Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #1
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Celali İsyanları, Celali İsyanlarının Sebepleri


  Celâlî İsyanları
  I- Genel olarak Celâlî isyanları ve sebepleri


  Celâlî Celâl’e mensup demektir. Yavuz Sultân Selim zamanında Bozok’da 1519 yılında isyan eden Kızılbaş Şeyh Celâl’in isyanı üzerine daha sonra meydana gelen isyanlara hep Celâlî isyanları ve âsilere de Celâlîler denmiştir. O halde celâliği geniş anlamda devlete isyan yani bağy veya hurûc ales-sultân diye de isimlendirebiliriz.

  Celâlî isyanlarını iki ayrı safhada incelemek mümkündür:

  Birinci safhada Safevi Devleti’nin himayesinde bir mezhep mücadelesi tarzında başlayan ve daha ziyade İran’ın tahrikleri sonucu Osmanlı Devleti’ne fırsat buldukça isyan eden Şi’î Türkmenlerin hareketleridir. Bunlara Alevî veya Kızılbaş isyanları da denmektedir. Bu manada en önemli isyan II. Bâyezid devrinde Antalya taraflarında başlayan Şahkulu isyanı idi. Çaldıran Zaferi bu tip isyanları ortadan kaldırmaya yetmedi ve 1519’da Yavuz tarafından bastırılan Şeyh Celâl isyanı ile artık memnun olmayan kitlelerin hareketine adını veren olay meydana gelmiş oldu. Kanuni’nin zamanında da Şehzâde Mustafa’nın idamıyla fırsat bulan Celâlîler Düzmece Mustafa diye birinin etrafında toplanarak devlete isyan ettiler. Şehzâde Bâyezid’in durumu ise İran Şahının da tahrikiyle tam bir isyana dönüştü. Alevîlik davasıyla isyan eden Celâliler arasında Sülün Baba Zünnun Domuzoğlan Karaisalı Cemâatinden Veli Halife ve nihayet Hacı Bektaş-ı Veli’nin neslinden olduğunu iddia eden Âsi Kalender bulunmaktadır.  İkinci safha ise Osmanlı Devleti’nin hukukî sosyal ve iktisâdî hayatının bozulması ve bunun neticesinde devlet teşkilâtında kayırmaların baskıların zulümlerin ve rüşvetin artması üzerine bu sebeplerden biriyle devlete kırgın olanlarla daha evvel Celâlî isyanlarının temelini teşkil eden mezhep mücadelesinin birleşmesi safhasıdır. Bu ikisi başlayınca Osmanlı devleti kontrolü çok ciddi manada kaybetmiştir. Bu kontrolün kaybı hem hukukî alanda ve hem de malî alanda yanlışlıkların ve zulümlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Biraz evvel gördüğümüz gibi artık düzenli bir hukuk sisteminin devamı olmak üzere yeni çıkarılan kanunlar ve bunlara göre verilen tezkireler değil meydana gelen haksızlıkları önlemek ve kanunların tatbik edilmezliklerini ortadan kaldırmak için çıkarılan adâletnâmeler gündemdedir.
  İşte bu noktada devletin idaresinden hoşlanmayan gruplar bu öfkelerini ortaya koymak üzere bir çıkış yolu aramışlar ve devlete baş kaldıran her reisin maalesef arkasında yer almaya başlamışlardır. Bunlara Safevi devletinin tahriklerini ve de seferlerde alınan kötü neticeleri de ekleyince Osmanlı Devleti’nin en az 200 yılına damgasını vuran Celâlî isyanları ortaya çıkmıştır. Bu sebeplerden bazılarını şöylece özetlemek mümkündür:

  1) Osmanlı Devleti’ni yücelten hukuk ve adalet sistemindeki bozulma bu isyanların birinci sebebidir. Zira devlet görevlileri adaleti arka plana itince ve re’âyâya ağır vergiler salmaya başlayınca vatandaş devletinden her geçen gün soğumuştur. Bir taraftan idarecilerin zulmüne ve diğer taraftan Celâlilerin baskısına dayanamayan halk celây-ı vatan ederek yani evini yurdunu terk ederek çoğunlukla bir başka Celâli grubuna karışıyordu.

  2) Osmanlı iktisâdî hayatındaki bozulma önemli bir isyan sebebiydi. Bir tarafdan refah ve lüks ve diğer tarafdan da buna ulaşmak için başvurulan rüşvet yolu bunların yanında vatandaşın vergi ve fakirlik kıskaçları arasında kalması insanları isyana teşvik ediyordu. III. Murad devri Osmanlı Devleti’nde enflasyonun yaşandığı ilk dönemdir. Bu yüzden yeniçeri isyanları da başlamıştır.

  3) Osmanlı Devleti’nin savaşlarda zafer yerine mağlubiyetler alması da isyanların önemli sebepleri arasındadır. Mesela uzun süren Osmanlı Avusturya savaşları halkı bıktırmış ve psikolojik açıdan insanları devletten soğutmuştur. Bu arada bir ateşli silah olarak tüfeğin Anadolu’da bol miktarda bulunması da tarihçiler tarafından savaşlar kadar isyanlara sebep olarak gösterilmektedir.

  4) İlmiye sınıfının bozulması ve devlet işlerinde ehliyet yerine yakınlara ve dostlara görev verilmesi devlete isyan edenlerin maalesef kalitesini yükseltmiştir. Yani Celâlîler eskisine nazaran daha güçlü reisler çevresinde toplanmaya başlamışlardır. Devlet hayatında yanlış uygulamalardan rahatsız olan bazı vasıflı devlet adamları da maalesef patlamaya hazır bomba gibi duran isyancı grupların başlarına geçebiliyorlardı. Karayazıcı Deli Hasan Tavil Ahmed ve Canboladoğlu isyanları bunlara misâl olarak verilebilir.


