Evvelâ iç oğlan kelimesini tarif etmek gerekmektedir. İçoğlanı Enderun denilen İç Saray’da çalışan özenle ve dikkatle seçilmiş saray görevlilerine denmektedir. Osmanlı tarihinde Topkapı Galata İbrahim Paşa ve Edirne Saraylarında yetiştirilen ve zamanla muhtelif devlet hizmetlerine çıkan devşirmeler olarak tarif edilmektedir. Bunlara Saray Acemi Oğlanları veya Celeb de denmektedir. Bir de Yeniçeri Ocağının acemileri vardır; aslında bunlara iç oğlanı dense de bunları Saraydakilerden ayırmak için Sadi adı verilmektedir.
O halde iç oğlanı bir terimdir. Oğlan kelimesi illa da kötü niyetle seçilmiş genç çocuk manasına gelmez. Belki Enderun denilen İç Saray’da istihdam edilmek üzere seçilen devşirmelere de denmektedir. İç oğlan denmesi İç Saray’da istihdam edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca burada istihdam edilecek devşirmeler Enderun Mektebinde yetişmektedirler. Yani Enderun aynı zamanda devlet adamı yetiştiren bir fakülte durumundadır. Nitekim buradan yetişen devlet adamları arasından pek çok beylerbeyiler ve sancakbeğleri çıkmıştır.
İkinci olarak bazı yabancı seyyahların ve bir kısım İslâm düşmanı tarihçilerin anlattıkları gibi Enderun yani İç Saray’da çalışmak üzere yetiştirilen İç Oğlanlarının yakışıklı olması Padişahların gayr-i meşru arzularını tatmin için değildir. Belki İç Saray yani Osmanlı Devleti’nin en geniş sınırlara ulaştığı dönemlerde toprak alanı 24 milyon km2yi bulan bu muhteşem devletin Devlet Başkanlığı sarayı demek olan bu mahalde çalışacak personel dikkatle seçilmeliydi. Bugün bile başbakanlık ile cumhurbaşkanlığı Köşkünde çalışan personel ile normal bir devlet dairesinde çalışan personelin aynı özelliklere sahip olmadığını aslında bu iftiraları kitaplarına alanlar da bilirler. Gerçekten İç Saray’da çalışacak personel sır tutmalı eli ayağı düzgün olmalı yalancı ve hâin insanlar olmamalıydı. İşte bütün bu özelliklere sahip devşirmeleri iç oğlanı adıyla tesbit edebilmek için bugün Kriminoloji veya benzeri ilimlerin yerine Osmanlı döneminde de İlm-i Sîmâ veya İlm-i Kıyafet denilen bir ilim dalı vardı. Elinin ayağının gözünün ve kulağının özelliklerine göre bir insanın ahlaki yapısı az çok tesbit edilmekteydi. İşte Enderun denilen İç Saray’da çalışacak iç oğlan denilen personel bu konuda uzman olan kişilerce seçilmekteydi. Gılmân veya İç oğlan denilmesinin bir sebebi de burada bugünkü gibi kadın personel çalıştırılmamasındandır. Bunu Osmanlı’da Harem isimli eserimizde ayrıntılı olarak anlattık.
Üçüncü Olarak İç Saray’da çalışan iç oğlanları yakışıklı gençlerden oluşması sebebiyle Padişah açısından değil kendi aralarında muhtemel bir gayr-i meşru durumdan sakınmak için çok dikkat çekenlerin yüzlerine peçe örtmesinin emredilmesi doğru olabilir. Ancak bu Padişahın onları başkalarından kıskanmalarından dolayı değil bu konudaki şer’î bir hükmün tatbikinden ileri gelmektedir. Gerçekten İslâm hukukunda bir hüküm vardır: "Genç bir hoca veya terbiyeci genç ve bıyığı bitmemiş çocuklarla fazla yalnız kalmasın; zira nefis insanı kötülüklere sevkedebilir. Hatta bu tür gençler yüzlerine peçe bile örtebilirler. Bu tür gençlere şâbb-ı emred denilir". Fevkalade bir edeb kaidesi olan bu hükme bazı Osmanlı Padişahları uymuşlar ve bir kısım İç saray görevlisi iç oğlanlarına yüzlerini peçe ile örtmelerini emretmişlerdir. Şimdi soruyoruz Kur’ân’ın emrine uymak için gösterilen bu hassasiyet nerede? Bunu Hammer gibi bir Hıristiyan tarihçinin iftirasına uyarak tamamen edeb dışı yorumlara gitmek nerede?
Dördüncü olarak bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz: iç oğlanlar değişik hizmetleri görmektedirler. Bu hizmetlerden biri de Has Oda’nın hizmetlerini görmektir. Has Oda Padişahın iç oğlanlar ile beraber olduğu ve gayr-i meşru hayat yaşadığı bir mekân değildir. Biraz sonra Has Oda’nın mahiyetini öğrenince böyle bir iddiadan titrememek mümkün değildir.
Gerçek Has Oda Enderun odalarının birincisi ve en itibarlısı olup Fâtih tarafından personel mevcudu otuz kişi olmak üzere kurulmuştur. Daha sonra diğer Padişahlar tarafından genişletilmiştir. Harem’de değil Enderun’da yer almaktadır. Has Oda’da Hır-ka-ı Sa’âdet ve diğer mukaddes emânetler bulunmaktadır. Has Odalıların asıl vazifeleri de Hırka-ı Sa’âdet Dâiresini süpürmek tozunu almak mübarek gecelerde güzel kokularla donatmak ve gül suyu serpmek Kur’ân-ı Kerim okumak Padişaha ait hizmetleri görmek yani Saray içinde Padişahın hususî personeli olmaktır.
Özellikle Fâtih Sultân Mehmed ile alakalı olarak Notaras’ın ve Franzes’in oğlu ve Erico’nun kızı ile ilgili isnatlar ise Bizans tarihçilerinden bazılarının İstanbul’u fethetmesinden dolayı duydukları kızgınlığın yalancı bir sonucu olmaktan öteye gitmemektedir ve hiç bir delile dayanmamaktadır.
Bütün bu bilimsel açıklamalara rağmen hâlâ İslamcı Gay’ler diye haber yapanların durumunu ilimden anlayanlar daha iyi takdir edebileceklerdir. Bunlar Gelibolulu Mustafa Âlî’nin tıpkı Kâbusnâme’de olduğu gibi erkek ve kadın hizmetkârlar ve cariyelerle ilgili verdiği bilgileri ve özellikle de genç kız ve erkek manasında kullanılan gulâm ve bunun çoğulu olan gılmân kelimesini dillerine dolayarak Osmanlı devlet adamlarını ve hatta Şeyhülislâm ve kazaskerlerini bile gay’likle itham etmektedirler. Halbuki aynı yazar tıpkı Kabusnâmenin yaptığı gibi hizmetkârlar hakkında bilgi verdikten sonra toplumdaki ahlaksızlar hakkında da bazı açıklamalarda bulunmaktadır. Zaten Osmanlı toplumunda tümüyle bu ahlaksızlıklar yok idi denilemez. Karşı çıkılan bu ahlaksızlıkların Padişahlara ve âlimlere de isnad edilmesidir. Büyük Osmanlı Tarihçisi Âlî bu rezillere ayırdığı kısa bahiste gay tabir edilen cinsî sapıkların dinimize göre suçlular olduğunu haram helal demeden kadınlarla beraber olanların ise nefislerine mağlup olan reziller grubunu teşkil ettiğini; lezbiyenlerin ve homoseksüellerin de bunlar gibi reziller grubunda yer aldığını toplumdaki grupları sayarken gayet açık beyan eylemektedir. Aynı eserde meyhanelere ayrılan bir bölüm de vardır. Acaba böyle bir bölümde gayr-i müslimlerin meyhaneleri anlatıldığı ortada olduğu halde bu başlığı okudukdan sonra Osmanlı Devleti’nde herkes meyhaneye giderdi mi diyeceğiz?49.

Kur’ân A’râf Âyet 80-84;
Mustafa Darir bin Yusuf Yüz Hadis Tercümesi Millet Kütüphanesi Ali Emirî Şer’iye Bölümü nr. 1287/1 vrk. 24/B-25/A;
Tarama Bözlüğü I-VIII Türk Dil Kurumu Yay. c. V sh. 2923-2926;
Eşref bin Mehmed Hazâin’üs-Sa’âdât Topkapı Sarayı Müzesi kütp. III. Ahmed nr. 557 vrk. 10/B;
Tarama Sözlüğü c. V sh. 2923-2926;
Aga Seyyid Muhammed Ali Ferheng-i Nizâm c. III Haydarabad 1934 sh. 737;
Emir Keykavus Kâbûs-nâme tere. Mercimek Ahmed (II. Murad’ın emriyle) Neşre hazırlayan: Orhan Saik Gökyay Ankara 1974 sh. 112-113;
Âlî Mevâld’ün-Nefâis Fi Kavâ’id’il-Mecâlis (neşr. Mehmed Şeker) Ankara 1997 sh. 167 vd. 336 vd. 345 365.
Oğlan kelimesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Duman Musa Oğlan Kelimesi ve Gençlik Kavramı Üzerine Türkiyat Mecmuası sayı XX;
Uzunçarşılı Kapukulu Ocakları c. I-II;
Uluçay Padişahların Kadınları ve Kızları sh. 31;
Osmanlı Saraylarında Harem Hayatının İç Yüzü İstanbul 1959 sh. 49 vd;
Sertoğlu Osmanlı Tarih Lügati sh. 159; İbn-i Âbidin;
Reddu’l-Muhtâr Kerâhiyye ve İstihsân Bahsi c. VI sh. 382;
Altındal Meral Osmanlıda Harem İstanbul 1993 sh. 163-165. Krş. 37-40.
Bu konudaki çarpıtmaların en çirkin olanları İçin bkz. Ali Kemal Meram Padişah Anaları muhtelif yerler; Aydın Erdoğan Fâtih ve Fetih Mitler ve Gerçekler 128-129; Aktüel Şubat 1999 İslamcı Gay’ler başlıklı haber.