Etiketlenen üyelerin listesi

 1. #11
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Sultan II. Selim Han
  Babası : Kanuni Sultan Süleyman
  Annesi : Hürrem Sultan
  Doğduğu Tarih : 1524
  Padişah Olduğu Tarih : 29 Eylül 1566
  Öldüğü Tarih : 21 Aralık 1574
  Sarı Sultân Selim diye de bilinen II. Selim 1566’da babasının vefâtından 23 gün sonra İstanbul’a gelerek Osmanlı tahtına oturmuştur. Daha sonra da bizzat Belgrad’a gelerek ordunun huzurunda da cülûs merâsimini tekrarlamıştır. Yeniçeri teşkilâtı cülûs bahşişinden dolayı ilk defa bu Padişah’a baş kaldırma belirtileri göstermiştir.

  II. Selim diğer Osmanlı Sultânlarına benzemeyen ve hem dirâyette ve hem ilim irfânda onların seviyesine çıkamayan bir şahsiyete sahiptir. Ordunun başında hiç bir sefere çıkmamıştır. Daha evvel Karaman Eyâletinin Paşa Sancağı olan Konya’da Manisa’da ve Kütahya’da sancakbeyliği yapmış ve 42 yaşındayken Padişah olmuştu. Sokullu Mehmed Paşa da olmasaydı devleti bu sekiz sene içerisinde belki aynı huzurla idare edemezdi. Ancak Kanuni Sultân Süleyman’ın dirâyetli Vezir-i A‘zamı Sokullu Mehmed Paşa II. Selim yerine devleti idare ediyordu.

  II. Selim devrinde patlak veren hadiselerden birincisi Yemen Meselesi idi. Kanunî devrinde iki beylerbeyilik haline getirilen Yemen’de zayıflayan Osmanlı idaresine karşı Zeyd bin Ali neslinden gelen Topal Mutahhar isyan etti ve San‘a ile Te‘az taraflarına hâkim olan Murâd Paşa’yı mağlûb ederek katl eyledi. Bunun üzerine Yemen Eyâleti tek eyâlet haline getirilerek 975 Zilhicce/1568 Haziran tarihinde Haleb Beylerbeyi Özdemiroğlu Osman Paşa Beylerbeyiliğe getirildi ve buradaki isyanı bastırdı. Sokullu tarafından Yemen Serdârı olarak gönderilen Sinan Paşa’nın gayretleri de eklenince Yemen uzun süre Osmanlı hâkimiyeti altına girdi.


  Aynı yıl Kurdoğlu Hızır Reis de Endenozya’ya sefer düzenlemişti. Bu arada 1569 yılında Astırhan’a ve Ruslara karşı sefer düzenlendiyse de Kale Ruslardan alınamadı.

  Bu arada 978/1570 tarihinde Kıbrıs Adası Venediklilerin elinden alındı ve bir Hıristiyan Krallığa da son verilmiş oldu. Kıbrıs Müslüman Türklerin eline geçti.

  II. Selim devrinde Osmanlı ordusu ilk defa İnebahtı’da Hıristiyan deniz donanması karşısında mağlûbiyete uğradı. 7.10.1571 tarihinde meydana gelen İnebahtı bozgunu maalesef Avrupalıların gözünde yenilmez ordu diye bilinen Osmanlı Ordusunun bu vasfını bozdu. Ancak İnebahtı’da kaybedilen Osmanlı Donanması kısa bir zaman içerisinde yeniden inşâ olundu. Bu arada Osmanlı ordularının desteğini alan Kırım Hânı Giray Hân’ın 24.5.1571 tarihinde Moskova’yı alacak kadar Rusları perişan ettiklerini burada kaydetmemiz gerekmektedir.

  II. Selim devrinin parlak fetihlerinden biri de 1574 tarihinde Tunus’un kesin olarak Osmanlı topraklarına katılmasıdır. Bunun dışında II. Selim devri fetihler ve zaferler devresi olmaktan ziyâde sulh ve mu‘âhedeler devresi olmuştur.

  II. Selim sekiz senelik saltanatından sonra 50 küsur yaşında Saray’da 18 Şaban 982/1574 tarihinde vefât etmiştir.

  Şunu önemli ifâde edelim ki Osmanlı Devleti’nin duraklama devresi Kanunî’nin oğlu Şehzâde Mustafa’yı bir kısım müzevvirlerin iftirasıyla idama mahkûm ettirmesiyle başlar ve II. Selim devrini aslında bir duraklama devri saymak mümkündür. Zira bizzat ordusunun başında mücâhid fî sebîlillah bir Padişah yerine Sarayından dışarıya çıkmayan ve sadece tenezzüh için Edirne ve benzeri yerlere giden bir Padişah anlayışı hâkim olmaya başlamıştır. Nitekim çok sevdiği Edirne’de Selimiye Camiini inşâ ettirmiştir.

  Onun zamanında hizmet ifa eden Sadrazamlar arasında devleti asıl yürüten insan diye bilinen Sokullu Mehmed Paşa Lala Mustafa Paşa ve Özdemiroğlu Osman Paşa’yı; diğer devlet adamları meyânında Piyale Paşa Koca Nişancı Celal-zâde Mustafa Çelebi ve Feridun Ahmed Bey’i ve ilim adamları arasında ise Şeyhülislâm Ebüssuud Efendi Dede Cöngî Efendi Kınalı-zâde Ali Efendi ve İmam Muhammed Birgivî’yi zikredebiliriz.

  ZEVCELERİ: 1- Nurbânû Sultân; III. Murad’ın annesi ve İtalyan asıllı bir câriyedir. ÇOCUKLARI: 1- Sultân Murad III. 2- İsmihân Sultân. 3-Şehzâde Mehmed. 4-Şehzâde Ali. 5-Şehzâde Süleyman. 6-Şehzâde Mustafa. 7-Şehzâde Cihangir. 8-Şehzâde Abdullah. 9-Şehzâde Osman. 10- Gevherhân Sultân. 11-Şah Sultân. 12- Fatma Sultân.


  Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  06.09.1566 Kanuni Sultan Süleyman’ın vefatı.
  07.09.1566 Zigetvar İç Kalesi’nin fethedilmesi.
  Sultan II. Selim’in tahta davet edilmesi.

  27.09.1566 Şehzade II. Selim’in Afyonkarahisar’dan İstanbul’a hareketi.
  29.09.1566 Drava üzerindeki “Bobokça“ Kalesi’nin fethedilmesi.
  30.09.1566 Sultan II. Selim’in İstanbul’da Kadıköy’e gelmesi ve tahta çıkışı.
  03.10.1566 Sultan II. Selim’in İstanbul’dan Belgrad’a hareketi.
  17.10.1566 Sultan II. Selim’in Belgrad’a gelmesi.
  21.10.1566 Ordunun Zigetvar’dan Belgrad’a hareketi.
  26.10.1566 Kanuni Sultan Süleyman’ın cenazesini getiren ordunun Belgrad’a gelmesi ve cenazenin İstanbul’a gönderilmesi.
  Belgrad’da ilk yeniçeri hareketi.

  31.10.1566 Sultan II. Selim’in Belgrad’dan İstanbul’a hareketi.
  01.11.1566 İçki yasağı sebebiyle “Silsilei Ulema“nın yürüyüşü.
  28.11.1566 Kanuni Sultan Süleyman’ın cenaze merasimi.
  04.12.1566 Sultan II. Selim’in Halkalı’daki saraya gelmesi.
  İstanbul’da Yeniçeriler arasında ikinci hareketin başlaması.

  07.12.1566 Cülus törenlerinde dağıtılan bahşişin ilmiye sınıfına da verilmesi kararı.
  16.12.1567 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın San’a Beylerbeyliğine tayini.
  30.12.1567 Şam Beylerbeyi Mustafa Paşa’nın Yemen Serdarlığına tayini.
  16.02.1568 İran elçisi Şahkulu Han’ın Edirne’ye gelişi.
  17.02.1568 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında 8 yıllık bir süre için Edirne’de barışın imzalanması.
  28.04.1568 San’a ve Yemen Beylerbeylikleri’nin yeniden birleştirilmesi.
  13.05.1568 Yemen Serdarı Mustafa Paşa’nın Şam’dan Mısır’a hareketi.
  Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Yemen fethi.
  Taaz’ın alınması.
  Edirne’de Mimar Koca Sinan’ın yapacağı Selimiye Camii inşaatının başlaması.

  05.01.1569 Mısır Beylerbeyi Koca Sinan Paşa’nın Yemen Serdarlığı görevine hareketi.
  03.05.1569 Mısır’ın en stratejik kalesi olan Kahire Kalesi’nin alınması.
  15.05.1569 Aden’in alınması.
  Mısır Kaptanı Kurdoğlu Hayreddin Hızır Beyin Sumatra seferi ve Türk denizciliğinin Okyanusa dayanması.

