Şehzade Korkut


Yine Osmanlı Hanedanına mensup şairlerden olan Korkud II. Bâyezîd’in oğludur. Çocukluk ve ilk eğitim yıllarını İstanbul’da dedesi Fâtih”in yanında ge­çirdi. Döneminin en iyi bilgin ve sanatkârlarından dersler alan şehzade âlim şa­ir ve musikişinas olarak yetişti. Zayıf hassas sanatkâr ruhlu ilmi irfanı musi­kîsi ve şiiri ile tanınmış bir şehzade olan Korkud sükûnet içinde yaşamayı sever­di.

Kardeşi Sultan Selîm’den büyük olduğu hâlde saltanatı ona bırakmağa razı olmuş İstanbul’a geldiğinde Yenibahçe’deki karşılama törenine o da katılmıştı. Arapça eserler veren ve bazı kitaplara şerhler yazan Korkud musikîde usta olup her nevi sazı çalardı. İran’dan gelen üstat Zeynelabidîn musikîde hocası olmuş­tur. Kendisi “gıdâ-yı rûh” adını verdiği bir saz icat etmiştir. Şeyh Hamdul­lah’tan hüsn-i hat dersleri de alan şehzadenin çok güzel yazısı vardı. Aynı za­manda şair olan KorkudHarîmî” mahlasıyla şiirler de yazmıştır.

Harem-i Şe­rif ziyaretine niyet ettiği için bu mahlası alan şehzade şiirlerini küçük bir divan­da toplamıştır.

Harîmî’nin şiirleri Filiz Kılıç tarafından yayımlanmıştır. Bu ya­yıma göre Harîmî’nin 52 gazeli 2 beyitlik Arapça bir şiiri ve Türkçe 2 beyti bu­lunmaktadır. Muhteva açısından Harîmî’nin gazellerinde ana eksen aşk olup bu eserlerde tasavvuf! unsurlar da göze çarpmaktadır.


Konu olarak aşk sevgiliden olayı çekilen acı yalnızlığın dostun olmayışının verdiği üzüntü işlenmiştir. Ay­rıca “kopuz” redifli şiirinde kopuz bağrı yanık dertli bir âşık gibi ele alınarak neden yapıldığı nasıl çalındığı hakkında bilgi verilmiştir. Harîmî’nin şiirlerinde ikkati çeken noktalardan birisi de şiir sayısına oranla deyimlerin çokluğudur. Harîmî’nin klâsik edebiyatı iyi bildiği şekil ve muhteva olarak başarılı olan şiir­inden anlaşılmaktadır.