Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Osmanlı Musikisi


  Osmanlı mûsikîsi Osmanlı saray veya halk müzisyenlerinin askerî dini klâsik ve folklorik türlerde ürettiği ve toplumun her kesiminde kullanılmış bir sanattır. Temelinde tek kişinin (ozan tarzına uygun) usullü veya usulsüz ama mutlaka bir makam'a bağlı olarak çalıp söylediği; müziğin sadece ritm ve melodi unsurlarını kullanıp insan sesine ağırlık veren ve nesilden nesle aktarımı Batı müziğindeki gibi nota yoluyla değil meşk yoluyla sağlanan bir şahsî üslup ve ifade müziğidir.

  Sarayın devleti yalnız askerî ve mülkî olarak değil aynı zamanda fikir ve sanat hayatı açısından da yöneten bir merkez oluşu Türklerde çok eski bir gelenektir. Ülkenin en ileri fikir ve sanat adamlarını toplayan besleyen ve barındıran hep saray olmuştur. Şiir ve hat gibi mûsikî de eğitimlerinin ayrılmaz parçası olmuş olan Osmanlı padişahları da sanatı -Selçuklu Karahanlı vd. ataları gibi- ırk dil din ve mezheb farkı gözetmeksizin koruyup desteklemişlerdir. Osmanlı mûsikîsinin bir imparatorluk sanatı olarak bütün Türk mûsikîsinin en fazla gelişmiş zenginleşmiş ve incelmiş bölümü olmasının sebebi budur.

  Saray Bahçesinde eğlence. Ud Çengi Def.
  XVI yy. başları. I.Ahmed Albümü'nden

  Osmanlı Musikisinin Eğitim Kurumları
  Osmanlı mûsikîsinin nesilden nesle aktarımın meşk yoluyla sağlandığım söylemiştik. Bu meşk Mehterhâne Mevlevihâne Enderun mûsikî esnafı loncaları ve özel meşkhâneler olmak üzere başlıca beş değişik mekanda yapılırdı ki mûsikînin toplum içinde tanınıp sevilmesini beste ve konserlerle yaygınlaşmasını sağlayan temel eğitim ve icra kurumu niteliğindeydiler. Şimdi bu kurumları daha yakından görelim.
  III.Ahmed zamanında mehter takımı
  Levni_Topkapı Sarayi


  1. Mehterhâne
  Hun'lar zamanındaki adı Tuğ olan ve vurmalı sazlarla nefesli sazlardan oluşan askerî mızıka okulunun Fatih'ten sonra aldığı isim Hun'lardan beri Türk savaş tekniğinin vazgeçilmez unsuru olan askerî müziğin amacı çok uzaklardan duyulan ve gitgide yaklaşan gök gürültüsüne benzer yabancı bir müzmin sesiyle düşmanın moralini bozup savaşacak güç bırakmamak düşmanı teslim almak suretiyle harbi en kısa zamanda bitirmek ve böylece - bir bakıma - insan kıyımını önlemektir.

  Selçukluların T'abılhâne veya Nevbethâne dediği bu kurumda Hunlardan beri ikisi nefesli dördü vurmalı altı temel çalgı yer almıştır: İslamiyet ten sonra adları zurna boru (nefir veya şahnay) çevgan zil davul ve kös'e çevrilen yurağ boygur çöken çanğ tümrük ve küvrük. Savaşta ordunun önünde giden kös davul nakkare zil çevgan çalpara çengi harbî zurna ve boru gibi yüzlerce vurmalı ve nefesli çalgının çalacağı müzik savaş tören ve oyun (spor) amaçları için özel olarak bestelenirdi. Hünkâr Peşrevi At Peşrevi Alay/ Düzen Peşrevi Elçi Peşrevi Saat Peşrevi ve Rakkas Peşrevi bu mehter havalarından bazılarının adlarıdır.

  Savaşlarda çalınan mehter havalarının gündelik şehir hayatındaki karşılığı namaz vakitleri ile önemli resmî münasebetlerde vurulan nevbet 'ti. Dinî fonksiyonunun yanı sıra bir tür askerî halk konseri niteliğini de taşıyan nevbet Osmanlılarda ilk defa Osman Bey'in huzurunda vurulmuş Anadolu Selçuklu sultanı II. Gıyaseddin Mes'ud'un bağımsızlık fermanı ile uç beyliği alameti olarak gönderdiği berat kaftan tuğ ve sancağın yanında davul nakkare boru ve zilden oluşan takımın verdiği konseri Osman Bey ayakta dinlemiştir Nevbet'in resmî fonksiyonundan kaynaklanmış olabilecek bir sosyal uygulaması da çok sayıda davul zurnanın çaldığı ağır ritimli pehlivan havaları eşliğinde 1361 yılından beri yapılan Kırkpınar yağlı güreşleridir.


  Mehter'in büyüklüğü kat terimi ile belirtilen her bir sazın sayışına göre değişirdi: padişahların on iki katlı (her bir sazdan 12'şer adet) sadrâzamın 9 vezir ve paşaların 7 katlı mehterleri vardı. İcra düzeni ise savaşta saf normal zamanlarda yarımay biçimi idi.