  II- III. Mehmed devrindeki belli başlı Celâlî isyanları

  III. Mehmed devrinde Osmanlı Devleti’ni perişan eden bazı Celâlileri kısaca anlatalım:

  Karayazıcı İsyanı: III. Mehmed devrinde devam eden Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında ilk büyük Celâlî isyanını başlatan Karayazıcı Abdülhâlim aslında Osmanlı Devleti’nde sekbanbaşılık ve subaşlık gibi görevlerde bulunan ve eşkıyayı sindirmek üzere Malatya tarafında il erlerine yiğitbaşı olarak tayin edilen bir şahıstır. İsyan ettikten sonra çevresine topladığı levent ve sekbanlarla Urfa civarını yağmalamış (1596); Cığala-zâde Sinan Paşa’nın yanlış siyâsetinden rahatsız olan 30.000 kapıkulu da kendisine katılınca iyice azıtmıştır. Urfa’yı zapteden Karayazıcı Hâlim Şah adıyla fermanlar bile göndermiştir. Sokullu-zâde Hasan Paşa’nın takipleri sonucunda Samsun taraflarına çekilen Karayazıcı vefat ettikten sonra teşkilâtın başına oğlu Deli Hasan geçmiştir. Sadrazam Yemişçi Hasan Paşa’nın kendisini Bosna Beylerbeyisi ve çevresindeki ileri gelenleri de belli görevlere getirip Avusturya Seferine göndermesiyle bu büyük gaile ortadan kalkabilmiştir (1603). Avusturya ve İran seferleri yüzünden devlet Celâlilere karşı tam bir varlık gösteremiyor ve vatandaşını bu asilere karşı koruyamıyordu. 1608 yılına kadar Anadolu’da büyük kaçgunluk denilen bıkkınlık dönemi yaşandı ve halk perişan oldu.

  Tavîl Ahmed İsyanı: Sekbanlıktan yetişme olan Tavîl Ahmed de 1605 yılında çevresine topladığı eşkıya ile Gezdehan Ali Paşa ve Nasuh Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup edecek kadar güçlenmiştir. Buna çok üzülen I. Ahmed başa çıkamadığı Tavil Ahmed’i Şehrizor Beylerbeyliğine tayin ederek bu sıkıntıdan kurtulmuştur. Ancak oğlu Mustafa babasının isyanını devam ettirerek Bağdad’ı teslim almıştır (1607). Daha sonra Kuyucu Murad Paşa bunu sindirmekte muvaffak olmuştur.

  Canboladoğlu Ali Paşa İsyanı: Maalesef Celâlîlerin en güçlüsü bu idi. Dedesi Canbolad Bey Yavuz zamanında kendisine yurtluk verilen Kürt Beylerindendi. Cığala-zâde Sinan Paşa’nın kardeşi (bazı kaynaklarda yeğeni) Hüseyin Paşa’yı idam etmesiyle birlikte Kilis ve çevresinde isyan bayrağını çekti. Bağımsızlığını ilan etti ve ordu tertip ettirdi. Adına hutbe okutup para bastırdı. Çok tehlikeli hale gelen bu isyan da 1607 yılında yine Kuyucu Murad Paşa tarafından bastırıldı.

  Kısaca Celâlî isyanları bataklıkta üreyen sivrisineklerdi ve maalesef zikredilen sebeplerle Osmanlı Devleti’nin beyni olan Anadolu idarî sosyal hukukî ve iktisadî sebeplerden dolayı Celâlî üreten bir bataklık haline gelmişti .  III- Kuyucu Murâd Paşa ve Osmanlı tarihinde zulmün kötü misâli olarak gösterilmesi nedenleri

  Peçevî bu büyük devlet adamını “Bu ol vezir-i azamdır ki Memâlik-i Âl-i Osman’ı eşkıyadan temizlemişdir ve 500 yıl önce Şeyh-i Ekber Hazretleri (Muhyiddin-i Arabî) Kuyucu Koca diye ona işaret ile kitabına yazmıştır” şeklinde kısaca anlatmakta ve daha fazla izahın gerekli olmadığını ilave etmektedir.

  Aslen Hırvat olan bu devlet adamı sırasıyla kethüdâ sancak beği ve ardından Diyarbekir Anadolu ve Rumeli Beylerbeyiliği ve nihayet 1015/1606 yılında vezir-i azam olmuştur. Anadolu’daki eşkıyayı katletmiş ve katlettiği eşkıyayı kuyuya attırdığı için de Kuyucu lakabını almıştır. 90 yaşına kadar istikametli bir hayat yaşamış ve Padişah’ın Baba iltifatına mazhar olmuşlardır.

  O halde neden bu devlet adamının aleyhinde fazlaca konuşulmaktadır?


  Bilindiği gibi III. Murad devrinde Anadolu’da başlayan Celâlî isyanları III. Mehmed devrinde artarak devam etmiş ve özellikle mezhep mücadelesini esas alan Kalenderoğlu’nun isyanı ile Anadolu yakılıp kavrulmaya başlamıştır. İşte Anadolu’nun isyanlarla kıvrandığı ve bu sebeple de Osmanlı Devleti’nin tarihinde bir ilke imza atarak 1606 yılında Zitvatorok Andlaşmasını imzalamaya mecbur kalması üzerine Kuyucu Murad Paşa Osmanlı padişahının fermanıyla aşağıdaki başarılara imza atmıştır.

  1) Murad Paşa’nın ilk üzerine yürüdüğü Celâlî Konya’daki Saracoğlu Ahmed’dir ve çevresine 30.000 kişi toplayacağını söyleyen bu eşkıya hemen idam edilmiştir. Bunu Silifke ve Adana’yı işgal eden Cemşid ve Muslı Çavuş eşkıyalarını temizlemek takip etmiştir.

  2) İkinci önemli işi bir türlü durdurulamayan Canbolad Oğlu ve de Lübnan ile Suriye taraflarında baş kaldıran Dürzi eşkıyalardır. Canbolad Oğlu ile 1607 yılında İskenderun yakınlarında yaptığı muharebeyi kazanan Murad Paşa Canbolad Oğlu’nun İstanbul’a teslim olmaya ve Dürzi liderlerini de kaçmaya mecbur etmiştir.

  3) Asıl problem olan Kalenderoğlu Pîrî veya Mehmed’e gelince aslında eski bir çavuş kethüda ve hatta mütesellim olarak görev yapan bu şahıs 1604’de isyan etmiş ve Anadolu Beylerbeyini mağlup ederek Manisa ve çevresini hâkimiyeti altına almıştı. Üzerine yürüyen Murad Paşa’dan çekinen Kalenderoğlu önce Ankara sancak beyliğini kabul etmiş ancak halk kabul etmeyince yeniden isyan ederek ve de Canboladoğlu kuvvetlerinden kaçanları da çevresine toplayarak 30.000 kişilik bir kuvvetle Bursa ve çevresini yakıp yıkmıştır (1607). Bu olay İstanbul’da duyulunca büyük heyecan uyandırmıştır. İstanbul’a gelmesinden korkulan Kalenderoğlu’nun üzerine gönderilen Osmanlı kuvvetleri bozguna uğramış ve komutanları öldürülmüştür. Bu bozgun Ege’deki bir çok şehrin de yakılıp yıkılmasına sebep olmuştur. Kovalamacalar sonunda Murad Paşa 1608 yılında Göksun taraflarında Kalenderoğlu ile karşı karşıya gelmiş ve kuvvetlerini dağıtınca Kalenderoğlu destek aldığı İran’a sığınmıştır. Nitekim ona destek veren Tavil’in kardeşi Meymun ve benzeri eşkıyalar da neticede İran Şah’ına iltica etmişlerdir.

