerek ulakları yakalattı ve yanlarındaki mektupları ellerinden aldırdı. Mektuplar tercüme ettirilince bunları halktan bazılarının ve devlet adamlarının yazdıkları anlaşıldı. Bunun üzerine padişah hazretleri Boğdan voyvodasının Eflak voyvodası olmasını Eflak voyvodasının ise azledilerek mübaşir gözetiminde İstanbul'a getirilmesini emretti.

Padişahlar tebdil gezerken genelde fark edilmezlerdi. Fark edildikleri zaman ise padişahı tanıdığını belli etmek büyük kabahat olarak görülürdü. Üçüncü Mustafa bir gün tebdil gezerken Çorum Alaybeyi Feyzullah padişahı tanıyarak yanına gelip bir dilekçe verdi. Ancak bu davranışı suç olarak görüldüğü için alaybeyi öldürülmüştü.

CEPHE HABERLERİNİ TEBDİLDE ÖĞRENDİ
1691-1695 yılları arasında hükümdarlık yapan İkinci Ahmed sık sık tebdil gezerdi. 1692 Mayıs'ında Mevlevî şeyhi kıyafetinde başına uzun külah üzre kafesî destâr sarınıp elinde asâ tespih boynunda şal üzerine hırka giyip Bektaşî dervişleri kıyafetindeki adamlarıyla bir küçük arabaya binerek gazel okuyup borular çalarak veziriazamlığa yeni tayin ettiği Diyarbekir Beylerbeyi Hacı Ali Paşa'nın şehre girişini seyre çıkmıştı. Yolda arabadan inerek bir ceviz altında çayıra oturup veziriazamın alayını seyretti. Durumu önceden haber almasına rağmen Veziriazam Hacı Ali Paşa sultanın hizasına gelince tanımamazlıktan gelip selam verdi. Dede Sultan "Hû bizi duadan unutma" deyip bir avuç altın gönderdi. Padişah ayağa kalkıp veziriazamın selamını alıp "İhtiyacımız yok hemen özünü yokla âşık" diye cevap verdi.

VEZİRLERİ KERAMET GÖSTERDİĞİNİ SANDI
İkinci Ahmed yine bir gün tebdil gezerken yolda cepheden gelmiş bir askere rastlayıp nereden geldiğini sordu. Gazi "Varat Kalesi'nden geldim kâfirin beş aydır kaleyi kuşatmasından dolayı kalede mahsur kalan Müslümanların yiyecek ve yardım isteyen ızdırap ve feryat mektuplarını getirdim. Mektubu veziriazama teslim edeli beş gün oldu Hâlâ bir cevap alamadım" dedi. Sultan hemen saraya gidip "Veziriazam Varat Kalesi'nden mahzar getiren gazilere beş gündür cevap vermemişsin. Varat Kalesi'nin kâfirin eline geçtiğini veya düşmanın Belgrad etrafına geldiğini işitirsem vallâhilazim birçok kişi kesin olarak gazabıma uğrar" diyerek bir hattı hümâyûn yazıp gönderdi. Hattı hümâyûn vardığında veziriazam komutanlarla meseleyi görüşmekteydi ve Rumeli Beylerbeyi Mahmud Paşa'nın yardıma gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Veziriazam padişahın emrini alınca şaşırdı. Yazdığı cevabî mektupta aldıkları kararı bildirdikten sonra "Benim şevketlü padişahım minindillâh bu bir mahz-ı kerâmetiniz olup kulları dahi bu husus için devlet ileri gelenlerini davet etmiş ve meseleyi meşveret üzre idik" demişti.

TEBDİLDE LEBLEBİ YİYEN PADİŞAH
1754-1757 yılları arasında tahtta bulunan Üçüncü Osman genelde ulema kıyafetiyle halk arasında dolaşıp dedikoduları dinlerdi. Tebdilde iken leblebi muhallebi kebap gözleme gibi aldığı yiyecekleri at üzerinde yerdi.
Padişahlar bazen çok sevdikleri bir devlet adamı veya ulemanın cenazesine de tebdili kıyafetle katılırlardı. Birinci Abdülhamid dönemin önde gelen ulemasından Geredeli Hacı Halil Efendi'ye muhabbetinden dolayı vefatında tebdili kıyafetle Fatih Camii'ne giderek cenaze namazını kılmıştı.

TEBDİL-İ CÂME
Padişahların kıyafet değiştirerek yaptıkları gezilere tebdil-i câme yani tebdili kıyafet denirdi. Her padişah bu gezilere kendi meşrebine uygun bir kıyafet giyerek çıkardı. Bu teftişler sırasında padişahların yanında bulunan bir veya birkaç adamı da sultana uygun bir elbise giyerdi.

PADİŞAHLARIN TEBDİL KIYAFETLERİ
Kanunî haremden çıkma sipahi elbisesiyle İkinci Osman bostancı İkinci Ahmed Mevlevî şeyhi Üçüncü Osman ulema Üçüncü Mustafa tebdil hasekisi Birinci Abdülhamid şerif Üçüncü Selim delibaşı kalyoncu zaim kıyafetiyle İstanbul'da tebdil dolaşmışlardı.

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]