Batılı yazarlar Türkleri vahşiacımasız barbarlar olarak tasvir ederler.Gerçek başkadır.Savaşta ele geçen kâfirlere kadın çocuk ve ihtiyar nasıl muamele edileceği dinî kurallara bağlanmıştır.Batı Anadolu'da XIV. yüzyılda yazılmış bir fıkıh kitabında şu kuralları okuyoruz:

"İlkin düşman İslama davet olunur.Müslüman olan kâfirin malı ve kanı haramdırdokunulamaz.Kaçan kâfirlerle andla kavl (sözleşme) eyleseler kavillerin bekliyeler (sözlerinde tutalar).Kâfirlerin burnunelinayağın kesmiyelerdelilerini ve 'avretlerini ve nâresîde (yetişkin olmayan) oğlanlarını öldürmeyelerbunak ihtiyarları öldürmeyeler.Kaçan kim kâfirler bunalsaamân dileseler müslümanlardan bir kimse amân verse revadır.Bir beg bir kâfir şehri gücile feth eylesebeg dilerse kâfirlerimallarını ve oğlunu kızını bir kezden çerisine üleşdüre (pay ede)yahud dilerse üleşdürmeye ve ol kâfirlerin öldüre yahud kul edine.Çeri akınların eyleselerbeye getirelerbeş bölük eyliye ve dört bölüğün akıncılara üleşdürekalan beşde biri miskinler (çalışamayan fakirlere) ve yolculara verile."


Başka bir metinde şunları okuyoruz:

"Kazanç yapmanın helâli gâzîlikden gelendirganîmet malıdır.Ama şartları vardır.Kâfirle savaş etmiş olmak.Esire ilkin İslam teklif olunurMüslim olursa kalan müslümanlar gibi oldular ve eğer Müslüman olmazsa harac vermeye da'vet ide.Razı olursa malları ve kanları haram olur (dokunulmaz).Ancak bu daveti kabul etmeyenlere karşı savaşa başlanırekinlerin bozalaryakalar ve ağaçların keseler.Kâfirler ile and ile kavl (sözleşme) eyleseler kavillerinden dönmeyeler (sözlerinden dönmeyeler).Tanrı yolunda gaza idendaim oruç tutannamaz kulanKur'an okuyan kimse gibidirgâziliğin öbür dünyada savâbı çok büyüktür."

Görüldüğü üzere Müslümanların savaş kurallarını din belirlemiştir.Her şey İslam hukukuna uygun bir şekilde yapılır.Batılı yazarların “barbarvahşiacımasız vb.” sıfatları gerçek dışıdır..