Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Binbur Surat Yavuz


Topkapı Sarayı’ndaki meşhûr küpeli portre

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

Nicolas de Clerck’in 1621′de yayınladığı gravür: Türklerin 13. İmparatoru I. Selîm

Meşhûr küpeli tasvîr sol profilden çizilmiş renkli bir resimdir. Bu portre Topkapı Sarayı’ndadır. Yukarıdaki resim ise Nicolas de Clerck’in 1621′de yayınladığı bir gravürdür. Topkapı’daki portrenin aksine sağ profilden çizilmiş. Topkapı’daki tablo gravürden daha sonraki bir târîhte resmedildiğine göre bu gravürden yola çıkılarak yapılmış olmalı.

Küpeli resmin aslında Şâh İsmâ’îl’e âid olduğu iddiâ ediliyor. Fakat ben Bâburlu Cihângîr Şâh’a âid olduğunu düşünüyorum. Cihângîr Şâh’ın asıl adı Selîm’di ve bastırdığı paralarda dahı bu ismi kullanmıştı. Avrupalılar Osmânoğlu Yavuz Selîm’le Bâburoğlu Cihângîr Selîm’i karıştırmış olabilirler. Cihângîr Şâh’ın minyatürlerine bakacak olursak gravürdeki gibi bıyıklı boynunda inci kolye ve kulağında küpe olduğu görülür:

Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Cihângîrnâme’den bir Cihângîr Şâh minyatürüZiyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


Gözlüklü Yavuz

Yavuz Selîm küpeli değil ama gözlüklüydü. Kitâb okurken veyâ dîvân toplantılarında gözlük kullanırdı. Gözlüğüyle bıyığıyla fütûhâtıyla diğer pâdişâhlardan ayrılan Yavuz’un bir başka farklı özelliği de hiddetlenerek -ki sıkça hiddetlenirdi- soru sorduğunda üç kere tekrâr etmesiydi. Künhü’l-Ahbâr’daki Celâlzâde ile diyalogunda bu görülüyor.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


17. yüzyılda yapılan Çihil Sutûn Sarâyı duvarındaki sakallı Yavuz

Şâh Abbâs döneminde yapılan Çihil Sutûn Sarâyı duvarında Yavuz o devrin Osmânlı pâdişâhları III. Mehmed ve I. Ahmed gibi sakallı resmedilmiş.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]16. yüzyıla âid sakallı Yavuz gravürü

Avrupa’da da sakallı Sultân Selîm gravürlerine sıkça rastlanır.


Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]Nakkâş Aka Rızâ Abbâsî’nin minyatürü

Îrânlı târîhçi Nasrullah Felsefî’nin “Ceng-i Çâldirân” makâlesine göre Aka Rizâ Abbâsî’nin yaptığı bu tasvîr Sultân Selîm Hân’a âiddir. Fakat minyatürün aslının bulunduğu Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nin kataloglarında “An Elegant Man Seated under a Willow Tree” adıyla yayınlanmaktadır. Eğer gerçekten Yavuz tasvîri ise top sakalı ve elinde bağlamasıyla en tuhaf Yavuz tasvîri olduğu muhakkaktır.

Hâmiş: Gözlüklü Yavuz resmini yapan Mustafa Dalgalı ve buna vesîle olup resmi bizimle paylaşan Levent Gündüz’e teşekkür ediyorum. İlk ve tek gözlüklü Yavuz tasvîri olduğunu zannediyoruz.

Alıntıdır.