  26.07.1568 Sana’nın alınması.
  Sokullu Mehmed Paşa’nın Ejderhan Astrahan seferi.

  04.08.1568 Don-Volga Kanalı’nı açarak Karadeniz ile Hazar Denizi’ni birleştirme planı.
  19.09.1569 İstanbul’da büyük yangın.
  18.10.1569 Osmanlı-Fransa arasında ikinci dönem kapitülasyonların imzası.
  15.05.1570 Donanmanın Kıbrıs seferi sebebiyle Akdeniz’e hareketi.
  18.05.1570 Kevkeban Kalesi’nin alınması ve Yemen barışı.
  Behram Paşa’nın Yemen valiliği üzerine Zebid’e gitmesi.

  21.05.1570 Donanmanın Kıbrıs Adası’ndaki Limasol koyunda demirlemesi.
  01.07.1570 Limasol Koyu’na asker çıkarılması.
  04.07.1570 Ağır topların ‘Larnaka’ sahiline çıkarılması.
  Harp Meclisi’nde ‘Lefkoşe’nin kuşatılmasına karar verilmesi.

  09.07.1570 Girne Kalesi’nin teslim olması.
  Lefkoşe’nin alınması ve bazı kalelerin kolayca işgali.

  18.07.1570 Magosa Kalesi’nin kuşatılması.
  23.01.1571 Magosa kuşatmacılarına yardım kuvvetiyle levazım ve mühimmat gönderilmesi.
  01.03.1571 Koca Sinan Paşa’nın Yemen’den dönüşü.
  04.05.1571 Donanmanın Akdeniz seferine çıkışı.
  Dalmaçya’nın fethi.

  01.08.1571 Magosa Kalesi’nin teslimi.
  Kıbrıs Adası’nın tamamının alınması.

  15.09.1571 Kıbrıs Serdarı Lala Mustafa Paşa’nın İstanbul’a hareketi.
  07.10.1571 “İnebahtı” Deniz savaşı.
  Donanmanın mağlubiyeti.

  21.10.1571 İstanbul tersanesinde yeni bir donanma inşasına başlanması.
  13.06.1572 Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa’nın İstanbul’dan Akdeniz seferi için hareketi.
  07.03.1573 Osmanlı Devleti ile Venedik arasında barış andlaşması.
  03.06.1573 Piyale ve Kılıç Ali Paşaların İtalya güneyindeki “Pulya” seferine hareketleri.
  Ayasofya’nın onarımı ve iki minare ilave edilmesi.

  15.05.1574 Donanmanın Tunus seferi için Akdeniz’e hareketi.
  09.06.1574 Boğdan zaferi.
  Osmanlı hakimiyetinin bölgede güçlenmesi.

  22.07.1574 Tunus’da “Halk-ul-Vad” sahiline ordu çıkarılması.
  23.08.1574 Şeyhülislam Ebussud Efendi’nin vefatı.
  Hak-ul Vad Kalesi’nin fethi.

  13.09.1574 Tunus şehrinin istihkamı.
  “El-Bastiyan” Kalesi’nin fethi.

  30.10.1574 Donanmanın Tunus’dan İstanbul’a hareketi.
  04.12.1574 Sekiz sene için yenilen Osmanlı-Avusturya antlaşmasının İstanbul’dan Viyana’ya gönderilmesi.
  Ünlü Mimar Sinan’ın eseri Edirne’deki Selimiye Camii’nin inşaatının tamamlanması.

  15.12.1574 Sultan II. Selim’in İstanbul’da vefatı.
  21.12.1574 Sultan II. Selim’in Manisa valisi olan veliahtı şehzade Murad’ın İstanbul’a hareketi.
  Sultan Murad’ın beş kardeşinin idamı.

 2. #12
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart  Sultan III. Murad Han
  Babası: Sultan II. Selim
  Annesi: Nur Banu Sultan
  Doğum Tarihi: 1546
  Tahta Çıkışı: 22 Aralık 1574
  Ölümü: 16 Ocak 1595

  Selim II ile Hasekisi Nur-Bânû Sultân’ın oğulları olub babasının Saruhan Sancak Beğliği sırasında 5 Cemâziyel-evvel 953/4 Temmuz 1546 tarihinde Manisa’nın Bozdağ Yaylağında dünyaya gelmiştir. 966/1558 tarihinde Şehzâde Murad Akşehir Sancak Beğliğine getirilmiş ve babasıyla amcasının taht mücadelesinde Konya Muhâfızlığı görevini yürütmüştür. 1562 tarihinde Manisa Sancak Beğliğine tayin edilmiş ve padişah oluncaya kadar bu vazifede kalmıştır.


  III. Murad zayıf irâdeli ve muhtelif tesirler altında kalabilen bir şahsiyete sahipti. Bu yüzden Sokullu Mehmed Paşa’nın sadrazamlığı süresince işler iyi gitmişse de onun vefâtından sonra devlet idâresi Vâlide Sultânların ve bazı menfaatperestlerin tesiriyle daima kötüye gitmiş ve Osmanlı Devleti’nin duraklaması tam manasıyla III. Murad devri ile başlamıştır. 21 sene kapalı bir hayat yaşayan III. Murad sarayında münzevî bir hayat yaşamış son zamanlarına doğru Cuma namazlarını dahi Saray Camiinde edâ etmeye başlamıştır. Meşru dairede kalmakla birlikte kadına düşkün bir tabî’atı vardır. Osmanlı tarihinde en fazla kadınla meşru dairede yaşayan padişah ünvanını alabilir. Hemen belirtelim ki bu kadına düşkünlüğü gayr-i meşru hayat yaşıyor manasına alınmamalıdır. Zira aynı zamanda şair olan III. Murad bir cihetten de mutasavvıftır ve Fütûhât-ı Sıyâm ve Esrârnâme adlı iki tane tasavvufa dair eserleri de vardır.


  Babası II. Selim'in ölüm haberi üzerine Manisa Sancakbeyi bulunan oğlu Murad İstanbul’a gelerek 28 yaşında 1574 yılında tahta geçti. Murad devrinde vukû‘ bulan hadiseler şunlardır:  Fas Sultânlığının Osmanlı Hâkimiyetine Girmesi: Afrika kıt'asının bütün kuzey kısımları Osmanlı hâkimiyetinde bulunmasına rağmen sadece Fas Sultânlığı müstakil bir devlet halinde bulunuyordu. Ancak son yıllarda Fas'ta taç ve taht kavgaları baş göstermişti. Fas Sultânı Mevlây Muhammed Portekizlilerle işbirliğine başlamış bulunuyordu. Buna karşılık Fas tahtını ele geçiremeyen Abdülmelik Osmanlılara sığınıp kendisinin Fas Sultânlığına getirilmesini istemişti. İsteği kabul edilerek Cezayir Beylerbeyi Ramazan Paşa'ya emir verildi. Fas ordusu mağlûp edilerek Abdülmelik Fas Sultânlığına getirildi (1576). Bu tarihten sonra Fas'ta Osmanlı hâkimiyeti başladı. Bu sırada saltanat iddiasından vazgeçmeyen Mevlây Muhammed Portekizlilerden yardım istedi. Portekiz Kralı Sebastian 80 bin kişilik büyük bir kuvvetle Fas'a geldi. Ramazan Paşa idaresinde Osmanlı ve Fas kuvvetleri 1578 yazında Portekizlileri Vadi’s-sebil Savaşı'nda fena halde bozguna uğrattılar. Kral Sebastian muharebe meydanında öldü.

  Lehistan'daki Osmanlı Hâkimiyeti (1575): Lehistan Kralı Sigismund Ogüst ölünce memleket taht kavgasına düşmüştü. Avusturya ve Rusya kendilerinin gösterdikleri namzetlerin Leh Kralı olması için faaliyet gösteriyorlardı. Hattâ bu maksatla Rusya kuvvet bile sokmaya kalkıştıysa da Osmanlı kuvvetlerini karşısında bulunca geri çekilmeye mecbur kaldı. Osmanlı Devleti için Lehistan çok ehemmiyetliydi. Bu yüzden diğer devletlerden daha atik davranıp nüfuzunu kullanarak kendisine tâbi Erdel Beyi Bathory'yi Leh Krallığına seçtirdi (1575). Lehistan bundan sonra vergiye bağlandı ve 1578 yılına kadar Osmanlı himâyesinde bir devlet olarak kaldı.


  Sokullu Mehmed Paşa'nın Ölümü (1579): III. Murad’ın cülûsundan sonra hükümet idaresinin başında yine Sokullu Mehmed Paşa vardı. Ancak son zamanlarda saraydaki bazı şahısların tesiriyle Sokullu’ya olan itimad ve muhabbet azaldı ve hatta Sokullu’nun zevcesi İsmihan Sultân ve Vâlide Nurbânû Sultân olmasaydı belki de görevden azledilecekti. Üç padişah devrinde aralıksız sadrazamlık yapan Sokullu Mehmed Paşa Osmanlı tarihinde ehemmiyetli yeri olan bir devlet adamıdır. Aslen Bosna'nın Sokkuloviçi köyünden alınmış bir devşirmedir. Zekâ ve kabiliyetiyle yükselmiş kaptan-ı deryalık dâhil devletin çeşitli hizmetlerinde bulunmuştur. Bir savaş adamı olmaktan ziyâde onun siyasi tarafının daha büyük olduğu görülür. Sultân III. Murad devrinde Sokullu’nun eski nüfuzunun kalmadığı anlaşılıyor.


  İran Harpleri ( 1578 = 1590): III. Murad padişah olduğu zaman İran Hükümdarı Şah Tahmasb Tokmak Han idaresinde bir elçilik heyeti yollayarak tebriklerini ve hediyelerini sunmuştu. Elçilik heyeti İstanbul'da gayet iyi karşılanmıştı. Fakat bir müddet sonra Şah Tahmasb'ın ölmesiyle İran’da taht kavgaları başladı. Bir ara Tahmasb'ın oğlu İsmail şahlığı elde etti. Bunun zamanında Osmanlı-İran dostluğu bozuldu. Osmanlı Devleti Avrupa ile sulhlar yaparak İran ile meşgul olmaya başladı. Çünkü Şah Osmanlılarla süren barışı terk ederek Doğudaki Kürtleri aleyhimize kışkırtıyordu. II. Şah İsmail de ölünce İran’da taht kavgalarının sürüp gitmesinden Osmanlılar istifade etmek istediler. Doğudaki valilerin de durumunu müsait görüp İran’a saldırmanın vaktidir yollu haberler üzerine Sultân III. Murad 1578 yılında İran'a harb açtı. O zaman Sokullu Mehmed Pasa daha sağdı ve İran savaşına engel olmak istedi. Sokullu Mehmed Paşa İran'ın geniş bir ülke olduğunu galip gelinse bile Şi’î olan halkının itaat altına alınamayacağını söylüyordu ki bunda ne kadar haklı olduğu sonradan anlaşıldı: Padişah kendisi sefere gidecek karakterde bulunmadığından ordunun başına Lala Mustafa Paşa'yı serdar tayin etti.


  Lala Mustafa Paşa'nın asıl hedefi Gürcistan'ı istilâ etmek olacaktı. Topladığı kuvvetlerle Gürcistan'a girip fetihlere başlayan Lala Mustafa Paşa Tokmak Han idaresinde bir İran ordusunun üzerine geldiğini duyunca buna karşı maiyetindeki kumandanlardan Özdemiroğlu Osman Paşa'yı yolladı. Osman Paşa İran kuvvetleriyle Çıldır'da karşılaştı ve Tokmak Han'ı mağlûp etti (1578). Lala Mustafa Paşa Gürcistan içinde ilerleyerek Tiflis'i ele geçirdi ve Şirvan'a doğru ilerledi. Şirvan'ın bir kısmını zapteden Lala Mustafa Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa'yı serdar tayin ederek kendisi Erzurum'a döndü. İran kuvvetleri Osman Paşa üzerine taarruza geçtilerse de mağlûp olup çekildiler. Fakat İranlıların tecavüzü bitmiyordu. Kuvvetleri çok azalan Osman Pasa geri çekilmek zorunda kaldı. Muharebelerin İran lehine dönmeye başlaması üzerine Lala Mustafa Paşa azledilerek yerine Koca Sinan Paşa serdar tayin edildiyse de kayda değer hiç bir muvaffakiyet elde edilemedi. Özdemiroğlu büyük bir gayretle İran savaşlarına devam ediyordu. Nitekim 1583 yılında Meş’ale Savaşı denen savaşta bir kere daha İranlıları yendi. Meş'ale Savaşı'ndan sonra İranlılar Şirvan bölgesini boşaltmak zorunda kaldılar. Yeni serdar Ferhad Paşa büyük kuvvetlerle İran sınırına gelip bâzı muharebeler yaptı: Daha sonra sadrazam ve serdar tayin edilen Özdemiroğlu Osman Paşa ile beraber Tebriz'i almayı başardılar.


  Osman Paşa'nın vefatından sonra Ferhad Paşa ikinci defa olarak serdarlığa getirildi. Ferhad Paşa'nın bu ikinci serdarlığında Osmanlı orduları bazı muvaffakiyetler daha kazandılar. Ayrıca Doğuda Türkistan Hükümdarı Özbek Han İran’a saldırınca Şah Abbas Osmanlılardan barış istedi. 1590 yılında yapılan Ferhad Paşa Antlaşmasına göre: Tebriz Şirvan Gürcistan Dağıstan bölgeleri Osmanlılara verilecekti. Büyük kayıplar karşılığında alınan bu yerler Osmanlıların elinde fazla kalmayacak tekrar İranlılara geçecektir.


  Yeniçeri ve Sipâhi İsyanları: İran'la anlaşma yapıldıktan sonra İstanbul'da Yeniçeri ve Sipahi isyanları vuku‘ buldu. Bu isyanlar her ne kadar ulûfe (Yeniçerilere üç ayda bir verilen maaş) yüzünden çıkmışsa da asıl sebebini devlet teşkilâtının bozulmaya yüz tutmasında aramak daha doğru olacaktır. İlk defa III. Murad devrinde Yeniçeri Ocağına rast gele kimseler alınarak kanun bozuldu. Yine ilk defa rüşvetle iş görülmeye başlandı. Askere ayarı düşük akçeler verilmek istenince Yeniçeriler isyan ederek saraya yürüdüler. Âsiler defterdarın başını istediler. İstekleri yerine getirilince büsbütün şımardılar. 1589 yılında meydana gelen bu olaya Beylerbeyi Vak’ası denmektedir


  III. Murad devrinde 1593 yılında da sipahilerin isyanını görüyoruz. Ulûfelerinin geri bırakılmasına kızan Sipahiler saraya yürüyüp defterdarın kafasını istediler. Kendilerine nasihat etmek için gelenleri kovdular. İstanbul halkı da seyretmek için saraya dolmuştu. Halk dışarı çıkarılırken “Urun hâ!...” diye bir ses duyuldu. Saray muhafızları bunu Padişahın emri sanarak âsilerin üzerine saldırdılar ve dört yüze yakın âsiyi öldürdüler. Diğerleri kaçarak kurtuldu.


  Yeni Bir Haçlı İttifakı Ve Nemçe (Avusturya) Harbleri (1593-1606): Bosna Beylerbeyi Telli Hasan Paşa Avusturya topraklarına 1593 yılında büyük bir akın harekâtına girişmişti. Avusturya valilerinin Osmanlı sınırlarına tecâvüzlerine karşılık yapılan bu harekât mağlûbiyetle neticelenmiş komutanla birlikte çok şehid verilmiştir. Bu hadise Osmanlı-Nemçe harblerinin başlamasına sebep olmuştur. Nemçe savaşına Sadrazam Sinan Paşa gönderilmişti. Budin Beylerbeyi imdada giderek Nemçe ordusuyla harbe girdi ve mağlub oldu. Nemçeliler çok sayıda Macaristan kalesini ele geçirdiler. 1594 yılı baharında da Estergon Kalesini muhasara altına aldılar; ancak muvaffak olamadılar. Kırım kuvvetlerinin yardıma gelmesine rağmen tam bu sırada Osmanlı Devleti’nin başına bir gâile daha çıktı: Osmanlı Devleti’ne tâbi olan Erdel Eflak ve Boğdan Beyleri Papa’nın teşvikiyle isyan edip Avusturya tarafına geçtiler. Tam bu sırada yani 1595 yılında Padişah III. Murad vefât eyledi. III. Murad’ın saltanatının sonuna doğru Osmanlı toprakları yaklaşık 19.902.191 km2 idi. Buna Avrupa’da Polonya Afrika’da Fas dâhildir.


  III. Murad zamanındaki sadrazamlar arasında yılların sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa Koca Sinan Paşa Özdemiroğlu Osman Paşa ve Mesîh Paşa’yı; diğer komutan ve devlet adamlarından Kaptanıderya Kılıç Ali Paşa Damad İbrahim Paşa Okçu-zâde Mehmed Paşa ve Muallim-zâde Nişanı Mahmûd Çelebi’yi; Şeyhülislâmlar arasında Hâmid Efendi Ma’lûl-zâde Mehmed Efendi Müeyyed-zâde Abdülkadir Efendi Bostan-zâde Mehmed Efendi ve Bayram-zâde Hacı Zekeriya Efendi’yi zikredebiliriz .


  Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]

  15.12.1574 Sultan II. Selim’in vefatı.
  21.12.1574 Sultan II. Selim’in Manisa valisi olan veliahtı Şehzade Murad’ın İstanbul’a hareketi ve beş kardeşinin idamı.
  22.12.1574 Sultan III. Murad’ın tahta çıkışı.
  Babası ve 5 erkek kardeşinin cenaze törenleri.

  27.12.1574 Cenaze törenlerinde giyilen kıyafetlerin değiştirilmesi.
  05.01.1575 Tahta çıkan Sultanların Selatin Türbelerini ziyaret için “Kılıç alayı” töreni adeti.
  22.01.1575 Feridun Bey Münşeatının Sultan III. Murad’a takdimi.
  08.08.1575 Osmanlı-Venedik barış antlaşmasının yenilenmesi.
  13.05.1576 Cülus tebriki için gelen İran elçisi Tokmak Hanın huzura kabülü ve hediyelendirilmesi.
  01.01.1577 Osmanlı Devleti ile Avusturya arasındaki barışın tekrar 8 sene için yenilenmesi.
  30.07.1577 Osmanlı-Lehistan antlaşmasının imzalanması.
  Devletin kuzey siyaseti.

  21.01.1578 İkinci Vezir Piyale Paşa’nın vefatı.
  25.01.1578 Kanuni’nin kızı Mihrimah Sultanın vefatı.
  05.04.1578 Şirvan ve Gürcistan Serdarlığına tayin edilen Lala Mustafa Paşa’nın sefer için İstanbul’dan hareketi.
  01.07.1578 Lala Mustafa Paşa’nın “Cinis Konağı”na gelişi.
  Özdemiroğlu Osman Paşa’nın kuvvetleriyle orduya katılması.

  04.08.1578 Osmanlı himayesine giren Fas’da Portekizlilere karşı “Vadisseyl” zaferi.
  09.08.1578 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Çıldır zaferi.
  24.08.1578 Türk kuvvetlerince Tiflis’in işgali.
  09.09.1578 İran savaşı.
  Koyungeçidi zaferi.

  12.09.1578 “Ereş” Kalesi’nin fethi ve Şırvan’ın işgali.
  Kafkasya’daki ilk Osmanlı idare teşkilatı.

  08.10.1578 Ordu’nun “Ereş”ten Erzurum’a kışlamak üzere hareketi.
  10.10.1578 Budin Beylerbeyi Sokullu Mustafa Paşa’nın idamı.
  16.10.1578 Dağıstan’daki Kumuk Şamhalı’nın tabiyyet ve itaatı.
  11.11.1578 Üç gün üç gece süren birinci Şamahı Savaşı ve Özdemiroğlu Osman Paşa’nın zaferi.
  27.11.1578 İkinci Samahı savaşı.
  07.12.1578 Nahçivan Valisi ve “Şerefname” yazarı Şeref Hanın Van’da törenle karşılanması.
  07.01.1579 Osman Paşa’nın Şamahı’dan Demirkapı’ya hareketi.
  Şirvan’ın tahliyesi.

  07.03.1579 Osmanlı-İngiliz ticari ve siyasi ilişkilerinin başlaması.
  30.03.1579 Safavilerin Tiflis’i kuşatmaları.
  11.07.1579 Mustafa Paşa’nın ordusunun Erzurum’dan Kars’a hareketi.
  26.07.1579 Ordu’nun Kars’a geri dönmesi.
  Kars Kalesi’nin temel atma töreni.

  22.08.1579 Maraş Beylerbeyi Mustafa Paşa komutasındaki yardımcı kuvvetin Tiflis’e gelmesi.
  27.08.1579 Hazar Denizi’nde Türk Deniz Kuvvetleri.
  Kars Kale inşaatının tamamlanması.

  22.09.1579 Kars şehrinin inşaatının tamamlanması.
  04.10.1579 Anadolu Beylerbeyi Cafer Paşa’nın Erivan seferi için hareketi.
  11.10.1579 Kırım Hanı II. Mehmed Giray ile Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Demirkapı’dan Şirvan’a hareketi.
  12.10.1579 Veziriazam Sokullu Mehmed Paşa’nın katledilmesi.
  Veziriazamlığa ikinci vezir Ahmed Paşa’nın tayini.

  23.10.1579 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kırım Hanı ile birlikte Şamahı’ya girişi.
  Şirvan’ın alınması.

  07.01.1580 İkinci Vezir Lala Mustafa Paşa’nın Doğu Serdarlığı’ndan azli Üçüncü Vezir Sinan Paşa’nın serdarlık görevine getirilmesi.
  07.08.1580 “Sultan Vekili” ünvanı ile Sadaret kaymakamı olan İkinci Vezir Lala Mustafa Paşa’nın vefatı.
  25.08.1580 “Mührü Hümayun”un Doğu Serdarı Sinan Paşa’ya verilmesi.
  07.01.1581 Safevilerin barış teklifi.
  06.07.1581 Osmanlı Devleti ile Fransa arasında 3. dönem kapitülasyonlar.
  29.05.1582 Sultan III. Murad’ın şehzadesi Mehmed’in Devlet tarihinde ilk defa 57 gün süren şenliklerle yapılan “Sünnet Düğünü”nün başlaması.
  06.12.1582 Veziriazam Koca Sinan Paşa’nın azledilmesi.
  24.12.1582 Veziriazamlığa İkinci Vezir Siyavuş Paşa’nın tayin edilmesi.
  16.03.1583 “Münşaat” eserinin yazarı Feridun Beyin vefatı.
  28.03.1583 Rumeli Beylerbeyi Ferhat Beyin vezaret payesi ile Doğu Serdarlığına tayini.
  29.03.1583 İngiltere’nin ilk elçisinin İstanbul’a gelmesi.
  11.05.1583 İran’a karşı “Mesale Savaşı” ve Özdemiroğlu Osman Paşa’nın en büyük zaferi.
  03.06.1583 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Şamahı Şirvan’a gelişi.
  06.06.1583 Şamahı Kalesi’nin temel atma töreni.
  20.07.1583 Şamahı Kalesi’nin yapımının tamamlanması.
  21.10.1583 Şirvan ve Dağıstan Serdarı Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Demirkapı’dan İstanbul’a hareketi ve Kırım sorunu.
  07.12.1583 Osmanlı tarihinde ilk defa olarak “Valide Sultan” ünvanı ile anılan Nur Banu Sultanın vefatı.
  17.12.1583 Manisa valiliğine tayin edilen Şehzade Mehmed’in İstanbul’dan hareketi.
  24.04.1584 Kırım Hanı II. Mehmed Giray’ın azli.
  Kırım meselesinin düzenlenmesi.

  28.06.1584 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kefe’den İstanbul’a gelişi.
  25.07.1584 Veziriazam Siyavuş Paşa’nın azli.
  Osman Paşa’nın sadareti.

  18.12.1584 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Kastamonu’ya gelmesi.
  07.08.1585 Sokullu Mehmed Paşa’nın eşi Esma Sultan’ın vefatı.
  21.09.1585 Tebriz yakınında “Abvar” savaşı.
  22.09.1585 Tebriz şehrinin teslim olması.
  Azerbaycan’ın Osmanlı topraklarına katılması.
  Murassa saltanat tahtının saltanatın sonuna kadar kullanılmak üzere III. Murad’a taktim edilmesi.

  25.09.1585 Özdemiroğlu Osman Paşa’nın Tebriz’e girmesi.
  29.10.1585 Veziriazam Özdemiroğlu Osman Paşa’nın vefatı.
  01.12.1585 Sadaretin ikinci Vezir Mesih Paşa’ya verilmesi.
  14.04.1586 Veziriazam Mesih Paşa’nın istifası.
  21.06.1587 Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa’nın vefatı.
  09.02.1588 Kandil akşamlarında cami minarelerinde ışıklandırma yapılması kararının uygulamaya başlaması.
  21.07.1588 İran ile barış imzalanamadığı için Ordu’nun Erzurum kışlağından Gence’ye hareketi.
  02.04.1589 “Beylerbeyi vakası” Osmanlı tarihinde ilk defa Yeniçerilerin kelle istemiye başlamaları.
  Veziriazam Siyavuş Paşa’nın azli.
  Sinan Paşa’nın sadareti.

  28.01.1590 Safavi şehzadesi Haydar Mirza’nın İstanbul’a gelmesi.
  21.03.1590 Osmanlı Devleti ile Safavi Devleti arasında barış imzalanması.
  29.10.1590 Osmanlı Devleti ile Avusturya Devleti’nin barış antlaşmasının 8 yıl daha uzatılması.
  06.03.1591 Sakarya Sapanca İzmit Körfezi kanalının açılması hakkında ferman çıkışı.
  Bu kararın 11 Nisan tarihli ferman ile iptali.

  01.08.1591 Koca Sinan Paşa’nın azledilmesi Vezaret makamına ikinci Vezir Ferhat Paşa’nın tayin edilmesi.
  08.09.1591 İran elçisi Kara Ahmed Sultan’ın huzura kabulü ve arzlarının reddedilmesi.
  16.09.1591 Lehistan elçisinin huzura kabulü ve haraç taktimi.
  04.04.1592 Veziriazam Ferhad Paşa’nın azli ve Kanijeli Siyavuş Paşa’nın üçüncü sadareti.
  01.10.1592 Avusturya İmparatoru’nun İstanbul elçisinin barışın Türkler tarafından bozulmasından dolayı haracın kesildiğini bildirmesi.
  26.01.1593 Yeniçerilere verilen tahsisatın Sipahilere eksik verilmesi sebebiyle “almazuz” diye Sipahilerin isyan çıkarması bastırılması.
  28.01.1593 Veziriazam Siyavuş Paşa’nın uğursuzluğundan dolayı azli ve Koca Sinan Paşa’nın üçüncü sadareti.
  29.06.1593 Kulpa bozgunu.
  Bosna Valisi Telli Hasan Paşa ile Sancak Beylerinden Sultanzade’nin ve bazı beylerin şehit olması.

  04.07.1593 Kulpa bozgunu sebebiyle Avusturya’ya sefere karar verilmesi.
  İstanbul’daki elçinin hapsedilmesi.

  19.07.1593 Koca Sinan Paşa’nın Avusturya seferi için hareketi.
  06.10.1593 Bespiren Kalesi’nin teslim alınması.
  14.10.1593 Polata Kalesi’nin teslim alınması.
  04.10.1593 Istolni Belgrad bozgunu ve birçok kalenin elden çıkışı.
  08.11.1593 Ordunun Budin’e gelişi.
  05.05.1594 Ordunun “Hünkar Tepesi”nden “Sirem Sahrası”na geçmesi.
  01.06.1594 Avusturyalıların Estergon ve Hatwan kuşatmalarını kaldırması.
  27.07.1594 Tata Kalesi’nin teslim alınması.
  29.07.1594 Saint Marton Kalesi’nin teslim alınması.
  11.08.1594 Kırım Hanı Gazi Giray’ın orduya katılması.
  27.09.1594 Yanık Kale’nin teslim alınması.
  05.10.1594 Erdel Eflak ve Boğdan Voyvodalarının Türklere karşı papalık makamı tarafından hazırlanan “Mukaddes İttifak” a katılmaları.
  13.10.1594 Eflak ve Boğdan’da müslümanların kılıçtan geçirilmeleri.
  01.01.1595 Eflak ordusunun İbrail Kalesi’ne taarruz edip şehri yakması.
  15.01.1595 Sultan III.Murad’ın vefatı.

 3. #13
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Sultan III. Mehmed Han
  Babası : Sultan III. Murad
  Annesi : Safiye Sultan
  Doğduğu Tarih : 26 Mayıs 1566
  Padişah Olduğu Tarih : 27 Ocak 1595
  Öldüğü Tarih : 22 Aralık 1603
  III. Mehmed II. Murad’ın Sâfiye Sultân’dan 1566’da dünyaya gelen oğludur. Babasının vefâtı üzerine sancak beyliğinden Osmanlı Padişahlığı tahtına oturan son şehzâde olarak 1595’de Manisa’dan gelerek İstanbul’da cülûs etti. Her padişah döneminde olduğu gibi son zamanlarda âdet haline gelen yeniçerilerin baş kaldırmaları ve bahşiş talebi kavgaları bunda da meydana geldi. Ferhad Paşa’nın gayretleriyle zorbalar bastırıldı. Ancak Avusturya seferi uzayıp gidiyordu. Sadrazam Sinan Paşa Eflak üzerine yürüdü; Bükreş’i aldı; ancak Yergöğü’nde dehşetli bir mağlûbiyet tattı.

  Padişah Hocası Hoca Sa’deddin Efendi Sinan Paşa’nın fikrine katılarak Padişahın bizzat sefere katılmasını arzu ediyordu. Bu arada vefat eden Sinan Paşa’nın yerine Damad İbrahim Paşa veziriazam olmuştu. Nihâyet Yeniçerilerin de teşvikiyle 21 Haziran 1596/24 Şevval 1004’de Padişah sefere çıkmak üzere hareket etti. Eğri Kalesi kuşatılıp feth olundu ve bu sebeple III. Mehmed Eğri Fâtihi olarak anıldı. Daha sonra Macarların Kereşteş dedikleri Haçova’da zor da olsa büyük bir zafer kazanıldı. Bunda Hoca Sa’deddin’in büyük bir rolü vardı. Harpten dönen Padişah Hoca Sa’deddin ve çevresindeki insanların tesiriyle Cığala-zâde’yi sadrazamlığa getirdi. Ancak hem Kırım Han’ı Gâzî Giray’ı azledip Kırım’da fitne çıkarmasıyla ve hem de muharebe gününün ertesi günü askeri yoklatarak dâhilde ihtilâfların ve isyânların baş göstermesine vesile olmasıyla fayda yerine zarar getirdi. Gerçekten Cağaloğlu Sinan Paşa’nın bu hareketleri neticesinde Anadolu’da Celâlî denilen eşkıya isyanları memleketi kasıp kavurmaya başladı. 1008/1599 yılında Damad İbrahim Paşa yeniden Sadrazamlığa getirildi. Nemçe Harbi sürüp giderken Tiryaki Hasan Paşa ve Kuyucu Murad Paşa Avrupa’da mühim zaferlere imza basıyorlardı. Uyvar üzerine gidilmesi de bu tarihlerde oldu.


  Bütün bu zorluklar içinde bir de İran Şahı andlaşmayı bozdu ve Osmanlı Devleti’ne harb ilan etti. Anadolu’yu Celâlî isyanları kasıp kavuruyordu. Osmanlı Devleti bu karışıklıklar ve ihtilâller içinde iken III. Mehmed 1603’de dünyaya gözlerini yumdu. Oğlu Mahmûd’un katli Celâlî isyanları ve bunları tahrik eden Safeviler karşısında ordunun başarılı sonuçlar alamaması III. Mehmed’in ölümüne sebep olan en önemli olaylardı.

  III. Mehmed sancağa çıkan ve oradan padişahlığa gelen son Osmanoğludur. Fıtraten zayıf iradeli ve saf idi. Vehhâmdı. Anası Sâfiye Sultân’ın müthiş tesiri altında kalıyordu. Babası gibi III. Mehmed de kardeş katli meselesini en çok suiistimal eden padişahlardan biriydi. 19 kardeşini aldığı zayıf fetvâlara dayanarak idam ettirdi. Bu arada başkalarıyla ittifak ettiği ve yazışmalarda bulunduğu jurnallenen oğlu Şehzâde Mahmûd’u da idam ettirdi; sonra da jurnalleyen insanların hayatına son verdi.

  III. Murad devrinde de babasının zamanında olduğu gibi devamlı bir duraklama ve hatta gerileme alâmetleri kendini göstermektedir. Düzenli kanunnameler yerine devletin merkez teşkilâtında ve özellikle ülü’l-emrin temelini teşkil eden Padişah ve vezirlerde görülen şer‘-i şerife muhâlif halleri siyâsetnâmeler ile âlimler ikaz ve irşâd eylemişlerdir. Taşra teşkilâtında meydana gelen zulümleri ve haksızlıkları ise ya yerli âlimler merkeze bildirmişler veya halkın tazallüm ve şikâyeti üzerine merkez teşkilâtı taşra memurlarına adalete ri‘âyet etmeleri için emirnâmeler göndermişlerdir. İşte Celâlî isyanlarının ortaya çıkış sebebi de budur.

  Adâletnâme devlet otoritesini temsil eden görevlilerin re`âyaya karşı bu otoriteyi kötüye kullanmaları ve kanun hak ve adâlete aykırı davranmaları halinde ülü’l-emrin hakkı ve kanunu hatırlatıcı mâhiyette düzenlediği hukukî düzenlemelerine denir. Osmanlı Devleti’nde padişahın hükmü tarzında kendisini göstermiştir.


  Osmanlı Devleti’nde mezâlim divanının yerini Divan-ı Hümâyûn aldığı gibi kanunnameler ve tezkire'lerin yerini de adâletnâmeler almıştır. Yani Divan-ı Hümâyûnda mazlûmların şikâyeti bizzat dinlendiği gibi Divan görüşmelerini Kasr-ı Adâlet veya Adâlet Köşkü denilen yerde dinleyen Padişah tarafından mahallî idarecilere şikâyetleri önlemek üzere adâletnâmeler de gönderilmiştir.


  III. Mehmed Adlî mahlasıyla şiirler yazan nazik ruhlu ve zayıf irâdeli bir padişah; ancak Osmanlı padişahları arasında en çok takvâ sahibi olanlardandır. Zamanındaki sadrazamlar arasında Koca Sinan Paşa Ferhad Paşa Hadım Hüseyin Paşa hiç kimsenin beğenmediği Cığala-zâde (Cağaloğlu) Sinan Paşa ve İbrahim Paşa’yı; âlimler arasında Hasan Can’ın oğlu Hoca Sa’deddin Şeyhülislâm Bostan-zâde Mehmed Efendi Hoca-zâde Mehmed Efendi ve şeyhlerden Şeyh Muhyiddin Efendi ile Şeyh Şemseddin Sivâsî’yi zikretmeliyiz.


  ZEVCELERİ: 1- Hândân Vâlide Sultân; I. Ahmed’in annesi. 2- Vâlide Sultân; Abaza asıllı ve I. Mustafa vâlidesi. 3- Haseki; Şehzâde Mahmûd annesi. 4- Haseki; Şehzâde Selim annesi.


  ÇOCUKLARI: (İsimleri bilinmeyen beş altı tane daha çocuğunun bulunduğu söylenmektedir). 1-Şehzâde Sultân Selim Hân. 2-Şehzâde Sultân Cihangir Hân. 3-Şehzâde Mahmûd Hân. 4-Şehzâde Ahmed. 5-Şehzâde Mustafa. 6- Hatice Sultân. 7- Ayşe Sultân .  Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]
  15.01.1595 Sultan III. Murad’ın vefatı.
  27.01.1595 Sultan III. Mehmed’in tahta çıkması.
  16.02.1595 Koca Sinan Paşa’nın azli Ferhat Paşa’nın üçüncü sadareti.
  27.04.1595 Eflak seferine çıkan veziriazam Ferhat Paşa’nın Davutpaşa’dan hareketi.
  14.05.1595 Eflak ve Boğdan ‘ın imtiyazlı Voyvodalık statüsüne son verilerek valilikle idare edilen vilayet idaresinin kurulması.
  07.07.1595 Veziriazam Ferhat Paşa’nın azli. Koca Sinan Paşa’nın dördüncü sadareti.
  Rusçuk’ta Tuna üzerinde köprü kurulmaya başlanması.

  16.07.1595 Vezir Sinan Paşa’nın cepheye gitmek üzere Davudpaşa karargâhına geçmesi.
  04.08.1595 Estergon Kalesi’nin kuşatılması.
  07.08.1595 Başkumandan Sinan Paşazade Mehmed Paşa’nın karargâhına geçmesi.
  19.08.1595 Ordu’nun Rusçuk’ta kurulan köprüden Yerköy’e geçmesi.
  24.08.1595 Kalugeran savaşı.
  28.08.1595 Bükreş’in işgali.
  02.09.1595 Estergon Kalesi’nin kahramanca bir müdafaadan sonra düşmana teslimi.
  13.09.1595 Ordu’nun Bükreş’ten Tergovişte’ye hareketi.
  09.10.1595 Veziriazam ve Serdarıekrem Ferhat Paşa’nın idamı.
  17.10.1595 Ordu’nun Tergovişte’den Bükreş’e hareketi.
  27.10.1595 prü faciası ve “Akıncı” ocağının kapatılması.
  31.10.1595 Yerköyü Kalesi’nin düşmesi ve Türklerin kılıçtan geçirilmesi.
  19.11.1595 Koca Sinan Paşa’nın azli Lala Mehmed Paşa’nın sadareti.
  28.11.1595 Veziriazam Lala Mehmed Paşa’nın vefatı.
  01.12.1595 Koca Sinan Paşa’nın beşinci ve son sadareti.
  03.04.1596 Veziriazam Koca Sinan Paşa’nın vefatı.
  04.04.1596 İkinci Vezir Damad İbrahim Paşa’nın sadareti.
  20.06.1594 Sultan III. Mehmed’in “Eğri Seferi” için İstanbul’dan hareketi.
  09.08.1596 Ordu’nun Belgrad’a gelmesi.
  26.08.1596 Salankamen’de kurulan Harp Meclisi’nde Sultan III. Mehmed’in başkanlığında savaş durumunun görüşülmesi.
  24.09.1596 Eğri Kalesi’nin kuşatılması.
  12.10.1596 Eğri Kalesi’nin alınması.
  26.10.1596 Haçova meydan muharebesi.
  Osmanlı tarihinde parlak zaferle sonuçlanan meydan muharebelerinin sonuncusu.

  27.10.1596 Veziriazam Damad İbrahim Paşa’nın azledilmesi ve göreve Cağaloğlu Sinan Paşa’nın getirilmesi.
  Ordu yoklaması ve Cağaloğlu Sinan Paşa’nın Anadolu’yu kana bulayan kararları.

  05.12.1596 Cağaloğlu Sinan Paşa’nın azli.
  Damad İbrahim Paşa’nın ikinci kez sadareti.

  22.12.1596 Sultan III. Mehmed’in Eğri seferinden İstanbul’a dönüşü ve törenle karşılanması.
  11.10.1597 Tata Kalesi’nin alınması.
  03.11.1597 Veziriazam Damad İbrahim Paşa’nın azledilmesi ve Hadım Hasan Paşa’nın sadareti.
  29.03.1598 Yanık Kalesi’nin düşman hilesi veya ihaneti sebebiyle düşmesi.
  09.04.1598 Eminönü’ndeki Yenicaminin temel atılması töreni.
  Hadım Hasan Paşa’nın azli.
  İkinci Vezir Cerrah Mehmed Paşa’nın sadareti.

  10.09.1598 Arad Kalesi’nin işgali.
  28.09.1598 Avusturya’lıların Budin Kalesi’ni kuşatmaları.
  01.10.1598 Varat’da toplanan Harp Meclisi’nin kuşatma kararı.
  02.10.1598 Budin kuşatmasının kaldırılması.
  03.10.1598 Varat kuşatmasının kaldırılması.
  20.10.1598 Szolnok konağında çıkan yeniçeri isyanı üzerine Budin’e gidilmekten vazgeçilmesi.
  06.01.1599 Veziriazam Cerrah Mehmed Paşa’nın azli.
  Damad İbrahim Paşa’nın üçüncü sadareti.

  15.05.1599 Damad İbrahim Paşa’nın “Uyvar Seferi”ne hareketi.
  18.09.1599 Ordunun Budin önlerine gelmesi.
  30.09.1599 Ordunun Peşte’den Ciğerdelen’e hareketi.
  02.10.1599 “Tacüt Tevarih” yazarı Şeyhülislam Hoca Sadeddin Efendi’nin vefatı.
  14.10.1599 Düşman topraklarına akın hareketleri.
  18.10.1599 Eflak Voyvodası asi Mihail’in orduya elçi gönderip itaatını bildirmesi.
  07.04.1600 Divan şiirinin büyük ustalarından Bâki’nin ölümü.
  14.08.1600 Ordunun Belgrad’dan Kanije Seferine hareketi.
  12.09.1600 Kanije muhasarası.
  23.091600 Anadolu’da devam eden Celali isyanına karşı gönderilen kuvvetleri.
  Kaynari yakınlarında mağlup eden Kara Yazıcı Halim Şah’ın Anadolu’da saltanat ilan etmesi.

  22.10.1600 Kanije Kalesi’nin teslim alınması.
  10.07.1601 Sadrazam Damad İbrahim Paşa’nın ölümü.
  22.07.1601 Yemişçi Hasan Paşa’nın sadareti.
  09.08.1601 Sadrazamın Belgrad’a Hareketi.
  12.08.1601 Celali İsyanı başı Kara Yazıcı Halim Şah’ın Sepetli muharebesinde mağlup edilmesi.
  19.08.1601 Eflak Voyvodası Mihail’in Avusturyalılarca öldürülmesi.
  09.09.1601 Alman İtalyan İspanyol Fransız Macar ve Malta askerlerinden kurulan Hıristiyan Müttefik ordusunun Kral Ferdinand komutasında Kanije Kalesi muhasarası.
  18.11.1601 Düşman ordusunun Kanije gazilerine mağlup olarak kaçması.
  20.03.1602 Celalilere karşı harekete geçen Hasan Paşa’nın öldürülmesi.
  12.07.1602 “İstoln-i Belgrad” Kalesi’nin muhasarası.
  06.08.1602 “İstoln-i Belgrad” Kalesi’nin alınması.
  08.03.1603 Padişah III. Mehmed’in Celalilerle siyasetten anlaşma kararı.
  Cağaloğlu Sinan Paşa’nın isyan başı Deli Hasan’la görüşmek için görevlendirilmesi.

  14.07.1603 Peşte bozgunu.
  22.07.1603 Eski Budin muharebesi.
  26.09.1603 Tebriz şehrinin Safavi egemenliğine geçmesi.
  29.09.1603 Soyan Bozgunu.
  Şah Abbas kuvvetlerinin Osmanlı birliklerini mağlup etmesi.

  04.10.1603 Veziriazam Yemişçi Hasan Paşa’nın azli.
  16.10.1603 Yemişçi Hasan Paşa’nın idamı.
  Malkoç Ali Paşa’nın sadareti.

  21.10.1603 Tebriz Kalesi’nin Safavilere teslimi.
  Nahçıvan’ın tahliyesi.

  15.11.1603 Erivan şehrinin Şah Abbas’a teslimi.
  20.11.1603 Sultan III. Mehmed’in ölümü.
  21.12.1603 I. Ahmed’in Padişah olması.

 4. #14
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart
  Sultan I. Ahmed Han
  Babası : Sultan III. Mehmed
  Annesi : Handan Sultan
  Doğduğu Tarih : 18 Nisan 1590
  Padişah Olduğu Tarih : 21 Aralık 1603
  Ölümü : 22 Kasım 1617


  14 yaşında hükümdâr olup 14 sene Padişahlık etmiş bulunan I. Ahmed 1026/1617 yılında 28 yaşında vefât eylemiştir. III. Mehmed’in Hândan Sultân’dan Manisa’da 18 Nisan 1590/22 Cemâziyelâhir 998 tarihinde dünyaya gelen oğludur. 22 Kânun-ı sânî 1603/18 Receb 1012 tarihinde babası yerine tahta çıktı. Padişah olduğunda on dört yaşında idi. Tahta çıktığı zaman memleketin iç düzensizliklerinden başka Avusturya ve İran harbleri devam ediyordu. Kırım Hânı süvarilerinin Boğdan ve Eflak’ı tahrip ve Erdel memleketini de sıkıştırmaları üzerine bu üç beğ Avusturya tarafını bırakıp tekrar Türklerle birlik olunca imparator sulha yanaşmak zorunda kaldı. Tuna üzerindeki Zitvatorok denen yerde Osmanlılarla andlaşma yapıldı (1606). Böylelikle 15 yıldır sürüp giden Avusturya (Nemçe) harbleri sona ermiş oldu. Bu andlaşma Osmanlı Devletinin Avrupa’daki ilerleyişinin durduğunun bir vesikası olarak kabul edilir.

  İran savaşlarına gelince İran şahı Büyük lâkabıyla anılan Şah Abbas ile yapılan muharebelerde hiç de iyi neticeler alınmadı. Nihayet 1612’de İranlılarla da sulh yapıldı. Fakat üç sene sonra iki devlet arasında savaş yeniden başladı (1615). Bir aralık anlaşma yapılır gibi olduysa da savaş gene devam etti. Celâlî denilen eşkıya yer yer Anadolu’yu kaplamıştı. Kuyucu Murâd Paşa yıllarca uğraşarak ve yakaladığı zorbaları kuyulara doldurarak Anadolu’yu temizledi ve halka geniş bir nefes aldırdı.

  I. Ahmed zamanında Murâd Reis ve Halil Paşa gibi deniz kahramanları Türk donanmasına zaferler kazandırmışlardır. Padişah savaşlardan ve gailelerden ancak başını kurtarmıştı ki ömrü vefa etmedi; genç yaşında öldü. İstanbul’da At meydanında yaptırdığı ismi ile anılan (Sultânahmet Câmi‘i) yanındaki türbesine defnedildi (1616).


  Başta Muallim-i Sultânî Mustafa Efendi olmak üzere muhitinin tesirine kapılan I. Ahmed itimat ettiği değerli kimseleri devlet hizmetinde kullanmıştır. Gençliğine rağmen icraatında azimli idi. Saraydaki kadın nüfuzunu önlemiş kadınlara âlet olmamıştır. Özellikle Venedikli Baffo veya Safiye Sultân diye bilinen siyâsî kadını Eski Saray’a göndermekle kadınların devlet işlerine fazla karışmalarını önlemiştir. Ayrıca Yıldırım Bayezid’den beri sürüp gelen nizâm-ı âlem için kardeş katli meselesini düştüğü suiistimal çukurundan çıkarması ve bu usul yerine saltanatın sülaleden en büyüğe geçmesi yani ekberiyyet ve erşediyyet nizâmını koyması ve kardeşi Mustafa’yı öldürmemesi gibi önemli icraatları vardır. Şiire meraklı idi. Yazdığı şiirlerde Bahtî mahlasını kullanırdı. Sultân Ahmed Câmi’ini o yaptırmıştır. Bir diğer önemli hizmeti de o zamana kadar icrâ olunan Osmanlı Kanunlarını yeniden tertip ve tedvîn yoluna gitmiş olmasıdır. Elbette ki bunu devrinde yaşayan kanun-şinâs âlimlere borçludur.

  I. Ahmed devri denilince akla gelen isimlerin başında Celâlî İsyânlarını durduran devlet ve kanun nizâmının tesisi için yazılı ve fiilî tedbirler alan Vezir ve sonradan da Sadrazam olan Kuyucu Murâd Paşa gelmektedir. Ayn Ali’nin her iki Kanunnâme Mecmuasını da Kuyucu Murâd Paşa’ya takdim etmiş olması onun hukûkî düzenlemeler üzerindeki fonksiyonunu da ortaya koymaktadır.

  I. Ahmed devrinin sadrazamları arasında Kasım Paşa Sokullu ailesinden Mehmed Paşa Derviş Paşa ve Nasuh Paşa’yı; diğer devlet adamlarından Cigala-zâde Mahmûd Paşa Etmekçi-zâde Ahmed Paşa ve Sarıkçı Mustafa Paşa’yı; meşhur âlimlerden Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi Hoca-zâde Mehmed Efendi Mu’allim-i Sultân Mustafa Efendi ve Ahi-zâde Hüseyin Efendi’yi ve maneviyat erenleri arasında Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ] Şeyh Abdülmecid Sivâsî ve Cerrah Paşa Şeyhi diye bilinen Şeyh İbrahim Efendi’yi zikredebiliriz.

  ZEVCELERİ: 1- Hatice Mahfirûze Sultân; Genç Osman’ın annesi. 2- Kösem Sultân (Mahpeyker Sultân). IV. Murad’ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdâr kadını. 3- Fatma Haseki; Câriyelerdendir.

  ÇOCUKLARI: 1-Şehzâde Osman II. 2-Şehzâde Sultân Mehmed Hân. 3-Şehzâde Murad IV. 4-Şehzâde Cihangir Hân. 5-Şehzâde Hasan. 6-Şehzâde Bâyezid. 7-Şehzâde Kâsım. 8-Şehzâde Süleyman. 9- Sultân İbrahim. 10- Ayşe Sultân. 11- Fatma Sultân. 12- Hân-zâde Sultân. 13- Burnaz Atike Sultân. 14-Şehzâde Orhan. 15-Şehzâde Hüseyin .

  Kaynak: Ziyaretçilere link gizlenmiştir görmek için ]


  20.11.1603 Sultan III. Mehmed’in ölümü.
  21.12.1603 I. Ahmed’in Padişah olması.
  29.12.1603 Malkoç Ali Paşa’nın veziriazam olması.
  23.01.1604 Padişah I. Ahmed’in sünnet olması. Padişah olduğunda 14 yaşında bulunan I. Ahmed bu yaşına kadar sünnet edilmemişti.
  02.02.1604 İmparatorluğun ilişkilerinde Doğu ve Batı cephelerinin kurulması.
  30.05.1604 Veziriâzam Ali Paşa’nın Batı Cephesi serdarlığına; Cağaloğlu Sinan Paşa’nın Doğu Cephesi serdarlığına getirilmesi.
  Malkoç Ali Paşa’nın Batı Cephesine Belgrad’a hareketi.

  08.06.1604 Erivan Kalesi’nin Safavilere teslimi ve Safavilerin Karabağ Şirvan ve Gürcistan’a etkilerinin başlaması.
  15.06.1604 Doğu Serdarı Sinan Paşa’nın Safavi Cephesine hareket.
  26.07.1604 Malkoç Ali Paşa’nın Belgrad’da ölmesi.
  05.08.1604 Lala Mehmed Paşa’nın sadareti ve Batı Cephesi serdarlığı.
  25.09.1604 Peşte’nin yeniden alınması.
  15.10.1604 Vaç Kalesi’nin işgali.
  18.10.1604 Estergon kuşatması.
  08.11.1604 Doğu ordusunun Kars’a gelmesi.
  09.02.1605 Veziriazam ve Serdarıekrem’in İstanbul’a dönüşü.
  21.05.1605 Veziriazamın Belgrad’a hareketi.
  14.06.1605 Avusturya işgalinde bulunan Erdel’in isyanı.
  29.08.1605 Estergon kuşatması.
  Ciğerdelen işgali.

  08.09.1605 Vişegrad Kalesi’nin teslim alınması.
  09.09.1605 Urumiye Gölü çevresinde Osmanlı ordusunun bozulması.
  19.09.1605 Tepedelen Kalesi’nin fethi.
  03.10.1605 Estergon Kalesi’nin fethi.
  18.10.1605 Büyük Avusturya akını.
  12.11.1605 Celalilerin Osmanlıları Bolvadin’de bozguna uğratmaları.
  20.11.1605 Veziriâzam Lala Mehmed Paşa’nın Macar Kralını kabul ederek taç giydirmesi.
  Erdel ve Macaristan’ın Osmanlı himayesine alınması.

  15.01.1606 Osmanlı Devleti’nde ilk tütün ithalinin başlaması. (İlk Kahve ithali Kanuni devrindedir. İthali İngilizler gerçekleştirmiştir.)
  16.03.1606 Lala Mehmed Paşa’nın İstanbul’a dönmesi.
  21.06.1606 Lala Mehmed Paşa’nın ölümü yerine Derviş Paşa’nın geçmesi.
  19.09.1606 Canbulatoğlu isyanı.
  20.10.1606 Zitvatorok Barış görüşmeleri. (Osmanlı-Avusturya)
  09.12.1606 Veziriazam Derviş Paşa’nın idamı.
  11.12.1606 Veziriazamlığın Batı Serdarı Kuyucu Murad Paşa’ya verilmesi.
  17.01.1607 Celalilerin Nif Kalesi’ni ve çevresini ele geçirmeleri.
  15.06.1607 Veziriazam Kuyucu Murad Paşa’nın Celali isyanlarını etkisiz kılmak için Anadolu Serdarlığına atanması ve İstanbul’dan hareket etmesi.
  22.10.1607 Oruç Ovası zaferi. (Canbulatoğlu Ali Paşa ile Lübnan dürzilerinden Şeyh Fahreddin’in yenilmesi.)
  30.10.1607 Kilis’in işgali.
  09.11.1607 Haleb’in işgali-Halep Kalesi’nin alınması.
  17.04.1608 Ordu’nun Halep’ten ayrılması.
  05.08.1608 Kalenderoğlu’nun Alaca-Çayında bozgunu.
  18.12.1608 Veziriazâm Kuyucu Murad Paşa’nın İstanbul’a dönmesi.
  01.08.1609 Kâbe örtülerinin İstanbul’dan gönderilmesi.
  08.10.1609 Sultanahmet Camii’nin temeli’ni atma töreni.
  29.04.1610 Veziriâzam ve Serdarıekrem Kuyucu Murad Paşa’nın İran Seferine çıkışı.
  16.09.1610 Ordu’nun Erzurum’a varışı.
  11.10.1610 Acı Çay karşılaşması.
  16.10.1610 Ordu’nun Tebriz’den Diyarbakır’a dönüşü.
  Safavilerle harp etmeden anlaşmaya varılması.

  05.08.1611 Kuyucu Murad Paşa’nın ölümü.
  22.08.1611 Diyarbakır Beylerbeyi Nasuh Paşa’nın Sadâreti.
  20.11.1612 Osmanlı-Safavi barışı.
  07.08.1613 İçki yasağı tüm Osmanlı ülkesinde içki bulundurmak satmak almak içmek yasak edilmiştir.
  13.05.1614 Donanmanın Malta ve Trablusgarp seferine çıkışı.
  01.07.1614 Erdel sorununun çözümü.
  06.07.1614 Malta akını.
  18.07.1614 Trablusgarp’dan hareketle Mora’nın güneyine baskın.
  08.1614 Kazakların Sinop baskını ve etkisiz kılınmaları.
  17.10.1614 Nasuh Paşa’nın idamı.
  “Öküz” Kara Mehmed Paşa’nın sadarete getirilmesi.

  22.05.1615 Kara Mehmet Paşa’nın İran seferine çıkması.
  17.04.1616 Bosna Valisi İskender Paşanın Boğdan Seferi ve zaferi.
  18.04.1616 Serdarıekrem Kara Mehmet Paşa’nın ordusu ile Erzurum’a hareketi.
  Hedef Revan Kalesi’nin alınması.

  08.06.1616 Ordu’nun Kars’a ulaşması.
  11.09.1616 Erivan kuşatması.
  Erivan kuşatmasının kaldırılması.

  05.11.1616 Ordu’nun Erzurum kışlağına dönüşü.
  17.11.1616 Veziriazam Kara Mehmed Paşa’nın azli; yerine Kaptanı Derya Halil Paşa’nın ilk sadareti.
  09.06.1617 Sultanahmed Camiinin açılışı.
  15.06.1617 Ekrem Halil Paşa’nın İran seferine çıkması.
  27.09.1617 Osmanlı-Lehistan barışı.
  22.11.1617 Sultan I. Ahmed’in ölümü.
  Kardeşi Sultan I. Mustafa’nın padişah olması.

 5. #15
  Ziyaretçilerimize Uyarı!:

  Kullanıcıların Profil Bilgileri Misafirlere Kapatılmıştır. Görmek için KAYIT olmalısınız.~

  Standart


  Birinci Mustafa güzel yüzlü seyrek sakalli sari benizli ve iri gözlü bir padisah idi.

  Íki defa padisahliga çikarildi. Her ikisi de çok kisa sürdü. Sultan Birinci Ahmed vefat edince henüz katiyetle açikliga kavusmamis bir sebepten dolayi Íkinci Osman'in çikmasi icabederken aklî muvazenesi bozuk oldugu halde tahta çikarildi. Fakat saltanati üç ayi henüz geçmisti ki Seyhülislâmin fetvasi üzerine tahttan indirildi. Yerine Íkinci Osman (Genç Osman) tahta çikti.

  1622 senesinde yine bir entrika ile tahttan indirilen ve Yedikule'de sehid edilen Genç Osman'in yerine ikinci defa tahta çikarildi. Halbuki aklî muvazenesi yine yerinde degildi.

  Zamaninda tarihteki meshur Sultanahmed vakasi meydana geldi. Halktan bir yigit "Sultan Osman'i niçin öldürdünüz?" diye askerlerin üzerine yürüdü. Çesitli manevralarla tam 80 kisinin ölmesine sebep oldu. Bir müddet sonra Kapukulu sipahileri ayaklandi. Genç Osman'i öldürdügü bilinen Davut Pasa idam edildi.

  8 Ocak 1623 tarihinde devlet erkâni toplanarak karar verip aklen yetersiz olan Íkinci Mustafa'yi tahttan indirdiler. Yerine Dördüncü Murad'i tahta çikardilar. Seyhülislâm Es'ad Efendi'nin tahttan indirilmesine vermis oldugu fetvada söyle deniyordu : "Muhtellu's -suur olanin hilafeti caiz olmaz."

  Birinci Mustafa tahttan indirildikten 16 sene sonra vefat etti. Ayasofya Camii avlusunda defnolundu. Vefatinda 47 yasinda idi. (Allah rahmet eylesin.)

  Çocugu yoktu.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Osmanlı Padişahları Neden Hacca Gitmemişlerdir?
  Konu Sahibi Sürmenaj Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Haziran.2012, 12:02
 2. Osmanlı Devleti Padişahları Hakkında Kısa Bilgiler
  Konu Sahibi Leydihan Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 05.Haziran.2012, 17:53
 3. Osmanlı Padişahları İçki İçmiş midir?
  Konu Sahibi Leydihan Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 01.Haziran.2012, 05:44
 4. Osmanli Deniz Imparatorluğu(Resimler)
  Konu Sahibi Leydihan Forum Osmanlı Dönemi Türk Tarihi
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 31.Mayıs.2012, 18:54
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Nisan.2012, 15:07

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Giriş