  Fil veya develere bindirilmiş kocaman kösler at veya katırlara yüklenmiş büyük ziller davullar nakkareler zurnalar ve borular saflar halinde tuğ (çevgan) ve sancakların (alem) önünde yürür zenciri adı da verilen çevganîler at kılından kurdele zil ve çıngıraklarla süslü ritm sopalarım "Ala hey" nidalarıyla sallayarak askeri şevklendirirlerdi. Normal zamanlardaki nevbet ise en önemlisi ikindi zamanı yapılanı olmak üzere yarımay şeklinde dizilmiş mehteran bölüğü tarafından vurulur; davul zurna zil ve borucular (tabılzen zurnazen zilzen ve boruzen'ler) ayakta nakkareciler yere bağdaş kurarak çalar; içoğlanı başçavuşunun vezir veya yeniçeri ağasına sunmak üzere ihtiyaç sahiplerinin dilekçelerini toplanmasıyla başlayan tören halkanın ortasına gelen mehterbaşının elinde çevganla konseri yönetmesiyle devam eder gülbank ve dualarla sona ererdi. Mûsikî açısından Mehterin en büyük özelliği ise önce nefesli sazların arkasından bütün heyetin çaldığı yumuşak veya gümbürtülü bölümlere nöbetleşe yer verilen (buradan klâsik saz mûsikîsine geçmiş olup senfoni orkestralarında da kullanılan) karabatak tekniğidir.


  16 17 ve 18. yy.da yetişen Bestekâr ve icracıları eliyle askerî mûsikî sanatının zirvesine ulaşan mehter mûsikîsi hem savaşlar hem Osmanlı elçi veya heyetlerine eşlik eden şatafatlı takımlar münasebetiyle tanındığı Avrupa'da önce ordu birliklerini sonra da bestecileri etkilemekte gecikmedi. Daha 1683'te Viyana'ya yürüyen Jan Sobieski'nin ordusuna mehter etkisiyle perküsyonlar arttırılmış bir askerî bando eşlik etmişti. Batılıların çoğunlukla Yeniçeri müziği anlamına gelen terimlerle adlandırdıkları mehteri ilk uygulayan Lehler oldu (l741): Avusturya Rusya Prusya ve İngiltere de arkalarından geldi

  Mehterhâne 1828'de II. Mahmud tarafından kapatılmış bunun yerine III. Selim'in yakın dostu Napolyon'un emekli bando subayı Giuseppe Donizetti'ye Mızıka-i Hümâyun adlı Batı kopyası saray bando okulukurdurulmuştur.
  2. Mevlevihâne
  Sultan Veled tarafından kurulan ve Mevlânâ'nın tasavvufî fikirleriyle şekli yapısını (semâ') sistemleştiren Mevlevîlik Türkçe Arapça Farsça hat tezhib semâ' meşki gibi derslerin yanı sıra ciddî mûsikî eğitimi de veren dergâhları ve bir tür konser salonu niteliğindeki semâhâneleriyle Osmanlı mûsikîsinin gelişmesinde yüzyıllar boyu büyük bir ocak görevi yapmış Anadolu'nun en ücra ve küçük şehirlerinden başka İmparatorluğun Balkan ve Ortadoğu eyaletlerinde de açılmış olan Mevlevîhâneler Osmanlı mûsikîsinin yayılmasında başlıca rolü oynamışlardır.
  Sultan III.Ahmet'in şehzâdelerinin sünnet düğünü şenliklerinde Okmeydani'ndaki eğlencelerden birinde müzisyenler. Surname-i vehbî adli eserden 18. yy..

  3. Enderun
  I. Murad'ın Edirne'yi almasından hemen sonra 1363'te kurduğu II.Murad Fatih ve II. Bayezid'in geliştirip mükemmel bir saray üniversitesi haline getirdiği 1833'te II. Mahmud tarafından kapatılan saray okuludur. I. Murad zamanındaki din derslerine II. Murad şiir mûsikî hukuk mantık felsefe geometri coğrafya ve astronomi; Fatih hat tezhib kaatı' ve resim; II. Bayezid de silahşörlük okçuluk gibi askeri spor derslerini eklediler [II. Bayezid ayrıca Enderün'lulara dış (bîrün) hizmetlerine geçerek sadrâzamlığa kadar yükselebilme yolunu da açmıştır]. Bu dersleri okutacak bilginler imparatorluğun içindeki ve dışındaki ülkelerden celbedilirken Enderun'da tahsil edebilmek İslam dünyasının dört bucağından gelen öğrenciler için büyük bir şeref ve imtiyaz teşkil ediyordu.

  Enderun mûsikî mektebi kalburüstü Osmanlı mûsikîcilerinin sadece yetiştiği değil ders de verdikleri bir okuldu. Yeniçeri Ocağı ile birlikte kapatılan Mehterhâne gibi. İmparatorluk sarayının bu önemli mûsikî öğretim merkezi de II. Mahmud tarafından Enderun-u Hümâyunla birlikte kapatıldı.

