1895 ve 1896 yıllarındaki eylemlerinden istedikleri sonucu alamayan Ermeniler bu defa da II.Abdülhamd'e suikast yaparak ve başka büyük eylemler gerçekleştirerek büyük devletlerin dikkatini çekmeyiböylece Osmanlı Devleti'ni de zayıf düşürmek suretiyle hedeflerine ulaşmayı denediler.
Bu çerçevede 1904 yılı Ocak ayında Sofya'da yapılan Taşnak kongresindeİstanbul ve İzmir'de yoğun eylemlere geçilmesi konusunda karara varıldı.Buna görePadişaha suikast düzenleneceksonra da hükümet merkeziGalata KöprüsüTünelOsmanlı Bankasıyabancı büyük elçilikler ile diğer bazı özel ve resmi müesseseler havaya uçurulacaktı.Böylece müthiş bir kargaşa ve ihtilal çıkarılarak İstanbul kan ve ateş içinde bırakılacakardından Avrupa devletlerinin müdahalesi sağlanacaktı.Ermeni komitacılar aldıkları karar doğrultusunda suikast hazırlıklarına başladılar.Tertipçiler arasında en önemli rolü Samuel Fainkızı Robina Fain ve Lipa Rips adlı Rus Ermenileri oynuyorlardı.Bunlaranarşist ruhlu bir şahıs olan Belçikalı Edward Jorris ile irtibat kurdular.
Suikatçiler II.Abdülhamid'in hareketlerini izlemeye başladılar.Eylem için en uygun zaman olarak Padişahın Yıldız Camii'ne gittiği ve resmi bir törenin gerçekleştiği Cuma gününü kararlaştırdılar.Tespitlerine görePadişahın namaz sonrası camiiden çıkıp arabasının yanına varması ve harekete geçmesi 1 dakika 42 saniye tutmaktaydı.Bu çerçevede hazırladıkları plan gereğinceiçine saatli bomba yerleştirilmiş bir araba camii dışına getirilecek ve ayarlanan saatli bomba Padişahın arabası tam oradan geçerken patlayacaktı.
Suikastçilerplanladıkları şekilde 21 Temmuz 1905 Cuma günü arabalarıyla Yıldız Camii'ne geldiler.Namaz bitince de saatli bombayı harekete geçirdiler.Fakat namaz bitiminde Şeyhülislam Cemalettin Efendi Padişahın yanına geldi.Ayaküstü bir süre sohbet ettiler.Bu arada Padişah arabasına binmedenönceden ayarlanmış olan saatli bombacamii dışında müthiş bir gürültü ile patladı.Şeyhülislamın tarafından tesadüfen birkaç dakika oyalanan Padişah bu suretle suikastten kurtuldu.Fakat patlayan bombanın içinde yer aldığı arabanın civarında bulunan çok sayıda insan hayatını kaybetti ve yaralandı.
Hadiseyi bizzat gören Saray Başkâtibi Tahsin Paşa'nın ifadesine görePadişah bomba patladığı sırada büyük bir cesaret örneği gösterdi.II.Abdülhamid çıkan paniği yatıştırmak için gür sesle: "Korkmayınızkorkmayınız!" diye bağırdı.Onun bu telaşsız halini görenleraskerlersubaylar hemen yerlerini aldılar.Padişah: "Telaş edilmesin.İzdihamdan kimse incinmesin!" diyerek arabasına bindi.Dizginleri eline aldı.Arabayı her zamankinden daha ağır kullanarak yokuştan çıkmaya başladı.Bu sırada Avusturya büyük elçisi: "Vive le Sultan - Yaşasın Sultan" diye bağırıyordu.Yıldız Hamidiye Camii
Suikastertesi günkü gazetelerde yayımlanan resmi bir tebliğ ile duyuruldu.Bu aradagerek ülke içinden gerekse ülke dışından büyük tepkiler geldi.Çok sayıda Osmanlı vatandaşı Padişaha yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.Dönemin bütün hükümdarları ve devlet başkanları saraya "geçmiş olsun" telgrafları ygönderip olayı lanetlediklerini belirttiler.Beşiktaş Zabıtası Komutanlığı'nın raporuna göre olayda dördü gazeteci ve üçü asker olmak üzere 26 kişi ölmüşbirçok araba enkaz haline gelmişti.Suikast teşebbüsünde "Machine Enfernal" yani "Cehennemî Makine" adı verilen ve 80 kilo patlayıcı madde ihtiva eden bir bomba kullanılmıştı.Patlamanın olduğu yerde70 cm.derinliğinde bir çukur açılmıştı.
Asıl soruşturma Necip Melhame Paşa başkanlığında derhal oluşturulan bir komisyon tarafından yürütüldü.Araştırmalara devam ederkenYıldız yokuşunda bulunan bir lastik parçası önemli bir ipucu teşkil etti.İstanbul'da lastik tekerlekli araba pek kullanılmıyordu.Parçalanan arabanın enkazı arasında 11123 numarası ve Neseldorfer yazısı tespit edilincebunun Viyana'da bir fabrikada inşa edildiği anlaşıldı.Ardından bir biri peşisıra bulunan delillerle suikastın cereyan şekli ortaya çıkarıldı.Bu arada elebaşlarından Edward Jorris ve bazı sanıklar yakalanmışyine elebaşı sayılabilecek bazıları ise yurt dışına kaçmayı başarmışlardı.Olayın aydınlatılmasında Edward Jorris'in ifadeleri hayli işe yaradı.
Araştırmaların sonucunda suikastın gelişimi ortaya çıkmıştı...Suikast planının nerede yapıldığısuikastçilerin Cuma gününe kadar nerede ikamet ettiğiarabanın nereden ve nasıl temin edildiğibombanın nereden satın alındığı ve şehre nasıl sokulduğuna kadar her şey aydınlatıldı.Suikastçilerin ifadelerine göre gerek arabanın satın alınmasıgerekse suikasta yönelik harcamaların toplamı 300 bin frangı bulmuştu.Bu paralar çoğunlukla AmerikaRusya ve Bulgaristan'daki Ermeniler tarafından gönderilmişti.
Suikastin tertipçileri arasında yer alan Belçikalı Edward Jorris soruşturma bittikten sonra mahkeme huzuruna çıkarıldı.Suçunu itiraf ettiğinden idam cezasına çarptırılacağı muhakkaktı.Fakat mahkeme kararından önce17 Aralık 1905 günüBelçika'nın İstanbul BüyükelçisiOsmanlı hükümetine başvurarak3 Ağustos 1838 tarihli anlaşmaya istinaden sanığın iadesini isteyeceğini bildirdi.Büyükelçiye göretevkiften bu yana kendi hükümeti her türlü kolaylığı göstermişolay da bütünüyle aydınlatılmış olduğu içinsanığın artık Osmanlı ülkesinde tutulmasının faydası yoktu.Jorris mahkûm edilirsecezasını çekmek üzere Belçika'ya iade edilmedi.Ertesi gün Edward Jorris mahkemece idama mahkûm edildi.Büyükelçi de 19 Ağustos tarihinde Osmanlı hükümetine yeniden başvurarakdaha önceki talebi doğrultusundacezasını Belçika'da çekmek üzereJorris'in kendisine teslimini istedi.Osmanlı hükümeti3 Ağustos 1838 tarihli anlaşmanın Belçika'ya böyle bir hak tanımadığını beyan ederek isteği reddetti...Belçika ve Osmanlı arasında bu konu dolayısıyla yoğun bir diplomatik kriz yaşandı.Bu diplomatik kriz esnasındasuç işlediği için Osmanlı mahkemelerinde cezalandırılıpyine bu cezalarını Osmanlı cezaevlerinde tamamlayan FransızRusİngiliz İtalyan ve Avusturya uyruklu yabancıların bir listesi de Belçika'ya sunuldu.Aslında bütün bu görüşmeler sürerken Edward Jorris'in idam edilmeyeceği biliniyordu.Çünkü idam cezasından hoşlanmayan II.AbdülhamidBelçikalı anarşistin cezasını da müebbete çevirmişti.Sonraki gelişmeler çerçevesinde Edward Jorris Belçika'ya iade edilmedi ama pasaportu verilerek Avrupa'ya gönderildi...
Suikasttan sonradönemin şairlerinden Tevfik Fikret Bir Lahza-i Taahhur (Bir Anlık Gecikme) isimli bir şiir yazdı.Bu şiirErmeni suikastçiye methiyeler düzerkenSultan'a öfke kusuyordu.İşte o mısralar:“Ey şanlı avcı dâmını bî-hûde kurmadın!
Attın… Fakat yazık ki yazıklar ki vurmadın!
Dursaydı bir dakikacağız devr-i bî-sükûn
Yahut o durmasaydı o iklîl-i ser-nigûn
Kanlarla bir cinâyete pek benzeyen bu iş
Bir hayr olurdu misli asırlarca geçmemiş
Lâkin tesadüf… Ah o kavîler münâdimi
Âcizlerin zavallıların hasm-ı dâimi
Birden yetişti mahva bu tedbîr-i hâriki;
Söndürdü bir nefeste bu ümmîd-i bâriki.
Nakşetti bir tehekküm için baht-ı bî-şuûr
Târih-i zulme bir yeni dibâce-i gurûr
Kurtuldu; hakkıdır alacak şimdi intikam;
Lâkin unutmasın şunu târih-i sifle-kâm:
Bir kavmi çiğnemekle bugün eğlenen denî
Bir lâhza-i teahhura medyûn bu keyfini!”