  4) Murad Paşa’nın görevi bununla da bitmemektedir. Bayburt’ta Murad Hânîler ve Beyşehir’de ise Emîr Şâhî denilen eşkıyayı tamamen ortadan kaldırmıştır. Kısaca bir asra yakın Osmanlı Devleti’ni alt üst eden Celâlî isyanlarını Murad Paşa sona erdirmiştir. Tarihlerin kaydettiğine göre Kuyucu Murad Paşa’nın üç sene süren bu eşkıya temizleme hareketi sırasında 50.000 küsur eşkıya öldürülmüştür. Elbette ki bunlar arasında masum olanlar da vardır ve bulunabilir. Ancak aleyhteki ithamlar tamamen mezhep taassubundan kaynaklanan ve tek taraflı olan abartmalardır .

  IV. Cağaloğlu (Cigala-zâde) Sinan Paşa’nın dönme ve hâin olduğu ve Celâlî isyanlarına onun sebep olduğu şeklinde iddialar ve ve bu iddiaların gerçek yönü

  Cigala İtalyan asıllı büyük bir komutan olan Visconte di Cicala’dır. Oğlu Scipione Cicala 1560 yılındaki Cerbe zaferi sırasında İslâm gazileri tarafından esir edilmiş ve Kanuni’nin döneminde Enderun’a verilmiştir. Daha sonra Yeniçeri ağalığı beylerbeyilik ve kaptan-ı deryalık gibi görevlere gelen ve adı da Müslüman olması hasebiyle Cigala-zâde Sinan Paşa olan bu zat Lala Mustafa Paşa zamanında vezirlik makamına getirilmiş ve özellikle İran ile yapılan savaşlarda büyük bahadırlıklar göstermiştir. III. Murad zamanında 1596 yılında kazanılan Haçova Zaferinde gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle Hoca Sa’deddin Efendi ve Kızlarağası Gazanfer Ağa’nın etkisi ile vezir-i azam olur. Ancak 45 gün süren bu görev tekrar İbrahim Paşa’ya iade edilir.

  Tarihçilerin kaydettiklerine göre Cigala-zâde Sinan Paşa’nın tenkit edilen üç önemli kusuru bulunmaktadır:


  Birincisi Haçova zaferinden kısa bir süre önce ordu bozgunla karşı karşıya gelme ihtimali üzerine önemli sayıda askerler kaçmıştı. Zaferden sonra kaçanları tesbit etmek üzere yoklama yaptırması ve 30.000 askerin dirliğini kesmesi ve hatta bir kısmını öldürmesi asker içinde büyük kargaşalara sebep oldu.

  İkincisi Haçova Savaşına gelmediğini ileri sürerek Kırım Hanı Gâzî Giray’ı azlederek yerine acemi olan kardeşi Fetih Giray’ı getirmesi ve bunun da Kırım’da büyük kargaşalara vesile olmasıdır.

  Üçüncüsü ve bizce en önemlisi sert mizaçlı ve fazla tenkitçi birisi olması ve makamına uygun düşmeyecek şekilde “Yakın geldin uzak durdun” gibi sudan sebeplerle insanları çokça tenkit etmesidir.

  Özellikle Osmanlı Devleti’ni Türk düşmanı dönmelerin istila ettiğini iddia eden ve Osmanlı Devleti’nin ümmet anlayışını tenkit eden bazı araştırmacılar Cigala-zâde’nin Türk düşmanı Papa VII. Clement’in ajanı olduğunu bu konuda Rinieri adlı bir müellifin 1898 yılında VIII. Clement ve Cağaloğlu Sinan Paşa adlı eser yazarak bunu belgelerle ispatladığını ileri sürmektedirler. Osmanlı tarih kaynaklarında onun ahlakı ile alakalı güzel şeyler söylenmese de ajanlığı ve Hıristiyanlığı ile ilgili tek kelime zikredilmemektedir. Bu tür iddiaların ve hatta adı geçen kitabın Papa’nın Fâtih’e gönderdiği mektuplar gibi olması da mümkündür. Yani Papa böyle bir Osmanlı devlet adamını kullanmak istemiş olabilir. Ancak kullandığına ve bu zatın da Hıristiyanlıkta devam ettiğine dair Osmanlı kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır. Ancak 1593’de kardeşi Carlo’nun İstanbul’a gelmesi ve ertesi yıl da kendisinin doğum yeri olan Messina’ya gitmesi bu çeşit dedikoduların çıkmasına sebep olmuştur .

  [1] Peçevî c. II sh. 204-205 252 335: Nâimâ Mustafa Efendi Ravzatu’l-Hüseyn fi Hulâsatı Ahbârı’l-Hâfikeyn (Tarih-i Naima) I-VI İstanbul 1280 c. I sh. 223-225 236-238 281-284 c. II sh. 1-22 26-39 303-316 c. III 213-220 c. V sh. 83-87; Ahvâl-i Celâliyân Süleymaniye kütp. Esad Efendi nr. 2236; Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi c. III Kısım I sh. 99-113; İlgürel Mücteb⠓Celâlî İsyanları” TDVİA c. VIII sh. 252-257.

  [2] Peçevî c. II sh. 354 330-343; Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi c. III Kısım I?

  [3] Peçevî c. II sh. 111-112 204-206 261-266 284; Uzunçarşılı Osmanlı Tarihi c. III Kısım I sh. 235 354 357; İ. Rinieri Clemente VIII Sinan Bassa Cicala Roma 1898; Şâkiroğlu “Mahmûd H. Cigala-zâde Sinan Paşa” TDVİA VII sh. 525-526; Bazı ithamlar için bkz. Yılmaz Mevlüt Uluğtekin Osmanlı’nın Arka Bahçesi sh. 94-101; Danişmend Osmanlı Tarihi Kronolojisi c. III sh. 178-179.


 2. #2
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart Celaliler Hakkında


  Anadolu’da; siyasi askeri idari iktisadi ve sosyal sebeplere dayanarak İran desteğindeki Şii propagandacılar tarafından çıkarılan isyanlara katılanlar.

  Osmanlı Devletinin kuruluş ve yükselişinde tarikatler şeyhler veliler ve dervişler birinci derecede rol oynamıştır. Osman Gazi ve haleflerinin etrafı din adamları Türkmenler ve evliya ile dolmuş daha ilk günlerde Osmanlı akınları gaza mahiyetini almış ve bir gaziler devleti kurulmuştu. Böylece Türkistan’da başlayan Selçuklular Danişmentliler devrinde gelişen ve genişleyen gazilik an’aneleri daha büyük bir hayatiyetle canlanmıştı. Osmanlılar ve gaza yapan Türkmenler artık her tarafta alimlere medrese şeyhlere zaviye ve imaret inşa ediyor ilim ve tasavvuf tam bir kaynaşma haline gelmiş bulunuyordu. Bu sebepledir ki Selçuklu sultanları için gazilik ünvanı nadiren kullanıldığı halde ilk devir Osmanlı sultan ve beyleri hep gazi sıfatı ile anılıyordu.

  1447’de merkezi Erdebil’de bulunan Şeyh Safiyyüddin tarikatinin başına geçen Cüneyd dedelerinin ve Safiyyüddin’in doğru yolundan ayrılarak Şiilik propagandasına başlamış kısa zamanda etrafına pekçok kimse toplamıştı. Karakoyunlu Hükümdarı Cihan Şah bundan huzursuz olduğu için Erdebil’den uzaklaştırmak zorunda kalmıştı. Nihayet Anadolu’ya gelen Şeyh Cüneyd dedelerinin nüfûzundan istifadeyle Türkmen boyları arasına sığındı. Buralarda yetiştirdiği sapık müritlerini İran ve Anadolu’daki Safeviyye ve hurûfi itikatlı Bektaşi hangah ve zaviyelerine göndermeye başladı ve tarikat fertleri arasına Rafizilik fikirlerini sokmakta başarılı oldu.

  1502’de İran’da tarikatin başında bulunan Şah İsmail çoğu Anadolu’dan gelmiş yedi bin kişilik kuvvetiyle Nahcıvan Savaşında dayısının oğlu Akkoyunlu Elvend Mirza’yı yenerek Âzerbaycan’ı aldı ve Safevi Devletini kurmaya muvaffak oldu. Daha sonra sırasıyla Akkoyunlu Dulkadiroğlu ve Özbek Hanını mağlûbiyete uğratan Şah İsmail ayrıca Anadolu’ya gönderdiği halifeleri sayesinde Osmanlı ülkesinde karışıklıklar çıkartmaktan geri kalmadı.

  Nitekim Osmanlı tarihlerinde Şeytan Kulu denilen Şah Kulu Baba Tekeli adında bir Şii etrafına topladığı adamlarla Antalya ve Kütahya çevresinde büyük bir isyan başlattı. Üzerine gönderilen kuvvetleri bozguna uğrattı.Sivas civarındaki Kızılkaya geçidinde sadrazam Ali Paşa ile giriştiği çarpışmada öldürüldü. Fakat bu savaşta Ali Paşa da şehit düştü. 1512’de ise Anadolu’da yeni bir Şii hareketi başgösterdi. Osmanlı ülkesinde şehzadeler arasındaki saltanat mücadelesinden yeterince faydalanmaya bakan Şah İsmail Nûr Ali Halife’yi Anadolu’ya gönderdi. Etrafına 20.000 kişi toplayan Nûr Ali Halife Tokat’ı zaptederek Şah İsmail adına hutbe okuttu. Osmanlılar için gittikçe korkunç bir hal alan ve tamamiyle Safevilere dayanan Anadolu kızılbaşlarının ortaya çıkardıkları bu buhran ancak Yavuz Sultan Selim Han zamanında halledilebildi.

  Yavuz Sultan Selim Han 1514’te İran Şahı İsmail Safevi’yi Çaldıran’da mağlûb ederek bozuk inanışlarının yayılmasını önledi. Bu bozgundan sonra Anadolu’nun çeşitli mıntıkalarına dağılan Hurûfiler 1519’da mehdilik iddiasıyla ortaya çıkan Bozoklu Şeyh Celal adına bir sapığın etrafında toplanarak Turhal’da yeni bir isyan çıkardılar. Ankara üzerine doğru yürüdükleri sırada Maraş Valisi Şahsuvaroğlu Ali Beyin ani bir baskınıyla bozguna uğradılar. Bozoklu Şeyh Celal bozgun sırasında kaçmak istediyse de yakalanıp öldürüldükten sonra kesikbaşı İstanbul’a gönderildi.Yavuz Sultan SelimHana büyük endişe veren bu hareketi bastıran Şahsuvaroğlu Ali Bey başarısından dolayı mükafatlandırıldı. Osmanlı tarihçileri bu hadiseden sonra Anadolu’daki ayaklanmalara Bozoklu Celal adlı sapığın adına izafeten Celalilik; ayaklananlara da Celali demişlerdir.

  Celali hareketleri bu tarihten sonra Kanûni Sultan SüleymanHanın son senelerine kadar bazı münferit vak’alardan ibaret kaldı. Ancak 17. yüzyıldan itibaren bilhassa devletin savaş halinde bulunduğu dönemlerde bu isyanlar dışarıdan (İran’dan) yapılan teşviklerle artarak devam etti. Nitekim 16. yüzyılın sonlarında başlayan Osmanlı-İran ve Avusturya savaşlarının uzun sürmesi Anadolu’daki eşkıya zümresinin kuvvetlenmesine fırsat verdi. Bunlar arasında en tehlikelisi bilhassa huzursuzluğu gerçek bir ihtilal halinde teşkilatlandıran Karayazıcı Abdülhalim idi. Karayazıcı’nın çevresinde şekavetleri sebebiyle dirlikleri kesilen timar ve zeamet sahibi sipahi subaylarıyla hükûmete küskün muhteris devlet adamları da bulunuyordu. Bu durum 16. yüzyılın sonlarından itibaren isyanların dini olduğu kadar siyasi askeri idari ve ekonomik olarak arttığını da göstermektedir.

  Haçova Meydan Savaşının sonunda Veziriazam Cağalazade Sinan Paşanın muharebeden kaçan kapıkulu halkıyla timarlı sipahilerin dirliklerini kesmesi ele geçenleri öldürüp mallarını müsadere etmeye başlaması üzerine kurtulanlar Karayazıcı’nın emri altına girdiler. Karayazıcı emri altında bulunanları tıpkı Osmanlı padişahlarının kapıkulu teşkilatına benzer bir sûrette tertib ettirdikten sonra Sivas’tan Urfa’ya kadar uzanan sahada halka zulmetmeye başladı. Bu arada Urfa’yı zabt ile hükümdarlığını ilan edip; “Halim Şah Muzaffer Bada” ibaresini ihtiva eden tuğralı fermanları etrafa gönderdi. Üzerine gönderilen Sinanpaşaoğlu Mehmed Paşa ile Hacı İbrahim Paşa kuvvetlerini bozdu. Bu başarılarından sonra Karayazıcı’nın etrafında 30.000 kişi toplandı.

  Vaziyetin gittikçe tehlikeli bir hal aldığını gören İstanbul hükûmeti Bağdat valisi Vezir Sokulluzade Hasan Paşayı Karayazıcı’nın üzerine gönderdi. Hasan Paşa Elbistan civarında Karayazıcı kuvvetlerini bozguna uğrattı. Aynı sene içerisinde vefat eden Karayazıcı’nın yerini kardeşi Deli Hasan aldı. Deli Hasan; biraderinin maiyetindeki sergerdelerden Kethüda Şahverdi Yularkaptı Tavil Ahmed gibi şahıslarla Sokulluzade Hasan Paşa’yı Tokat’ta muhasara etti. Kuşatma sırasında Hasan Paşa 20 Nisan 1620 sabahı kale burçlarında dolaşırken Celalilerden birinin attığı kurşunla vuruldu.


  Daha sonra üzerine gönderilen kuvvetleri bozan Deli Hasan’ın cesareti daha da arttı. Anadolu beylerbeyliğinin merkezi Kütahya üzerine yürüyerek şehri yaktı ve Afyon Karahisar taraflarına çekildi.

  Avusturya ve İran harpleri dolayısıyla Anadolu vaziyetine bakamayacağını düşünen devlet adamları Deli Hasan işini sulh yoluyla halletmeyi uygun buldular. Nitekim Yemişçi Hasan Paşanın sadareti zamanında Deli Hasan’a Bosna beylerbeyliği ve maiyetindeki elebaşılara sancak beyliği ve kapıkulu süvariliği verilerek soygun ve zulümleri önlendi. Deli Hasan 12 Nisan l603’te Gelibolu üzerinden Rumeli’ye geçerek Macaristan serdarı Lala Mehmed Paşanın maiyetine katıldı.

  Deli Hasan Paşanın devlet hizmetini kabûl ederek Rumeli tarafına geçirilmesiyle Anadolu’daki Celali hareketleri sona ermedi. Zira Deli Hasan’ın devlet hizmetine girmesine muhalif olan Tavil Ahmed ve Saçlı gibi celaliler faaliyet halindeydiler. Âsilerin üzerine Anadolu’nun muhafazası için memur edilen Nasûh Paşa ile Anadolu beylerbeyi Gezdehan Ali Paşa gönderildi. Fakat her iki Paşa da Tavil Ahmet tarafından Bolvadin Köprüsünde mağlub edildi.

  Bu sırada; Ankara Kırşehir Kayseri Niğde Aksaray Konya Hamit ve Kütahya sancaklarında celali zulmü bütün şiddetiyle devam ediyordu. Soğuk kış günlerinde köyleri basan celaliler çoluk-çocuk kadın-kız demeden herkese görülmedik zulümler yapıyorlardı. Ayrıca küçük oğlan çocuklarını kaçırarak yüksek fiyatla tekrar ailelerine satıyor yahut da yanlarında alıkoyarak celaliliğe alıştırıyorlardı.Halk merkeze gönderdiği arzlarda faaliyet halindeki Celali liderlerinin adlarını saydıktan sonra çocuklarının ve yağmalanan mallarının alınmaması halinde toptan göç edeceklerini bildiriyordu.

  Artık Anadolu Celali eşkıyalarının hareket sahası haline gelmişti. Bir asi ortadan kaldırılsa yerine birkaç tanesi birden çıkıyordu. Nitekim bu yeni çıkan Celali gruplarından Kalenderoğlu ile Kara Said Saruhan’ı yağma ve tahrib ediyordu. Kınalı Bursa havalisinde dehşet saçıyordu. Muslu Çavuş Silifke’yi altüst etmekteydi. Cemşid Konya’dan Adana’ya giden boğazları tutmuştu. Fakat bunların en tehlikelisi Halep ve Lübnan civarındaki Canboladoğlu Ali Paşa isyanı idi.

  Canboladoğlu’nun faaliyetleri sonucu Lübnan ve Kuzey Sûriye’nin de Celali ihtilaline katıldığı aylarda Osmanlı Devleti Zitvatoruk Antlaşmasını imzalayarak yıllardır devam eden Osmanlı-Avusturya harbine son verdi.

  Babası Sultan Üçüncü Mehmed Hanın Celali isyanları yüzünden üzüntü içinde öldüğünü bilen Sultan Birinci Ahmed Han bundan sonra Sadrazam Kuyucu MuradPaşayı tam bir selahiyetle Anadolu işlerine memûr etti. MuradPaşa Anadolu’daki durumu iyice gözden geçirdikten sonra bunlardan öncelikle istiklalini ilan eden Canboladoğlu üzerine yürüdü. İstanbul’la bağlantısını temin için yolu üzerindeki Kalenderoğlu’na güleryüz gösterip Ankara sancakbeyliğini veren Murad Paşa asilerin bir kısmını da affetti.

  Konya’ya geldiği zaman başta reisleri Saracoğlu Ahmed Bey olduğu halde bir kısım Celaliyi temizledi. İskenderun’a yakın Oruç Ovasında Canboladoğlu kuvvetleriyle yapılan şiddetli muharebe sonunda 26.000 Celali kılıçtan geçirildi. Maanoğlu Fahreddin ile bütün dürzi kabileleri kaçtılar. Canboladoğlu güç hal ile İstanbul’a gelip padişaha iltica etti. Padişah da kendisini affederek Tameşvar beylerbeyliğine tayin etti. Bir sene kadar orada bulunan Canboladoğlu bilahare halka zulme başlayınca veziriazam Murad Paşanın emriyle idam edildi.

  Canboladoğlu kuvvetlerini dağıtan Murad Paşa kışı Halep’te geçirdikten sonra Celalilerin en tehlikelilerinden olan Kalenderoğlu üzerine yürüdü. Bu sırada Bursa’yı alan Kalenderoğlu kendisini sancakbeyi ilan etmişti. Murad Paşanın üzerine geldiğini öğrenince Konya’ya doğru çekilmek istedi. Fakat süratle gelen Kuyucu Murad Paşa Celali kuvvetlerini Maraş’ın kuzeybatısında Göksun yakınlarında yakaladı. 1608 yılında iki taraf arasında şiddetli bir muharebe vukû buldu. Murad Paşanın kazdırdığı hendeklere gizlediği yeniçerileri harbin en mühim anında birdenbire meydana çıkarıp hücûma geçirmesi savaşı lehine çevirdi. Bozguna uğrayan Kalenderoğlu ve kuvvetleri kaçmaya başladılar. Kaçanlar takib edilerek büyük kısmı imha edildi. Kalenderoğlu Bayburt yakınlarında biraz daha mukavemet gösterdikten sonra tamamen bozulup İran taraflarına çekildi.  Kalenderoğlu’nun takibine kuvvet gönderdikten sonra Sivas’a gelen Murad Paşa Tavil Ahmed’in kardeşi Meymûn’un Kalenderoğlu’na iltihak etmek üzere 6000 eşkıya ile Tokat ve Karahisar-ı Şarki yoluyla Erzurum’a gittiğini haber aldı. Derhal ordudan ayırdığı seçkin 15.000 askerin başına geçen Murad Paşa ağırlıksız olarak yanına yalnız bir haftalık erzak almak sûretiyle harekete geçti. Bu sırada doksan yaşında bulunan Murad Paşa altı gün altı gece takib ederek on iki konakta alınacak yolu yedi konakta alarak Meymûn’un kuvvetlerine yetişti. Murad Paşanın bu kadar süratle kendilerine yetişeceğini tahmin edemeyen şakiler eşyalarını hayvanlarına yükletirken bir baskınla kısmen imha edildiler. Kaçabilenlerden pek azı Kalenderoğlu gibi selameti İran’a kaçmakta buldu.

  Murad Paşa bundan sonra gerekli asayiş tedbirlerini aldıktan sonra İstanbul’a döndü (18 Aralık 1608). İstanbul’a girerken ordunun önünde mağlup Celali zorba-başılarının kalın yazılarla yazılmış isimleri olan 400 bayrak gidiyordu.

  Sultan Birinci Ahmed Han veziriazam Kuyucu Murad Paşanın bu muvaffakiyetlerinden son derece memnun kalarak kendisine iki hil’at ve bir murassa sorguç ihsan eyledi.

  15 Haziran 1609’da veziriazam Kuyucu Murad Paşa İran Seferi bahanesiyle Üsküdar’a geçerek otağını kurdu. Hakikatte ise bu sefer Sultan Birinci Ahmed Hanla gizlice aralarında planladıkları üzere Anadolu’da hala mevcut bazı eşkıya reislerini imha etmek içindi. Bunlardan Aydın ve Saruhan taraflarında Üveys Paşa kethüdası Yûsuf Paşa ile İçel’de sancak verdiği Muslu Çavuş en önemlileriydi.

  Murad Paşa Üsküdar’a geçtikten sonra Muslu Çavuş ve Yûsuf Paşaya çeşitli vaatlerde bulunarak okşayıcı mektuplar gönderdi ve onları İran seferine katılmaları için orduya davet etti. Bunlardan Yûsuf Paşanın orduya iltihak etmek üzere Üsküdar’a geldiğinde; Muslu Çavuş’un ise Karaman beylerbeyi Zülfikar Paşa’nın kuvvetlerine mülaki olduğunda başları kesildi. Bu sûretle son iki eşkıya reisini de ortadan kaldırdıktan sonra Sultan Birinci Ahmed Han Murad Paşayı Anadolu’yu yeni baştan fethedip kendisine hediye eden bir serdar olarak takdir edip büyük ihsanlarda bulundu.

  On üç on dört sene devam eden Celali şakaveti dolayısıyla; Suriye Irak ve Anadolu adeta elden çıkmış gibi bir vaziyete girmişti. Âsayiş kalmamış ticaret durmuş ve iktisadi durum çok gerilemişti. Nitekim tarihçi Hammer Avusturya savaşının devlete Celali fetreti derecesinde insan ve para kaybettirmediğini yazmaktadır. Ayrıca Celalilerin Safeviler tarafından teşvik görmesi ve içlerine Şii unsurların katılması meseleyi daha da ciddileştiriyordu.


  Murad Paşa yalnız Celalileri değil onlarla uzak ve yakından temasları olan ve yataklık edenleri öldürttü. Tarihi kayıtlara göre Kuyucu Murad Paşanın üç sene devam eden temizleme faaliyeti neticesinde; toplam 65.000 kişi öldürülmüştür.

  Murad Paşa; gayretli dindar üstün komutanlık idarecilik diplomatlık ve devletin çıkarlarını her şeyden üstün tutan bir şahsiyete sahipti. Tecrübeli samimi ve ileri görüşlü olduğundan icraatlarında tavizsiz hareket ederdi. Tarikat ehli olup her hafta Kur’an-ı kerimi hatmeder insanlara zulmetmeyi hiç sevmezdi. Ancak devlet ve millet düşmanlarına karşı çok şiddetli davranır hiç fırsat vermezdi. Bu davranışı sayesindedir ki Anadolu’yu temizleyerek tehlikeli vaziyetin önünü almaya muvaffak oldu. (Bkz. Kuyucu Murad Paşa)

  Daha sonraki yıllarda Anadolu’da buna benzer kaynaşmalar ve isyanlar oldu ise de hiçbir zaman Kuyucu Murad Paşadan önceki genişliğe ulaşmadı.

  Genç Osman’ın yeniçeriler tarafından öldürülmesinden sonra Erzurum valisi Abaza Mehmed Paşa 1622’den 1628’e kadar yeniçerilere karşı intikam hissiyle hareket edip çok kan dökülmesine sebeb oldu. Ancak Sadrazam Hüsrev Paşa tedbirli siyaseti ile kendisini isyandan vazgeçirdi. 1628’de Sultan Dördüncü Murad Hanın huzûrunda af dileyen Abaza Mehmed Paşa daha sonra Bosna beylerbeyliğine tayin edildi.

  Sultan Dördüncü Mehmed Han (1648-1687) zamanında 1664’te sadrazamlığa getirilen Köprülü Mehmed Paşaya ve yeniçerilere karşı sipahi zorbaları Abaza Hasan Paşanın etrafında toplanarak isyan ettiler. Bu isyancılar padişahtan Köprülü’nün idamını istiyorlardı. Âsiler üzerine serasker tayin olunan Murtaza Paşa Afyonkarahisar civarında Abaza’nın kurduğu pusuya düşerek mağlub oldu. Ancak kuvvetlerini toparlamaya muvaffak olan Murtaza Paşa Haleb’i vermek vaadiyle Abaza’yı kendi tarafına çekti. Köşkünde verdiği bir ziyafet esnasında da başta Abaza Hasan Paşa olmak üzere 30-40 kadar ileri gelen isyankar elebaşısını katlettirdi.

  İkinci Viyana Kuşatması (1683) sırasında Anadolu’da Akkaş Kara Mahmud Yadigaroğlu Bölükbaşı ve Yeğen Osman gibi Celaliler Sivas ve Bolu çevresinde faaliyete geçtilerse de zamanında ve yerinde alınan tedbirler sayesinde başarılı olamadılar.

  1519’da başlayıp belirli aralıklarla yıllarca süren ve bilhassa 1596-1610 yılları arasında Anadolu’yu baştanbaşa saran celali isyanlarının Osmanlı Devleti için neticeleri şunlardır:

  1. Celalilerin faaliyet yıllarında köylü halk kasaba ve şehirlere kaçtığından tarlalar ekilmez oldu. Ticaretin de durması ile Anadolu’da büyük bir kıtlık başgösterdi ve gıda maddelerinin fiyatlarında büyük artışlar görüldü.

  2. Şehir ve kasabaları seyrek olan Orta Anadolu Celali olaylarının en fazla tahribata uğrattığı bir bölge oldu. Bu sebeple Ankara Amasya Tokat Sivas Kayseri ve Kırşehir gibi yörelerde geliri tamamen toprağa dayalı timarlı sipahilerin geçim durumu çok kötüleşti. Bu sebeple Osmanlı ordusunun temelini teşkil eden ve timarlı sipahiliğe dayanan askeri teşkilat bozulmaya yüz tuttu.

  3. Evvelce hazinenin zengin mukataaları bulunan; Diyarbakır Mardin Rakka Birecik yöresi sancaklarında pekçok köylerin harab ve adeta nüfûssuz kalmaları yüzünden devlet gelirlerinde önemli düşüşler oldu.

  4. Celali isyanlarının yıkıcı faaliyetleri 1603’ten sonra şehirlere de sıçradı. Nitekim bu sıralarda Ankara’dan başlayarak Afyon Kütahya Isparta Kastamonu Amasya Tokat Malatya Harput Maraş Karahisar-ı Şarki ve daha pekçok şehir ve kasaba büyük felaketler yaşadı. Bunların pek çoğunda evler hanlar dükkanlar hatta cami ve medreseler celalilerin çıkardıkları yangınlarda harab oldu.

  5. 1606’da veziriazamlığa getirilen değerli vezir Kuyucu Murad Paşa İran üzerine yürüyeceği halde Celali isyanlarının bir kangren halini alması yüzünden dört yıl boyunca bunlarla uğraştı. Bunu fırsat bilen İran Şahı Birinci Abbas bir taraftan celalilere destek sağlarken diğer yandan Osmanlı hakimiyeti altındaki Şirvan Şemahi ve Gence kalelerini ele geçirdi. Bilahare Kuyucu Murad Paşa 1610 yılında çıktığı İran Seferinde bu kaleleri geri aldı.

  Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
  ATSIZ, Bunu Beğendi.
  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 3. #3
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  Çocuklar uyurken sessiz olunurZiyaretçilere, Gizli İçerik! ölürken değil.!

 4. #4
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Neden Anadoludaki Türk Nüfusu Osmanlı Zamanında Ayaklandı
  ?


  ▄ Celâlîlerin Osmanlı Devleti’nin sosyal düzenini değiştirmek ya da Osmanlı Hanedanı’nı ortadan kaldırmak gibi bir amaçları da bulunmamaktadır. Celâlî isyanları sürekli olmaları bakımından onaltıncı yüzyıldaki isyanlardan farklıdır. Anadolu’daki aslî unsur Türk’ün “DEVŞİRMELERE KARŞI” bir tepkisi olan Celâlî isyanları bu yönü ile “millî bir karakter” niteliği taşımaktadır. Celâlî isyanlarının sebepleri şunlardır.

  - Türklerin devşirmelerden daha az sosyal hakka ve iş imkanına sahip olması

  - Eyâletlerde devlet yönetiminin bozulması

  - Para ayarının bozulması ve iktisadî durumun giderek kötüleşmesi

  - Satın alma-ödeme gücü zayıflayan köylünün “vergi adaletsizliği” sebebiyle “çift bozan” olup toprağını terk etmesi ve toprağı kalmayan köylünün Celâlîlere katılması ya da şehirlere göç ederek bir paşa veya beyin yanma kapılanması

  - Şehirlerdeki Kapıkulu Ocağı halkının (yeniçeriler sipahiler beylerbeyi ve sancakbeyi kapısında asker olan sekbanlar) şımarık hareketleri ve halka kötü davranmaları

  - Türklere verilmesi gereken tımar ve zeametlerin devşirmelere verilmeye başlanması ve tımarlı sipahilerin ihmal edilmeleri.

  - Kadıların ve naiblerin köy halkından çeşitli sebeplerle kanunsuz para toplamaları

  - XV. yüzyılın sonlarından itibaren mülkî-askerî yüksek yöneticiliklere (beylerbeyi sancakbeyi)” devşirme”lerin tâyin edilmesi ve bu yöneticilerin Anadolu Türk halkına tepeden bakmaları Türk halkının dönmelere karşı nefret duyması ve tepki göstermesi.
  -Devşirmelere karşı isyan eden Celaliler-  Onaltıncı yüzyıldan itibaren görülen bozukluklar onaltıncı yüzyılın sonlarından itibaren uzun süre devam eden Iran ve Avusturya savaşları sırasında “Celâlî İsyanları” nı doğurmuştur. Bu isyanlar en belirgin özelliği Türklerin yaşadığı bölgelerde Türkler tarafından çıkarılmasıdır.  Celaliler Kimlerdir?

  Yavuz Sultan Selim devrinde (1512-1520) Bozoklu (Yozgat'ın bir kazası) Celâl Bey adında bir sipahi subayı kendini mehdi ilan ederek etrafına topladığı binlerce âsi ile birlikte isyan etmişti (1519). Devlet bu isyanı kısa zamanda bastırdı. Ancak Celâl adı dillere destan olduğundan bundan sonra Anadolu’da çıkan her ayaklanmaya “Celâlîlik” ayaklananlara da “Celâli” adı verildi.