  4. Özel Meşkhâneler
  Tek veya toplu olarak hususî mahiyette mûsikî meşki yapılan evler cemiyetler veya öğrenci koroları Osmanlı İmparatorluğunda mûsikî hocalarının evde ders verme geleneği saray cariyelerinin evlerine derse gönderildiği hocalarla başlamıştır. Gerek erkek gerek kız çocukların mûsikî eğitimi için Enderun'da - öbür konularda olduğu gibi - sadece saraydan değil dışarıdan hocalar da görevlendirilirdi. Mehterhâne ile Enderun'un (daha sonra da tekkelerin) kapatılmasından sonra bu adet zaruret halini aldı. Hem eğitim hem konser amacıyla kurulmuş olan derneklerin başında ise 1916-1931 yılları arasında çalışan Osmanlı mûsikîsinin ilk toplu icra plaklarını dolduran ayrıca yurt içinde ve dışında ciddî konserler veren Dârüttalîm-i Mûsikî Cemiyeti gelir.

  Kaynakça:
  Cinuçen Tanrıkorur "Osmanlı Musikisi"


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Osmanlı Mûsikîsinde Çalgılar
  Mûsikî aletleri bilimi demek olan Organoloji'de çalgılarhangi Müzik söz konusu olursa olsun bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak vurmalı çalgılar nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir. Biz burada. Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları kullanılma alanlarını birleştirerek vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .


  1) Tahtalar


  Çevgân
  (Askeri Müzik)
  Kaşık
  (Halk Oyunları)
  Çalpara veya Çengi Çubuğu
  (Köçekçe ve Tavşanca'larda)

  2) Zilliler

  Zil (Halile)
  (Tekke Müziği)
  Mehter Zili
  (Askeri Müzik)
  Hitit Sistrumu
  (Askeri Müzik.)
  Zilli Maşa
  (Halk oyunları)
  Parmak Zili
  (Eski ve yeni Raks Müziği)

  3) Derililer

  Kös
  Askeri Müzik
  Davul
  Askeri ve Halk Müziği
  Nakkare
  Askeri Müzik
  Kudüm
  Tasavvuf ve Klâsik Müzik
  Dâire
  Klâsik Müzik
  Def
  Fasıl Müziği
  Bendir
  Tasavvuf Müziği
  Nevbe
  Tasavvuf Müziği
  Darbuka
  Oyun havaları


  4) Fırınlanmışlar

  Cam Bardaklar
  Oyun Müziği
  Kâseler
  Oyun Müziği
  Fincanlar
  Oyun Müziği

  Nefesli Sazlar
  1) Dilliler

  Zurna
  Askeri ve Halk Müziği
  Mey
  Halk Müziği
  Kaval
  Halk Müziği
  Tulum
  Halk Müziği
  Sipsi
  Halk Müziği
  Çifte
  Halk Müziği
  Arğul
  Halk Müziği
  Düdük
  Halk Müziği

  2) Dilsizler

  Nefir
  Askeri Müzik
  Kaval
  Halk Müziği
  Ney
  Klâsik ve Tasavvuf Müziği
  Girift
  Klâsik Müzik
  Miskal
  Klâsik Müzik
  Pîşe
  Klâsik Müzik

  Klâsik Müzik
  Kara kamış
  Klâsik Müzik
  Komuz
  Oyun Müziği
  Garmon
  Mızıka ve Oyun Müziği
  Hokkabaz Borusu
  Eğlence Müziği
  Mizmar
  Klâsik Müzik  Telli Sazlar
  1) Yaylılar

  Iklığ
  Halk Müziği
  Sînekeman
  Klâsik Müzik
  Keman
  Klâsik Müzik
  Rebab
  Tasavvuf Müziği
  Klâsik Kemençe
  Klâsik Müzik
  Karadeniz Kemençesi
  Halk Müziği
  Ağaç Kemane
  Halk Müziği
  Yaylı Tanbur
  Klâsik Müzik
  Kabak Kemane
  Halk Müziği
  2)Mızraplılar

  Kopuz
  Askeri ve Halk Müziği
  Kolca Kopuz
  Halk Müziği
  Lâvta
  Oyun Müziği
  Çeng ( Mugni)
  Klâsik Müzik
  Tanbur
  Klâsik Müzik
  Ud
  Klâsik ve halk Müziği
  Kanun
  Klâsik ve halk Müziği
  Santur
  Klâsik Müzik
  Saz Ailesi

  Cura
  Halk Müziği
  Cura-Bağlama
  Halk Müziği
  Bağlama
  Halk Müziği
  Tanbura
  Halk Müziği
  Dîvan (Meydan) sazı
  Halk Müziği
  Tar Ailesi

  Dombra
  Halk Müziği
  Dotar
  Halk Müziği
  Setar
  Halk Müziği

  Asya Türkleri Müziği Çalgıları

  Balaban (MEY)
  Halk Müziği
  Gubuz
  Halk Müziği
  Koray
  Halk Müziği
  Sıbızgı
  Halk Müziği
  Mazhar
  Halk Müziği
  Gıçek
  Halk Müziği
  Kılkopuz
  Halk Müziği
  Rubab
  Halk Müziği
  Nay
  Halk Müziği
  Kemença
  Halk MüziğiKonu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş