Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan’ın hayatta iki oğlu kalmıştı. Bunlar Şehzade Selim ve Bayezid idi. Kardeşinden iki yaş büyük olan Selim Manisa Bayezid ise Konya sancakbeyiliğinde bulunuyordu. Düzmece Mustafa olaylarında gösterdiği yararlılık üzerine Şehzade Bayezid Konya'dan Kütahya sancakbeyiliğine atandı. Bu merkeze yaklaşması nedeniyle Bayezid'de babasının veliahtı olduğu kanısını uyandırmıştı. [1]

Gün geçtikçe şehzadeler arasındaki rekabet kızışıyordu. Ortamın iyice gerildiğini gören Kanuni Sultan Süleyman Şehzade Selim’i Manisa’dan Konya’ya Şehzade Bayezid’i de Kütahya’dan Amasya’ya tayin etmişti. Bayezid Amasya’ya vardığında Selim ile olan rekabete şiddetini arttırarak devam etti. Durumun kaçınılmaz bir çarpışmayla son bulacağını anlayan Kanuni Selim’in kardeşinden daha güçsüz olduğunu bildiğinden bazı beylerbeylerinin ona katılmalarını emretti. Selim Bayezid'i bir çembere almıştı ki kardeşi çemberden sıyrılıp Ankara'ya ulaşmayı başardı.

Tarihler Haziran 1559’u gösterdiğinde iki şehzade kuvvetleri Konya’da karşılaştı. Şiddetli çarpışmanın neticesinde Padişah destekli Şehzade Selim galip gelmiş kardeşi Bayezid ise önce Amasya’ya sonra da İran’a kaçarak Şah Tahmasb’a sığınmıştı. Kanuni Sultan Süleyman ise Şah Tahmasb’a yazdığı mektubunda aradaki dostluğa binaen Şehzade’nin teslimini isteyerek aksi durumda İran topraklarına girmek zorunda kalacaklarını bildirdi. Şah’ın ise Kanuni’ye cevabı Bayezid affına şefaat etme şeklinde oldu. Ancak O’nu bir siyasi koz olarak kullanmaktan da geri durmuyordu. Şehzade Bayezid ise babasına af mektupları yazmış Lala Mustafa Paşa tarafından tahrik edildiğini bildirmiş ise de bu konudaki namelerin Padişah’a ulaşmadığı sanılmaktadır.[2] Bunun dışında Şehzade Bayezid babasına oldukça sanatlı şiirler yazarak ondan af dilemişti:


Ey serâser âleme sultân Süleymânum baba
Tende cânum cânımın içinde cânanum baba
Bâyezidine kıyar mısıin benüm cânum baba?
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba.

Enbiyâ ser-defteri ya’nî ki Âdem hakki-çün
Hem dahî Mûsâ ile İsâ vü Meryem hakkı-çün
Kâinâtun serveri ol rûh-i a'zam hakki-çün
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba.

Sanki Mecnûnam bana dağlar başı oldu durak
Ayrılup bi‘l-cümle mâl ü mülkden düşdüm ırak
Dökerüm gözyaşunu "Vâ-hasretâ dad el-firâk"
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba.

Kim sana arzeyleye hâlim eya Şâh-i Kerîm
Anadan kardaşlarumdan ayrılup kaldum yetîm
Yok benüm bir zerre isyânum sana Hakdur ’alîm
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba.

Bir nice ma'sûmum oldugun şehâ bilmez misin
Anlarun kanuna girmekden hazer kılmaz mısın
Yoksa ben kulunla Hak dergâhına varmaz mısın
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba.

Hak Teâla kim cihânun şâhı itmüşdür seni
Öldürüp ben kulunu güldürme şâhım düşmeni
Gözlerüm nûru oğullarumdan ayırma beni
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba.

Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
Bu meseldür söylenür kim "Kul günâh itse n'ola
Bâyezidün suçunu bağışla kıyma bu kula
Bî-günâhım hak bilür devletlü sultânum baba. [3]


Babası Sultan Süleyman da ona aynı sanatkar üslupla ve babacan bir tavırla cevap veriyordu:

Ey dem-â-dem mazhar-ı tuğyân ü isyânum oğul
Takmayan boynına hergiz tavk-ı fermân'ım oğul
Ben kıyar mıydım sana ey Bâyezid Hânum oğul
Bî-günâhum dime bari tevbe kıl cânum oğul.

Enbiyâ vü evliyâ ervâh-ı a’zam hakkıçün
Nûh u İbrahim ü Musî İbn-i Meryem hakkıçün
Hatm-ı âsâr-ı nübüvvet Fahr-i Âlem hakkıçün
Bi-günahum dime bari tevbe kıl canum oğul.

Âdem adın itmeyen Mecnun'a sahralar durak
Kurb-i taatdan kaçanlar daima düşer ırak
Tan degüldür dir isen "Vâhasretâ dâd-el-firak"
Bi-günahum dime bari tevbe kıl canum oğul.

Neşet-i Hakdur nübüvvet ram olan olur kerim
"Lâ-t'akul üf!" kavlini inkâr eden kalur yetim
Taat'a isyana âlimdür Hudavend-i azîm
Bi-günahum dime bari tevbe kıl canum oğul.

Rahm ü şefkat zib-i iman olduğun bilmez misün
Ya dem-i ma'sum'u dökmekten hazer kılmaz mısun
Abdi âzâd ile Hak dergahına varmaz mısın
Bi-günahum dime bari tevbe kıl canum oğul.

Hak reâya-yi muti-e ra’i itmişdür beni
İsterem mağlûb idem ağnâm'a zi'b-i düşmeni
Haşa lillah öldürürsem bî-güneh nagah seni
Bi-günahum dime bari tevbe kıl canum oğul.


Tutalum iki elüm başdan başa kanda ola
Çünki istiğfar idersün biz de afv-itsek n'ola
Bayezîd'üm suçını bağışlaram gelsen yola
Bi-günahum dime bari tevbe kıl canum oğul. [4]


Neticede İran'a yüklü bir miktar altın ödenerek Şehzade Bayezid ve oğulları Erzurum'da teslim alınmış ve Şehzade ile oğullarının fetva ile onaylanan idam cezaları hemen orada boğulmaları suretiyle infaz olunmuştur. (23 Temmuz 1562)

[1] Celalzâde Tabakatü’l-Memalik 498b-499a.
[2] Peçevi Tarihi I 277.
[3] [4] İstanbul Üniversitesi Cihan Hükümdarı Web Sitesi