Da Vinci’nin II. Bâyezîd’e Mektûbu

II. Bâyezîd babasının tablosunu sattırdığı Molla Lütfî’yi öldürttüğü rivâyete göre Kolomb’un teklîfini reddettiği sırada Avrupa Rönesans’ı yaşıyordu. Rönesans’ın en meşhur san’atçısı Da Vinci Milano’da Sforzaların himâyesindeydi. Milano’nun Fransız destekli Cesare Borgia tarafından istilâsından sonra Da Vinci o sırada Türkiye’yle savaşan Venedik için askerî mühendislik yapmış kısa bir süre Cesare Borgia’nın himâyesine girmiş fakat daha sonra uzun bir süre hâmîsiz kalmıştır. İşte bu sırada Venedik ile sulh yapmış olan Türkiye’nin Galata’da köprü yapacak mühendis bulamadığını duyan Da Vinci II. Bâyezîd’e hitâben bir mektûb yazarak projelerinden bahsetmiştir. Maalesef bugün orijinal mektûb elimizde olmayıp Osmânlıca tercümesi mevcûddur. Vesîka Franz Babinger tarafından 1952 yılında neşr edilmiştir.Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


“Ceneviz’den Lecardo (?) adlu kâfir gönderdüği mektûb sûretidür

Ben kuluñuz değirmen husûsunı şimdiye değin fikr idüb Allah inâyetiyle bir vechle çâre buldum ki bir tazyîk ile susuz hemân yel ile değirmen itdüm ki deñizde olan değirmenden dahı izâle hâsıl ola ve hem halka dahı âsân ve hem kanda olursa olur ve dahı Allahu Te’âlâ baña nasîb itmüşdür ki bir tazyîk ile ipsüz ve urgansuz geminüñ suyun çıkaram bir dolap ile ki kendü döne ve ben kuluñ şöyle işitdüm ki Istanbul’dan Galata’ya bir köpri yapmak kasd itmüşsüz ama bilür âdem bulunmaduğı sebebden yapamamışsız ben kuluñuz bilür ben bir yayı pek yüksek kaldıram ki hîç kimse üzerinden yüksekliğinden geçmeğe râzı olmaya ama bir fikr eyledüm ki bir çatma idem andan soñra suyu çıkaram ve kazuklar dokuyam (?) şöyle idem ki aşağadan hemân yelken bile bir gemi çıka ve bir köpri eyleyem ki kalka ki altdan döküldüği vakt Anatolı yakasına geçeler ama sular daim akduğı içün yenür ol hûsûs [sic] içün bir tazyîk eyleyem ki ol akan suyu aşağadan akub kenâra zarar eylemeye senden soñra olan pâdişâhlar kolay harcla yapalar bu sözlerümi inşâallah gerçek bilesiz ve ben kuluñuz dâim hizmetiñüzde bilüb buyurasız.

Bu mektûb Yulyus ayınuñ üçünde yazılmuşdur.”
Sarayın muhtemelen Rûm tercümânları “o”yu “c” okuyup “n”yi de atarak Leonardo’yu “Lecardo” yapmış olmalılar. Bu tercümânların Türkçeyi de iyi bilmedikleri “husûs” kelimesini “hûsûs” yazmalarından ve ba’zı başka imlâ hatâlarından anlaşılmaktadır. [Ayrıca bu sitede bkz: Fâtih'in “Türk Elleri”]

“Yulyus ayınuñ üçü” 3 Jul ya’nî 3 Temmûz’dur. Yıl belirtilmiyor; fakat Leonardo’nun “Codex Leicester” olarak adlandırılan ancak ayna tutularak okunabilen ve bugün Bill Gates’in kolleksiyonunda bulunan eskiz defterindeki çizimlere göre 1502-1503 yıllarından birinde olduğu anlaşılmaktadır. İskoç târîhçi Horatio Forbes Brown’ın “Leonardo Da Vinci and Cesare Borgia” makâlesine göre Leonardo 1502 Temmûz’unun sonunda mektûbdaki Ceneviz’in aksine İtalya’nın doğusuna gidip Cesare Borgia’nın emrine girmiş 1503 Ocak’ında ayrılmış ve Floransa’ya dönmüştür. 1502 Aralık’ında ise Türkiye Venedik’le muâhede imzâlamış ve İtalya’ya elçi yollamıştı. Aynı yıllarda Floransa’da Dâvûd Heykeli’ni yapan Michelangelo’nun II. Bâyezîd tarafından (daha sonra Yavuz tarafından da) da’vet edildiği rivâyet edilir. “Lecardo”nun “Ben kuluñ şöyle işitdüm ki” lâfı bu vasıtasıyla ve 1503 Temmûz’unda olmalıdır.

II. Bâyezîd Leonardo’nun bu projesine ya cevâb vermemiş yâhûd olumsuz cevâb vermiş olmalı. Fakat 2001 yılında Norveç’te onun tasarımından etkilenerek bir köprü yapılmıştır.
Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Da Vinci’nin mektûbunda bahs ettiği projelerinin eskizleri

Alıntıdır.