  ▄“Celâli İsyanları” XVI. yüzyılın sonlarında başladı ve XVII. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. 26 Ekim 1596′da kazanılan “Haçova Meydan Savaşı” ndan sonra savaş alanında ordu yoklaması yapıldı. Bulunması gereken 30.000 askerin bulunmadığı anlaşıldı. Kaçan askerlerin dirlikleri ya da ulufeleri kesildi. Haçova’da bozulup kaçan Anadolu tımarlı sipahisi soluğu Anadolu’da aldı. Haklarında bir af çıkmadı. Hepsinin dirlikleri alınarak sipahilikleri iptal edildi. Hepsinin hakkında ölüm fermanı çıkarıldı. Af ve aman kapısı kapanan sipahiler can derdine düştüler. Köyünü bırakan sipahi kurtuluşu dağda ve derbentte gördü. At uşağını yanaşmalarını çobanını ırgatını; köylüsünden eli silâh tutan birkaç delikanlıyı ya gönül rızası ile veya zorla peşine takıp götürdü. Böylece Anadolu’da meyve ağacını saran tırtıllar gibi iç karışıklıklar ve isyanlar başladı. Tarlalar bağ ve bahçeler yüz üstü kaldı. Değirmenler durdu. Köy mandıra ve ağıllar boşaldı. Sürüler kaldırıldı. Köylü yılgın kasabalı ve şehirli dehşet içinde kaldı. Memlekette can mal ırz ve namus güvenliği kalmadı. XVII. yüzyıldaki “Celâlî İsyanları” Osmanlı Devleti’nin siyasî iktisadî sosyal ve kültürel bütün kurumlarını etkiledi. Toplum yapısında derinlemesine ve genişlemesine köyden başşehire kadar iç karışıklıklar yayıldı.

  Celâlî isyanlarının en büyüklerini Karayazıcı Abdülhalim Deli Hasan Canbuladoğlu Ali Kalenderoğlu Mehmet Karahaydaroğlu Mehmet Gürcü Abdünnebî Katırcıoğlu Mehmet ve Çomar Bölükbaşı gibi celâlîler çıkarmışlardır. Aynca devletin Vardar Ali Paşa Abaza Hasan Paşa lbşir Mustafa Paşa ve Yeğen Osman Paşa gibi paşaları da çeşitli sebeplerden devlete karşı isyan etmişler ve celâlî olmuşlardır.

  Bunlardan Karayazıcı Abdülhalim Urfa’nın Kılıçlı aşiretinden Ali Bey’in oğlu” olup “sekban bölükbaşısı” ve Sivas eyâletinde bir sancakbeyinin mütesellimi (Sancakbeyi savaşa gittiği zaman yerine bakan kimse) idi. Haçova Meydan Savaşı’ndan kaçtığı için ordudan kaydı silinmişti.

  Bağdat’ta bulunan kardeşi Hasan Ağa’nın yanına giderken Anadolu halkının devlet idaresinin bozukluğundan yapılan haksızlıktan şikâyet ettiğini ve isyan etmeye hazır bir durumda olduğunu görmüştü.

  Görevli olduğu sancak başka birine verilince; tâyin edilen mütesellimi ve sancak beyini öldürmüştü. Basma topladığı “çift bozan köylü” 1er asker kaçakları ve aşiretlerden meydana getirdiği çeteler ile isyan etti. Taraftarlan ile Urfa Kalesi’ni ele geçirdi. Devlet savaşta olduğundan üzerine yeterli kuvvet gönderilemedi. Üzerine ilk gönderilen kuvvetleri de yendi ve kısa zamanda ünü yayıldı. 30.000 kişiye yaklaşan kuvvetlerine güvenen Karayazıcı Urfa’da bağımsızlığını ilân etti. Karayazıcı üzerine gönderilen Sokulluzâde Hasan Paşa Elbistan Ovası’nda Sepetli’de Karayazıcı kuvvetleri ile karşılaştı (1601). 20.000 celâlî öldürüldü. Karayazıcı ağır yaralı olarak kılıç artığı 10.000 kadar askeriyle Canik Dağları’na kaçtı. Tokat civarında öldü. Karayazıcının adamları arasındaki Şahverdi Yularkırdı Tavil gibi kimseler Karayazıcının kardeşi Deh Hasan’ın etrafında toplandılar. Deli Hasan’ın emrindeki celâlîler Sokulluzâde Hasan Paşa’yı yenerek öldürdüler.

  Sultan I. Ahmet devrinde (1603-1617) Anadolu’da celâlîler çoğaldı. Kuvvet ve otoriteleri arttı. Anadolu celâlîlerin eline geçti. Halk perişan bir duruma düştü. Zitvato-rok Antlaşması ile Osmanlı-Avusturya Savaşları sona erdikten sonra Vezîr-i âzam Kuyucu Murat Paşa ve Kanije kahramanı Tiryaki Hasan Paşa komutasında büyük bir ordu karışıklıkları önlemek ve isyanları bastırmak üzere Anadolu’ya gönderildi. Kuyucu Murat Paşa çok sert tedbirler ile 100.000 kadar celâlîyi ortadan kaldırdı. Anadolu’da devlet otoritesi yeniden kuruldu.

  Alıntıdır.
  Just_BReaTHe and Hayal Kentli like this.
  Ziyaretçilere, Gizli İçerik!

  ▌│█│║▌█ ██║▌║█ │█║▌│
  T ü r kB u d u n Ziyaretçilere, Gizli İçerik! ö k ü n !

 5. #5
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart

  - Türklerin devşirmelerden daha az sosyal hakka ve iş imkanına sahip olması

  - Eyâletlerde devlet yönetiminin bozulması

  - Para ayarının bozulması ve iktisadî durumun giderek kötüleşmesi

  - Satın alma-ödeme gücü zayıflayan köylünün “vergi adaletsizliği” sebebiyle “çift bozan” olup toprağını terk etmesi ve toprağı kalmayan köylünün Celâlîlere katılması ya da şehirlere göç ederek bir paşa veya beyin yanma kapılanması

  - Şehirlerdeki Kapıkulu Ocağı halkının (yeniçeriler sipahiler beylerbeyi ve sancakbeyi kapısında asker olan sekbanlar) şımarık hareketleri ve halka kötü davranmaları

  - Türklere verilmesi gereken tımar ve zeametlerin devşirmelere verilmeye başlanması ve tımarlı sipahilerin ihmal edilmeleri.

  - Kadıların ve naiblerin köy halkından çeşitli sebeplerle kanunsuz para toplamaları

  - XV. yüzyılın sonlarından itibaren mülkî-askerî yüksek yöneticiliklere (beylerbeyi sancakbeyi)” devşirme”lerin tâyin edilmesi ve bu yöneticilerin Anadolu Türk halkına tepeden bakmaları Türk halkının dönmelere karşı nefret duyması ve tepki göstermesi.
  Yapılan ayrımcılıklara karşı çıkan isyanların olması çok doğal ama mezhep yüzünden ortalığı birbirine katılmasına hiç gerek yoktu.
  Hayal Kentli, Bunu Beğendi.


  “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir.”

  Mustafa Kemal ATATÜRK


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş